Latvijas Zēģelētāju savienības augstākā lēmējinstitūcija ir Latvijas Zēģelētāju savienības biedru pilnsapulce, un tā tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Savukārt Latvijas Zēģelētāju savienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja, un 7 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir LZS prezidents. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības.

LZS Valdes Reglaments: skatīt šeit

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes locekļi:

Prezidents
Viceprezidents Normans Penke normans.penke@sailinglatvia.lv

t. 28347781

Valdes loceklis

Inga Jākobsone

inga.jakobsone@latnet.lv

t. 29421995

Valdes loceklis

Kristīne Kanska

kanska1409@gmail.com

t. 29247411

Valdes loceklis Rihards Vaivods  rihardsv@inbox.lv

t. 29263645

Valdes loceklis Māris Birzulis maris.birzulis@burusports.lv

t. 29239298

Valdes loceklis Valters Romans valters@laivulietas.lv

t. 29235659

Latvijas Zēģelētāju savienības Goda prezidents – Māris Gailis, Ansis Dāle

Latvijas Zēģelētāju savienības valde ievēlēta 2020. gada 12. martā uz 4 gadiem.

2023. gada 11. janvārī biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (LZS) prezidents L. Loginovs ir iesniedzis paziņojumu par atkāpšanos no prezidenta amata.

2023. gada 6. jūlijā LZS valdes loceklis J. Rožkalns atkāpies no valdes locekļa amata.

Saskaņā ar Latvijas Zēģelētāju savienības statūtiem paraksta tiesības ir LZS prezidentam un valdes priekšsēdētāja vietniekam atsevišķi un pārējiem valdes locekļiem kopā.