LSFP ir izsludinājusi sporta stipendiju konkursu 2021./2022.mācību gadam

Informējam, ka Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP) ir izsludinājusi Sporta stipendiju konkursu 2021./2022. mācību gadam sportistiem, kuri iegūst augstāko izglītību kādā no Latvijas vai Eiropas Savienības valstu augstskolām.

Konkursa nolikums un attiecīgie pielikumi – iesnieguma un sportisko sasniegumu veidlapas skatīt šeit:

NOLIKUMS_sporta_stipendijas_2021-2022_m.g

1.piel_IESNIEGUMS_sporta_stipendijas_2021-2022_m.g

2.piel_SASNIEGUMI_sporta_stipendijas_2020-2021

3.piel_SASNIEGUMI_sporta_stipendijas_2019-2020

Lai pieteiktos dalībai konkursā, pretendentam līdz 2021. gada 25. oktobrim jāiesniedz LSFP Sporta stipendiju komisijainolikuma 5. punktā noteiktie dokumenti.

Saskaņā ar nolikuma 5.punktu un tā apakšpunktiem, piesakoties dalībai stipendiju konkursā, pretendentam konkursa paziņojumā (nolikuma 4.punkts) norādītajā termiņā un kārtībā LSFP Sporta stipendiju komisijai jāiesniedz:

1. aizpildīta iesnieguma veidlapa (1.pielikums).

2. augstākās izglītības iestādes apliecināts sekmju izraksts par iepriekšējo mācību gadu vai izziņa no augstākās mācību iestādes, pretendentiem, kuri uzsāk studijas jebkura līmeņa 1.kursā (sekmju izrakstā vai izziņā ir jābūt norādītam, kad students uzsācis mācības 1.kursā).

3. attiecīgās sporta veida federācijas apliecināts labāko sportisko sasniegumu saraksts, norādot sacensību nosaukumus, to norises datumus, vietu, pretendenta ieņemtās vietas, kopējo valstu un dalībnieku skaitu attiecīgajā disciplīnā vai svaru kategorijā, tai skaitā, norādot labākos rezultātus LASS rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās savos sporta veidos.

Lai saņemtu LZS apliecinājumu, sazinieties, lūdzu, rakstot uz liva@sailinglatvia.lv ).

4.  no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam (uz veidlapas (2.pielikums)). 5.1.3.2. no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam (uz veidlapas (3.pielikums)). Ja sportisko sasniegumu saraksts par pretendentu iesniegts LSFP 2020. gadā, tad tas nav atkārtoti jāiesniedz.

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izraisīto negatīvo seku ietekmi uz sporta sacensību norisi, arī šogad konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendentu rezultāti par pēdējo divu mācību gadu (2019./2020. un 2020./2021.) periodu. Tādējādi nolikuma 3. pielikums (sportiskie sasniegumi no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam) nav atkārtoti jāiesniedz, ja tas iesniegts LSFP jau iepriekš 2020. gada konkursa ietvaros.

 

Vairāk par Sporta stipendiju konkursu, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī konkursa nolikums un attiecīgās veidlapas pieejamas LSFP tīmekļa vietnē – https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/lsfp-izsludina-sporta-stipendiju-konkursu