2011.g. valdes protokoli

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 11.

2011. gada 13. oktobrī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.00.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, A. Civjans, S. Backāns, M. Kalniņš.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
I. Lakšs, J. Grīslis, Ģ. Avotiņš, A. Rozins, D. Zīraps, G. Maļina, N. Mačukāns, J. Preiss.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēdes protokolu apstiprināšana.
2. Par 2012. gada burāšanas sacensību kalendāru.
3. Par dalīborganizāciju, sponsoru un atbalstītāju baneru izvietošanu LZS mājas lapā.
4. Darba grupas ziņojums par normatīvo aktu izstrādi saistībā ar vadītāju kvalifikāciju.
5. V. Mjasņikova iesniegums.
6. Par gatavošanos Londona 2012 olimpiskajām spēlēm. Kandidatūru apstiprināšana.
7. 2011.g. sezonas noslēgums. Burātāju balle.
8. Par katamarāna Kaupo jubilejas izstādes rīkošanu 2013. gadā.
9. LZS aktuālais finanšu stāvoklis.
10. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

J. Ailis informē 2011. gada 14. jūlija valdes sēdes protokols ir iepriekš izsūtīts elektroniskā veidā un ievietots mājas lapā.
30. augusta Latvijas jahtkluba iesniegumu par finanšu pieprasījumu valde apstiprināja elektroniski, lai jahtklubs varētu izmantot naudu sacensību rīkošanai.

Nolēma:  1.1. Apstiprināt 13. jūlija LZS valdes sēdes protokolu.
1.2. Apstiprināt 30. augusta valdes elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Par 2012. gada burāšanas sacensību kalendāru.

J. Ailis informē, ka no dalīborganizācijām saņemtie 2012. gada sacensību kalendāri tiek ievadīti LZS mājas lapā.
G. Maļina iepazīstina ar asociācijas rīkoto Baltijas čempionātu Topcat klasē, un lūdz iekļaut katamarānus Usmas kausa regatē un Latvijas čempionātā kopā ar Micro klasi. S. Backāns norāda, ka Usmā tiks rīkots Eurocup posms Micro klasē, tādēļ Latvijas čempionātu jāuztic rīkot citam jahtklubam, iespējams, apvienojot ar jauniešu čempionātu.
A. Rozins informē par interesentu grupas priekšlikumu rīkot sacensības 6 – 8.5m garām jahtām. Jūras sacīkšu jahtu asociācija ir gatava uzņemties šādu Sportfleet sacensību rīkošanu.
A. Dāle piebilst, ka LZS jāsagatavo priekšlikumi par vēlamajām jahtu klasēm Latvijas olimpiādes rīkotājiem, kas notiks 2012. gadā, no 6. – 8. jūlijam Liepājā.
V. Romans ierosina rīkot Latvijas čempionātu jūras sacīkšu jahtām no 26. – 30. jūnijam.
J. Ailis informē, ka ir panākta vienošanās Latvijas čempionātu jauniešu klasēs rīkot Engurē, no 17. – 19. augustam. Jauniešu sacensības tiks apvienotas Latvijas kausa izcīņā.

Nolēma: 2.1. Uz nākamo valdes sēdi precizēt Latvijas čempionātu datumus. Vindserfinga asociācijai dot savus priekšlikumus.

3. Par dalīborganizāciju, sponsoru un atbalstītāju baneru izvietošanu LZS mājas lapā.

J. Ailis ierosina izstrādāt noteikumus par baneru izvietošanu mājas lapā. Firmu logo un baneru izvietošana ir viena no potenciālo sponsoru prasībām. Ir jāatšķir komerciālu piedāvājumu eksponēšana un LZS vai dalīborganizāciju sponsori, kas devuši ieguldījumu sacensību rīkošanā. Ģ. Avotiņš atgādina, ka ir iespēja modernizēt mājas lapu, jāizveido mājas lapas struktūra. Reklamēšanai nepieciešams koordinēt eksponēšanas reižu skaitu, rotāciju un citus parametrus. LZS mājas lapā dalīborganizācijām var būt savas apakšlapas, kurās tās arī varētu parādīt savus sponsorus. Ģ. Avotiņš, A. Rozins, S. Backāns, A. Dāle diskutē par sponorēšanas apjomiem, kas ļautu izvietot banerus. Var atbalstīt dalīborganizāciju vai sacensību atbalstītāju reklāmu izvietošanu, nosakot ierobežojumu sportistu individuālajiem sponsoriem.

Nolēma. 3.1. Uz nākamo valdes sēdi izstrādāt noteikumus sponsoru reklamēšanās iespējām mājas lapā. Atbildīgie J. Ailis un Ģ. Avotiņš.

4. Darba grupas ziņojums par normatīvo aktu izstrādi saistībā ar vadītāju kvalifikāciju.

J. Grīslis ziņo, ka darba grupa, kas strādā pie MK noteikumu izstrādi, un kurā bez LZS piedalās arī CSDD, robežsardze un Jūras administrācija, ir nonākusi līdz kopsaucējam par noteikumu struktūru. Būtiskākās izmaiņās saistītas ar to, ka CSDD turpmāk sertificēs motorlaivu vadītājus līdz 12m. Lielākām laivām un tiem, kas vēlēsies braukt starptautiskos ūdeņos, būs jāiegūst LZS tiesības. Paplašināsies arī personu loks, kam LZS varēs izdot tiesības – ne tikai LR iedzīvotājiem. Paliks sadalījums 4 kategorijās. Turpinās pārrunas par to, kurai organizācijai būs kursu sertificēšanas tiesības. Loģiski būtu, ja kursus sertificē tā pati organizācija, kas pieņem eksāmenus un izdod vadītāju apliecības. M. Kalniņš jautā vai saglabāsies iespēja likt eksāmenus bez kursu apmeklēšanas? J. Grīslis apgalvo, ka būs iespēja neapmeklējot kursus nokārtot skolas eksāmenus, un pēc tam LZS. Šādas izmaiņas nepieciešams ieviest, lai nezaudētu jēgu kursu sertificēšana, lai paaugstinātu apmācību kvalitāti un nodrošinātu informācijas apmaiņu. M. Kalniņš un S. Backāns iebilst par dubultas eksaminācijas lietderību un norāda, ka būtu nepieciešams paaugstināt eksaminēšanas kvalitāti.
D. Zīraps paskaidro, ka mainīsies LZS statuss. Sertifikācijas jautājumā tā būs funkcionālā pakļautība Satiksmes ministrijai. Noteikumi tiek izstrādāti transporta drošības nodrošināšanai. Tāpēc arī īpaša uzmanība tiek veltīta sertificēšanas kārtībai un vērojama analoģija ar autoskolām.
J. Grīslis piebilst, ka nepieciešams izmainīt iekšējo ūdeņu eksaminācijas biļešu saturu. Tās pašlaik ir neatbilstošas, un balstītas uz veciem noteikumiem, tam jāparedz līdzekļi. Papildināsies kursu saturs, ja klienti vēlēsies iegūt tiesības komercpārvadājumiem.

Nolēma. 4.1. Pilnvarot LZS pārstāvjus J. Grīsli un D. Zīrapu pārstāvēt LZS viedokli darba grupas sanāksmē 26. oktobrī.

5. B. Mjasņikova iesniegums.

21. jūlijā saņemts B. Mjasņikova iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt atlaidi kvalifikācijas dokumentu nomaiņai. Z. Antapsons ierosina piešķirt atlaidi B. Mjasņikovam, ņemot vērā viņa devumu burāšanas attīstībā un cienījamo vecumu.

Nolēma. Piešķirt B. Mjasņikovam atlaidi 100% apmērā kvalifikācijas dokumentu apmaiņai.

Balsojums: Par – 7, pret – 0, atturas – 0.

6. Par gatavošanos Londona 2012 olimpiskajām spēlēm. Kandidatūru apstiprināšana.

A. Dāle atgādina, ka gada sākumā LZS noteica gatavošanos un piedalīšanos olimpiskajā atlasē kā vienu no prioritātēm. Turpinās sagatavošanās posmi, nepieciešams koordinēt šo darbu, jānozīmē atbildīgās personas. A. Rozins uzskata, ka atbildība par sportistu rezultātiem jāuzņemas sportistu treneriem un LZS vadībai. A. Dāle piebilst, ka katrā klasē – Radial un RSX ir nedaudz cita situācija, to pārstāvjiem jāizstrādā sava darbība un stratēģija, un tā jāsaskaņo ar prezidentu.
J. Ailis informē, ka A. Aile pavadīs Austrālijā mēnesi pirms sacensībām treniņiem.
Vindserfinga asociācija ir iesniegusi iekšējās atlases rezultātus, kuros 3 sacensību summā labāko rezultātu ir izcīnījis R. Akmentiņš. A. Dāle, J. Ailis, M. Kalniņš, A. Rozins diskutē par kopējām brauciena izmaksām, uzdod sagatavot J. Ailim izmaksu tāmi. M. Kalniņš uzskata, ka R. Akmentiņam jēga braukt uz Pertu ir tikai ar atbilstoši nokomplektētu inventāru un treneri.
A. Dāle paskaidro, ka LOK gaida no federācijām olimpiskos kandidātus, norāda uz
federācijas nozīmīgo lomu procesa koordinēšanā. Iespējams, ka uz otro olimpisko atlasi RSX klasē varētu startēt trīs vai četri sportisti, kas sagatavošanās periodu pavadītu Pasaules čempionāta akvatorijā Spānijā.
J. Preiss un S. Backāns uzskata, ka lietderīgāk būtu līdzekļus pārdalīt līdzekļus nākošajam sagatavošanās posmam. A. Dāle iebilst, ka pakāpeniski jāvirzās uz noteikto mērķi, par tehniskajām lietām tiks pieņemts vislabākais iespējamais risinājums.

Nolēma. 6.1. Izveidot darba grupu ar klašu pārstāvju un LZS prezidentu, lai sagatavotu galīgo lēmumu par gatavošanos un piedalīšanos olimpiskajā atlasē.

Balsojums: Par – 7, pret – 0, atturas – 0.

7. 2011.g. sezonas noslēgums. Burātāju balle.

A. Dāle ierosina rīkot Burātāju dienu. Iepriekšējās balles ir kļuvušas par labu tradīciju un bijušas labi apmeklētas. Rūpīgi jāizraugās piemērota, respektabla vieta sponsoru, labāko sportistu, treneru un citu personu godināšanai. V. Romans novērtē iepriekšējo gadu pieredzi, uzskata, ka reāli būtu balli rīkot februārī. Kaut arī rīkošanas izmaksas ir paaugstinājušās, ielūguma maksu vajadzētu atstāt iepriekšējo. V. Romans apņemas sagatavot informāciju par balles rīkošanas vietu, laiku un izmaksām.

8. Par katamarāna Kaupo jubilejas izstādes rīkošanu 2013. gadā.

J. Ailis informē, ka katamarāna “Kaupo” komandas loceklis I. Pimenovs, kurš piedalījās pirmajā ceļojumā apkārt pasaulei no 2001. – 2003. gadam, vērsās Latvijas Zēģelētāju savienībā ar lūgumu palīdzēt organizēt Kaupo 10 gadu jubilejas izstādi 2013. gada martā. Ar Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju ir panākta vienošanās par izstādes izstādīšanu uz 6 stendiem vienā no pastāvīgās ekspozīcijas zālēm.

Nolēma. 8.1. Atbalstīt izstādes rīkošanu 2013. g. martā. Sagatavot informatīvu materiālu
medijiem pirms izstādes.

9. LZS aktuālais finanšu stāvoklis.

J. Ailis informē, ka valdei ir izsūtīts aktuālais bankas izraksts. Nauda tiek izlietota saskaņā ar apstiprināto budžetu, ieņēmumu daļa sistemātiski palielinās par kvalifikācijas dokumentiem saņemtajiem līdzekļiem.

10. Dažādi.

Par augstiem sasniegumiem sportā.
J. Ailis informē, ka saņemts Jahtkluba Auda iesniegums iesniegšanai IZM par Micro klases burātāju sasniegumiem Pasaules čempionātā – Jahta “Evo” 1. vieta Racer divīzijā, jahta “Solo” – 3. vieta Cruiser divīzijā.

Nolēma. Precizēt iesniegtās veidlapas un iesniegt IZM.

 

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.10

Sēdes vadītājs                                                              Ansis Dāle

Protokolētājs                                                              Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr. 10.

2011. gada 30. augustā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, A. Civjans, S. Backāns

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Piešķirt biedrībai Latvijas jahtklubs 570 Ls burāšanas sacensību rīkošanai no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem.
Pamatojums. Biedrības Latvijas jahtklubs iesniegums.

Lēmums.
Piešķirt 570 Ls no ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem biedrībai Latvijas jahtklubs, burāšanas sacensību rīkošanai 2011. gadā.
T. Zirdziņam sagatavot līgumu par finansējuma piešķiršanu.

Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                      Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                               Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr 9.

2011. gada 14. jūlijā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.00.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, A. Civjans, S. Backāns, E. Kanskis, M. Kalniņš.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
I. Lakšs, J. Grīslis, O. Rancāns, Ģ. Avotiņš, A. Rozins.

 

Darba kārtība:

1. Iepriekšējās valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Ē. Ruģeļa iesniegums par atlaides piemērošanu kvalifikācijas dokumentu saņemšanai.
3. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja apstiprināšana.
4. JK Auda iesniegums par tiesnešiem Latvijas kausa un Latvijas čempionāta Laser Standard un 470 klasēs.
5. A. Rozina iesniegums par A. Bula pārkāpumiem Kuivižu kausa 1. posmā.
6. Par finansējuma piešķiršanu dalībai ISAF Pasaules čempionātā Pertā.
7. Par finansējuma piešķiršanu vindserfingistiem dalībai European Master Games. LVA iesniegums.
8. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas atklātā čempionāta rīkošanai. LOKBA iesniegums.
9. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

2011. gada 19. maija valdes sēdes protokols ir iepriekš izsūtīts elektroniskā veidā LZS valdes locekļiem. A. Dāle lūdz vēlreiz pārskatīt publicētos nolikumus Latvijas čempionātiem vindserfingā, lai tajos būtu ietvertas apstiprinātās izmaiņas.

Nolēma: 1. Apstiprināt 19. maija LZS valdes sēdes protokolu.

2. Ē. Ruģeļa iesniegums par atlaides piemērošanu kvalifikācijas dokumentu saņemšanai.

J. Ailis informē par Ē. Ruģeļa 29. jūnija iesniegumu par atlaides piemērošanu kvalifikācijas dokumentu iegūšanai. Jautājums tika izskatīts nekavējoties e-pasta saziņas veidā, 5 valdes locekļi deva apstiprinājumu, un atlaide tika dota. E. Kanskis un S. Backāns iebilda, ka atlaides nebūtu jādod, tādēļ jāizlemj, kā rīkoties līdzīgos gadījumos.
A. Dāle un S. Backāns ierosina nodot šādus jautājumus risināt kvalifikācijas komisijai. M. Kalniņš norāda, ka šādu iesniegumu izskatīšana ir nacionālajai autoritātei piekrītošs jautājums, un, ja nepieciešams, var prasīt jahtkluba rekomendāciju, turpretī kvalifikācijas komisijas darbs ir izvērtēt, vai pretendenti atbilst kvalifikācijas prasībām.
E. Kanskis ierosina izmainīt nolikumā punktu par vecuma palielināšanu no 18 līdz 25 gadu vecumam atlaižu piešķiršanai. V. Romans piebilst, ka šādu iesniegumu skaits ir neliels, tādēļ pagaidām nav nepieciešamas izmaiņas un jāskata katrs gadījums atsevišķi.

Nolēma: 2. Apstiprināt Ērikam Ruģelim atlaidi 50% apmērā maksājumiem par kvalifikācijas eksāmeniem un dokumentu sagatavošanu.

3. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja apstiprināšana.

M. Kalniņš informē, ka no augstākās kategorijas tiesnešiem tika gaidīta kandidātu izvirzīšana tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja amatam, bet nebija atsaucības.
A. Dāle pauž viedokli, ka priekšsēdētāja amats ir svarīgs un A. Rozins to pildīja veiksmīgi. Šajā sezonā vēl ir priekšā vairāki Latvijas čempionāti, tajos jānodrošina kvalitatīvs tiesnešu darbs. Tiesnešu kolēģija ir jāvada, tai ir jākomunicē, un jāizskata arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar sacensību noteikumiem un jādod savi ieteikumi LZS valdei. Tāpēc tiesnešu kolēģijas darbs pašreizējā situācijā ir ļoti aktuāls. E. Kanskis paskaidro, ka šobrīd ir grūti pierunāt tiesnešus tiesāt sacensības, tiesnešu kolēģija pieņem lēmumus, par kuriem valde balso savādāk. Kā lai pasargā tiesnešus no šādiem gadījumiem!
A. Rozins paskaidro, ka ne visi valdes locekļi ļoti labi pārzina sacensību noteikumus, un jebkurš valdes lēmums ir politisks lēmums, nevis balstīts tikai uz sacensību noteikumiem. Tādēļ tiesnešu koēģija nav pasargāta no jebkuriem pārkāpumiem. Šādā gadījumā nav jēga tiesnešu kolēģijai. Valdei jānodod tiesības nacionālās autoritātes galīgo lēmumu pieņemt tiesnešu kolēģijai. Tiesneši nevar strādāt sacensībās, ja pastāv šī pretruna.
S. Backāns, J. Ailis, A. Dāle, M. Kalniņš, A. Civjans diskutē par šādu pilnvaru došanas nepieciešamību, par atbildību kādu jāuzņemas. N. Mačukāns jautā, vai būs iespējams pārsūdzēt tiesnešu kolēģijas lēmumus. M. Kalniņš paskaidro, ka nacionālās autoritātes lēmumi ir galīgi. Tiesnešu kolēģijas uzdevums būs arī citu, ar sacensību noteikumiem saistītu jautājumu risināšana.

Nolēma. 3.1. Pilnvarot tiesnešu kolēģiju izskatīt un lemt par jautājumiem, kas saistīti ar burāšanas sacensību noteikumu pielietošanu. Tiesnešu kolēģijas lēmumiem ir nacionālās autoritātes lēmumu spēks (Balsojums 7 – par, 1– atturas (V. Romans)).

A. Dāle jautā, vai var izlemt, kurš būs tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs. E. Kanskis ierosina, ka A. Rozins varētu nākt atpakaļ. A. Civjans ierosina pārtraukumu.
Pēc pārtraukuma. E. Kanskis informē par tiesnešu kolēģijas locekļu ierosinājumu apstiprināt A. Rozinu par tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju.

Nolēma. 3.2. Apstiprināt Albertu Rozinu par tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju. (Balsojums 6 – par, 1 – atturas (V. Romans), A. Civjans nepiedalās)

4. JK Auda iesniegums par tiesnešiem Latvijas kausa un Latvijas čempionāta Laser Standard un 470 klasēs.

N. Mačukāns lūdz LZS deleģēt tiesnešus jahtkluba Auda rīkotajās sacensībās.
Sakarā ar to, ka nav konkrētu kandidatūru, A. Dāle un E. Kanskis ierosina atlikt šo jautājumu.

Nolēma. Līdz 22. jūlijam saskaņot ar tiesnešu kolēģiju un elektroniski apstiprināt tiesnešus Latvijas kausa regatei un Latvijas čempionātam Laser Standard un 470 klasēs.

5. A. Rozina iesniegums par A. Bula pārkāpumiem Kuivižu kausa 1. posmā.

A. Dāle norāda, ka tiesnešu kolēģija ir pilnvarota izlemt jautājumus, kuri saistīti ar sacensību noteikumiem. J. Ailis informē, ka, sakarā ar A. Rozina iesniegumu par 69.2. p. pieprasīja un saņēma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus no regates organizētājiem.

Nolēma. Tiesnešu kolēģijai uzdot izskatīt A. Rozina iesniegumu par A. Bula pārkāpumiem Kuivižu kausa 1. posmā.

6. Par finansējuma piešķiršanu dalībai ISAF Pasaules čempionātā Pertā.

J. Ailis informē, ka gada sākumā LZS lēma par dalību ISAF Pasaules čempionātā, olimpiskajā atlasē, samaksāja dalības maksu Laser Radial un RS:X klasē. LZS valdei jālemj par ceļojuma un dzīvošanas izmaksu finansēšanu 5000 Ls apmērā 2 sportistiem un 2 treneriem. 2000 Ls šim mērķim ir rezervēti no LOK piešķirtā finansējuma, bet atlikusī summa būtu finansējama no LZS līdzekļiem.
A. Dāle norāda, ka lēmums par dalību čempionātā ir pieņemts, ir jārisina jautājums par finansēm. LZS ir samaksājusi dalības maksu, ir saņemta vēstule no Pertas, ka Anna Aile ir iekļauta ENP programmas noslēguma treniņnometnē ar ceļojuma izmaksu finansējumu. Atlikušo summu būtu jāpieprasa IZM un LSFP kā līdzfinansējumu. A. Dāle un A. Civjans lūdz precizēt kopējās izmaksas. M. Kalniņš un E. Kanskis norāda, ka jāatbalsta lēmums finansēt izmaksas, bet vienlaicīgi jāpieprasa papildus līdzekļi no IZM.

Nolēma. 6.1. Atbalstīt ceļa un dzīvošanas izmaksu finansēšanu uz ISAF Pasaules čempionātu 2 sportistiem un 2 treneriem.
6.2. J. Ailim un A. Dālem sagatavot pieprasījumu IZM un LSFP papildus finansējumam olimpiskajai atlasei.

7. Par finansējuma piešķiršanu vindserfingistiem dalībai European Master Games. LVA iesniegums.

J. Ailis informē, ka vairāki pieredzējuši sportisti plāno braukt uz Master Games Itālijā, kur notiks sacensības vairākos sporta veidos, tai skaitā burāšanā, Raceboard klasē. M. Kalniņš un A. Dāle norāda, ka LZS atbalsta piedalīšanos un LZS logo izmantošanu uz formas tērpiem, tomēr šīs sacensības neiekļaujas LZS noteiktajās prioritātēs finansējuma piešķiršanai.

8. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas atklātā čempionāta rīkošanai.

J. Ailis lūdz piešķirt Latvijas čempionāta jauniešiem rīkošanai 1500 Ls. J. Ailis paskaidro, ka Valsts finansējuma sadalījums atšķiras no iepriekšējiem gadiem, tādēļ summa, kas ir 2010. gada apmērā, ir jāsadala no vairākiem avotiem. Tas attiecas arī uz izmaksām izpilddirektora algai, kas tiek maksāta no LOK, LSFP un LZS līdzekļiem.

Nolēma. 8. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu LOKBA 1500 Ls apmērā Latvijas atklātā čempionāta burāšanā jauniešiem rīkošanai 5. – 7. augustā Jūrmalā.

7. Dažādi.

Par aizvadītajiem Latvijas čempionātiem.
A. Dāle lūdz informēt par Latvijas čempionātu norisi, kas jau aizvadīti 2011. gada pirmajā pusē.
S. Backāns informē par Latvijas čempionātu Usmā Micro un TopCat klasēs. Lielākais Micro jahtu skaitas pēdējos gados – 13 jahtas un 3 TopCat katamarāni. Bija arī dalībnieki no Polijas un Krievijas. Vēja apstākļu dēļ tiesneši pieņēma lēmumu pēdējā dienā nedot startus, tādēļ regates programma netika izpildīta pilnībā. Labi organizēta bija Mediju regate.
Z. Antapsons informē, ka LC DN klasē izdevās aizvadīt tikai ar ceturto reizi. Jaunais čempions DN klasē ir Matīss Alviķis.
M. Kalniņš jautā, kā ir realizējusies iecere par jahtu skaita palielināšanu Latvijas jūras burāšanas čempionātā. E. Kanskis iepazīstina ar jahtām, kas startēja čempionātā. V. Romans uzskata, ka šīgada lēmums jahtām vecākām par 1991. gadu startēt atsevišķā VHS grupā ir attaisnojies. Lai vēl palielinātu jahtu skaitu būtu jāpārvar burātāju kūtrums jahtklubos. V. Romans un Ģ. Avotiņš atzinīgi novērtēja piemērotās distances. E. Kanskis uzskata, ka ņemot vērā gadījumu 1. braucienā, nākošajā gadā būtu jāiekļauj obligāta civiltiesiskā apdrošināšana.
J. Ailis informē par aizvadīto Latvijas Jaunatnes olimpiādi Jūrmalā. Grūtības sagādāja izlikt distanci mainīgos vēja apstākļos. Dalībnieku skaits ierobežoto vecuma grupu dēļ bija neliels – 30 sportistu. O. Rancāns norāda, ka treneru rīcība distancē bieži varēja tikt vērtēta kā palīdzība no malas.

 

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.10

 

Sēdes vadītājs                                                                                                           Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                                             Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr 8.

