Elektronisks valdes balsojums 20.05.2022. + Protokols 8/22

Elektronisks valdes balsojums

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludina elektronisku valdes balsojumu par šādu jautājumu:

  1. Balsojums dalīborganizācijām par World Sailing Statūtu 104. punkta D daļas izmaiņām, saņemts 18.05.2022. Ziņo: I. Jākobsone

Pamatojoties uz World Sailing Statūtu 102 (j) punktu, World sailing (turpmāk Federācija) Valde iesniedz dalīborganizācijām balsošanai sekojošus lēmumu projektus:

Lēmuma projekts Nr 1 “Par izmaiņām Federācijas Statūtu 104. punkta D sadaļā “

1. daļa “Padomes un vēlēšanu komisijas locekļu pagaidu atstādināšana”.
2. daļa “Komiteju, apakškomiteju un citu Federācijas grupu locekļu pagaidu atstādināšanu”

Šī lēmuma 1. daļa paredz, ka, lai nodrošinātu Federācijas, tās biedru un ieinteresēto pušu drošību un saglabātu burāšanas sporta sportisko godaprātu, padomes vai vēlēšanu komisijas locekli, kurš oficiāli pārstāv valsti, kuras darbība ir pretrunā ar Federācijas interesēm un vērtībām,  var tikt uz laiku atstādināts ar lēmumu, par kuru ir nobalsojuši 75 % balstiesīgo dalīborganizāciju.
Šī lēmuma 2. daļa paredz, ka, lai nodrošinātu Federācijas, tās biedru un ieinteresēto pušu drošību un saglabātu burāšanas sporta sportisko godaprātu, Federācijas padome var lemt ar 75 % balsu vairākumu par pagaidu atstādināšanu, Federācijas komiteju, apakškomiteju, kā arī Federācijas darba grupu vienu vai vairākus locekļus, kuri pārstāv valsti, kuras darbība ir pretrunā ar Federācijas interesēm un vērtībām.

Lēmuma projekts Nr 2.

Pagaidu atstādināšana, uz kuru ir attiecināma Lēmuma Nr 1 un tā 1. daļa izmaiņas Federācijas Statūtos 104. punkta D sadaļā, kas minēts augstāk, ir attiecināma uz Federācijas Padomes locekli Tatianu Ermakovu (H grupas pārstāvi).

Atruna: Lēmums Nr 2 nevar tikt pielietots, ja nav pieņemts Lēmuma projekts Nr 1.

Savukārt, Lēmuma projekta Nr 1 pieņemšanas gadījumā, šī lēmuma 2. daļu “Par Komiteju, apakškomiteju un citu Federācijas grupu locekļu pagaidu atstādināšanu” veic Federācijas Padome tās balsojumā par visiem attiecināmajiem Federācijas locekļiem, kā to paredz šī lēmuma 2 daļa.

Atruna I. Jākobsones ziņojumam un skaidrojumam latviešu valodā: Pirmdokuments un tā oriģinālais teksts ir angļu valodā, un tas ir prioritārs un atrodams šī epasta 1. pielikumā Written Special Resolution. Skaidrojuma oriģinālais dokuments, tā plašākā versijā par procesuālo kārtību Federācijas Lēmumu pieņemšanā ir atrodams 2. pielikumā.

Abi augstāk minētie pielikumi ir šī balsojuma neatņemamas sastāvdaļas.

Latviju, kas ir G grupā, t.i. Ziemeļvalstu grupā, Federācijas padomē pārstāv Annika Ekman (Zviedrija) un Ulfur Hrojartsson (Īslande). Pozitīvu balsojumu par augstāk minētajiem lēmumiem Federācijai ir nosūtījusi jau Dānija, pārējās Ziemeļvalstis ir līdz šim aktīvi aizstāvējušas šāda lēmuma projekta izveidi par Federācijas (un tās saistīto organizāciju) Padomes, komisiju, komiteju, apakškomiteju un darba grupu pārstāvju no Krievijas federācijas un Balkrievijas pagaidu atstādināšanu.

Iepazīstoties ar I.Jākobsones ziņojumu, LZS Valde vienbalsīgi apstiprina abus augstākminētos lēmumu projektus.