IZM aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteikumu projekta izstrādē

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” un sporta veidu federācijām ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, kas atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” šobrīd ir nodots publiskai apspriešanai ministrijas tīmekļvietnē (saite: https://www.izm.gov.lv/lv/mk-noteikumi-kartiba-kada-valsts-finanse-profesionalas-ievirzes-sporta-izglitibas-programmas).

Augstāk minēto noteikumu projekta mērķis ir precizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu un noteikt augstākus, savstarpēji līdzvērtīgākus rezultativitātes kritērijus sporta veidos un pilnveidot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeli.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina iepazīties ar šo projektu un sniegt priekšlikumus/komentārus, adresējot tos Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākajai ekspertei Ilzei Pauliņai uz e-pasta adresi ilze.paulina@izm.gov.lv  līdz 2021. gada 28. septembrim.