Latvijas Burāšanas savienības augstākā lēmējinstitūcija ir Latvijas Burāšanas savienības biedru pilnsapulce, un tā tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Savukārt Latvijas Burāšanas savienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja, un 4 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir LBS prezidents. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības.

LBS Valdes Reglaments: skatīt šeit

Latvijas Burāšanas savienības Valdes locekļi:

Prezidents Kaspars Rožkalns kaspars.rozkalns@gmail.com
t. 27708831
Viceprezidents

Raitis Škutāns

raitis@kambize.lv
t. 29490402
Valdes loceklis

Kristīne Kanska

kanska1409@gmail.com
t. 29247411
Valdes loceklis

Inga Jākobsone

inga.jakobsone@latnet.lv
t. 29421995
Valdes loceklis Kristaps Močāns kristaps.mocans@gmail.com
t. 26562000

Latvijas Burāšanas savienības valde ievēlēta 2024. gada 10. martā uz 4 gadiem.

Saskaņā ar Latvijas Burāšanas savienības statūtiem paraksta tiesības ir LBS prezidentam un valdes priekšsēdētāja vietniekam atsevišķi un pārējiem valdes locekļiem kopā.

Latvijas Burāšanas savienības Goda prezidents – Māris Gailis, Ansis Dāle