Valdes sēdes protokols Nr. 7/21, 8.aprīlis.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 8.04.2021.

Valdes sēdes protokols Nr. 7/21.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek attālināti pulksten 18:30.

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns.

Protokolists: LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Latvijas Laser Burāšanas Asociācijas iesnieguma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.
 2. Daugavgrīvas jahtkluba iesnieguma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.
 3. Papildinājumi LZS valdes 25.10.2020 lēmumam par atlasi uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm

Laser Radial klasē. Ziņo N. Penke.

 1. LZS Sporta komisijas 26.03.2021. lēmumu apstiprināšana. Ziņo N.Penke.
 2. Tiesnešu kolēģijas nolikuma izskatīšana. Ziņo N.Penke.
 3. Latvijas Burāšanas čempionāta Liepājā Nolikuma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.
 4. Latvijas Double Handed čempionāta Nolikuma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.

Leonīds Loginovs rosina papildināt dienas kārtību ar diviem jautājumiem. Pirmais par A.Bērziņa izslēgšanu no Tiesnešu kolēģijas valdes, sakarā ar neatbilstību Tiesnešu kolēģijas Nolikuma prasībām. Valde lemj šādi šo jautājumu nerisināt, jo ir attiecīgs Tiesnešu kolēģijas valdes priekšlikums Nolikuma 2.1. punkta nosacījumu piemērošanai, jautājums tiks skatīts pie dienas kārtības 5.punkta. Valdē ir vienprātība, ka, ja A.Bērziņš līdz Tiesnešu kolēģijas Nolikuma pārejas perioda beigām neiegūst Nacionālo kategoriju, viņš jāizslēdz no Tiesnešu kolēģijas valdes.

Otrais L.Loginova ierosinājums ir iekļaut dienas kārtībā punktu – “Dažādi”, ko valde akceptē.

Valde apstiprina šādu dienas kārtību:

 1. Latvijas Laser Burāšanas Asociācijas iesnieguma izskatīšana. Ziņo V. Matīse.
 2. Daugavgrīvas jahtkluba iesnieguma izskatīšana. Ziņo V. Matīse.
 3. Papildinājumi LZS valdes 25.10.2020 lēmumam par atlasi uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm

Laser Radial klasē. Ziņo N. Penke.

 1. Izskatīt LZS Sporta komisijas 26.03.2021. lēmumu. Ziņo N. Penke.
 2. Tiesnešu kolēģijas nolikuma izskatīšana. Ziņo N.Penke.
 3. Latvijas Burāšanas čempionāta Liepājā Nolikuma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.
 4. Latvijas Double Handed čempionāta Nolikuma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.
 5. Dažādi.

Sēdes gaita:

1.Latvijas Laser Burāšanas Asociācijas iesnieguma izskatīšana. Ziņo V Matīse.

Vaivods jautājuma izskatīšanā nepiedalās.

N.Penke jautā, vai visi biedrības dokumenti jāiesniedz vēlreiz atsevišķi. J.Rožkalns paskaidro, ka par 2021. gadu jau visi dokumenti ir iesniegti no Latvijas Laser burātāju asociācijas un tā ir pildījusi savas saistības kā LZS asociētais biedrs.

 

Balsojuma jautājums: Vai piekrītat uzņemt LZS asociēto biedru “Latvijas Laser Burāšanas Asociācija” par biedru LZS-ā?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Māris Birzulis, Juris Rožkalns. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

 

Lēmums: Uzņemt asociēto biedru “Latvijas Laser Burātāju Asociācija” par LZS biedru.

 

2.Daugavgrīvas jahtkluba iesnieguma izskatīšana. Ziņo V Matīse.

K.Kanska jautājuma izskatīšanā nepiedalās.

V.Romans informē valdi par infrastruktūras attīstību jahtklubā un tuvākajiem organizācijas plāniem.

 

Balsojuma jautājums: Vai piekrītat uzņemt LZS asociēto biedru “Daugavgrīvas jahtklubs” par biedru LZS-ā?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, J.Rožkalns. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

 

Lēmums: Uzņemt asociēto biedru “Daugavgrīvas jahtklubs” par LZS biedru.

