Elektronisks valdes balsojums 22.01.2024. Nr. 20/24

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” viceprezidents N. Penke izsludina elektronisku valdes balsojumu par šādu jautājumu:
1. Burāšanas attīstības programma 2024-2026 Ziņo N. Penke

Burāšanas sporta attīstības programmu 2024-2026 (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, lai nodrošinātu LZS statūtos minēto mērķu izpildi (apstiprināti 2017. gada 9. martā).

Šīs programmas uzdevums ir:

1.      Nodrošināt burāšanas sporta attīstību Latvijā.

2.      Organizēt bērnu un jauniešu apmācības burāšanas sportā.

3.      Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos burāšanas sportā.

4.      Organizēt Olimpisko klašu un visu Latvijā apzināto burāšanas sporta veidu attīstību.

5.      Veicināt burāšanas tradīciju turpināšanu.

6.      Veicināt burāšanas klubu akreditāciju DNSS programmas ietvaros.

Attīstības programma ir LZS darba instruments, īstenojot pasākumus un projektus. Šī programma ietver vispārīgu vīziju par to, kā tiks attīstīts burāšanas sports Latvijā, sasniedzamos mērķus, galvenās prioritātes un aktivitātes. Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījums ir integrēta plānošana, dalīborganizāciju iesaiste un līdzfinansējuma piesaiste.

Lēmums Nr. 113: LZS valde vienbalsīgi atbalsta izstrādato Burāšanas attīstības programmu 2024-2026.

Par: 6, Pret: 0, Atturās: 0