Par Rīgas domes atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 123 “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbalsta sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanu, piešķirot finanšu līdzekļus juridiskām personām, ar mērķi sekmēt rīdzinieku fizisko aktivitāti, iespēju sasniegt augstus sportiskos rezultātus un veicināt jauniešu līdzdalību, kā arī iniciatīvu īstenošanu.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu tiek publicēts Pašvaldības tīmekļvietnē http://www.riga.lv un tīmekļvietnē http://www.sports.riga.lv vai http://www.izglitiba.riga.lv.

Līdzfinansējuma veidi:

 1. Līdzfinansējums sportistiem, atsevišķiem komandas dalībniekiem un komandām;
 2. Līdzfinansējums sporta organizācijām sacensību un sporta Pasākumu īstenošanai;
 3. Līdzfinansējums sporta organizāciju kapacitātes stiprināšanai;
 4. Līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometnēm un brīvā laika aktivitātēm;
 5. Līdzfinansējums jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai;
 6. Līdzfinansējums Pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni Pasākumu īstenošanai;
 7. Līdzfinansējums citu sporta un darba ar jaunatni Pasākumu īstenošanai.

Līdzfinansējums pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu, nozīmīgu un starptautisku sacensību organizēšanai Rīgā:

Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu, kā arī nozīmīgu un starptautisku sacensību norisi Rīgā.

 1. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 40 000 euro, bet ne vairāk kā 75 % apmērā no valsts piešķirtā finansējuma, pasaules un Eiropas čempionātu organizēšanai var Federācija. Līdzfinansējumu Federācija var saņemt vienu reizi divos gados.
 2. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 24 000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, nozīmīgu starptautisku sacensību organizēšanai var Federācija.
 3. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 8 000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, starptautisku sacensību organizēšanai var Federācija vai sporta klubs, kas ir Federācijas biedrs.
 4. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 4 000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, nozīmīgu sacensību organizēšanai var sporta klubs, kas ir Federācijas biedrs.

Ar Līdzfinansējumu atbalstāmās izmaksas ir sporta bāzes noma; iekārtu, aprīkojuma un inventāra noma; neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana;transporta pakalpojumi; uzvarētāju apbalvošana (ne vairāk kā 25 euro vienai personai, t. sk. diplomi, medaļas); televīzijas translāciju nodrošinājums.

Līdzfinansējums tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai Rīgā:

Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt tautas sporta un bērnu un jauniešu sporta sacensību norisi Rīgā, sekmēt fiziskās aktivitātes un iedzīvotāju piesaistīšanu aktīvām sporta nodarbībām.

 1. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 20 000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai.
 2. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 12 000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai.
 3. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 4000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai.
 4. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 20 000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, tautas sacensību organizēšanai.
 5. Pretendēt uz Līdzfinansējumu līdz 8000 euro, bet nepārsniedzot 70 % no sacensību kopējās tāmes, tautas sacensību organizēšanai.

Ar Līdzfinansējumu atbalstāmās izmaksas ir sporta bāzes noma; iekārtu, aprīkojuma un inventāra noma; neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana; transporta pakalpojumi (kravas transports); uzvarētāju apbalvošana (ne vairāk kā 25 euro vienai personai, t. sk. diplomi, medaļas).

Līdzfinansējums tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā:

Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt sporta aktivitāšu norisi Pašvaldības administratīvās teritorijas dažādās apkaimēs, piedāvājot iespēju iedzīvotājiem bez maksas aktīvi iesaistīties daudzveidīgās sporta aktivitātēs. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var nevalstiskā sporta organizācija, kura savu darbību veic Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras Uzņēmumu reģistrā norādītā darbības joma ir “Sporta apvienība un sporta federācija”, “Sporta klubs”, “Sporta pasākumu organizēšana”, “Sporta atbalsts” vai “Sporta izglītība”, kura ir tiešā Pasākuma organizatore un kurai ir vismaz viena gada pieredze sporta aktivitāšu organizēšanā. Vienam Pasākumam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 4000 euro, bet nepārsniedzot 90 % no Pasākuma kopējās tāmes.

Līdzfinansējums Rīgas čempionātu pieaugušajiem un jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai:

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt Rīgas atklāto čempionātu sarīkošanu labāko sportistu noteikšanai Rīgā, Rīgas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošanu labāko jaunatnes sportistu noteikšanai Rīgā un apvienoto Čempionātu un Meistarsacīkšu sarīkošanu labāko sportistu noteikšanai Rīgā. Pretendēt uz Līdzfinansējumu var Federācija vai sporta klubs (kas ir Federācijas biedrs), kuri ir tiešie sacensību organizatori ar sacensību organizēšanas pieredzi ne mazāk kā viens gads.

Čempionātu vai Meistarsacīkšu organizēšanai var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 5000 euro un Apvienoto sacensību organizēšanai līdz 7000 euro, bet nepārsniedzot 90 % no sacensību kopējās tāmes. Konkurss notiek vienu reizi gadā.

Ar Līdzfinansējumu atbalstāmās izmaksas ir: sporta bāzes noma; tiesnešu pakalpojumu apmaksa; iekārtu, aprīkojuma un inventāra noma; neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana; transporta pakalpojumi (kravas transports sporta inventāra pārvadāšanai); autortiesību atlīdzības izmaksa vai publiskas mūzikas atskaņošanas licences izmaksas; informācijas un publicitātes izmaksas (t. sk. baneri); uzvarētāju apbalvošana (ne vairāk kā 25 euro vienai personai, t. sk. diplomi, medaļas).

Līdzfinansējums sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā:

Līdzfinansējuma mērķis ir stiprināt sporta organizācijas, kuras ir akreditētu sporta izglītības iestāžu, kuras darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, dibinātāji, sekmējot audzēkņu, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, dalību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās. Līdzfinansējumu piešķir līdz 7000 euro kalendārā gada laikā. Uz līdzfinansējumu var pretendēt Privātā sporta skola, kura Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un kuras audzēkņi ir ne vairāk kā 25 gadus veci. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.

Ar Līdzfinansējumu atbalstāmās izmaksas ir: sporta bāzes noma Privātās sporta skolas treniņa procesa nodrošināšanai; ne ilgāk kā sešus mēnešus kalendāra gada laikā šādiem mērķiem; biroja nomas izdevumu (telpu noma, komunālie maksājumi, elektroenerģijas izdevumu samaksa) segšana līdz 60 euro mēnesī; grāmatvedības pakalpojumu samaksa līdz 40 euro mēnesī.

Līdzfinansējums sporta klubam, kurš īsteno veterānu/senioru sportu, paraolimpisko vai pielāgoto sportu Rīgā:

Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt fizisko aktivitāšu pieejamību, veselīgu dzīvesveidu visa mūža garumā. Uz Līdzfinansējumu var pretendēt sporta klubs. Līdzfinansējumu piešķir līdz 2000 euro kalendāra gada laikā sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.

Līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometnēm un brīvā laika aktivitātēm:

Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt iekļaujošu un izaugsmi veicinošu nometņu, izņemot starptautisku nometņu, brīvā laika aktivitāšu un citu darba ar jaunatni norišu pieejamību Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem un jauniešiem. Līdzfinansējuma apmērs vienam Pasākumam: no 3500 (bet ne vairāk kā 70 % no nometnes tāmes) – 5000 euro (bet ne vairāk kā 95 % no Pasākuma tāmes), atkarībā no konkursa.

Ar Līdzfinansējumu atbalstāmās izmaksas: administratīvie izdevumi (administratīvā personāla atalgojums, biroja telpu noma, grāmatvedības uzskaites pakalpojumi u. tml.); ar Pasākuma ietvaros īstenoto aktivitāšu un nometņu norisi tieši saistītās izmaksas; sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

Līdzfinansējums jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai:
Līdzfinansējuma mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes organizāciju un organizāciju, kuras īsteno darbu ar jaunatni, darbībai un attīstībai Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienam Pasākumam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 3000 euro, bet ne vairāk kā 95 % no Pasākuma tāmes.

Ar Līdzfinansējumu atbalstāmās izmaksas: administratīvie izdevumi (administratīvā personāla atalgojums, biroja telpu noma, grāmatvedības uzskaites pakalpojumi u. tml.); ar Pasākuma ietvaros īstenoto aktivitāšu norisi tieši saistītās izmaksas; sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

Līdzfinansējums Pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni Pasākumu īstenošanai:

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt Pašvaldībai nozīmīgu sporta Pasākumu, kuri tiek īstenoti ar plašu sabiedrības un Pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību, īstenošanu, kā arī atbalstīt tādu Pasākumu īstenošanu jaunatnes jomā, kuri būtiski uzlabo darba ar jaunatni pakalpojumu pieejamību. Pasākumam var piešķirt Līdzfinansējumu, nepārsniedzot 150 000 euro kalendārajā gadā. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.

Līdzfinansējums citu sporta un darba ar jaunatni Pasākumu īstenošanai:

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt atbalstu iepriekš neplānotu, taču Pašvaldībai nozīmīgu sporta un darba ar jaunatni bezmaksas Pasākumu īstenošanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā, uz kuriem nav attiecināmi iepriekšminētie Līdzfinansējuma veidi.

Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts ne lielāks kā 70 % apmērā no Pasākuma tāmes un ne vairāk kā 5000 euro.