Kopsapulces protokols Nr. 2023-1 (28.03.2023)

Tēma Kopsapulču protokoli | 0

2023. gada 28. marts

18:00

Kopsapulces protokols Nr. 2023-1

2022. gada 6. aprīlī biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valde uz biedru oficiāli norādītajiem saziņas e-pastiem (papildus publicējot informāciju mājas lapā www.sailinglatvia.lv) izziņoja biedru kopsapulces datumu ar šādu dienas kārtību:

  1. Iepazīšanās ar Revidentu ziņojumu. LZS 2022. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana. Ziņo N. Penke
  2. LZS 2023. gada budžeta apstiprināšana. Ziņo N. Penke
  3. Dažādi (aicinot iesūtīt jautājumus izskatīšanai LZS kopsapulcē līdz 26. martam)

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) biedru kopsapulcē piedalījās: LZS viceprezidents – N. Penke, LZS valdes locekļi – I. Jākobsone, V. Romans, J. Rožkalns, R. Vaivods, K. Kanska, kā arī reklāmas vadītāja L. Krīgere un LZS biedri.

Šīs biedru kopsapulces norises dienā, LZS ir 23 balsstiesīgo biedru un 5 asociētie biedri, kuriem saskaņā ar LZS statūtiem nav balsstiesību. LZS biedru kopīgais reģistrs un reģistrēto biedru skaits, kuri piedalās kopsapulcē 2022. gada 28. martā, ir 21 biedrs un 2 asociētie biedri (šis saraksts tiek pievienots šim sapulces protokolam un ir tā neatņemama sastāvdaļa).

LZS KOPSAPULCES VADĪTĀJS Saskaņā ar statūtu punktu 7.7., biedru kopsapulci vada LZS prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Ņemot vērā, ka šobrīd biedrību vada viceprezidents, LZS viceprezidents piedāvā savu kandidatūru kopsapulces vadīšanai. Biedriem citu priekšlikumu vai pretenziju nav, tāpēc kopsapulci vada LZS viceprezidents N. Penke. Sapulces vadītājs informē, ka kopsapulcē piedalās 21 balsstiesīgie biedri un 2 asociētie biedri, kas, saskaņā ar LZS statūtu punktu 7.6. norāda, ka biedru kopsapulce ir lemttiesīga.

SKAITĪŠANAS KOMISIJA un PROTOKOLĒTĀJS:

Sapulces vadītājs izvirza J. Rožkalnu par balsu skaitītāju un sapulces vadītājs rosina sapulci protokolēt LZS reklāmas vadītājai L. Krīgerei. Abas kandidatūras kopsapulces biedri vienbalsīgi apstiprina.

Sanāksmes vadītājs informē, ka līdz norādītajam termiņam neviena dalīborganizācija nav iesūtījusi jautājumus, savukārt, kopsapulces dienā Latvijas Optimist klases asociācijas iesūtītais lūgums sniegt skaidrojumu par Optimist buru laivu iegādes statusu LZS Iepirkumā “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (Identifikācijas Nr. LZS/2023/2) tiek pievienots darba kārtībā punktā “Dažādi”.

Kopsapulce apstiprina iepriekš izsūtīto darba kārtību.

  1. Iepazīšanās ar Revidentu ziņojumu. LZS 2022. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana. 

Kopsapulces vadītājs iepazīstina ar Revīzijas komisijas ziņojumu. Biedriem nav jautājumu vai komentāru par Revīzijas komisijas ziņojumu.

Noklausoties LZS viceprezidenta ziņojumu par darba kārtības punktu Nr.1. “Iepazīšanās ar Revidentu ziņojumu. LZS 2022. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana”, LZS biedru kopsapulce vienbalsīgi lemj:

Lēmums nr. 2023-1/1: Pieņemt zināšanai revidenta ziņojumu.

Lēmums nr. 2023-1/2: Apstiprināt 2022. gada pārskatu un valdes ziņojumu.

  1. LZS 2023. gada budžeta apstiprināšana.

Sanāksmes vadītājs dod vārdu A. Zumentei, izsakot pateicību Biedrība “Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta klubs” (ZJUSK) vadītājai par atkārtotu palīdzību 2023. gada budžeta sagatavošanā. Noklausoties sanāksmes vadītāja un A. Zumentes izklāstu par plānoto 2023. gadā un iepazīstoties ar sastādīto LZS budžetu 2023. gadam, biedru kopsapulces balsojums ir šāds:

17 balsstiesīgo biedru balso PAR 2023. budžetu

4 balsstiesīgo biedru ATTURAS (Biedrība “Ūdenssporta klubs Kambīze”, nodibinājums Latvijas Olimpiskā burāšanas skola un Latvijas Vindsērfinga asociācija, ko uz statūtu vai pilnvaru pamata pārstāv R. Škutāns, kā arī  Latvijas Optimist klases asociācija, ko uz statūtu pamata pārstāv S. Kamergrauzis)

Neviens no balsstiesīgajiem biedriem nav PRET 2023. budžetu

R.Škutāns rosināja nākošo gadu budžetos Sadaļā “Sporta Attīstība” iekļaut pozīciju “Latvijas čempionāts stratēģiskajās klasēs”, kurā iekļautu izdevumus, kas segtu daļu no LČ rīkošanas izmaksām, lai sacensību rīkotājs var rēķināties ar kādu atbalstu no LZS.

