Valdes sēde 20.09.2022. + Protokols Nr.12/22

Protokols Nr. 12/22

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludināja valdes sēdi otrdien, 20. septembrī, 17:00, ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšana. Ziņo: L. Loginovs
  2. Iepirkuma komisijas izveidošana. Ziņo: L. Loginovs
  3. „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” iepirkuma konkursa nolikuma apstiprināšana. Ziņo: L. Loginovs
  4. Dažādi: 

4.1. Rīgas Domes (turpmāk – RD) līdzfinansējums Eiropas čempionātos E. P. Kumpiņai un M. Kļaviņai. Ziņo: N. Penke/L.Krīgere

4.2. A.Kraukļa pieteikums M. Bušmaņa atbalstam Eiropas čempionātā IqFoil klasē.  Ziņo: N. Penke/L.Krīgere

4.3. K. Močāna vēstule par Ziemeļvalstu Čempionātu. Ziņo: L. Loginovs

4.4. Par Atpūtas kuģu teorētisko eksāmena jautājumu izstrādi. Ziņo L. Loginovs. Jautājuma izskatīšanā pieaicināts Kvalifikācijas komisijas pārstāvis J. Grīslis.


1. Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšana. Ziņo: L. Loginovs
Saskaņā ar LZS statūtu 10. nodaļas “LZS komisijas punktu 10.3., LZS komisijas var darboties tikai saskaņā ar LZS valdes apstiprinātu nolikumu. Iepazīstinot valdi ar Iepirkuma komisijas nolikumu, kas sagatavots balstoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu 02.02.2017. likums / LV, 36, 16.02.2017 (redakcija: 21.04.2022. – 31.12.2022.), valde vienbalsīgi apstiprina iepirkuma komisijas nolikumu.

Lēmums nr.12/22/1: Apstiprināts Iepirkuma komisijas nolikums.


2. Iepirkuma komisijas izveidošana. Ziņo: L. Loginovs

L. Loginovs ziņo, ka savu kandidatūru komisijas sastāvā ir izvirzījis J. Rožkalns. Diskusiju rezultātā tiek izvirzīts R. Vaivods, kurš piekrīt būt komisijas sastāvā. Uzdots L. Loginovam sagatavot un izdot rīkojumu par komisijas sastāvu.

Lēmums Nr.12/22/2: Uzdots L. Loginovam sagatavot rīkojumu par komisijas sastāvu.


3. „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” iepirkuma konkursa nolikuma apstiprināšana. Ziņo: L. Loginovs

Iepazīstoties ar izstrādāto „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” iepirkuma konkursa nolikumu, valde vienbalsīgi lemj par nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 12/22/3: Apstiprināts „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” iepirkuma konkursa nolikums un uzdots L. Krīgerei ievietot konkursa nolikumu LZS mājas lapā.

Konkursa nolikums ievietots šeit: https://www.sailinglatvia.lv/index.php/iepirkumi/

4. Dažādi: 
4.1. Rīgas Domes (turpmāk – RD) līdzfinansējums Eiropas čempionātos E. P. Kumpiņai un M. Kļaviņai. Ziņo: N. Penke/L.Krīgere

Izskatot saņemtos pieteikumus no E. P. Kumpiņas un M. Kļaviņas, kuros līdzfinansējums no LZS netiek prasīts, valde vienbalsīgi apstiprina abu augstākminēto sportistu pieteikumus iesniegšanai RD līdzfinansējumam.

Lēmums Nr. 12/22/4: Apstiprināt E.P.Kumpiņas un M.Kļaviņas pieteikumu RD līdzfinansējumam un uzdots L. Krīgerei iesniegt abus pieteikumus izskatīšanai RD.

4.2. A.Kraukļa pieteikums M. Bušmaņa atbalstam Eiropas čempionātā IqFoil klasē.  Ziņo: N. Penke/L.Krīgere

A.Krauklis, kā M. Bušmaņa treneris, lūdz LZS valdi izvērtēt atbalstīt jauno un perspektīvo burātāju IQFoil klasē, ņemot vērā to, ka 2022. gadā M. Bušmanis U15 grupā ir izcīnījis 5. vietu Pasaules čempionātā , kā arī 2021. gadā ir izcīnījis 3. vietu gan Eiropas, gan Pasaules čempionātā IQFoil klasē U15 grupā. Tiek lūgts rast finansējumu M. Bušmaņa Eiropas čempionāta, kas norisināsies no 29. oktobra līdz 5. novembrim Francijā, dalības maksas (250 EUR) un dzīvošanas izdevumu (400 EUR) segšanai.

Ņemot vērā M. Bušmaņa stabilo sniegumu un sasniegtos rezultātus IQFoil klasē, LZS valde apstiprina A.Kraukļa lūgumu un piešķir M.Bušmanim 650 EUR Eiropas Čempionāta dalības maksas un dzīvošanas izdevumu segšanai.

N.Penke un J.Rožkalns no balsošanas atturas.

Lēmums Nr. 12/22/5: Piešķirt M.Bušmanim 650 EUR Eiropas Čempionāta dalības maksas un dzīvošanas izdevumu segšanai.


4.3. K. Močāna vēstule par Ziemeļvalstu Čempionātu. Ziņo: L. Loginovs

Iepazīstoties ar K. Močāna vēstuli, valde uzdod L. Krīgerei sagatavot atbildes vēstuli ar lūgumu veikt labojumus čempionāta programmā, pamatojoties uz čempionāta rīkošanas prasībām, kā arī rosināt veikt čempionātā paredzēto klašu maiņu, balstoties uz to popularitāti.

Lēmums Nr. 12/22/6: Uzdots L.Krīgerei sagatavot atbildes vēstuli.


4.4. Par Atpūtas kuģu teorētisko eksāmena jautājumu izstrādi. Ziņo L. Loginovs. Jautājuma izskatīšanā pieaicināts Kvalifikācijas komisijas pārstāvis J. Grīslis.

L. Loginovs ziņo, ka LZS un CSDD ir noslēdzis līgumu Nr.04-KV/303/22 par Atpūtas kuģu teorētisko eksāmena jautājumu izstrādi. Līgums paredz, ka jāizstrādā ne mazāk kā 500 atpūtas kuģu teorētiskā eksāmena jautājumus. Kvalifikācijas komisija piekrīt izstrādāt augstākminētos jautājumus, par darbu saņemot 2/3 no līgumā paredzētās summas. LZS valde vienbalsīgi piekrīt 2/3 no līgumsummas samaksāt Kvalifikācijas komisijai par augstākminētā līguma izpildi.

Lēmums Nr. 12/22/7: Uzdots Kvalifikācijas komisijai izstrādāt Atpūtas kuģu teorētisko eksāmenu jautājumus, par to samaksājot 2/3 no līguma Nr.04-KV/303/22 summas.