Valdes sēdes protokols Nr. 10/20.9.apr.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 9.04.2020.

Valdes sēdes protokols Nr. 10/20.9.apr.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 9.aprīlī Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, plkst. 17.00. Valdes sēdi ir sasaucis LZS valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs, izsūtot paziņojumus par valdes sēdes sasaukšanu visiem valdes locekļiem un tā publicēta LZS mājas lapā.

LZS valdes sēdē piedalās valdes locekļi: Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns, Normans Penke, Rihards Vaivods, Kristīna Kanska.

Valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs.

Revīzijas komisijas locekļi: Anrijs Špats, Uģis Kalmanis.

Ģenerālsekretāre: Vita Matīse.

IT projektu vadītāja: Līva Krīgere.

Valdes sēdi, saskaņā ar LZS statūtiem, vada valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs.

Valdes priekšsēdētājs rosina sēdi protokolēt ģenerālsekretārei Vitai Matīsei. Valdei iebildumu nav.

Valdes priekšsēdētājs iepazīstina valdi ar IT projektu vadītāju Līvu Krīgeri, kura varētu LZS palīdzēt sociālo tīklu administrēšanu. Iepazīstina ar saviem darbiem un sniedz redzējumu kā attīstīt LZS publisko telpu. Valdes locekļi uzdod jautājumus un saņem skaidrojošas atbildes M. Birzulis rosina likt ceturkšņa plānu mārketinga aktivitātēm. Valde atbalsta Līvas iesaisti LZS publiskā tēla veidošanā. J. Rožkalns rosina sagatavot “templeitu” sacensību organizatoriem kādā veidā iesniegt informāciju.

Revīzijas komisijas dalībnieks A. Špats informē par savu darbu revīzijas komisijā 2019.g. Informē, ka nav apstiprināta 2020.g. Revīzijas komisija un 2020.g. budžets. Atgādina, ka sabiedriskām organizācijām administratīvajām izmaksām ir noteikts, ka drīkst iztērēt tikai līdz 25% no kopējā budžeta. Lemj par vajadzību izstrādāt Nolikumu par grāmatvedības dokumentu apriti.

Valdes priekšsēdētājs aicina balsot par sekojošu valdes sēdes darba kārtību:

  1. Biedrības administratīvās struktūras izskatīšana.
  2. DNSS projekta aktuālie jautājumi.
  3. Dažādi.

Balsojums:  “Par”; 7  balsis “Pret”; NAV  balsis; “Atturas” NAV balsis.

Lēmums: Apstiprināt sekojošu valdes sēdes darba kārtību:

  1. Biedrības administratīvās struktūras izskatīšana.
  2. DNSS projekta aktuālie jautājumi.
  3. Dažādi.

 Valdes priekšsēdētājs aicina pāriet pie darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanas.

  1. Biedrības administratīvās struktūras izskatīšana.

 Ierosinājums izveidot četras struktūrvienības,kuras jāapstiprina kopsapulcei, un tālāk  zem tām tiks veidotas komisijas un apakškomisijas. Tiek piedāvāta sekojoša struktūra:

 

 

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt virzīt uz kopsapulci piedāvāto struktūru?

Balsojums:  “Par”; _7_ balsis “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” _NAV_ balsis.

Lēmums: Virzīt uz kopsapulci piedāvāto struktūru.

 

Valde rosina uz kopsapulci virzīt Revīzijas komisijas apstiprināšanu, un izvirza šādus kandidātus: Anrijs Špats, Uģis Kalmanis, Aivars Vētra.

Rekomendē dalīborganizācijām izvirzīt savus kandidātus, pieteikšanās termiņš kandidātiem noteikts – septiņas dienas pirms kopsapulces.

Valde rosina sasaukt kopsapulci. Kopsapulces datumu nosaka 30.04.2020. plkst.17.00.    Līdz 15.04.2020. sagatavot kopsapulcei nepieciešamos dokumentus, un 16.04.2020. izsludināt ārkārtas biedru kopsapulci. Sakarā ar Covid-19 noteikto ārkārtas stāvokli valstī, sapulce notiks on-line režīmā. Tiem biedriem, kuriem nav iespēja piedalīties attālināti par to iepriekš jāpaziņo valdei, un tiks nodrošināts ekrāns un elektroniskā pieeja Rīgā, Kalpaka bulvārī 12.

 

Balsojuma jautājums: Vai valde atbalsta ārkārtas kopsapulces sasaukšanu?

Balsojums:  “Par”; _7__ balsis “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” _NAV_ balsis.

Lēmums: Sasaukt ārkārtas kopsapulci.

Noteikt kopsapulcei sekojošu darba kārtību:

1.2020.g. Budžeta apstiprināšana.

2.Revīzijas komisijas apstiprināšana.

3.Administratīvo struktūrvienību apstiprināšana.

 

2.DNSS projekta aktuālie jautājumi.

DNSS projekta vadītāja informē par projekta gaitu un gatavošanos 3.sesijai. Atbild uz valdes jautājumiem. Tiek lemts valdei uzklausīt DNSS projektā iesaistītos trenerus 16.aprīlī 17.00. Valde piekrīt pasūtīt tulkošanas pakalpojumus SIA “Filologi” par 793.72 EUR projekta sadaļai par ilgspējību, un samaksāt World Sailing ekspertam Timam Krosam
par 5 dienām, sagatavojot SL koncepcijas dokumentus martā un aprīlī
(rēķina LYUCWS032020 no 10/03/2020) daļa Mentoring days , par summu 1125,00 eur.
Rēķina LYUCWS032020 atlikusī daļa ir paredzētā apmaksa par praktisko
vizīti 2475 eur, kas tiek apmaksāta pēc vizītes. Rēķini ir apmaksājami no esošā SOK/LOK programmas budžeta, līgums Nr. 1-22-3376.

Tiek izteikts lūgums Ingai Jākobsonei precizēt pa projekta pozīcijām, cik naudas atlicis trešajai sesijai.

Valde atbalsta izsūtīt un publicēt 3.kārtas norises vietas pieteikšanās kārtību, klubiem norādot savu cenu piedāvājumu, bet neiekļaujot datumus.

 

3.Dažādi.

  1. Saņemts ierosinājums no V.Cibuļa par visu Latvijas burāšanas bērnu skolu apsekošanu. Valde informē, ka darbs notiek un tiek organizēti valdei izbraucieni uz jahtklubiem. Nākamais paredzēts Rojas un Engures jahtklubs un bērnu skolas.
  2. Saņemts iesniegums-vēstule no paraburātājiem. Nolemts ģenerālsekretārei sagatvot atbildes vēstuli par nepieciešamo atbalstu ko sniegs LZS.
  3. Ģenerālsekretāre Vita Matīse lūdz atļaut savienot ģenerālsekretāra amatu ar nepilna laika trenera darbu.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt atļaut ģenerālsekretārei savienot darbu ar nepilna laika trenera pienākumiem?

Balsojums:  “Par”; _7__ balsis “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” _NAV__ balsis.

Lēmums: Atļaut ģenerālsekretārei savienot darbu ar nepilna laika trenera pienākumiem.

4.J. Rožkalns rosina virzīt kopsapulcei ierosinājumu Ansim Dālem par ieguldījumu federācijas un sporta darbā piešķirt LZS Goda prezidenta nosaukumu. Valde       atbalsta.

 

Sakarā ar to, ka valdes sēdes darba kārtībā ietvertaie jautājumi ir izskatīti, valdes sēdes vadītājs valdes sēdi slēdz. Klātesošiem iebildumu nav. Valdes sēde slēgta plkst. __21.00________.

 

 

Rīgā, 2020. gada ___9.aprīli_________

 

 

Sapulces vadītājs; valdes priekšsēdētājs:

 (LZS prezidents)  L.  Loginovs                             _____________________

 

 

Protokolists: ģenerālsekretāre Vita Matīse:        ____________________