2011. gada 19. maijā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, A. Civjans, S. Backāns.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
I. Backāne

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. LZS nolikums par burāšanas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
3. Vindserfinga sacensību nolikumu un tiesnešu apstiprināšana.
4. Latvijas kausa un Latvijas cempionāta 470 klasē nolikumu apstiprināšana.
5. Pasaules čempionāta Mikro klasē nolikuma apstiprināšana.
6. Par gatavošanos PČ Mikro klasē.
7. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

2011. gada 7. aprīļa valdes sēdes protokols ir iepriekš izsūtīts elektroniskā veidā LZS valdes locekļiem. J. Ailis informē, ka sakarā ar pieņemto lēmumu par A. Bula sodīšanu ir saņemts Tiesnešu kolēģijas aizrādījums par nepieciešamību precizēt formulējumu, jo jautājums tika virzīts par BSN 69. punkta piemērošanu. A. Dāle uzskata, ka lēmuma teksts jāpapildina ar piebildi, ka soda mērs ir sakaņā ar BSN 69.2 punktu. J. Ailis paskaidro, ka iepriekšējā balsojumā 4 balsojušie „Par“ pēc būtības bija par to, lai nepiemērotu diskvalifikāciju A. Bulam pēc 69.2. punkta, bet atbalstīt jahtkluba Auda izteikto brīdinājumu sava kluba pārstāvim. S. Backāns, V. Romans, A. Dāle, A. Civjans, J. Ailis diskutē par BSN 69. punkta būtību, tā piemērošanu un sekām. S. Backāns un A. Civjans norāda, ka jārespektē Tiesnešu kolēģijas lēmums.

Nolēma: 1.1. Papildināt 7. aprīļa LZS valdes sēdes protokola 2. punkta lēmumu ar norādi, ka A. Bulam brīdinājums ir izteikts saskaņā ar BSN 2009 – 2012 69.2. punktu (Balsojums 3 – par, 2 – pret, 1 – atturas).
1.2. Apstiprināt 7. aprīļa LZS valdes sēdes protokolu.

20. aprīlī un 5. maijā steidzamības kārtā tika elektroniski nobalsots par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai 49cc motorlaivas iegādei vindserfinga treniņu un sacensību rīkošanai, un
Usmas jahtklubam burāšanas sacensību rīkošanai no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem.

Nolēma: 2. Apstiprināt 20. aprīļa LZS valdes elektroniskā balsojuma protokolu.
3. Apstiprināt 5. maija LZS valdes elektroniskā balsojuma protokolu.

2. LZS nolikums par par burāšanas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

J. Ailis informē par LSFP uzdevumu sporta federācijām noteikt prasības sporta speciālistiem. Personām, kuras vada burāšanas sporta nodarbības, vai veic izglītojošo vai metodisko darbu burāšanas jomā, nepieciešams A, B vai C kategorijas sertifikāts, saskaņā ar 2010. gada 26. janvāra MK noteikumiem Nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām“.
Iesniegtajā nolikumā ietvertas šīs prasības, kā arī papildus pieprasīta burāšanas sacensību noteikumu pārzināšana, pieredze sacensību tiesāšanā, un peldētprasme. Trenera sertifikāts ir derīgs 5 gadus. Lai atjaunotu sertifikātu, šajā laikā treneriem jāpraktizē, kā arī jāpapildina savas zināšanas tālākizglītības vai profesionālā pilnveides kursos, ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

Nolēma: Apstiprināt nolikumu par burāšanas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

3. Vindserfinga sacensību nolikumu un tiesnešu apstiprināšana.

Tiek izskatīti:
– 2011. gada Latvijas čempionāts Formula Windsurfing klasē, no 16. – 17. jūlijam.
– 2011. gada Latvijas čempionāts Raceboard, RSX un Techno 293 klasēs, no 26. – 28. augustam.
– 2011. gada Latvijas čempionāts IFCA Slalom 42 disciplīnā.
Vindserfinga asociācija ir iesniegusi labotus čempionātu nolikumus. A. Dāle informē par izmaiņām nolikumos, kas ir saskaņotas ar LVA.
Par nolikumu 2.3. punktu, A. Dāle norāda uz nepieciešamību saskaņot ar LZS sacensībām piesaistītos sponsorus.
Slalom čempionātam ir saskaņots agrāks laika periods, no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

Nolēma. 1. Apstiprināt 2011. gada Latvijas čempionāts Formula Windsurfing klasē pēc galīgo labojumu iesniegšanas.
2. Apstiprināt 2011. gada Latvijas čempionāts Raceboard, RSX un Techno 293 klasēs pēc galīgo labojumu iesniegšanas.
3. Apstiprināt 2011. gada Latvijas čempionāts IFCA Slalom 42 disciplīnā pēc galīgo labojumu iesniegšanas.

4. Latvijas kausa un Latvijas cempionāta 470 klasē nolikumu apstiprināšana.

Tiek izskatīti:
– Regate „Latvijas kauss 2011“, no 30. – 31. jūlijam.
– Latvijas čempionāts 2011 Laser Standard un 470 klasēs, no 13. – 14. augustam.
A. Dāle atgādina par V. Alviķa 2010. gada diskvalifikāciju, ar kuru bija noteikts aizliegums organizēt un tiesāt regates.
J. Ailis norāda, ka Audas jahtklubs nav sniedzis apstiprināšanai informāciju par sacensību tiesnešiem.
A. Civjans, A. Dāle, J. Ailis diskutē par nepieciešamību uz dalībnieku pieteikumiem sacensībās bērniem un jauniešiem pieprasīt vecāku parakstītu atļauju piedalīties sacensībās.

Nolēma. 1. Apstiprināt Latvijas kausa un Latvijas cempionāta 470 klasē nolikumus.
2. Audas jahtklubam saskaņot ar Tiesnešu kolēģiju sacensību tiesnešus un protestu komitejas sastāvu.
3. Jahtklubam Auda sacensību organizēšanā ievērot LZS 2010. gada 12. augustā noteikto soda mēru V. Alviķim liegt piedalīties sacensību organizēšanā un tiesāšanā.
4. Uzdot T. Zirdziņam izvērtēt juridiskos aspektus vecāku atļaujas pieprasīšanai bērnu un jauniešu dalībai sacensībās.

5. Pasaules čempionāta Mikro klasē nolikuma apstiprināšana.

Izskata Pasaules čempionāta Mikro klasē nolikumu, no 14. – 20. augustam. V. Romans un A. Dāle norāda uz sarežģītu dalības maksu formulējumu nolikumā par laika periodiem un maksājumu veikšanas kārtību.

Nolēma. Apstiprināt Pasaules čempionāta Mikro klasē nolikumu.

6. Par gatavošanos PČ Mikro klasē.

S. Backāns ziņo par gatavošanos čempionātam. Ir pieteikušās vairākas komandas no Francijas, Austrijas un Polijas, lielākais skaits dalībnieku tiek prognozēts no Krievijas. Jahtklubā tiek celtas jaunas tualetes un veikti citi labiekārtošanas darbi. Ir izveidota regates mājas lapa, kura ir pieejama vairākās valodās, ar iespēju iepazīties ar regates dokumentiem, reģistrēties sacensībām, kā arī viesnīcas rezervēšanai. Maija beigās notiks Latvijas čempionāts Micro klasē, kas uzskatāms par mēģinājumu sacensību organizēšanā, darbam ar medijiem tiks organizēta Mediju regate. Ir radušies neparedzēti izdevumi, jo jāapmaksā gandrīz visu tiesnešu ceļš un dzīvošana. Aktīvi norit darbs ar sponsoru piesaisti, cer uz sadarbību ar Ventspils pilsētu un citiem sponsoriem.
J. Ailis informē, ka tiek gatavots parakstīšanai sponsorēšanas līgums ar Lufthansa, kas noteiks Lufthansa par LZS rīkoto čempionātu oficiālo aviolīniju sacensību periodā un vairākas dienas pirms un pēc tām. Tas dos iespēju sacensību dalībniekiem, tiesnešiem un viesiem izmantot speciālas cenas lidojumiem uz jebkuriem galamērķiem pasaulē. S. Backāns atzīst šāda sponsora lietderību un sola pildīt nepieciešamos līguma nosacījumus – banera ievietošanu mājas lapā.
J. Ailis ziņo, ka saņemta atbilde no IZM un LSFP uz pieprasījumu par papildus finansējuma piešķiršanu. Diemžēl tā ir negatīva, jo līdzekļi ir sadalīti pēc kritērijiem un papildus valsts finansējums nav iespējams.

Nolēma. Pieņemt zināšanai par sagatavošanās gaitu Pasaules čempionātam Mikro klasē.

7. Dažādi.

Par jahtu reģistrēšanu.
V. Romans un S. Backāns informē, ka vairāki jahtu īpašnieki ir saskārušies ar grūtībām jahtu reģistrēšanas procesā Latvijas Jūras administrācijā. Tiek uzstādītas grūti izpildāmas prasības par notariāliem apstiprinājumiem un dažādām izziņām darījumos ar ārvalstu pārdevējiem, kas būtu saprotamas komerciālu kuģu reģistrēšanas gadījumos, bet nevis atpūtas kuģiem. A. Dāle ierosina izveidot darba grupu, lai savāktu informāciju par šādiem gadījumiem, noskaidrotu jahtu reģistrācijas prasību pamatojumu, un iegūt pieeju Latvijas jahtu reģistram.

Nolēma: Izveidot darba grupu. Sastāvs – V. Romans, S. Backāns un A. Civjans.

Par Latvijas kausa formāta maiņu.
J. Ailis uzskata, ka Latvijas kausa formāts nākošajā gadā būtu jāmaina, lai tas sastāvētu no vairākiem posmiem. Šobrīd kopīgais vērtējums vairāku posmu summā ir Optimist asociācijas kausam Optimist klasē, pēc kura rezultātiem aprēķina arī Optimist klases reitingu. Taču, lai paaugstinātu jauniešu sacensību mērogu un iespējas piesaistīt atbalstītājus, Optimist asociācija varētu mainīt Optimist kausa formātu, lai Latvijas kausu veidotu kā atsevišķu posmu kopvērtējumu.
Klātesošie atbalsta priekšlikumu.

Par ieešanu ostās un iziešanu no tām.
J. Ailis informē, ka pēc Pilsētas jahtkluba un Andrejostas jahtkluba ierosinājuma, LZS 21. aprīlī nosūtīja iesniegumu LR Ministru prezidentam, Satiksmes ministram un Iekšlietu ministrei ar ierosinājumu mainīt 2010.gada 07.septembra LR Ministru Kabineta Noteikumus Nr. 839 „Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no tās”, jo to noteiktā jaunā kārtība būtiski ierobežo Latvijas jahtu burātāju tiesības uz pārvietošanos jūrā. Pirms tam tika veiktas pārrunas ar Jūras administrācijas, muitas un robežsardzes amatpersonām par noteikumu skaidrojumu un normu piemērošanu. Aprīlī un maijā muitas amatpersonas ir ievākušas informāciju no vairākiem jahtklubiem un ostām, un, cerams, ka jaunā sezona tiks uzsākta bez liekiem ierobežojumiem. Ir saņamta atbildes vēstule no Valsts kancelejas, ka iesniegums tiks izskatīts un tiks gatavoti nepieciešamie grozījumi MK noteikumos.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.10

Sēdes vadītājs                                                                                                                          Ansis Dāle

 

Protokolētājs                                                                                                                            Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 7.

2011. gada 5. maijā Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, A. Civjans, S. Backāns

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Piešķirt 1990 Ls biedrībai Usmas jahtklubs treniņu un sacensību rīkošanai.

Lēmums.
Piešķirt 1990 Ls biedrībai Usmas jahtklubs treniņu un sacensību rīkošanai no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                                                        Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                               Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 6.

2011. gada 20. aprīlī Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, A. Civjans, S. Backāns

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Piešķirt 3990 Ls biedrībai 49cc motorlaivas iegādei, vindserfinga treniņu, sacensību un tiesāšanas nodrošināšanai. Biedrība 49cc ir izveidota ar mērķi attīstīt vindserfinga sportu – organizēt treniņu procesu, sacensības un citus šī sporta pasākumus, nodrboties ar sacensību tiesāšanu. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.
Pamatojums. Biedrības 49cc iesniegums.

Lēmums.
Piešķirt 3990 Ls no ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem biedrībai 49cc motorlaivas iegādei, vindserfinga treniņu, sacensību un tiesāšanas nodrošināšanai. T. Zirdziņam sagatavot līgumu par finansējuma piešķiršanu.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                                                        Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                               Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr 5.

2011. gada 7. aprīlī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.00.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, S. Backāns.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Buls, A. Remess, G. Eistreiķis, J. Grīslis, D. Zīraps, N. Mačukāns.

Darba kārtība:

 

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. O. Rancāna iesnieguma izskatīšana.
3. Sacensību nolikumu un tiesnešu apstiprināšana.
4. Par līdzekļu piešķiršanu sacensību organizēšanai Latvijas jahtklubam.
5. Par LZS piedalīšanos Eurosaf gadskārtējā konferencē un Race Management seminārā.
6. LZS nolikums par federācijas atzinuma sniegšanu treneru resertificēšanai.
7. Priedaines jahtkluba iesniegums Laser klases darba administrēšanai.
Dažādi.
Piedalīšanās seminārā Visit Baltic by Boat, 28. – 29. aprīlī Liepājā.
Izpilddirektora ziņojums par padarīto aizvadītajā periodā.
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja kandidatūru apspriešana.
Skaidrojums par MK noteikumiem par ieiešanu un iziešanu no ostām.
G. Eistreiķa iesniegums.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

2011. gada 10. marta valdes sēdes protokols ir iepriekš izsūtīts elektroniskā veidā LZS valdes locekļiem. 18. martā tika sasaukta ārkārtas valdes sēde, kurā atkārtoti skatīja V. Alviķa piemērotību trenera amatam. 28. martā steidzamības kārtā tika elektroniski nobalsots par Ē. Šulca apstiprināšanu trenera amatā Usmas jahtlkubā.

