Valdes sēde (attālināti) 30.03.2022. + Protokols Nr. 5/22

Protokols Nr. 5/22

Valdes sēde (attālināti)

Piedalās LZS valde pilnā sastāvā

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludināja attālinātu valdes sēdi, kura norisinājās 30. martā, 17:00, ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Revīzijas komisijas ziņojuma pieņemšana. Ziņo A.Vētra.
  2. LZS 2021. gada pārskata apstiprināšana. Ziņo L. Loginovs, A. Zumente.
  3. LZS 2022. gada budžeta apstiprināšana. Ziņo N. Penke, A. Zumente.
  4. Kopsapulces datuma un vietas apstiprināšana. Ziņo L. Loginovs.
  5. Burāšanas sacensību noteikumu zināšanu pārbaudes kārtības apstiprināšana. Ziņo N. Penke.
  6. Latvijas Čempionātu nolikumu apstiprināšana (Slalom un Formula Foil, Viļņu braukšana, IQFoil). Ziņo N. Penke.
  7. Izmaiņas sporta komisijas darba organizēšanā. Ziņo N. Penke.
  8. LZS un LVM sadarbības līguma izpilde. Ziņo N. Penke.
  9. Dažādi.

1. Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana. Ziņo A.Vētra.

Valde noklausās A. Vētras ziņojumu un pieņem Revīzijas komisijas ziņojumu (ziņojumu skatīt šeit).

Vienlaikus notiek diskusija par turpmāko sadarbību ar Revīzijas komisiju. Lai gan LZS prezidentam un lielākajai daļai valdes locekļu nav iebildumu pret Revīzijas komisijas darbu, N. Penke aicina nākotnē izvērtēt revīzijas komisijas locekļu darbības maiņas iespējamību, jo uzskata, ka dokuments nekonkretizē vērtēto pozīciju saturu.

2. LZS 2021. gada pārskata apstiprināšana. Ziņo L. Loginovs, A. Zumente.

LZS valde, iepriekš iepazīstoties ar izstrādāto LZS 2021. gada pārskata projektu (skatīt šeit), vienbalsīgi to apstiprina.

3. LZS 2022. gada budžeta apstiprināšana. Ziņo N. Penke, A. Zumente.

N. Penke ziņo, ka 2022. gada budžets ir lielāks, pateicoties 2021. gada nogalē noslēgtajam dāvinājuma līgumam ar Latvijas valsts mežiem (100 000 EUR) un papildus iegūtajām vietām LOV (32 000 EUR). A. Zumente, kura brīvprātīgi ir palīdzējusi sakārtot finanšu jautājumus un atskaišu kārtību, kā arī izstrādājusi 2022. gada budžeta projektu, balstoties uz pieejamo informāciju un līgumsaistībām, informē par esošo finanšu pārvaldību, identificē problēmsituācijas dokumentu apritē, kā arī atzinīgi novērtē grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti. Pēc A. Zumentes 2022. gada budžeta projekta prezentācijas, kurā viņa detalizēti iepazīstina valdi ar katru pozīciju un izlietojuma noteikumiem, LZS valdes vairākums to apstiprina.

R. Vaivods balso pret šāda budžeta finansējuma sadalījuma un aicina pārskatīt iespēju LSFP iedalītā papildu mērķfinansējuma (attiecībā uz 15676 EUR) pārskatīšanai, paplašinot to sportistu loku un iekļaut visus sportistus, kuri pārstāvēs Latviju Pasaules jauniešu čempionātā Hāgā.

I. Jākobsone no balsošanas atturas.

Apstiprināto 2022. gada budžetu skatīt šeit.

4. Kopsapulces datuma un vietas apstiprināšana. Ziņo L. Loginovs.

Tiek nolemts sasaukt kopsapulci 21. aprīlī 18:00, klātienē, Kalpaka bulvārrī 12 (Ostas pārvaldē).