Lēmums nr. 2023-1/3: 2023. gada budžets ir apstiprināts.

  • Dažādi

Sanāksmes vadītājs aicina biedrus uzdot jautājumus, kas skar jebkuru LZS darbības jomu, lai par tiem kopīgi diskutētu vai iekļautu tekošajos LZS valdes darba kārtības jautājumos.

  • Latvijas Optimist klases asociācijas iesūtīja jautājumu, kurā lūdza LZS valdi skaidrot Optimist buru laivu iegādes statusu LZS Iepirkumā “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (Identifikācijas Nr. LZS/2023/2), kā arī plānotos laivu piegādes termiņus un LZS valdes noteiktos kritērijus šo laivu saņemšanai. Papildus S. Kamergrauzis norāda, ka šobrīd ir pieejamas 50 Optimist laivas bēdīgā stāvoklī, tāpēc būtu būtiski jaunās laivas saņemt lietošanā pēc iespējas ātrāk. LZS valde informē, ka šobrīd Iepirkuma konkurss ir noslēdzies, bet, ņemot vērā viena pretendenta iesūtīto sūdzību, ir apturēta līguma slēgšana ar iepriekš noteikto uzvarētāju un šis lēmums tiks pārskatīts tuvākajā valdes sēdē. Vienlaikus LZS valde norāda, ka šobrīd vēl nav izstrādāti kritēriji laivu piešķiršanai lietošanā, bet laivas tiek cerēts nodot lietošanā šī gada vasarā.
  • Latvijas „Topper” kluba vadītājs A. Ozols rosina LZS valdi atkārtoti izskatīt jautājumu par biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” pārsaukšanu, lietojot tautā atpazīstamāku nosaukumu, kā, piemēram, Latvijas Burāšanas sporta federācija. Lai gan liela daļa biedru atbalsta šo ideju, Kuivižu Jahtkluba vadītājs K. Močāns iebilst, sakot, ka bieži vien tieši šī kultūrvēsturiskā mantojuma nosaukums vairāku gadu laikā ir veicinājis finansiāla atbalsta iegūšanu, kas mērāms 100 000 robežās. Diskusijas laikā R. Škutāns piedāvā lietot abus nosaukumus, t.i. izskatīt iespēju sporta burāšanu izcelt ārā no LZS, šo funkciju nododot Latvijas Sporta Burāšanas federācijai, kura sadarbotos ar LSFP un LOK. Par R. Škutāna ierosinājumu neizvērsās diskusija biedru starpā, tādēļ sanāksmes vadītājs šo ierosinājumu noraidīja.
  • Rīgas Sporta burāšanas centra vadītājs A. Buls atkārtoti lūdz LZS valdi sakārtot jahtu reģistrācijas kārtību, nosakot atbilstošas summas, kas būtu proporcionālas jahtas vērtībai. LZS valde apstiprināja, ka šis jautājums joprojām nav atrisināts, neskatoties uz V. Romana un L. Loginova atkārtotiem mēģinājumiem. LZS viceprezidents apliecina, ka šis jautājums tiks iekļauts valdes uzdevumu sarakstā un risinājums tiks meklēts atkārtoti.

Papildus, A. Buls rosina ieviest praktisko daļu jahtu vadītāju eksāmenam iekšējos ūdeņos. LZS valde norāda, ka šis jautājums ir būtisks un aicina biedrus iesaistīties šī jautājuma sakārtošanā.

  • R. Škutāns piedāvā mainīt statūtus, lai tie paredzētu valdē ievēlēt prezidentu ar viņa komandu (2 – 3 cilvēku sastāvā), nevis 8 atsevišķus cilvēkus, kuriem vēl būtu jāvienojas par kopīgu redzējumu. R. Škutāns uzskata, ka biedriem būtu jāizvēlas komanda pēc attīstības vīzijas, mērķiem un piedāvātā risinājuma to sasniegšanai. Kopsapulces vadītājs aicina visas dalīborganizācijas aktīvi gatavoties nākamā gada valdes un organizācijas vadītāja vēlēšanām. Jebkādi priekšlikumi ir savlaicīgi jāsagatavo un jāapspriež, lai nākamā gada pavasarī varētu realizēt kvalitatīvu un ilgtspējīgu vadības izvēli.