Nolēma: 1. Apstiprināt 10. marta LZS valdes sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 18. marta LZS ārkārtas valdes sēdes protokolu.
3. Apstiprināt 28. marta LZS valdes sēdes protokolu.

2. O. Rancāna iesnieguma izskatīšana.

A. Dāle informē, ka saistībā ar O. Rancāna iesniegumu, uz valdes sēdi ir uzaicināts A. Buls. Ir saņemts Tiesnešu kolēģijas lēmums, kā arī A. Bula uzvedība ir izskatīta jahtklubā Auda. N. Mačukāns paskaidro, ka A. Bula rīcību jahtklubs uzskata par nepieņemamu un nosodāmu, un izteica brīdinājumu. A. Buls esot solījies turpmāk neatkārtot šādu rīcību, tādēļ, piemērojot soda sankcijas, aicina LZS ņemt vērā A. Bula sasniegumus burāšanas sportā, tā popularizēšanā un attīstīšanā, pašam sekmīgi burājot un iesaistot burāšanā jaunus cilvēkus.
J. Ailis paskaidro, ka no LZS puses gadījums ir vērtējams kā burātāju ētikas pārkāpums un uzvedība bijusi nepieņemama.
A. Buls paskaidro, ka O. Rancāna ziņojumā minētie apgalvojumi ir pamatoti, uzņemās vainu un no savas puses darīs visu, lai šāds gadījums neatkārtotos. A. Buls apsola, ka viņa un viņa jahtas komandas uzvedība būs korekta, un visi iespējamie konflikti tiks risināti korektā veidā. Atvainojas arī Kanska kungam par gadījumu Latvijas čempionātā, kas bija minēts Tiesnešu kolēģijas lēmumā.
A. Remess piebilst, ka pazīst A. Bulu ilgu laiku un uzskata, ka A. Buls ir labs burātājs, ar kuru var doties jūrā jebkurā laikā, kā arī uzskata tiesneša O. Rancāna darbību par nepareizu, ka tikai pēc sacensībām sācies konflikts par jahtas nosaukuma atbilstību mērgrāmatai. J. Ailis paskaidro, ka tas neatbilst patiesībai. Šis jautājums tika atrisināts jahtas reģistrācijas laikā, par ko liecina arī ziņojuma saturs un sacensību protokols.
J. Ailis paskaidro, ka Tiesnešu kolēģija savā lēmumā uzskata, ka šāda uzvedība diskreditē burāšanas sportu un rada tam sliktu slavu, un pārkāpums jāklasificē kā 69.2. punkta pārkāpums.
J. Ailis norāda, ka A. Buls pašlaik pārstāv vienu no zīmīgākajām jahtām Latvijā. Tādēļ ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta laba publicitāte, kā arī būtu atbilstoša rīcība un uzvedība. Apskatāmais gadījums ir kļuvis publisks, bet nav noslēpums, ka jahtklubos ir bijuši arī citi gadījumi, kuri nav nākuši atklātībā. LZS un ikvienam burātājam ir jārūpējas par burāšanas labo slavu un popularitāti, lai uzvedība jahtklubos un sacensību vietās būtu atbilstoša burātāju ētikas normām.
A. Buls lūdz kā soda mēru izteikt brīdinājumu, ka šāds gadījums neatkārtosies, un piebilst, ka bija zvanījis O. Rancānam pēc sacīkstēm un atvainojies.
J. Ailis norāda, ka Tiesnešu kolēģijā tika runāts par soda mēru, kādu piemērot šajā gadījumā, kurā pats atbalstīja brīdinājuma izteikšanu. E. Kanskis uzskata, ka pārkāpumi ir bijuši arī iepriekš, un Tiesnešu kolēģijas locekļu vairākums uzskatīja, ka būtu piemērojama nosacīta diskvalifikācija uz 2 gadiem. Gadījumā, ja līdzīgs pārkāpums atkārtotos, tas tiktu izskatīts un diskvalifikācija stātos spēkā. E. Kanskis novērtē A. Bula nožēlu par izdarīto, un atzīmē, ka A. Bulam jūrā nav bijušas problēmas, bet tās ir krastā. V. Romans atbalsta brīdinājuma izteikšanu, J. Ailis piebilst, ka šo gadījumu varētu arī nevērtēt kā 69. punkta pārkāpumu.

Lēmums. Izteikt A. Bulam brīdinājumu par burātājam neatbilstošu uzvedību sacensību laikā, saskaņā ar BSN 2009-2012 69.2 punktu. (Balsojums 4 – par, 2 – pret, atturas – 0).

3. Sacensību nolikumu un tiesnešu apstiprināšana.

Tiek izskatīti:
– 2011. gada Latvijas atklātā čempionāta nolikums Jūrmalā, no 5. – 7. augustam.
– Latvijas čempionāts Cadet klasē, 22. – 23. jūlijā, Jūrmalā. J. Grīslis piebilst, ka arī Pilsētas jahtkluba sportisti šajā sezonā gatavojas startēt Cadet klasē.
– Izskatot Vindserfinga asociācijas iesūtītos nolikumus, atklājās vairākas neprecizitātes, par kurām tika norādīts, tomēr uz valdes sēdi labojumi vēl netika iesniegti, tāpēc to izskatīšana atlikta uz nākamo reizi.
– Latvijas čempionāts Micro un TopCat klasēs Usmā, no 25. – 27. maijam. S. Backāns norāda, ka apbalvošana ar Latvijas čempionāta medaļām ir paredzēta divīzijās, un kopvērtējumā tiks izcīnīti kausi. V. Romans un J. Ailis norāda, ka Pasaules čempionātā tiek izcīnītas čempionu medaļas arī kopvērtējumā. S. Backāns piebilst, ka nākošajā gadā ir paredzētas izmaiņas Micro klases noteikumos, samazinot divīziju skaitu līdz 2.
– Latvijas čempionāts Jūras jahtām, no 28. jūnija līdz 2. jūlijam. V. Romans apstiprina, ka nolikuma iesniegtajā redakcijā ORC dalījums grupās pēc ballēm atbilst 2011. gadā ieteiktajiem ORC baļļu diapazoniem. Čempionāta formāts tiks papildināts ar vēl vienu ieskaites grupu pēc VHS-2011 apmērīšanas sistēmas jahtām, kuras ražotas pirms 1991. gada. E. Kanskis paskaidro, ka drošība sacensību laikā tiks nodrošināta, īpašu vērību pievēršot tieši vecāko jahtu atbilstībai nolikumā paredzēto „ISAF Offshore Regulations 2010 – 2011“ normu ievērošanai. S. Backāns piebilst, ka sacensību instrukcijā noteikti jānorāda, ka jahtas netiks pielaistas sacensībām, ja rošības normas netiks ievērotas. J. Ailis atzīmē, ka Līgo svētku dēļ, jahtām savlaicīgi jānokārto ORC mērgrāmatu saņemšana līdz 22. jūnijam, kā tas ir norādīts nolikumā.
V. Romans skaidro, ka atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur čempionu titulus izcīna tikai ORC ieskaites grupās, ir lietderīgi Latvijas čempionus noteikt arī vecākām jahtām VHS-2011 grupā. J. Ailis norāda, ka lēmums piešķirt čempionu titulu ne tikai grupās ar starptautisku balli var pazemināt čempionāta prestižu, bet arī vēl vairāk samazināt dalībnieku skaitu ORC grupās. V. Romans tam nepiekrīt, norādot, ka iepriekšējā gadā piedalījās tikai pāris jahtas, vecākas par 1991. gadu. Mērķis ir piesaistīt Latvijas čempionātam arī vecākas jahtas, kā arī palielināt kopējo dalībnieku skaitu. Nākošajā gadā var būt izmaiņas, atkarībā no tā, kādi rezultāti būs šīgada izmaiņām. J. Ailis uzskata par kļūdu, ka vairāku gadu laikā LZS, jahtklubi un arī ORC birojs nav parūpējušies par to, lai paaugstinātu ORC popularitāti un palielinātu sacensību skaitu sezonā, kurās varētu piedalīties pēc ORC apmērītas jahtas. E. Kanskis paskaidro, ka šogad ORC grupa iekļauta arī Kuivižu kausa 2 posmos un Kanska kausā.

Nolēma. 1. Apstiprināt 2011. gada Latvijas atklātais čempionāta nolikumu. Sacensību galvenais tiesnesis V. Romans.
2. Apstiprināt Latvijas čempionāta Cadet klasē nolikumu. Sacensību galvenais tiesnesis J. Ailis.
3. Apstiprināt Latvijas čempionāta Micro un TopCat klasēs nolikumu. Sacensību galvenais tiesnesis M. Kalniņš.
4. Apstiprināt Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikumu. Sacensību galvenais tiesnesis E. Kanskis.

4. Par līdzekļu piešķiršanu sacensību organizēšanai Latvijas jahtklubam.

Izskata Latvijas jahtkluba iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu sacensību rīkošanai.

Nolēma. Piešķirt Latvijas jahtklubam 140Ls no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem. Izpilddirektoram J. Ailim sastādīt līgumu, paredzēt atskaites iesniegšanu par izlietotajiem līdzekļiem. Balsojums (par – 6, pret – 0, atturas – 0).

5. Par LZS piedalīšanos Eurosaf gadskārtējā konferencē un Race Management seminārā.

J. Ailis informē, ka Eurosaf Ģenerālā asambleja tiek rīkota 9. – 10. aprīlī, Helsinkos. LZS, kā Eurosaf biedrs, ir uzaicināta ar savu delegātu piedalīties asamblejā un vienlaicīgi organizētajā Race Management seminārā. Latvijā katru gadu tiek rīkotas starptautiska līmeņa regates, kurās palīdzību nodrošināšanā ar tiesnešiem var sniegt Eurosaf tiesnešu apmaiņas programma. E. Kanskis uzskata, ka LZS ir jāpiedalās asamblejā. Uz aicinājumu piedalīties atsaucās A. Dāle un Liepājas starptautisku sacensību rīkotāju pārstāvis J. Jēkabsons.
S. Backāns uzskata, ka šāda līmeņa forumos būtu jāpanāk, lai nodibinātu personīgus kontaktus un varētu saņemt reālu palīdzību tiesnešu sastāva nokomplektēšanā, kā arī daļēju izmaksu segšanu. A. Dāle piekrīt un turpina, ka LZS piedalījās arī ISAF kongresā, un arī Eurosaf ir jādibina kontakti, jo tikai no mūsu aktivitātes atkarīgi rezultāti, arī Eurosaf tiesnešu apmaiņas programmā. A. Dāle norāda, ka tā ir drīzāk mūsu vaina situācijā, ka mēs nevaram atbildēt uz tiesnešu apmaiņu ar atbilstošiem kandidātiem. J. Ailis pauž viedokli, ka šī gada pieredze parādīja, ka ir nepieciešams vairāk izprast procesus, kā tiek saskaņota tiesnešu izvēle Eurosaf tiesnešu apmaiņas programmā, lai nerastos konfliktsituācijas un nesaprašanās.

Nolēma. 1. Norīkot A. Dāli komandējumā kā delegātu Eurosaf Ģenerālajā Asamblejā Helsinkos, 9. -10. aprīlī.

6. LZS nolikums par federācijas atzinuma sniegšanu treneru resertificēšanai.

J. Ailis informē, ka LSFP 2010. gadā pieprasīja Sporta federācijām izstrādāt nolikumus par prasībām, kādas tās izvirza personām, kuras pretendē uz trenera A, B un C kategorijas sertifikāta iegūšanu. J. Ailis piebilst, ka treneriem resertifikācija jāveic ik pa 5 gadiem. Burāšanas treneru skaits Latvijā nav tik liels, lai izvirzītu vēl augstākas prasības, kā ir noteiktas 2010. g. MK noteikumos Nr. 77 un LSFP 2010. gada 10. februāra Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas nolikumā, tomēr, iespējams, ka nepieciešamas specifiskas prasības tieši burāšanas jomā. Uz aicinājumu dot priekšlikumus pagaidām tādi vēl nav saņemti, tādēļ nolikums nevarēja tikt sagatavots uz apstiprināšanu šajā valdes sēdē. E. Kanskis ierosina papildināt nolikumu ar prasību par trenera prasmi peldēt.

Nolēma. 1. Uzdot izpilddirektoram J. Ailim pabeigt nolikuma sagatavošanu un nodot to apstiprināšanai valdē elektroniskā veidā.