 

3.Papildinājumi LZS valdes 25.10.2020 lēmumam par atlasi uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm Laser Radial klasē. Ziņo N.Penke.

J.Rožkalns neparedzētu apstākļu dēļ jautājuma izskatīšanā nepiedalās.

 

N.Penke ziņo, ka sakarā ar izmaiņām starptautisko sacensību kalendārā un, ievērojot 5.10.2020.  valdes lēmuma Nr.18/20, 4.punktu, kā arī treneru R.Vaivoda un Ž.Litaunieces teikto Sporta komisijas sēdē 26.03.2021., labot LZS valdes 5.10.2020. lēmumu un izteikt to šādā redakcijā:

 1. Noteikt, ka tā sportiste, kura izcīna Latvijai ceļazīmi uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm Vilamūras regatē 17.04.-24.04.2021, dosies uz Olimpiskajām spēlēm.
 2. Ja abas sportistes izcīna Latvijai ceļazīmi uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm, tad savstarpējo atlasi nosaka pēc 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.
 3. Ja Vilamūras regatē netiek izcīnīta Olimpiskā ceļazīme Latvijai, tad tādā situācijā labākās sportistes noteikšanai, kad Latvijai tiek piedāvāta vieta Olimpiskajās spēlēs Tokijā, tiek piemēroti šādi kritēriji:

3.1.Veicot sportistu atlasi, piemērot trīs (svītrojot sliktāko sacensību rezultātu) atlases sacensību principu.

 • Labākā rezultāta noteikšanai izmantot šādu formulu:

RP=100*(N-P+1)/N

RP –  reitinga punkti dalībniekam attiecīgajā regatē

N – dalībnieku skaits regatē

P – dalībnieka ieņemtā vieta attiecīgajā regatē

 • Par atlases sacensībām noteikt:

 

 • Laser Radial Pasaules čempionātu Japānā 17.-24.07.2019.

 

 • Laser Radial “Senior Chamionship 2020 (Gdansk) 06.-13.10.2020.”

 

 • Laser Radial “Vilamour European Continental Qualifiction 17.04-24.04.2021.”

 

Balsojuma jautājums: Vai piekrītat šādam lēmumprojektam augšminētajā redakcijā?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, Kristīne Kanska. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

Lēmums: Lēmumprojekts pieņemts.

 

4.LZS Sporta komisijas 26.03.2021. lēmumu apstiprināšana. Ziņo N.Penke.

J.Rožkalns neparedzētu apstākļu dēļ jautājuma izskatīšanā nepiedalās.

N.Penke ziņo, ka LZS Sporta komisijā 26.03.2021. vienprātīgi pieņemti šādi lēmumi:

 1. gada sporta budžetu prioritāri sadalīt 50% “Vējdēļi” un 50% “Laivas”.
 2. Grozīt LSFP un LZS sadarbības līguma Nr. 2.2.3.1-20/86 tāmi, novirzot “Optimist, Techno klīniku” summu 2000 EUR un “Sporta psiholoģijas” projekta summu 2194 EUR (kopā 4194 EUR). A.Ēlertes un E.Kumpiņas atbalstam olimpiskās atlases sacensībām Vilamūrā 17.04. – 24.04.2021.

    

Balsojuma jautājums: Vai apstiprināt LZS  Sporta komisijas 26.03.3021. lēmumus?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, Kristīne Kanska. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

Lēmums: Lēmumprojekts pieņemts.

 

5.Tiesnešu Kolēģijas nolikuma izskatīšana. Ziņo N.Penke

J.Rožkalns neparedzētu apstākļu dēļ jautājuma izskatīšanā nepiedalās.

N.Penke jautā, vai LZS valde, vai ģenerālsekretāre rakstiski ir saņēmuši Tiesnešu kolēģijas valdes vai Tienešu kolēģijas  priekšsēdētāja lūgumu piedalīties šī jautājuma izskatīšanā šajā sanāksmē. Valde un ģenerālsekretāre atbild noraidoši.

