Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas sportistu un Rīgas sporta spēļu komandu dalībai pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, starptautiskās sacensībās un sacensībās Latvijā

Latvijā atzīta federācija vai Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēta nevaldības sporta organizācija, kura ir Federācijas biedre , ne vēlāk kā 20 dienas pirms pasaules čempionāta, Eiropas čempionāta, starptautiskajām sacensībām vai sacensībām Latvijā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta elektroniskā pasta adresi nosūta pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā noteiktajām prasībām (skatīt raksta apakšā).

Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Nolikumu dalībai pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā var iesniegt Federācija, dalībai starptautiskajās sacensībās – Federācija vai Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēta nevaldības sporta organizācija, kura ir Federācijas biedre, dalībai sacensībās Latvijā – Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēta nevaldības sporta organizācija, kura ir Federācijas biedre

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai dalībai pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā var iesniegt Federācija (pieteikumu sūtīt uz info@sailinglatvia.lv ne vēlāk kā 30 dienas pirms sacensībām):

 1. ne vairāk kā sešām sacensībām gadā;
 2. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam un individuālajam sportistam;
 3. ne vairāk kā diviem Rīgas sportistiem un individuālajiem sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās;
 4. ne vairāk kā vienas Rīgas sporta spēļu komandas dalībai komandu sacensībās.

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai dalībai starptautiskajās sacensībās var iesniegt Federācija (pieteikumu sūtīt uz info@sailinglatvia.lv ne vēlāk kā 30 dienas pirms sacensībām) vai Federācijas biedrs:

 1. ne vairāk kā divām sacensībām gadā;
 2. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam;
 3. ne vairāk kā trim Rīgas sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās;
 4. ne vairāk kā vienas Rīgas sporta spēļu komandas dalībai komandu sacensībās.

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai dalībai sacensībās Latvijā var iesniegt Federācijas biedrs:

 1. ne vairāk kā astoņām sacensībām gadā; 
 2. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam; 

Rīgas sportists ir persona, kura nodarbojas ar sportu, kura dzīvesvietu ir deklarējusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura pārstāv Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sporta klubu, vai ir sporta izglītības vai interešu izglītības iestādes audzēknis un nav profesionāls sportists Sporta likuma un Eiropas Savienības Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 143. punkta izpratnē.

Individuālais sportists ir persona, kura nodarbojas ar sportu, kura dzīvesvietu ir deklarējusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura nepārstāv Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sporta klubu, vai nav sporta izglītības vai interešu izglītības iestādes audzēknis un nav profesionāls sportists Sporta likuma un Eiropas Savienības Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 143. punkta izpratnē;

Līdzfinansējumu individuālajos sporta veidos piešķir Federācijai par Rīgas sportistiem, kuri sacensībās pārstāv Latviju un atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. Latvijas pilsoņi vai tiem ir piešķirts Latvijas nepilsoņa statuss;
 2. ir sasnieguši 16 gadu vecumu;
 3. to dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā  iepriekšējā kalendārā gada 1. janvārī.

Līdzfinansējums paredzēts sportistiem un Rīgas sporta spēļu komandu sportistiem, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā kalendārā gada 1. janvārī un kuri ir Rīgas sportisti vai individuālie sportisti, vai paralimpiskā un pielāgotā sporta sportisti.

Individuālo sporta veidu kategorijā atbalsta Rīgas labākos individuālo sporta veidu sportistus, kurus iedala trīs grupās atbilstoši iepriekšējā gada sasniegumiem saskaņā ar Nolikumā definētiem kritērijiem. Līdzfinansējuma apjoms ir atkarīgs no pieteikto sportistu skaita un iedalītās grupas: 

 1. “A” grupas sportistam – līdz 2000 euro;
 2. “B” grupas sportistam – līdz 1500 euro;
 3. “C” grupas sportistam – līdz 900 euro.

Līdzfinansējumu piešķir:

 1. dalībai pasaules, Eiropas čempionātos un starptautiskās sacensībās – dalības maksas, ceļa izdevumu (biļešu iegāde un transporta pakalpojuma noma) un naktsmītnes izdevumu samaksai; 
 2. sacensībām Latvijā – dalības maksas un ceļa izdevumiem (biļešu iegāde un transporta pakalpojuma noma).

Līdzfinansējuma apmērs dalībai pasaules un Eiropas čempionātos vienām sacensībām:

 1. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam olimpiskajos individuālajos sporta veidos olimpiskajās disciplīnās – līdz 650 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 1300 euro;
 2. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam olimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 400 euro, komandai – līdz 3000 euro;
 3. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un olimpisko sporta veidu neolimpiskajās disciplīnās – līdz 500 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 1000 euro;
 4. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam neolimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 300 euro, komandai – līdz 1750 euro.

Līdzfinansējuma apmērs dalībai vienās starptautiskajās sacensībās:

 1. Rīgas sportistam individuālajos sporta veidos individuālajās disciplīnās – līdz 450 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 900 euro;
 2. Rīgas sporta spēļu komandas sportistam – līdz 350 euro, komandai – līdz 2300 euro.

Līdzfinansējuma apmērs dalībai vienās sacensībās Latvijā:

 1. Rīgas sportistam individuālajos sporta veidos individuālajās disciplīnās – līdz 120 euro;
 2. Rīgas sporta spēļu komandai – līdz 700 euro.

Vairāk informācija šeit: https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=223

Par līdzfinansējums pasaules čempionātu, Eiropas čempionātu, starptautisku un pilsētas mēroga sacensību organizēšanai Rīgā, Līdzfinansējumu bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta sacensību organizēšanai Rīgā, Līdzfinansējums tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā, Līdzfinansējums Rīgas čempionātu pieaugušajiem un jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai, Līdzfinansējums sporta organizāciju kapacitātes stiprināšanai vairāk lasīt saistošajos noteikumos.