7. Priedaines jahtkluba iesniegums Laser klases darba administrēšanai.

J. Ailis informē, ka Priedaines jahtkluba iesniegumā ir izklāstīta situācija, kādā ir LZS pēc Laser klases asociācijas izstāšanās no LZS. Ņemot vērā, ka LZS savā sporta burāšanas attīstības programmā ir noteikusi Laser klasi kā jauniešu un olimpisko prioritāro klasi, Priedaines jahtkluba burātāji uzskata par nepieciešamu nodrošināt turpmāku Laser klases burātāju darbības koordinēšanu LZS vadībā. A. Dāle piebilst, ka iepriekšējā situācija ar Vindserfinga asociāciju ir uzlabojusies, un asociācijai pašlaik ir laba sadarbība ar LZS, turpretī Laser klases gadījumā process vairs nav ietekmējams pēc tās izstāšanās no LZS. J. Ailis paskaidro, ka no V. Alviķa ir saņemta informācija, ka tā turpina savu darbību un ILCA pieļauj tās darbību ārpus LZS. S. Backāns, E. Kanskis, A. Dāle, J. Ailis diskutē par nepieciešamību LZS kā burāšanas nacionālajai autoritātei Latvijā kontrolēt Laser klases burātāju darbību atbilstoši ILCA „District“ asociācijas izvirzītajām prasībām. J. Ailis paskaidro ILCA Konstitūcijā noteiktās prasības „District“ asociācijai, piebilstot, ka LLKA līdz šim šīs prasības pildījusi formāli. J. Ailis ierosina, saskaņā ar LZS statūtiem, izveidot LZS struktūrvienību – komisiju, ar nosaukumu „Latvijas Laser asociācija“, apstiprināt darba grupu nolikuma sagatavošanai, un nodot to pilnsapulcei apstiprināšanai. Šīs struktūrvienības mērķis būtu apvienot visus sportistus Laser klasē, dot iespēju tai plānot savas aktivitātes, nodrošināt finansiālo neatkarību, ievēlēt organizācijas vadību un veikt citas funkcijas, kas nostiprinātas ILCA Konstitūcijā. J. Ailis piebilst, ka sportisti Laser klasē Latvijā ir gan jaunieši, gan arī pieaugušie, tādēļ šādas struktūrvienības izveidošana ir pagaidu un pārejas pasākums, lai LZS varētu koordinēt ar Laser klases administrēšanu un attīstību saistītos jautājumus, kā arī gatavošanos olimpisko spēļu atlases sacensībām. J. Ailis lūdz atsaukties Rīgas, Usmas jahtklubu un jahtkluba Audas pārstāvjus piedalīties darba grupā nolikuma izstrādāšanai. V. Romans piebilst, ka jāiesaista arī Engures jahtklubs, kurš šogad uzsācis aktīvu darbību jauniešu sporta grupas organizēšanā. J. Ailis informē, ka aicina ikvienu līdzdarboties un sūtīt priekšlikumus uz e – pasta adresi laser@sailinglatvia.lv.

Nolēma.
1. Latvijas Zēģelētāju Savienība no 2011. gada 8. aprīļa pārņem Laser klases asociācijas pienākumu izpildi Latvijā, saskaņā ar starptautiskās Laser klases asociācijas ILCA prasībām un atbilstoši Latvijas Zēģelētāju savienības burāšanas sporta burāšanas attīstības programmai 2009. – 2016. gadam. Balsojums (par – 6, pret – 0, atturas – 0).
2. Informēt asociācijas.
2.1. Nosūtīt vēstuli starptautiskajai Laser klases asociācijai ILCA par LZS lēmumu pārņemt Laser klases asociācijas pienākumu izpildi Latvijā, ar lūgumu apstiprināt LZS tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā asociācijā.
2.2. Informēt Latvijas Laser klases asociāciju par LZS pieņemto lēmumu pārņemt Laser klases asociācijas pienākumu izpildi Latvijā.
3. Izveidot darba grupu LZS struktūrvienības „Latvijas Laser asociācija“ nolikuma sagatavošanai sekojošā sastāvā: Anna Aile, Juris Ailis, Aleksejs Ļvovs. Balsojums (par – 6, pret – 0, atturas – 0).

Dažādi.
Piedalīšanās seminārā Visit Baltic by Boat, 28. – 29. aprīlī Liepājā.

J. Ailis informē par Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas ielūgumu piedalīties seminārā LZS jahtklubiem ar prezentācijām par tēmu – Burāšanas attīstības perspektīvas Latvijā. Vēlama būtu LZS kopējā prezentācija, kā arī Kuivižu, Rojas, Pilsētas jahtkluba, jahtkluba Auda un citu organizāciju prezentācijas. Iepriekš Ģ. Avotiņš informēja dalīborganizācijas par gaidāmo semināru. A. Dāle ierosina lūgt Ģ. Avotiņu koordinēt to jahtklubu sarakstu, kuri izteiks vēlēšanos piedalīties un lūgt sagatavot LZS prezentāciju.

Izpilddirektora ziņojums par padarīto aizvadītajā periodā.

Izpilddirektors J. Ailis ziņo, ka pirmajā darba mēnesī ir nokārtotas pieejas banku kontiem, pārņemti LZS dokumenti un lietas, nosūtītas informatīvas vēstules starptautiskajām organizācijām. Ir nokārtotas saistības ar LSFP un LOK par iepriekšējiem periodiem, noslēgti līgumi ar treneriem un tos pārstāvošajiem jahtklubiem. Sagatavota LZS pilnsapulce un nodots 2010. gada pārskats. Turpinās lietvedības nomenklatūras un lietvedības instrukcijas sagatavošana apstiprināšanai. Konstruktīvi tiek risināti jautājumi ar T. Zirdziņu par grāmatvedības un juridiskajiem jautājumiem. Katru dienu darbu saraksts papildinās ar jauniem uzdevumiem, tādēļ, lai nepiemirstu, ir ieviesta to reģistrēšana. 25. martā J. Ailis pārstāvēja LZS Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālajā asamblejā.

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja kandidatūru apspriešana.

A. Dāle informē, ka ir saņemts Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja A. Rozina kunga iesniegums par amata atstāšanu no 31. marta. Demisija tiek pieņmeta. J. Ailis uzskata, ka Tiesnešu kolēģijai jānovērtē situācija un jādod savs priekšlikums valdei. Līdz šim ir bijušas tikai dažas pārrunas. Neviens no Tiesnešu kolēģijas locekļiem nav izvirzījis savu kandidatūru. J. Ailis piebilst, ka ir ieteicis kandidēt uz šo amatu Ģ. Bērziņam, un iesaka LZS valdei norīkot Tiesnešu kolēģijas vadību uzņemties Ģenerālsekretāram M. Kalniņa kungam, kurš arī ir Tiesnešu kolēģijas loceklis līdz jauna priekšsēdētāja apstiprināšanai valdē.

Skaidrojums par MK noteikumiem par ieiešanu un iziešanu no ostām.

J. Grīslis informē, ka ir saņemts robežsardzes skaidrojums. Jahtklubiem, kas atrodas ostas slēgtajās teritorijās, ir jāsniedz ziņas par jahtām, īpašniekiem un kapteiņiem. Ieiešanu un iziešanu no ostas robežsargi saprot kā iziešanu no valsts. Kaut arī MK noteikumi par ieiešanu un iziešanu ostās ir balstīti uz starptautiskām konvencijām, kuru mērķis ir liberalizēt šo procesu, rezultāts ir pretējs. Kvalifikācijas komisija apņemas sagatavot vēstuli LZS, nosūtīšanai MK ar lūgumu atcelt vai veikt izmaiņas MK noteikumos.

G. Eistreiķa iesniegums.

J. Ailis paskaidro, ka iesniegumā minēto lūgumu par divu 470 klases švertlaivu nodošanu topošajai 470 klases asociācijai nav iespējams izskatīt, jo pašlaik LZS rīcībā nav nevienas laivas.
V. Romans informē, ka pēc viņa rīcībā esošajām ziņām, Andrejostas jahtklubs, saskaņā ar plānoto 470 laivu nodošanu, ir pieņēmis 4 laivas, bet pagaidām jahtklubā vēl nav pieņemts galīgais lēmums par to turpmāku izmantošanu.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.10

Sēdes vadītājs                                                                                                                                            Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                                                                                               Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr 4.

2011. gada 28. martā Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, A. Civjans, S. Backāns

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Uz Usmas trenera vietu konkursā ir pieteicies Ēriks Šulcs. Viņš ir pabeidzis LSPA 2010. gadā, un rekomendē komodors S. Backāns. Lai treneris varētu uzsākt darbu no 1. aprīļa, kā arī savlaicīgi paziņot VID, lūdzu valdi steidzami balsot par šo kandidatūru.

Lēmums.
Pieņemt darbā Ēriku Šulcu par burāšanas treneri Usmas jahtklubā ar 2011. gada 1. aprīli.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                                                                                          Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                                                                 Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

ārkārtas valdes sēdes protokols Nr 3.

2011. gada 18. martā Rīgā, Andrejsalā.
Sēdes sākums plkst. 19.40.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, A. Civjans, S. Backāns

Darba kārtība:

1. Atkārtota jahtkluba Audas trenera V. Alviķa kandidatūras apstiprināšanas izskatīšana.

1. Atkārtota jahtkluba Audas trenera V. Alviķa kandidatūras apstiprināšanas izskatīšana.

Pēc jaunu faktu parādīšanās, vairāki valdes locekļi ir mainījuši viedokli par 10. martā pieņemto lēmumu par V. Alviķa apstiprināšanu jahtkluba Auda trenera amatā. E. Kanskis piekrīt M. Kalniņam, ka LZS nevar pieņemt darbā cilvēku, kas sodīts par BSN 69.2. punkta pārkāpumu. Ierosina vēlreiz nobalsot par šo jautājumu. A. Civjans norāda, ka V. Alviķa publicētais raksts burāšanas portālā par M. Alviķa sasniegumiem ledusburāšanā, satur informāciju, ka LZS darbojas savtīgos nolūkos, ir klasificējams kā neslavas celšana, kas var būt krimināli sodāms nodarījums. Būtu nepareizi pieņemt darbinieku, kurš nav lojāls pret darba ņēmēju.
Z. Antapsons uzskata, ka V. Alviķis ir viens no labākajiem treneriem, un savas domas šajā jautājumā nemainīs. V. Romans atgādina, ka iepriekšējā valdes sēdē balsojuma rezultāts bija balstīts uz to, ka V. Alviķis tiešām strādā ar bērniem. A. Civjans paskaidro, ka, iespējams, V. Alviķis ir labs treneris, bet nihilismam, kādu viņš izrāda pret noteikumiem un autoritātēm, pedagoģiskajā darbā var būt sliktas sekas. J. Ailis piebilst, ka V. Alviķis, visdrīzāk, turpinās strādāt par treneri jahtklubā neatkarīgi no tā, vai LZS maksā algu vai ne. J. Ailis turpina skaidrot, ka LZS ir apliecinājusi Usmas jahtkluba un jahtkluba Auda treniņu grupu atbilstību noteiktajām prioritātēm, tādēļ nevar piekrist izsludināt atkārtotu vispārēju konkursu uz atlikušajām vietām. A. Dāle norāda, ka katram trnerim ir savas grupas, un mūsu apstākļos nav reāla treneru maiņa. E. Kanskis uzkata, ka valsts finansējumu nevar dot cilvēkam, kas neiztur kritērijus, piedāvā sadalīt finansējumu uz tiem treneriem, kas atbilst kritērijiem. M. Kalniņš un E. Kanskis piedāvā balsot. A. Civjans norāda, ka jābalso par iepriekšējā valdes lēmuma atcelšanu.

Balsojums. Par iepriekšējā valdes lēmuma atcelšanu.

Lēmums. Atstāt spēkā 10. marta LZS valdes sēdes lēmumu par V. Alviķa pieņemšanu darbā par burāšanas treneri jahtklubā Auda. Balsojums (par – 4, pret – 1, atturas – 3).

 

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.55

Sēdes vadītājs                                                                                                 Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                                    Juris Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

pilnsapulces protokols N1.

2011. gada 18. martā Rīgā, Andrejsalā.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, N. Mačukāns, G. Šteinerts, O. Rancāns, U. Kalmanis, Ē. Vēvelis, Z. Antapsons, A. Civjans, M. Kalniņš, J. Ailis, A. Simanoviča, A. Aksenoks, D. Zīraps, V. Briedis, Z.Goldmanis, S. Backāns.
Valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, E. Kanskis.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
I. Lakšs, J. Grīslis, A. Mežulis, A. Remess, I.Backāne, G. Maļina, Ž. Litauniece, Ģ. Avotiņš, A. Adats, K. Dzenis.

Darba kārtība:

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2010. gada budžeta izpildi.
3. 2010. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
4. 2011. gada budžeta apstiprināšana.
5. LZS revīzijas komisijas sastāva papildināšana.
6. Dažādi jautājumi
J. Ailis ziņo, ka pilnsapulcei reģistrējušies 19 dalīborganizāciju pārstāvji un sapulce ir lemttiesīga. Ierosina sākt sapulci.

