Sporta komisijas protokols 1/21, 26.03.2021.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Sporta komisijas 26.03.2021. sēde

Sēdes protokols Nr. 1/21

 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) Sporta komisijas sēde notiek 2021. gada 26.martā plkst. 16.00. attālināti.

Sēdi vada: Sporta komisijas vadītājs Normans Penke.

Sēdē piedalās: Sporta komisijas locekļi Žaklīna Litauniece, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Ināra Aile, Jānis Grīslis, Inga Jakobsone, Arnis Krauklis, Raitis Škutāns, Alberts Rozins, Ģirts Fišers-Blumbergs.

Nepiedalās: Sporta komisijas locekļi Jānis Preiss, Juris Rožkalns.

Tiek konstatēts, ka kopsapulcē piedalās 11 balsstiesīgie biedri un nepieciešamais balsu vairākums lēmumu pieņemšanai ir 6 (sešas) biedru balsis no klātesošo balsstiesīgo biedru grupas.

Sapulces Vadītājs rosina, ka sapulci protokolē LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt, ka sapulci protokolē LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse?

Balsojums: 11 balsis “Par”; “Pret”- nav; “Atturas”- nav.

Lēmums: sapulci protokolē LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

 

Izsludināta šāda dienas kārtība:

  1. Par pieejamā finansējuma dalīšanas principu šim finanšu gadam.

Priekšlikums balsojumam : saglabāt iepriekšējā gada praksi – 50% (dēļi):50%(laivas)

  1. Par atbalstu Laser klases sportistēm ceļā uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm.
  2. Uzklausīt priekšlikumus pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.
  3. Informācija par DNSS programmas vadības sistēmas izveidošanas procesu.
  4. Informācija par gatavošanos nākamā gada Ziemeļvalstu jauniešu čempionātam Latvijā.
  5. Dažādi.

Sēdes gaita:

1.Par pieejamā finansējuma dalīšanas principu šim finanšu gadam.

Priekšlikums balsojumam: saglabāt iepriekšējā gada praksi – 50% (vējdēļi):50%(laivas).

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt saglabāt iepriekšējā gada finansējuma dalīšanas principu praksi – 50%(vējdēļi):50%(laivas)?

Balsojums10 balsis “Par”; “Pret”- nav; “Atturas”- Rihards Vaivods.

Lēmums: Atbalstīt finansējuma dalīšanas principu – 50% (vējdēļi) : 50%(laivas).

 

2.Par atbalstu Laser klases sportistēm ceļā uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm.

I.Notiek diskusija par iespējamo finansiālo atbalstu divām sportistēm.

N.Penke piedāvā daļu no iedalītā finansējuma stratēģiskajām klasēm novirzīt Olimpiskās atlases sacensībām Laser Radial Vilamūrā 17.04.-24.04.2021. Kā avotu šādam finansējumam var skatīties dienaskārtības 3.punkta sadaļu par LSFP un LZS sadarbības līguma Nr.2.2.3.1-20/86 tāmes plānojumu.

Izsakās:

Ž.Litauniece rosina novirzīt vairāk līdzekļus potenciālajām olimpietēm A.Ēlertei un E.Kumpiņai, atgādinot, ka federācijas atbalsts ir bijis visu Olimpisko ciklu un šī ir svarīgā noslēdzošā fāze. J.Grīslis atgādina, ka federācijas uzstādījums iepriekšējā valdē ir bijis sagatavot olimpieti burāšanā un aicina iezīmēt atsevišķu finansējumu meitenēm. N.Penke rezumē, ka fedrācijas mērķis ir izcīnīt ceļazīmi uz Olimpiskajām spēlēm.  R.Škutāns rosina LSFP un LZS sadarbības līguma Nr.2.2.3.1-20/86 finansējumu pārdalīt šādi: “Optimist, Techno klīniku” summu 2000 EUR, un “Sporta psiholoģijas” projekta summu 2194 EUR, (kopā 4194 EUR), A.Ēlertes un E.Kumpiņas atbalstam olimpiskās atlases sacensībām Vilamūrā 17.04. – 24.04.2021.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt novirzīt “Optimist, Techno klīniku” summu 2000 EUR, un “Sporta psiholoģijas” projekta summu 2194 EUR (kopā 4194 EUR) A.Ēlertes un E.Kumpiņas atbalstam olimpiskās atlases sacensībām Vilamūrā 17.04. – 24.04.2021.

Balsojums:  11 balsis “Par”; “Pret”- nav; “Atturas”- nav.

Lēmums: Novirzīt 4194 EUR A.Ēlertes un E.Kumpiņas atbalstam olimpiskās atlases sacensībām Vilamūrā.

 

II.N.Penke informē par treneru R.Vaivoda un Ž.Litaunieces priekšlikumu mainīt LZS valdes protokolā 18/20 5.oktobrī noteikto par atlases kritērijiem uz Olimpiskajām spēlēm.

