Valdes sēde (attālināti) 01.09.2021 + Protkols Nr. 12/21

Protokols Nr. 12/21
2021. gada 1. septembris

Attālinātās valdes sēdes balsojums

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7. punktu, biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs 01.01.2021. izsludināja valdei steidzamu balsojumu attālināti ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Latvijas Raceboard asociācijas nolikuma apstiprināšana Raceboard Latvijas čempionātam 2021, kas norisināsies no 4. līdz 5. septembrim Ķīšezerā. Ziņo: N. Penke.
  2. Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta kluba pieteikums dalībai LZS. Ziņo: L. Loginovs
  3. LVA iesniegums par finansiāla atbalsta sniegšanu (2000 EUR) diviem sportistiem dalībai Eiropas Čempionātā Horvātijā, kas norisināsies laika posmā no 6.-12. septembrim. Ziņo: N. Penke.

N.Penke informē, ka ir saņemts iesniegums no A. Kraukļa atbalsta sniegšanai diviem sportistiem.  N. Penke ziņa, ka 1000 EUR ir summa, kas jau ir noteikta Latvijas Sporta federācijas (LSF) tāmē un līgumā, t.i., tā ir jau piešķirta 11.05.2021.  šīm konkrētajām sacensībām (neminot konkrētus sportistu vārdus/uzvārdus). Attiecībā uz A.Kraukļa lūgto papildus finansējumu 1000 EUR, N.Penke informē, ka LSF Padomes/Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums 2021. gadam jau ir sadalīts 26.03.2021. (sēdes protokols Nr. 1/21. LZS valdes apstiprināja 08.04.2021., sēdes protokols Nr.7/21). Tam sekoja V.Matīses 08.04.2021. aicinājums četrām stratēģisko klašu asociācijām iesniegt savus priekšlikums naudas sadalījumam asociācijas ietvarā. Minētie priekšlikumi tika iestrādāti un apstiprināti LSF padomes/LOK attiecīgajās tāmēs. Gadījumā, ja laikā nenotiek kādas no “ietāmētajām” sacensībām vai tiek pārlikti to datumi, kā piemēram Eiropas čempionāts IQFoil jauniešiem no šā gada oktobra uz šā gada septembri (06.09.2021.), tad, pamatojoties uz asociācijas priekšlikumu, tiek koriģēta attiecīgā LSF/LOK tāmes daļa. Tātad – LSF padomes/LOK iedalītais  finansējums jau ir piešķirts un sadalīts konkrētās asociācijas noteiktajam mērķim. Iespējamais papildus finansējums 1000 EUR, ko lūdz A.Krauklis, ir atbalstāms un izskatāms tad, kad, tuvojoties finanšu gada beigām un izanalizējot LZS komercbankas konta atlikumu, ir pamats šajā finanšu jautājumā sasaukt Sporta komisiju, lai lemtu par iespējamā atlikuma lietderīgāko izlietojumu. Šobrīd – septembra sākumā – vēl nav precīzi nosakāms/prognozējams komercbankas konta bilance uz gada beigām. Pamatojoties uz augstāk minēto, N. Penke aicina šo jautājumu atkārtoti izskatīt šā gada oktobrī/novembrī, to apvienojot ar N.Penkes ziņojumu par organizācijas finanšu situāciju.

Attālināti balsojumā piedalījās: L. Loginovs, K. Kanska, I. Jākobsone, V. Romans, J. Rožkalns, R. Vaivods, N. Penke, M. Birzulis

Valde lemj:

  1. Apstiprināt Latvijas Raceboard asociācijas nolikumu Raceboad Latvijas čempionātam 2021. Par – 7 balsis. J. Rožkalns šajā balsojumā nepiedalās interešu konflikta dēļ.
  2. Uzņemt Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta klubu dalībai LZS – 8 balsis (vienbalsīgi).
  3. Uzdot Finanšu komisijai līdz  15.10.2021. ziņot LZS valdei par finanšu situāciju un LSF Padomes un LOK tāmju izpildi. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Finanšu un Sporta komisijas ziņojuma saņemšanai.

Balsojuma rezultāti:

3.1. Atbalstīt 1000 EUR finansējuma piešķiršanu un uzdot LZS Finanšu komisijai izvērtēt iespēju pārdalīt esošos resursus trūkstošo 1000 EUR piešķiršanai. Par  – 4 balsis (L. Loginovs, K. Kanska, I. Jākobsone, V. Romans).

3.2. Pret – 2 balsis (J. Rožkalns, M. Birzulis).

  1. Rožkalns uzskata, ka pirms LZS valdes lēmuma par finansiālā atbalsta piešķiršanu jāizdiskutē Sporta komisijā, jo, tikai ņemot vērā Sporta komisijas atzinumu, var izvērtēt papildus finansējuma novirzīšana konkrētajiem sportistiem.

3.3. Atturas – 2 balsis (N. Penke un R. Vaivods).