N.Penke jautā, vai LZS valde, vai ģenerālsekretāre rakstiski ir saņēmuši 4 dalīborganizāciju pārstāvju, kuri bija iesnieguši priekšlikumus Tiesnešu kolēģijas Nolikuma labšanai, lūgumu piedalīties šī jautājuma izskatīšanā šajā sanāksmē. Valde un ģenerālsekretāre atbild noraidoši.

 

LZS valde ir saņēmusi un izskata priekšlikumus no Tienešu kolēģijas valdes (turpmāk šī punkta ietvarā – TKV) biedrības “Pilsētas jahtklubs” (turpmāk šī punkta ietvarā – PJ), Latvijas Raceboard asociācijas (turpmāk šī punkta ietvarā – LRA), Rīgas Sporta burāšanas centra (turpmāk šī punkta ietvarā – RBSC) un jauniešu burāšanas kluba “Jūrmala” (turpmāk šī punkta ietvarā – JBKJ).

Priekšlikumi TK 09.12.2020. Nolikumam ar 12.02.2021. labojumiem, kā arī balsojumi un lēmumi: Saite

 

6.Latvijas Burāšanas čempionāta Liepājā Nolikuma izskatīšana. Ziņo V.Matīse

Notiek diskusijas par čempionāta rīkošanas problemātiku. Valde vienojas uzdod nodibinājumam “Latvijas Olimpiskā burāšanas skola” iestrādāt Nolikumā šādus  norādījumus:

 1. Pārbaudīt punktuāciju un gramatiku.
 2. 1.7. punktu mainīt, nosakot, ka angļu valoda ir noteicošā.
 3. Nolikumu iztulkot angļu valodā līdz ar publicēšanu LZS mājaslapā nedēļas laikā.
 4. Noteikt dalības maksu 5.1. punktā no sportista, svītrojot “komandas” jēdzienu šajā un 5.2. punktā.
 5. Svītrot 5.3. punktu.

Balsojuma jautājums: Vai piekrītat apstiprināt Latvijas Burāšanas čempionāta Nolikumu, iekļaujot augstākminētās izmaiņas?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Juris Rožkalns. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

Lēmums: Apstiprināt Latvijas Burāšanas čempionāta Nolikumu, iekļaujot augstākminētās izmaiņas.

 

7.Latvijas Double Handed čempionāta Nolikuma izskatīšana. Ziņo V.Matīse.

V.Romans komentē, ka “Latvijas Jūras Burāšanas Asociācija” atbalsta čempionāta rīkošanu. Notiek debates. Valde vienojas uzdod čempionāta rīkotājiem iestrādāt Nolikumā sekojošas izmaiņas:

 1. Papildināt čempionātu ar ORC klasi.
 2. Nosaukumu mainīt uz “Latvijas atklātais Double Handed čempionāts “100 jūdzes divatā””.
 3. Iztulkot Nolikumu angļu valodā.
 4. Svītrot no Nolikuma teksta tiesnešus.
 5. Ņemt vērā visus Tiesnešu kolēģijas ieteikumus.
 6. Iekļaut Nolikumā, ka Latvijas čempiona titulu izcīna tikai divīzijās, kur ir vismaz pieci dalībnieki.

Balsojuma jautājums: Vai piekrītat apstiprināt Latvijas Double Handed čempionāta Nolikumu, iekļaujot augstākminētās prasības?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Juris Rožkalns. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

Lēmums: Apstiprināt Latvijas Double Handed čempionāta Nolikumu, iekļaujot augstākminētās izmaiņas.

8.Dažādi. Ziņo L. Loginovs

L.Loginovs informē, ka sagatavojis priekšlikumus izmainīt LZS strukturālo hierarhiju un komunikācijas līdzekļus, un drīzumā tos prezentēs valdei.

 

 

Protokolu sastādīja ģenerālsekretāre V.Matīse.