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm.

A. Dāle ziņo par 2010. gada galvenajiem notikumiem. Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra līdzekļus treneru algām. Tika izsludināts konkurss un pieņemts lēmums algot 6 trenerus 5 jahtklubos, kuros notiek darbs ar jauniešiem. 2010. gada jūnijā notika Pasaules čempionāts Raceboard klasē vindserfingā, Liepājā. Aktīvi darbojas vindserfinga kluba „Rietumkrasts“ un vindserfinga asociācijas pārstāvji, un arī šogad Liepājā ir paredzētas lielas sacensības.
Jāizceļ Latvijas izcīnītās tiesības piedalīties 1. Jaunatnes olimpiskajās spēlēs Singapūrā, kurās Latviju vindserfingā pārstāvēja liepājnieks R. Kaups. Burāšana bija viena no 10 federācijām, kas bija pārstāvētas šajā pasākumā, LOK to novērtēja kā labu LZS sasniegumu. No SOK tika saņemts finansējums, lai varētu iziet atlases posmu, sagatavoties un piedalīties šajās spēlēs.
Veiksmīgs aizvadītajā gadā bija kvalifikācijas komisijas darbs. Tika izsniegtas jahtu vadītāju apliecības, kas deva arī finansiālu pienesumu LZS. Aktīvs bija arī tiesnešu darbs, M. Kalniņš apmeklēja ISAF tiesnešu semināru Maskavā.
Aktīvu darbību ir uzsācis LZS jaunākais biedrs Kuivižu jahtklubs. Ar vislabākajām atsauksmēm Kuivižu jahtklubā norisinājās Baltijas kausa posms vindserfingā.
LZS organizēja 7 Latvijas čempionātus jauniešiem, vindserfingā Formula, Raceboard, RSX un Bic Techno klasēs, Micro klasē, Q 25 klasē un kreiserburāšanā.
Pagājušajā gadā notika 9 valdes sēdes un 2 pilnsapulces.
LZS ir noteiktas prioritātes 2011. gadam.
1. 2011. gadā Latvijā notiks Pasaules čempionāts Micro klasē, Usmā un Eiropas čempionāts Formula Windsurfing. Pašlaik notiek aktīvs darbs sacensību organizēšanā.
2. Sākta ir gatavošanās olimpiskajām spēlēm. Mēs kandidējam 2 klasēs – Laser Radial un RSX. Ir pārskaitīta dalības maksa atlasei, kas būs Pasaules čempionātā Pertā, Austrālijā, decembrī, kā arī ir apstiprināti Latvijas izlases atlases kritēriji.
3. Prioritāte ir arī Latvijas čempionātu rīkošanā, pavairot dalībnieku skaitu, paaugstināt sacensību kvalitāti uz ūdens, tiesnešu darbu, kā arī piesaistīt sponsorus.
4. Svarīgs uzdevums ir celt LZS iekšējā darba kvalitāti, un sākt strādāt ar sponsoriem, lai burāšanu mēģinātu pārdot kā produktu, piesaistot sponsorus.
5. Atbalsts darbam ar jauniešiem. LZS ir piesaistījis trenerus klubiem, kur notiek darbs ar jauniešiem. Tas saglabāsies arī nākošos gadus, un ir viens no svarīgākajiem posmiem, lai vairotu mūsu burātāju saimi.
J. Ailis ziņo par gada pārskata ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. Kopējie ieņēmumi no biedru naudām, saņemtajiem ziedojumiem, dotācijām un ieņēmumiem no saimnieciskās darbības bija 129773 Ls. Izdevumi algām treneriem, izpilddirektoram, sociālās apdrošināšanas maksājumiem un ziedojumu izlietojumam – 119555 Ls. Lielākā daļa ziedojumu tika novirzīta Eiropas čempionāta organizēšanai, 4000 Ls tika izlietoti jaunatnes sporta attīstībai – 4 Optimist klases švertlaivu iegādei.

2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2010. gada budžeta izpildi.

J. Ailis iepazīstina ar revīzijas komisijas locekļa V. Brieža iesniegto ziņojumu.
Revīzijas komisijas ziņojums ir skatāms protokola pielikumā.

3. 2010. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

Pilnsapulces dalībniekiem jautājumi un piebildes par gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumu nav.

Lēmums. Apstiprināt Latvijas Zēģelētāju savienības 2010. gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumu. (balsojums: par – 19, pret – 0, atturējās – 0)

4. 2011. gada budžeta apstiprināšana.

J. Ailis iepazīstina ar LZS valdes iesniegto 2011. gada budžeta projektu. Atlikums kontos uz 2011. gada 1. janvāri ir 18614 Ls. Ieņēmumu daļā paredzētas dotācijas 7795 Ls apmērā no LOK federācijas darba nodrošināšanai un no LSFP treneru darba algām un par aktivitātes kritēriju izpildi, kā arī no biedru naudām 1675 Ls un prognozētiem ieņēmumiem no LZS kvalifikācijas komisijas 3000 Ls. Izdevumu daļā paredzēti administratīvie izdevumi, darba algas treneriem un izpilddirektoram, dalības maksām starptautiskajās asociācijās, Latvijas izlases dalībai Pasaules čempionātā, kvalifikācijas komisijas izdevumiem un neparedzētiem izdevumiem. Kopā 37064 Ls. A. Civjans jautā par dalības maksu starptautiskajai Laser klases asociācijai. M. Kalniņš informē, ka LLKA ir izstājusies no LZS, taču, tā kā Laser jauniešu un olimpiskās klases mums ir noteiktas kā prioritāras, iespējams, būs jāmaksā arī biedru nauda, taču pašreiz summa nav zināma.

Lēmums. Apstiprināt Latvijas Zēģelētāju savienības 2011. gada budžetu. (balsojums: 19 -par, pret – 0, atturas – 0)

5. LZS revīzijas komisijas sastāva papildināšana.

M. Kalniņs ziņo, ka bija saņemts A. Vētras iesniegums ar lūgumu papildināt revīzijas komisiju. Tā kā revīzijas komisija iepriekšējā pilnsapulcē tika papildināta ar Ģirtu Fišeru – Blumbergu, tas vairs nav nepieciešams.

Lēmums. Noņemt jautājumu no dienaskārtības.

6. Dažādi jautājumi

G. Šteinerts informē, ka kvalifikācijas komisija ir papildināta ar 2 komisijas locekļiem. Komisijas darbā, pieņemot vienotu viedokli rodas nepieciešamība mainīt nolikumu, un iepriekšējā reizē, kaut ar novēlošanos, tas tika izdarīts. Priekšlikums ir pilnsapulcei pilnvarot valdi pieņemt lēmumus par kvalifikācijas komisijas priekšlikumiem „Nolikuma par atpūtas kuģu vadītāju sertifikāciju“ izmaiņām.
G. Šteinerts pauž viedokli par kvalifikācijas komisijas izstrādāto ziņojumu par jahtas Santas Rita avāriju. Dokuments bija nosūtīts, lai publicētu mājas lapā, taču ilgākā laika periodā tas neizprotamu iemeslu dēļ netika ievietots. Komisijas priekšlikums ir mājas lapā ievietot atsevišķu sadaļu par avārijam un atbalstīt biroja tehnikas iegādi komisijas vajadzībām.
A. Dāle un M. Kalniņš paskaidro, ka komisijas ierosinājumi tiek ņemti vērā. Iepriekšējās valdes sēdēs tika lemts par cietā diska iegādi, izskatīti jautājumi no likumdošanas viedokļa, par kuriem drīzumā būs nepieciešami jauni grozījumi. J Grīslis informē par jaunumiem likumdošanā. LZS ir pilnvarota izniegt tiesības, veikt apmācību, atbilstoši likuma pantam. Tomēr pašlaik nav ārēja akta, kur tas butu reglamentēts. LZS darbojas uz sava nolikuma pamata, kas ir izstrādāts kvalifikācijas prasībām, kā tas ir vēsturiski veidojies. Ir jābūt MK noteikumiem, kuri būtu izstrādāti sadarbībā ar CSDD, Jūras administrāciju un apmācību centriem. Gada laikā Jūras administrācija nav spējusi vienoties par kārtību, tomēr no nākamā gada 1. martā ir jābut MK noteikumiem. Mums būs jāveic nolikumā izmaiņas. J. Grīslis arī ierosina dot pilnvaru valdei apstiprināt nolikuma izmaiņas.
J. Grīslis papildina, ka stājušies spēkā 2010. gada 7. septembra MK noteikumi „Par ieiešanu ostās un iziešanu no tām“. Kad būs saņemts skaidrojums no robežsardzes par kārtību iziešanai jūrā, par to tiks ievietota informācija mājas lapā.

Lēmums. Pilnsapulce pilnvaro LZS valdi apstiprināt izmaiņas „Nolikumā par atpūtas kuģu vadītāju sertifikāciju“ (balsojums: par – 19, pret – 0, atturas – 0).

N. Mačukāns lūdz informēt, vai ir apstiprināti visi 6 treneri. J. Ailis paskaidro, ka valde ir apstiprinājusi pieņemt darbā 4 trenerus no 1. marta un V. Alviķi Audas jahtklubā no 1. aprīļa. Ir izsludināts papildus konkurss uz trenera vietu Usmas jahtklubā, kurā darbojas mācību treniņu grupa, kas atbilst LZS izvirzītajiem kritērijiem.

A. Civjans ierosina informēt pilnsapulci par valdes darbu.
A. Dāle atzīst kritiku par valdes tehniskā darba kvalitāti. Mērķis ir uzlabot iekšējo darbu, ir savlaicīgi jāveic darbs ar dokumentiem, atskaitēm un budžetiem. Mājas lapā tika izsludināts konkurss, jo M. Kalniņš aizņemtības dēļ nevarēja pildīt tālāk šos pienākumus. No 11. marta Juris Ailis uz pagaidu laiku ir uzņēmies pienākumus pildīt izpilddirektora pienākumus.
M. Kalniņš norāda uz jaunu V. Alviķa publikāciju, kurā ir nesmuki izteikumi par LZS, sekoja LLKA iesniegums par izstāšanos no LZS. Nav zināms kādi tam ir motīvi. Valdē bija daudz diskusijas par to vai pieņemt V. Alviķi darbā LZS, ņemot vērā, ka viņš ir sodīts pēc BSN 69. punkta. Iespējams, ka lēmums šajā jautajumā būs jāpārskata. V.Romans piebilst, ka reāli Audas JK notiek bērnu burāšana un citu treneru tur nav. V. Briedis dalās savās pārdomās par M. Alviķa sasniegtajiem rezultātiem. Paskaidro, ka burāšanā, kas ir ļoti sarežģīts lietišķais sporta veids, lielie sasniegumi ir ne tikai sportista un trenera centīga darba rezultāts, bet arī daudzu citu cilvēku nopelns. V. Briedis uzskata, ka nevar teikt, ka visi V. Alviķa apgalvojumi ir pamatoti.
Ģ. Avotiņš atgādina, ka viņš kā LZS preses sekretārs, kurš ir uzņēmies attīstīt sabiedrisko attiecību lauciņu, nevar strādāt bez visu dalīborganizāciju atbalsta. Jāsūta informācija par gaidāmajiem pasākumiem, par dalībniekiem, kā arī savlaicīgi jāiesūta sacensību rezultāti un apraksts par notikumu gaitu. Ja situācija nemainīsies, var būt jāpieņem lēmums atkāpties no sabiedriskā amata pienākumu pildīšanas.

A. Mežulis uzdod jautājumu, vai valdē ir skatīti jautājumi par jūras jahtu sacensībām, norādot, ka ir katastrofāli maz dalībnieku, par tā iemesliem un plānotajiem risinājumiem.
V. Romans atbild, ka pateicoties Engures JK, Usmas JK un Audas JK pārstāvju darbam, ir radīta jauna handikapa sistēma VHS – 2011, kas ir aizgūta no Ziemeļeiropā populāras LYS un zviedru SRS sistēmas. Galvenā problēma ir, ka dalība Latvijas čempionātā iznāk dārga dalības maksu, apdrošināšanas un ORC mērgrāmatas izmaksu dēļ. Tādēļ brauc tikai jaunās jahtas, jo ar vecajām nav izredžu. Ir priekšlikums nenoteikt obligāto apdrošināšanu, kā arī ieviest jaunu ieskaites grupu VHS – 2011 vecajām jahtām. Pašlaik turpinās diskusija, vai vecums būs vai nebūs ierobežots šajā grupā, bet jācer, ka šogad būs vairāk dalībnieku. Ģ. Avotiņš informē, ka apmērīšanas handikapa sistēmas VHS – 2011 nolikums un citi dokumenti ir ievietoti mājas lapā. I. Lakšs piebilst, ka Lietuvā un Igaunijā ir daudz lielāks dalībnieku skaits, pateicoties tam, ka notiek prestižas regates, kurās izcīna arī valstu čempionu balvas. I. Lakšs arī norāda, ka Lietuvā un Igaunijā čempionus izcīna tikai ORC ieskaites grupā. Būtu lietderīgi atgriezties pie centrālās regates, Trijstūra kausa, kurā izcīnītu gan Latvijas čempionāta medaļas, gan arī citas prestižas balvas. Iespējams, ka tad šo dalībnieku būs vairāk. Vaina nav tikai naudā vai formulā, bet arī pasākuma formātā.
E.Kanskis norāda, ka ir nepietiekoša jahtklubu aktivitāte. Aicina organizēt savus biedrus, dot savus priekšlikumus. LZS var izmainīt sacensību formātu.

