Sporta Komisijas Protokols 25.01.16

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Sporta komisijas protokols Nr. 01-2016

2016.gada 25. janvārī Rīgā, Brīvības ielā 155
Sākums Plkst. 15.00
Sporta komisijas vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētājs : Oskars Krūze
Piedalās: Alberts Rozins, Ēvalds Vēvelis, Ināra Aile, Jānis Jēkabsons, Māris Birzulis, Jānis Grīslis, Arnis Krauklis, Žaklīna Litauniece

Darba kārtība:
1. Treneru algas 2016 un treneru reitings algu noteikšanai 2017.
2. G. Zvilnas iesniegums par Laser Standard.
3. Finansējums sportistiem 2016.
4. Citi jautājumi

 

Jautājuma skaidrojums Lēmumi Atbildīgie un termiņi
1. Treneru algas 2016
LVA ir izvērtējuši savu treneru sniegumu un rekomendē 2016. gada finansējumu sadalīt vienādās daļās treneriem Dzelmei, Krauklim un Jēkabsonam.

Krūze ir apkopojis burāšanas treneru audzēkņu rezultātus 2015. gadā. Rīgas JK un Priedaines JK rezultāti ir pārliecinoši labāki par citu klubu rezultātiem. Trešajā vietā ir Engures JK rezultāti, bet šogad Engurē nav trenera, kurš varētu pretendēt uz finansējumu. Krūze piedāvā finansēt 2 burāšanas trenerus. Šo viedokli atbalsta arī Litauniece un Aile.

Grīslis un Rozins ierosina finansēt 3 trenerus, jo sistēma ar stratēģisko klašu treneriem pašlaik vēl nestrādā. Krūze informē, ka rezultāti, lai noteiktu trešo treneri atšķiras atkarībā no klašu svarīguma vai dalībnieku skaita. Ja Laser un Optimist rezultātus rēķina 50/50, tad Usmas un Pilsētas jahtklubi uzrāda līdzīgus rezultātus, savukārt, rēķinot pēc dalībnieku skaita (80/20), Pilsētas jahtkluba sniegums uzrāda pārliecinoši labāku rezultātu. Klātesošie uzskata, ka ir jāņem vērā klašu lielumi, tādejādi atbalstot trešā trenera finansēšanu no Pilsētas JK.

Par finansēto burāšanas treneru skaitu notiek balsojums. Par 3 treneru finansēšanu 4 balsis, pret nav, 4 atturas. Par 2 treneru finansēšanu 2 balsis, pret 2 balsis, pārējie atturas.

Komisija rekomendē 50% finansējuma novirzīt vindsērfinga treneriem un 50% finansējuma novirzīt burāšanas treneriem

Vindserfinga finansējums sadalās 3 vienādās daļās treneriem: I. Dzelme, A. Kraukis un J. Jēkabsons.

Burāšanas treneru finansējums. 85% finansējuma sadalās 3 vienādās daļās treneriem: Ž. Litauniece, I. Aile un V. Matīse. 7,5% finansējuma piešķirt Ž. Litauniecei par Optimist klases attīstības pārraudzību un 7,5% finansējuma piešķirt I. Ailei par Laser klases attīstības pārraudzību.

Sagatavot lēmumprojektu apstiprināšanai Valdē

Saskaņot līguma slēgšanu ar LSFP

Sagatavot treneru līgumus

Uzdot sagatavot gada stratēģiskos plānus klašu atbildīgajiem treneriem – I.Ailei Laser, Ž. Litauniecei Optimist un LVA (Jēkabsonam) Techno293 un RS:X

O. Krūze, 01.02.2016.

 

O. Krūze, 29.01.2016.

O. Krūze, 03.02.2016

Par 2017. gada finansējumu Jēkabsons ir izstrādājis nolikumu (pielikumā). Tajā iztrūkst burāšanas sacensības, par kurām tiktu rēķināts treneru reitings 2016. gadā. Ailei un Litauniecei tiek uzdots sagatavot priekšlikumu par sacensībām, kuras iekļaut šajā reitingā. Sagatavot priekšlikumu par konkrēto burāšanas sacensību iekļaušanu trenera reitinga noteikšanai 2016. gadā

Sagatavot lēmumprojektu apstiprināšanai Valdē

I. Aile, Ž. Litauniece, 29.01.2016.

O. Krūze, 01.02.2016.

2. Laser Standard
Saņemts G. Zvilnas iesniegums par Laser Standard klases iekļaušanu Latvijas čempionātā. Tiek izteikts atbalsts šim priekšlikumam, kā arī precizēts nosacījums, kurš bijis jau iepriekš – sacensībām noteiktajā kārtībā un laikā ir jābūt pieteiktiem vismaz 5 dalībniekiem ķonkrātajā klasē. Uzdot 2016. gada LČ nolikumā iekļaut Laser Standard klasi. Pārbaudīt, lai nolikumā būtu piebilde par minimālo dalībnieku skaitu, kas attiektos uz visām klasēm. O. Krūze, O. Rancāns, 01.03.2016.
3. Finansējums sportistiem 2016
Krūze informē par finansējuma pieprasījumiem no jahtklubiem saistībā ar sportistu startu starptautiskajās sacensībās.
Komisijas viedoklis ir atbalstīt tikai stratēģisko klašu sportistus, turklāt finansējuma nepieciešamību un sadali veikt caur LVA un burāšanas stratēģisko klašu treneriem
Uzdot apkopot nepieciešamo finansējumu 2016. gada startiem stratēģiskajās klasēs LVA (jau sagatavots, bet nepieciešamas prioritātes) un treneriem I. Ailei un Ž. Litauniecei. Uz nākamo SK sēdi.
4. Citi jautājumi
Par sportistu formām.
Ž.Litauniece informē par iniciatīvu organizēt kopīgas formas sportistiem. Tiek diskutēts par darāmajiem darbiem – Logo/stils, parādes tērpi, tehniskais apģērbs.Par sacensībām Rīgā.
E. Vēvelis aktualizē jautājumu par Rīgas kausu un nepieciešamību tajā iekļaut visas iespējamās burāšanas klases un nepieciešamību laicīgi sākt gatavot šāda veida pasākumus. Jau tagad jāsāk organizēt Baltijas kausu šogad, Rīgas kausu ar visām klasēm nākamgad un Nordic grupas sacensības 2018. gadā.

Par treneru apmācību.
J. