Sporta komisijas protokols 4.7.2016

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Sporta komisijas protokols Nr. 02-2016

2016.gada 4. jūlijā Rīgā, Grostonas ielā 6B
Sākums Plkst. 15.00
Protokolētājs : Oskars Krūze
Piedalās: Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Preiss, Rihards Vaivods

Darba kārtība:
1. 2016. gada un treneru reitings algu noteikšanai 2017. gadam
2. Laser klases stratēģija un finansējums 2016. gadam
3. Vinserfinga RS:X un Techno 293 klašu stratēģija un finansējums 2016. gadam
4. Optimist klases finansējums 2016. gadam
5. Latvijas čempionāta Kuivižos tāme
6. Topper kluba iesniegums
7. Treneru kursu organizēšana
8. Nākamās komisijas sēdes laiks

 

Jautājuma skaidrojums Lēmumi Atbildīgie un termiņi
1. 2016. gada un treneru reitings algu noteikšanai 2017. gadam
O.Krūze informē par iepriekš paveikto – Treneru reitinga nolikums tika sagatavots un izskatīts iepriekšējā komisijas sastāvā. Nepabeigta tika sadaļa par Optimist un Laser klašu reitinga sacensībām un punktiem. Komisijai ir izmaiņu priekšlikumi sekojošos nolikuma punktos: 3.1.1. izteikt to pašu domu savādākā redakcijā 3.3. Izņemt laukā sadaļu par sacensību klašu reitinga vērtējumu, jo tā dublējas un ir pretrunīga ar pielikumu 4.1.4 noteikt termiņu 1. novembris.
Pielikumā burātājiem neiekļaut Eiropas un Pasaules sacensības, jo tajās var piedalīties ierobežots sportistu skaits. Baltijas čempionātus pielīdzināt Latvijas čempionātam (1 punkts), EK posmiem noteikt 1.2 punktus
Uzdot O.Krūzem veikt labojumus nolikumā un nodot izskatīšanai Valdes sēdē.

 

11.07.2016.
2. Laser klases stratēģija un finansējums 2016. gadam
O. Krūze informē par Laser klases atbildīgās treneres I. Ailes sagatavoto stratēģiju un finansējuma plānu. Komisija atbalsta izstrādāto stratēģiju.
Tiek rekomendēts apzināt vai nav parādījušies jauni sportisti, kurus iekļaut atbalstāmo sportistu sarakstā O. Krūze atgādina par Kopsapulces apstiprināto budžetu, kurā Laser klasei tika piešķirti 4000 EUR. Tiek rekomendēts piešķirto LZS finansējumu izlietot izdevumu segšanai dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos (rēķini tiek noformēti pa tiešo gala saņēmējam)
Uzdot I. Ailei aktualizēt atbalstāmo sportistu sarakstu un tāmi atbilstoši situācijai uz Jūlija sākumu.

Nodot stratēģiju un budžetu izskatīšanai Valdes sēdē

I. Aile, 11.07.2016.

 

O. Krūze 11.07.2016.

3. Vinserfinga RS:X un Techno 293 klašu stratēģija un finansējums 2016. gadam
Krūze informē par LVA izstrādāto stratēģiju 2016. gadam. Komisija atbalsta izstrādāto stratēģiju un finansējuma plānu.
Komisija atbalsta finansējuma nodošanu LVA pārziņā, pretī saņemot atbilstošu atskaiti par izlietojumu.
Nodot stratēģiju un budžetu izskatīšanai Valdes sēdē O. Krūze 11.07.2016.
4. Optimist klases finansējums 2016. gadam
O.Krūze informē par finanšu izlietojumu Pasaules čempionātam Portugālē. Dalības maksās samaksāts 3800 EUR, inventāra transports 2500 EUR. Kopā 6300. Saņemts finansējums no RD 1500 EUR un no Igauņu treneriem 500 EUR. O. Krūze rekomendē iztrūkumu 300 EUR segt no 2015. gada LSFP finansējuma atlikuma (nevis prasīt no bērnu vecākiem, kuriem jau ir bijuši pietiekami lieli izdevumi).
Komisijas viedoklis dalās bet vairākums ir par O. Krūzes priekšlikumu
Nodot Optimist klases finansējumu izskatīšanai Valdē O. Krūze 11.07.2016.
5. Latvijas čempionāta Kuivižos tāme
O.Krūze iepazīstina ar LČ tāmi, kuru sagatavojis Kuivižu JK. O. Krūze iepazīstina ar O. Rancāna un J. Tērauda sniegto informāciju par izmaksu apjomu un palielināto atbildību, kas izskaidro lielo tiesnešu un laivu skaitu.
O. Krūze informē par budžetā pieejamo finansējumu (materiālo ieguldījumu sadaļā vel ir atlikuši ap 4000 EUR), kā arī par atlikumu no 2015. gada LSFP finansējuma 2600 EUR apmērā.
Komisija rekomendē piešķirt finansējumu, kas atbilst iepriekšējo gadu praksei, 1700 EUR apmērā
Komisija aicina dalīborganizācijas būt atsaucīgām un palīdzēt organizatoriem ar nepieciešamo aprīkojumu (motorlaivas)
Nodot finansējuma priekšlikumu un argumentāciju izskatīšanai Valdes sēdē

O. Krūzem izsūtīt aicinājumu dalīborganizācijām par atbalstu sacensību organizatoriem.

O. Krūze 11.07.2016.

 

O. Krūze 11.07.2016.

6. Topper kluba iesniegums
O.Krūze iepazīstina ar Topper kluba iesniegumu. Komisija atzīmē, ka pašlaik termins ‘izlase’ un ‘izlases treneris’ nav īsti korekts. Lielākajās sacensībās piedalās tie bērni, kuri ir sasnieguši noteiktu meistarības līmeni un kuru vecāki var atļauties sacensību līdzfinansēšanu. LZS treneri nav izlases treneri bet gan atbildīgie par konkrēto klasi, jo nav atsevišķa izlases finansējuma.
Komisija nolemj vēstuli nodot Ž. Litauniecei ar aicinājumu izskatīt koptreniņu iespējas.
Nodot Topper kluba vēstuli Ž. Litauniecei

Sagatavot atbildi Topper klubam

O. Krūze 06.07.2016.

O. Krūze 11.07.2016.

7. Treneru kursu organizēšana
O.Krūze informē par situāciju ar 2. Līmeņa treneru kursu organizēšanu – LOK ir informējis par pieejamajiem līdzekļiem šai programmai jau šogad (pretēji iepriekš paustajam, ka finansējums šogad ir izlietots)
Komisija atbalsta kursu organizēšanu rudenī vai pavasarī, saskaņojot laiku ar treneriem.
Pieteikties kursiem nekavējoties.

Saskaņot laiku ar treneriem.

O. Krūze 11.07.2016
8. Nākamās komisijas sēdes laiks
Tiek rekomendēts nākamo sēdi noturēt 02.08.2016. pl. 16.00. Vieta jāprecizē.
Kā galvenais izskatāmais jautājums tiek ieteikts Izlases veidošanas un finansēšanas nolikums.
Tiek uzdots Ģ. Fišeram – Blumbergam izsūtīt dalībniekiem jau iepriekš sagatavotu nolikuma uzmetumu 26.07.2016