A. Aksenoks informē par jaunu noteikumu projektu, kas aizliedz vindserfingiem burāt Rīgas jūras līcī. Vides ministrija ir solījusi sniegt savu atbildi.

A. Dāle informē, ka ir aizsāktas sarunas ar Igaunijas un Lietuvas federācijām par Baltijas kausa organizēšanu jauniešu burāšanā. Vindserfingā šādas sacensības ar panākumiem norisinās jau vairākus gadus. Jāvienojas par sacensībām un klasēm. Jāizvēlas kāda no jauniešu regatēm Latvijā. Tas varētu būt Latvijas čempionāts, Rīgas čempionāts vai atsevišķa regate Ķīšezerā.
S. Backāns ierosina izveidot kreiserburāšanas grupu no jahtklubu jahtu kapteiņiem, lai varētu apkopot idejas par kalendāru, Latvijas čempionātu un citiem jautājumiem, par ko bieži LZS valdei var nebūt vispareizākais viedoklis. J. Ailis piebilst, ka LZS jābūt gan kreiserburāšanas komisijai, gan arī apmērīšanas komisijai. Šobrīd tādas nav. Tajās varētu apvienoties burātāji no dažādiem jahtklubiem un ziemā risināt jautājumus, jo šobrīd tas notiek haotiski. M. Kalniņš ierosina organizēt jahtu kapteiņu sanāksmi Latvijas čempionāta laikā.
I. Lakšs norāda, ka iepriekš bija LZS viceprezidenti par sportu un kreiserburāšanu, ar kuriem tika risināti attiecīgie jautājumi. M. Kalniņš atgādina, ka valdes locekļi savas darbības sakumā ir sadalījuši savas darbības sfēras. Tās ir publicētas mājas lapā un par interesējošiem jautājumiem droši var griezties pie valdes.
Ģ. Avotiņš informē, ka gatavo piedāvājumu sponsoriem, lai varētu uzlabot mājas lapu. Tomēr tas nekādi neatbrīvo no informācijas sūtīšanas par saviem rezultātiem.
Ģ. Avotiņš piebilst, ka tikšanās laikā ar Kurzemes reģiona plānošanas administrāciju, kura pārstāv arī Norvēģu biznesa naudu saņēma ielūgumu 29. un 30. aprīlī piedalīties konferencē Baltijas valstu jahtklubu parstāvjiem. Konferencē Norvēģijas jahtklubu pārstāvji dalīsies pieredzē par to, kā attīstīt jahtklubus, kur rast finansējumu, kā piesaistīt burātājus tūristus. Jahtklubiem tiks nosutīti ielūgumi uz šo pasākumu. Administrācija arī esot izteikusi gatavību izdot bukletu par Latvijas jahtu ostām, kas tiks pievienoti starptautiskiem burāšanas žurnāliem ar aicinājumu apmeklēt Latviju.

S. Backāns informē, ka šobrīd ir vienreizēja iespēja Usmas jahtklubā izīrēt divas Micro klases jahtas, lai piedalītos Pasaules čempionātā.

A. Dāle informē par Vācijas, Hamburgas jahtkluba piedāvājumu sadarboties ar kādu no Latvijas jahtklubiem kreiserburāšans un citās jomās. Ieinteresētie jahtklubi saņems papildus informāciju un tiks sagatavots piedāvājums.
Noslēgumā A. Dāle dalījās iespaidos par tikšanos ar SOK prezidentu Ž. Roges kungu, viņa viesošanās laikā Rīgā.

 

Pilnsapulces beigas plkst. 19.30

 

Sēdes vadītājs                                                                                                                                           Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                                                Juris Ailis

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr 2.

2011. gada 10. martā Rīgā, Grostonas ielā 6b.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, J. Ailis, V. Romans, Z. Antapsons, E. Kanskis, A. Civjans.

Dalīborganizāciju pārstāvji:
I. Lakšs, J. Grīslis, D. Zīraps.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. Par LZS darba sakārtošanu.
3. Valdes sēžu protokola sagatavošanas kārtība.
4. Vadītāju apmācības un sertificēšanas nolikuma izmaiņas.
5. Tiesnešu kolēģijas atzinums par O. Rancāna iesniegumu.
6. Treneru konkursa noslēgums.
7. M. Kalniņa variants, kā veicināt jauniešu sporta burāšanas attīstību un sakārtot treneru algas apjomu nākošajā gadā.
8. Gada pārskata un valdes ziņojuma, budžeta apstiprināšana. Pilnsapulces dokumenti. Revīzijas komisijas iesniegums.
9. Ziedojuma izlietojums. Senioru klubs. M. Kalniņš.
10. LLKA iesniegums. Kritēriji.
11. LZS darbības plānošana, saskaņā ar LSFP kritērijiem. Atskaites par uzrādītajiem rezultātiem sacensībās. DN čempionāta rezultāti.
12. Plāns sponsoru piesaistē un darbā ar medijiem. Ģ. Avotiņš.
13. Kalendāra ievietošana mājas lapā.
14. Izpilddirektora ziņojums par darbu gaitu valdes sēžu starplaikā.
15. Organizatoru ziņojums par gatavošanās gaitu Micro Pasaules čempionātam. Mediju plāns.
16. 470 jahtu izmantošanas plāns. Biedru maksa starptautiskajai asociācijai.
17. Ziņojums par piedalīšanos piekrastes arhitektūras seminārā. V. Romans, Ģ. Avotiņš.
18. Pārrobežu projektu attīstība. E. Kanskis. A. Dāle.
19. Formula Windsurfing nolikuma apstiprināšana
20. Latvijas čempionāta jūras jahtām nolikuma apstiprināšana.
21. Atklātā Latvijas čempionāta nolikuma apstiprināšana.

A. Dāle norāda, ka tika izsludināta slēgtā valdes sēde. E. Kanskis, S. Backāns, A. Civjans piezīmē, ka ir vairāki jautājumi, kurus jāskata atklāti.

Nolēma: turpināt atklātu valdes sēdi.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

2011. gada 4. februāra valdes sēdes protokols ir sagatavots un iepriekš izsūtīts elektroniskā veidā LZS valdes locekļiem. A. Dāle lūdz apstiprināt protokolu.

Nolēma: 1. Apstiprināt 4. februāra LZS valdes protokolu.

2. Par LZS darba sakārtošanu.

A. Dāle iepazīstina ar savu redzējumu par situāciju darba organizācijā LZS iekšienē. Klibo iekšējais darbs, netiek izpildīti vai izpildīti novēloti tehniskie darbi. Tas atsaucas uz valdes sēdēs nolemto darbu izpildi, valdes sēžu sagatavošanu. Sēdēm jābūt laicīgi izsludinātām, sagatavotiem jautājumiem, ar sagatavotiem lēmumprojektiem. A. Dāle atgādina savā vēstulē valdei ierosinātos priekšlikumus sakārtot LZS darbu 3 mēnešos, līdz gada beigām izveidot un attīstīt LZS par labi organizētu organizāciju, lai no nākošā gada kā stabila un stingra organizācija varētu piesaistīt atbalstītājus un sponsorus finanšu piesaistei, pieņemt J. Aili pagaidu darbā izpilddirektora funkciju veikšanai.
E. Kanskis ierosina atrisināt izpilddirektora jautājumu, ir saņemts M. Kalniņa iesniegums atbrīvot viņu no ieņemamā amata, sakarā ar lielo aizņemtību. M. Kalniņš un A. Dāle ziņo, ka ir saņemti 3 iesniegumi uz LZS izsludināto konkursu. A. Dāle norāda, ka 2 gadu laikā ir bijušas vairākas sēdes tieši par izpilddirektora jautājumu, iespējams, cēloņi jāmeklē interešu konfliktā vai politiskos iemeslos. Ir saņemts darbā iekārtošanas kompānijas piedāvājums biroja vadītāja meklēšanai. V. Romans, S. Backans iebilst par prāvajām izmaksām. S. Backāns, A. Dāle, S. Civjans, E. Kanskis – diskusija par tehniskā darba izpildītājam nepieciešamajām kvalitātēm, par konkursa noslēguma procedūru.

Nolēma:
2.1. Ar 11. martu pieņemt Juri Aili darbā par izpilddirektoru ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem. Noteikt darba samaksu un citus noteikumus līdzšinējā apjomā. Pārņemt lietas no M. Kalniņa ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Balsojums (par-6, pret-0, atturas-2).
2.2. Apmierināt M. Kalniņa lūgumu izmaksāt līgumā paredzēto kompensāciju par telefona izmantošanu gada laikā – 240Ls. Balsojums ( par-8. pret-0, atturas-0).
2.3. Par darba organizāciju valdes sēžu starplaikā jautājumus risina prezidents, ģenerālsekretārs un izpilddirektors, par būtiskiem jautājumiem informējot valdi. Izpilddirektors reizi mēnesī sagatavo atskaiti, regulāri tiekas ar prezidentu.

3. Valdes sēžu protokola sagatavošanas kārtība.

A. Dāle atgādina, ka statūtos noteiktais protokola sagatavošanas laiks 2 nedēļas ir pārmērīgi ilgs. Biznesa praksē ir pieņemts, un arī LZS efektīvam darbam ir nepieciešams 48 stundu laikā lēmumus publicēt, lai nodrošinātu tālāku efektīvu darbu. J. Ailis izsaka apņemšanos šajā laikā sagatavot valdes sēžu protokolus. E. Kanskis, S. Backāns piebilst, ka valdes protokols jāizsūta valdes locekļiem, un, ja nav iebildumi, protokola projekts tiek publicēts mājas lapā līdz apstiprināšanai nākošajā valdes sēdē.

Nolēma:
3. Izpilddierektoram uzdot sagatavot valdes sēžu protokolus 48 stundu laikā. Statūtu maiņa šajā jautājumā pašlaik nav nepieciešama.

4. Vadītāju apmācības un sertifikācijas nolikuma izmaiņas.

Kvalifikācijas komisijas loceklis J. Grīslis un D. Zīraps informē par nepieciešamību veikt izmaiņas „Nolikumā par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu“. D. Zīraps norāda, ka LZS vairāk jāstrādā ar normatīvajiem aktiem to izstrādes stadijā, jāsadarbojas ar Satiksmes ministriju.

Nolēma:
4. Kvalifikācijas komisijai, sadarbībā ar LZS juristu veikt nepieciešamās izmaiņas nolikumā. Iesniegt nolikumu apstiprināšanai pilnsapulcē.

5. Tiesnešu kolēģijas atzinums par O. Rancāna iesniegumu.

J. Ailis informē, ka iepriekšējā valdes sēdē izskatīto O. Rancāna iesniegumu par A. Bula uzvedību 2010. gada sezonas slēgšanas regatē izvērtēja Tiesnešu kolēģija. S. Backāns, A. Dāle, E. Kanskis, A. Civjans, V. Romans – diskusija par tālāko darbību.

Nolēma:
5. Nosūtīt O. Rancāna iesniegumu un Tiesnešu kolēģijas atzinumu A. Bulam un viņa pārstāvētajam Audas jahtklubam. Pieprasīt paskaidrojumu un uzaicināt uz nākamo valdes sēdi lēmuma pieņemšanai.

6. Treneru konkursa noslēgums.

M. Kalniņš informē, ka apstiprinātie 4 treneri strādā ar martu, nepieciešams izlemt jautājumu par pārējām 2 vakancēm. I. Ledauniecei nav trenera sertifikāta, kas ir nepieciešams, saskaņā ar IZM līguma nosacījumiem. A. Dāle, E. Kanskis norāda, ka izvirzītie kritēriji ir jāievēro. J. Ailis piebilst, ka iespējams pieņemt I. Ledaunieci darbā, tiklīdz tiks iesniegts dokuments par uzsāktām mācībām. A. Dāle norāda, ka Usmas jahtklubā nepieciešams treneris. S. Backāns lūdz rast iespēju nodrošināt jahtklubā treneri. M.Kalniņš, S. Backāns – diskusija par treneri Audas jahtklubam, par V. Alviķa diskvalifikāciju par 69. punkta pārkāpumu. A. Civjans norāda, ka nevar atkārtoti sodīt.

Nolēma:
6.1. Noslēgt darba līgumu ar Valdi Alviķi ar 1. aprīli. Balsojums (par-6, pret-0, atturas-2).
6.2. Izsludināt atkārtotu konkursu par trenera vietu Usmas jahtklubā.

 

7. M. Kalniņa variants, kā veicināt jauniešu sporta burāšanas attīstību un sakārtot treneru algas apjomu nākošajā gadā.

M. Kalniņš lūdz pieņemt zināšanai savu ideju, nākošajā gadā izstrādāt detalizētāku treneru darba novērtējumu, dalot finansējumu proporcionāli audzēkņu skaitam, sasniegumiem, nosakot reitinga mačus un izmantojot Austrijas logaritmisko formulu un norādot sacensību protokolos audzēkņu treneri.

8. Gada pārskata un valdes ziņojuma, budžeta apstiprināšana. Pilnsapulces dokumenti. Revīzijas komisijas iesniegums.

M. Kalniņš ziņo, ka tuvāko dienu laikā ar grāmatvedi tiks noslēgts darbs pie gada pārskata. J. Ailis norāda nepilnības iesniegtajā budžeta redakcijā.

Nolēma:
8.1. Veikt izmaiņas budžeta projektā. Pārbaudīt kontu atlikumu, 2011. gada Pasaules čempionāta dalības maksu un ziedojumu, kā arī plānoto kvalifikācijas komisijas ieņēmumu iekļaušanu budžetā.
8.2. M. Kalniņam un J. Ailim sagatavot gada pārskatu un iesniegt valdei apstiprināšanai.

9. Ziedojuma izlietojums. Senioru klubs. M. Kalniņš.

J. Ailis atgādina par Serf Senioru biedrības veikto ziedojumu. M. Kalniņš informē, ka ziedojums nav izlietots un lūdz atlikt jautājumu uz vēlāku laiku.

10. LLKA iesniegums. Kritēriji.

Pieņemt zināšanai LLKA iesniegumu, atlikt tā izskatīšanu uz nākamo valdes sēdi.

11. LZS darbības plānošana, saskaņā ar LSFP kritērijiem. Atskaites par uzrādītajiem rezultātiem sacensībās. DN čempionāta rezultāti.

J. Ailis informē par LZS darba neapmierinošajiem rezultātiem 2010. gadā ar LSFP kritēriju par augstu sasniegumu sportā un sporta federāciju aktivitātes rādītājiem, norāda par prasību iesniegt atskaiti LSFP par augstiem sasniegumiem sacensībās 20 dienu laikā. Jāplāno LZS un dalīborganizāciju darbība, ievērojot LSFP kritērijus. Novēlota atskaišu iesniegšana bija par iemeslu ievērojamai valsts budžeta līdzekļu summas zaudēšanai. J. Ailis apņemas sagatavot priekšlikumus darba uzlabošanai.

12. Plāns sponsoru piesaistē un darbā ar medijiem. Ģ. Avotiņš.

Valde pieņem zināšanai Ģ. Avotiņa 10. martā iesniegto LZS publicitātes un sponsoru piesaistes plānu.

13. Kalendāra ievietošana mājas lapā.

J. Ailis un V. Romans norāda uz neprecizitātēm mājas lapā ievietotajam kalendāram. M. Kalniņš norāda uz sarežģīto ievades procesu.

Nolēma:
13. J. Ailim sakārtot kalendāru.

 

14. Izpilddirektora ziņojums par darbu gaitu valdes sēžu starplaikā.

M. Kalniņš informē, ka savas aizņemtības dēļ atskaites iesniedzis novēloti un pašlaik ir viens jautājums par maksājumu gada nogalē, kas jāsaskaņo ar LSFP grāmatvedību.

Nolēma:
14. J. Ailim sakārtot jautājumu ar LSFP grāmatvedību.

15. Organizatoru ziņojums par gatavošanās gaitu Micro Pasaules čempionātam.
Mediju plāns.

J. Ailis norāda uz nepietiekamu publicitāti Micro Pasaules čempionāta organizācijā.
Šo jautājumu nepieciešams skatīt atkārtoti un saistībā ar iepriekš minēto LZS publicitātes plānu.

Nolēma:
15. Pasaules čempionāta Micro klases organizatoriem uz nākamo valdes sēdi sagatavot plānu publicitātes uzlabošanai.

16. 470 jahtu izmantošanas plāns. Biedru maksa starptautiskajai asociācijai.

Jautājumu atliek uz nākošo valdes sēdi.

17. Ziņojums par piedalīšanos piekrastes arhitektūras seminārā. V. Romans, Ģ. Avotiņš.

Pieņemt zināšanai Ģ. Avotiņa iesniegto ziņojumu par piedalīšanos seminārā. V. Romans piebilst par semināra rīkotāju neskaidriem nodomiem.

18. Pārrobežu projektu attīstība. E. Kanskis. A. Dāle.

E. Kanskis informē, ka iecerei projektam ar baltkrievu kolēģiem nav tālākas virzības Baltkrievijas puses nostājas maiņas dēļ. A. Dāle piebilst, ka viņa rīcībā nav tālākas informācijas par iepriekš rudenī ziņoto iespēju attīstīt pārrobežu projektus.

19. Eiropas čempionāta Formula Windsurfing nolikuma apstiprināšana.

A. Dāle iepazīstina ar Eiropas čempionāta nolikumu.

Nolēma:
19. Apstiprināt Eiropas čempionāta FW nolikumu.

20. Latvijas čempionāta jūras jahtām nolikuma apstiprināšana.

V. Romans iepazīstina ar nolikumu un izmaiņām, saistībā ar handikapu sistēmas VHS – 2011 balles ieviešanas nepieciešamību Latvijas čempionātā. Norāda uz burātāju izteikto vēlmi padarīt piedalīšanos Latvijas čempionātā pieejamāku vecākām jahtām un arī jaunākām jahtām ar nepietiekamām gaitas īpašībām, palielināt kopējo dalībnieku skaitu. I. Lakšs informē par veikto darbu VHS-2011 nolikuma veidošanas procesā un sagatavoto handikapu tabulu lielai daļai Latvijas jahtu. A. Civjans, I. Lakšs, V. Romans, S. Backāns, E. Kanskis, J. Ailis – diskusija par jaunās handikapu sistēmas nepieciešamību, dalīšanu ieskaites grupās – tikai jahtām vecākām par 1991. būves gadu vai kopējā ieskaitē, ORC izmaksām un popularitātes krišanās iemesliem.
V. Romans informē par atsevišķu TopCat burātāju izteikto vēlēšanos iekļaut kalendārā Latvijas čempionātu TopCat klasē.

Nolēma:
20.1. Turpināt diskusiju par pieņemamāko jahtu dalījumu ieskaites grupās.
20.2. Sadarbībā ar TopCat asociāciju izvērtēt risinājumus TopCat klases Latvijas
čempionāta rīkošanai.

21. Atklātā Latvijas čempionāta nolikuma apstiprināšana.

Atlikt nolikuma apstiprināšanu uz nākamo valdes sēdi.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.30

Sēdes vadītājs                                                                                                    Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                                      Juris Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols
Nr 04/02/11

2011. gada 4. februārī Rīgā, Grostonas ielā 6b.

Sēdi plkst. 15.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās valdes locekļi:

Juris Ailis                                      Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis                            Andrejs Civjans

Darba kārtība:

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. 2011. gada budžets.
3. Vindsērfinga Kluba Rietumkrasts iesniegums.
4. 2011. gada pilnsapulce.
5. Ipriekšējie LZS lēmumi.
6. Prioritātes 2011. gadam.
7. Dalība pasaules čempionātā Pertā.
8. LZS izpilddirektora pienākumi.
9. Kvalifikācijas komisijas nolikums
10. LZS Treneri.
11. Ojāra Rancāna iesniegums.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

2010. gada 2. decembra valdes sēdes protokols ir sagatavots un iepriekš izsūtīts elektroniskā veidā LZS valdes locekļiem.

Lēmums Nr . 1

Apstiprināt 2. decembra valdes sēdes protokolu.

2. 2011. gada budžets.

Ir noslēgts trīspusējais līgums ar Izglītības ministriju un Federāciju padomi par treneru darba apmaksu. Latvijas Olimpiskā komiteja ir apsolījusi finansēt LZS darbību ar 6000 latiem.
Vēl nav zināms finansējuma apjoms ko varētu piešķirt federāciju padome dažādu sacensību organizēšanai.

3. Vindsērfinga Kluba Rietumkrasts iesniegums.

Saņemts iesniegums no Vindsērfinga kluba Rietumkrasts ar lūgumu uzņemt klubu Latvijas Zēģelētāju savienībā.
Jānis Jēkabsons informē par kluba sasniegumiem, rīkotajām sacensībām un biedru skaitu.

Lēmums Nr . 2

Uzņemt Vindserfinga klubu Rietumkrasts par LZS asociēto biedru.

4. 2011. gada pilnsapulce.

Tiek izskatīti visādi varianti par iespējamo pilnsapulces organizēšanas laiku un vietu.

Lēmums Nr . 3

Rīkot LZS pilnsapulci 18. martā Pilsētas jahtkluba piedāvātajā vietā – Andrejsalā plkst. 18.00.

5. Ipriekšējie LZS lēmumi.

Iepriekšējā pilnsapulcē tika spriests par Lāzer klases asociācijas nepilnībām. Lāzer klase ir ļoti svarīga klase tapēc ir nepieciešams lai Lāzer klases asociācija pilnvērtīgi strādātu.

Lēmums Nr . 4

Uz 24. februāra valdes sēdi uzaicināt asociācijas pārstāvi ar detalizētu ziņojumu par asociācijas sastāvu un darbu.

6. Prioritātes 2011. gadam.

Tiek apspriestas 2011. gadā plānotās LZS aktivitātes.

Lēmums Nr . 5

Par 2011. gada prioritātēm noteiktas:

Gatavošanās 2012. gada Olimpiskajām spēlēm.
Pasaules čempionāts Mikro klasē un Eiropas čempionāts FormulaWindserfingā
Dalībnieku aktivitātes palielināšana Latvijas čempionātos. Uzlabot organizācijas kvalitāti.
Darbs ar medijiem un informācijas apmaiņa, LZS draba kvalitātes celšana.
Jauniešu sporta atbalsts.

7. Dalība pasaules čempionātā Pertā.

Latvijas Vindsērfinga asociācija ir izstrādājusi atlases kritērijus dalībai Pasaules čempionātā Pertā.
Lai pieteiktu vienu Lazer Radial sportist un divus Vindserfingistus, aptuveni nepieciešami 3000 Austrālijas dolāri.

Lēmums Nr . 6

Pieteikt dalībai 3 sportistus.

8. LZS izpilddirektora pienākumi.

Tiek diskutēts vai LZS izpilddirektoru vajadzētu pakļaut valdei vai prezidentam, kā arī par nepieciešamību ļaut izpilddirektoram rīkoties ar LZS finsēm.

Lēmums Nr . 7

Apstiprināt jaunos izpilddirektora darba pienākumus.
LZS maksājumus sagatavo izpilddirektors, bet apstiprina paraksttiesīgs valdes loceklis.
24. februāra valdes sēdē pieņemt darbā jaunu izpilddirektoru, kurš sāks darbu ar 1. aprīli.

9. Kvalifikācijas komisijas nolikums.

Pēteris Bormanis informē par nepieciešamajām izmaiņām LZS kvalifikācijas komisijas nolikumā.

Lēmums Nr . 8

Apstiprināt izmaiņas Kvalifikācijas komisijas nolikumā.
Iegādāties alternatīvu datu uzglabāšanas ierīci lielākai datu drošībai.

10. LZS Treneri.

Uz vakantajām vietām ir saņemti 10 pieteikumi.
Trūkst informācija par Usmas jahtkluba Treneres Ilzes Ledaunieces izglītību.
Audas jahtklubs ir pieteicis divus trenerus no kuriem Valdis Alviķis ir sodīts par negodīgu rīcību. (12.08.10 valdes lēmums Nr2)

Lēmums Nr . 9

Pieņemt darbā sekojošus trenerus:

Priedaines jahtklubā – Juri Aili un Ināru Aili
Vindsērfinga asociācijā – Jāni Jēkabsonu
Rīgas jahtklubā – Žaklīnu Litaunieci

Par Usmas un Audas jahtklubu treneriem lēmumu atlikt uz 24. februāra valdes sēdi.

11. Ojāra Rancāna iesniegums.

Ir saņemts ziņojums no Ojāra Rancāna par Andreja Bula nepieņemamo uzvedību sacensībās.

Lēmums Nr. 10

Ziņojumu nodot LZS Tiesnešu kolēģijai lai saņemtu Tiesnešu kolēģijas atzinumu par iespējamiem noteikumu pārkāpumiem.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 18.00

 

Sēdes vadītājs                                                                                                Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                                   Mārcis Kalniņš