5. Burāšanas sacensību noteikumu zināšanu pārbaudes kārtības apstiprināšana. Ziņo N. Penke.

N. Penke iepazīstina ar plānoto burāšanas sacensību noteikumu zināšanu pārbaudes kārtību (Skatīt šeit).

J. Rožkalns balso pret šādu kārtību, jo uzskata, ka līdzšinējie lēmumi organizējot tiesnešu darbu tiek pieņemti ļoti šauras speciālistu grupas ietvaros bez tiesnešu kopējām sapulcēm, tādejādi pastāv risks, ka kvalifikācijas jautājumā būs tikai daļēja atsaucība. J.Rožkalns rosina paplašināt TK valdes un kvalifikācijas ekspertu sastāvus, kā arī aicina uzsākt sarunu ar tiesnešiem sapulces veidā, un tikai tad LZS valdē lemt par kvalifikācijas procesu nākamiem periodiem.

Pārējā valde apstiprina N. Penkes piedāvāto burāšanas sacensību noteikumu zināšanu pārbaudes kārtību.

6. Latvijas Čempionātu nolikumu apstiprināšana (Slalom un Formula Foil, Viļņu braukšanā, IQFoil). Ziņo N. Penke.

LZS valde vienbalsīgi apstiprina nolikumu LČ viļņu braukšanā latviešu valodā.

Pārējos nolikumus LZS valde atbalsta konceptuāli, bet vienbalsīgi balso pret, vienlaicīgi uzdodot šos nolikumus iesniegt apstiprināšanai valsts valodā.

Vienlaicīgi valde lemj, ka turpmāk tie nolikumi, kuri tiks sagatavoti tikai angļu valodā, netiks izskatīti.

7. Izmaiņas sporta komisijas darba organizēšanā. Ziņo N. Penke.

N. Penke iepazīstina valdi ar piedāvātajām izmaiņām sporta komisijas darba organizēšanā (izmaiņas skatīt šeit).

Lai novērstu iespējamās komunikācijas problēmas starp stratēģisko klašu pārstāvjiem, kuri pārsvarā ir arī treneri un pārstāv klubus, J.  Rožkalns ar saviem kolēģiem citos klubos, rosina uz svarīgu jautājumu lemšanu pieaicināt nozīmīgu klubu pārstāvjus, piemēram JBK “Jūrmala”, Kuivižu jahtklubs, Usmas jahtklubs , Burāšanas klubs 360, Pilsētas jahtklubs, Rīgas jahtklubs un citus klubus.

Valde vienbalsīgi lemj par N. Penkes piedāvājumu turpmākā darba organizēšanā.

8. LZS un LVM sadarbības līguma izpilde. Ziņo N. Penke.

LZS valde diskutē par aktuālajiem darbiem , kas jāveic, lai uzsāktu LVM sadarbības līgumsaistību izpildi. Kā šī projekta vadītājs tiek iecelts L. Loginovs.

9. Dažādi.

9.1. N.Penke informē par treneru algu veidošanas principiem 2022. gadā. Saruna ar treneriem notiks vistuvākajā laikā. LSFP ir informēts, ka šī gada LSFP finansēte treneri būs Ināra Aile, Žaklīna Litauniece, Arnis Krauklis, Māris Birzulis un Raitis Škutāns.

9.2. N. Penke lūdz valdi akceptēt Latvijas vindsērfinga savienības sagatavotā LZS sagatavoto treneru nolikumu vindsērfingam. N. Penke paskaidro, ka 2017. gada treneru nolikums attiecībā uz laivu treneru nolikumu netiek mainīts. Taču, ievērojot izmaiņas vindsērfingu klasēs un vindsērfingu treneru kopējo viedokli par nepieciešamību pilnveidot normatīvos aktus attiecībā uz vindērfingu treneru reitingu aprēķināšanu, lūdz akceptēt priekšlikumu, nobalsojot.

Nolikumu skatīt šeit.

Valde vienbalsīgi apstiprina N. Penkes sagatavoto vindsērfinga treneru nolikumu.