Ārkārtas kopsapulce 30.aprīlis 2020.g.

Ārkārtas biedru kopsapulces PROTOKOLS nr. 2020 -2.

Rīgā, 2020.gada 30.aprīlī

 

Biedrības “Latvijas Zeģelētāju savienības”, turpmāk šī protokola tekstā saukta “LZS”, ir biedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Biedrību un nodibinājumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 50008003331, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

LZS ārkārtas biedru kosapulce notiek 30.04.2020. plkst. 17.00. un attālināti on-line Webex platformā.

LZS ārkārtas biedru kopsapulci sasaukusi LZS valde, paziņojumi biedriem par sapulces sasaukšanu izsūtīti 2020.gada 16.aprīlī un publicēti mājas lapā www.sailinglatvia.lv .

LZS ārkārtas kopsapulcē piedalījās: LZS valdes priekšsēdētājs (LZS prezidents) L.Loginovs un valdes locekļi –  J.Rožkalns, M.Birzulis, K.Kanska, I.Jākobsone, N.Penke. LZS biedru kopsapulcē pārstāvētie biedri – skatīt pielikumu Nr.1.

LZS balsstiesīgo biedru skaits šīs biedru kopsapulces norises dienā ir 20 (divdesmit), kas dod biedriem tiesības piedalīties kopsapulcē, un 7 (septiņi) asociētie biedri, kuriem saskaņā ar LZS statūtiem nav balsstiesību.

LZS biedru kopīgais reģistrs un reģistrēto biedru skaits, kuri piedalās sapulcē 2020.gada 30. aprīlī tiek pievienots šim sapulces protokolam un ir tā neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1).

 

Tiek konstatēts, ka kopsapulcē piedalās visi balsstiesīgie biedri un nepieciešamais balsu vairākums lēmumu pieņemšanai ir 11 (vienpadsmit) biedru balsis, no klātesošo balsstiesīgo biedru grupas.

LZS  KOPSAPULCES VADĪTĀJS  

Biedri rosina par sapulces vadītāju ievēlēt  LZS prezidentu L.Loginovu .

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt, ka sapulci vada LZS prezidents L.Loginovs.

Balsojums: 19 balsis “Par”; “Pret”- nav; “Atturas”- nav, 1-nepiedalās.

Lēmums: Vienbalsīgi atbalsta, ka kopsapulci vada LZS valdes priekšsēdētājs (LZS prezidents L.Loginovs).

 

BALSSTIESĪGO BIEDRU SKAITA PRECIZĒŠANA 1,2 un 3 punktam.

 

SAPULCES VADĪTĀJS REZUMĒ, KA BALSSTIESĪGO BIEDRU UN KLĀT ESOŠO BALSSTIESĪGO BIEDRU SKAITS IR 19 BIEDRI. VAIRĀKUMAM NEPIECIEŠAMAS 10 BALSIS.

 

PROTOKOLISTS:

Sapulces Vadītājs rosina sapulci protokolēt LZS ģenerālsekretārei Vitai Matīsei.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt, ka sapulci protokolē LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse?

Balsojums: 19  balsis “Par”; “Pret”- nav; “Atturas”- nav.

Lēmums: sapulci protokolē LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

 

DARBA KĀRTĪBA:

LZS statūti neparedz mainīt darba kārtību.

 

  1. LZS 2020.g. BUDŽETA APSTIPRINĀŠANA.

2.  LZS REVĪZIJAS KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANA.

  1. ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU APSTIPRINĀŠANA.
  2. LZS GODA PREZIDENTA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANA A.DĀLEM.

 

  1. LZS 2020.g. BUDŽETA APSTIPRINĀŠANA

 

Materiāli ir izsūtīti iepriekš, un visi ar tiem iepazinušies.

E.Kanskis interesējas par finansējuma samazinājumu no LOK budžeta. L.Loginova k-ngs atbild, ka budžets bijis ieplānots jau pagājušā gadā.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt 2020.g. budžeta apstiprināšanu?

Balsojums: 19  balsis “Par”; “Pret”-nav; “Atturas” – nav.

Lēmums: Kopsapulce nolemj apstiprināt 2020.g. budžetu.

 

2  LZS REVĪZIJAS KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANA

 

Dalīborganizācijas nav iesūtījušas savus kandidātus Revīzijas komisijas locekļu amatam. Valde piedāvā Revīzijas komisijas sastāvam Anriju Špatu, Uģi Kalnmani, Aivaru Vētru.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt Revīzijas komisijas sastāvu: Anriju Špatu, Uģi Kalnmani, Aivaru Vētru.

Balsojums: 19  balsis “Par”;  “Pret” nav; “Atturas” nav.

Lēmums: Kopsapulce nolemj Revīzijas komisijā strādā – Anrijs Špats, Uģis Kalnmanis, Aivars Vētra.