Nepieciešamību  koriģēt  šo valdes lēmumu nosaka izmaiņas starptautisko sacensību kalendārā, sportistu treneru lūgums un valdes lēmuma 4. punkts.

Treneru priekšlikuma būtība – sportiste, kura vinnē ceļazīmi uz Olimpiskajām spēlēm Vilamūras regatē arī dodas uz Olimpiādi. Labākās sportistes noteikšanai tiek saglabāta trīs sacensību princips (gadījumam, ja kvalificējās abas, vai ne viena).

M.Birzulis uzsver, ka virsmērķis Vilamūras regatei ir kvalificēt valsti, un uz to abiem treneriem un sportistēm ir jāstrādā kā komandai.

Notiek treneru diskusijas.

Secinājums: Sporta komisijas diskusijas rezultātā nav iebildumu grozīt LZS valdes 05.10.2020. lēmumu atbilstoši principam – trīs regates (Tokija 2019, Gdanska 2020, Vilamūra 2021) ir savstarpējai atlasei, ja tāda būs nepieciešama, Vilamūra nav savstarpējās cīņas regate, proti, kas kvalificē valsti Vilamūras regatē – dodas uz Olimpiādi.

 

3.Priekšlikumi pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

N.Penke aicina iesūtīt V.Matīsei priekšļikumus LOK un LZS sadarbības līgumā Nr.1-22-3984 paredzētās summas 8400,- EUR sadalīšanai.

Attiecībā uz LSFP un LZS sadarbības līguma Nr.2.2.3.1-20/86 tāmi, tad pēc finansējuma pārdales Vilamūras regatei tāmes projekts sportam ir:

> Optimist,Techno – Eiropas un Pasaules č-ti  – 2195 EUR

> iQFOiL, Laser – Eiropas un Pasaules č-ti – 2195 EUR

> IWA, IQ, WS starptautiskā dalības maksa – 650 EUR 4.

4.DNSS programmas vadības sistēmas izveidošanas process.

N.Penke informē, ka DNSS programmas pabeigšanai vēl nepieciešams World Sailing  akreditācijas posms. To veiks (savstarpēji izdevīgā laikā) WS eksperts R.Holden. Lai mēs, burātāju saime – treneri, klubi, administratori, varētu labi sagatavoties, ir nepieciešama vadības komanda. Individuālās sarunās ir noskaidrojies, ka labākā persona šīs komandas veidošanai un vadīšanai ir R.Škutāns. Ja nevienam nav iebildumu, tad tā arī rīkojamies, un R.Škutāns lai veic nepieciešamās darbības.

Škutāns rosina izveidot darba grupu. Programmas ietvaros strādāt pie treneru “C“ kategorijas burāšanas apliecinošas izziņas kritēriju izstrādes. Risināt jautājumu par rāciju izmantošanu sacensībās, treneru apmācību. Ž.Litauniece informē, ka daudzās starptautiskās sacensībās treneriem rāciju lietošana ir obligāta. J.Grīslis izsaka viedokli, ka iekšējos ūdeņos, ezeros, upēs izmantot rācijas nav liela jēga. Ostu akvatorijās rāciju lietošana var palikt būtiska. Neatbalsta uzlikt klubiem kā obligātu prasību. A.Rozins argumentē, ka klubi attīstās, un kad audzēkņi sāk braukt uz LČ līmenī, vajadzīgs apgūt rāciju zināšanas vienkāršotā apmācībā. I.Aile informē, ka viņai darbā Lielupē nav vajadzīgas rācijas un klubs nav plānojis tuvākajā laikā tās iegādāties. Neatbalsta prasību, ka tām jābūt obligāti. Ģ.Fišers-Blumbergs rosina LZS izstrādāt savu programmu rāciju apguvē. R.Škutāns neatbalsta birokrātisku prasību treneriem, kuri strādā iekšzemes ūdeņos, apgūt rācijas, ko viņi savos klubos neizmanto.

Darba grupai jāsagatavo dokumenti World Sailing eksperta Rob Holden vizītei jahtklubu akreditācijai.

5.Informācija par gatavošanos nākamā gada Ziemeļvalstu jauniešu čempionātam Latvijā.

Notiek diskusijas, vai vietas izvēlei jārīko konkurss. J.Grīslis komentē, ka, izsludinot konkursu, būs skaidrāk redzami ieguvumi. LZS valdei jāizstrādā punktu sistēma kritēriju izvērtēšanai. N.Penke aicina tos, kas bijuši Ziemeļvalstu čempionātos, piedalīties kritēriju izstrādāšanā. A.Rozins diskutē, ka sacensībām jābūt jūrā, un krasta daļā jāparedz vieta kemperiem. I.Jākobsone rosina kritērijos iekļaut iespēju piesaistīt pašvaldības finansējumu. I.Aile rosina vērst uzmanību uz slipu pieejamību un tā platumu lielai dalībnieku plūsmai.

 

Protokolu sastādīja Vita Matise.