 

  1. ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU APSTIPRINĀŠANA.

 

Jānodefinē administratīvā struktūra, kura sastāv no četrām pamatvienībām. Tālāk tiks veidotas komisijas, kuras izveidos valde, bet darboties tajās varēs jebkurš interesents. Vadītājam jābūt valdes loceklim.

Tiek aicināts atbalstīt četru administratīvo struktūrvienību izveidošanu.

E.Kanskis jautā – pie kuras struktūrvienības būs Tiesnešu kolēģija? Loginova k-gs atbild: pie Juridiskās struktūrvienības.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt četru administratīvo struktūrvienību izveidošanu?

Balsojums: 19  balsis “Par”; “Pret”-nav; “Atturas” –nav.

Lēmums: Kopsapulce nolemj apstiprināt četru administratīvo struktūrvienību izveidošanu.

 

BALSSTIESĪGO BIEDRU SKAITA PRECIZĒŠANA 4 punktam.

 

SAPULCES VADĪTĀJS REZUMĒ, KA BALSSTIESĪGO BIEDRU UN KLĀT ESOŠO BALSSTIESĪGO BIEDRU SKAITS IR 20 BIEDRI. VAIRĀKUMAM NEPIECIEŠAMAS 11.BALSIS.

 

  1. LZS GODA PREZIDENTA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANA A.DĀLEM.

 

Silards Kamergrauzis (Jūras burāšanas asociācija) rosina katram balsot individuāli atklātā balsošanā.

Notiek debates.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt Goda prezidenta nosaukuma piešķiršanu Ansim Dālem?

Balsojums: 14 – balsis “Par”; 5 -“Pret”; 1 – “Atturas”.

 

Nr. Biedrības nosaukums Reģ.Nr. Pārstāvis Balsojums
1. Burāšanas klubs 360 40008028460 Māris Birzulis PAR
2. Jahtklubs “Engure” 40008122558 Toms Fišers Blumbergs PRET
3. Jauniešu burāšanas klubs “Jūrmala” 40008032911 Juris Ailis PAR
4. Kuivižu jahtklubs 40008141065 Eižens Kanskis PRET
5. Latvijas “Topper” klubs 40008026864 Alberts Rozins PRET
6. Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija 40008022627 Uldis Kromblūms PAR
7. Latvijas Jūras burāšanas asociācija 40008285681 Silards Kamergrauzis PAR
8. Latvijas Kaitborda asociācija 40008214034 Māris Birzulis PAR
9. Latvijas Optimist klases asociācija 40008261310 Inga Jākobsone ATTURAS
10. Latvijas Platu25 klases asociācija 50008230011 Māris Birzulis PAR
11. Latvijas Raceboard asociācija 40008284544 Juris Rožkalns PAR
12. Latvijas TOPCAT klases asociācija 40008067720 Andra Simanoviča PAR
13. Latvijas Vinsērfinga asociācija 40008024257 Toms Jēkabsons PRET
14. Latvias Olimpiskā burāšanas skola 40008126530 Jānis Jēkabsons PRET
15. Pilsētas jahtklubs 40008140483 Sabīne Plinere PAR
16. Rīgas jahtklubs 40008132429 Valdis Cibuls PAR
17. Rīgas Sporta burāšanas centrs 40008275626 Kristīne Štāla Bula PAR
18. Rojas jahtklubs 40008133617 Zigis Goldmanis PAR
19. Stirnu Raga jahtklubs 40008026050 Kristīne Štāla Bula PAR
20. Usmas jahtklubs 40008022576 Staņislavs Backāns PAR

 

Lēmums: Kopsapulce lemj piešķirt Goda prezidenta nosaukumu Ansim Dālem.

 

Izskatīti visi dienas kārtības jautājumi, kopsapulces dalībniekiem papildinājumi un/vai iebildumi pret kopsapulces gaitu, darba kārtības jautājumiem un/vai norisi nav. Kopsapulce tiek slēgta plkst. 17.41

Šis kopsapulces protokols Nr.2020-2 sastādīts un parakstīts Rīgā, 2020. gada 30. aprīlī, latviešu valodā un stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

LZS kopsapulces protokols Nr. 2020-2 paliek lietvedības dokumentos. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegts izraksts no protokola ar attiecīgo kopsapulces lēmumu.

PROTOKOLA PIELIKUMI:

  1. LZS kopējais un kopsapulcē pārstāvētais biedru saraksts (pielikums Nr.1).
  2. Gada budžets (pielikums Nr. 2).
  3. Administratīvo struktūrvienību shematiskais zīmējums (pielikums Nr. 3).
  4. Pilnvaras.

 

Sapulces vadītājs; valdes priekšsēdētājs (LZS prezidents) 

L.Loginovs_____________________

Sapulces protokolists; Ģenerālsekretāre V.Matīse.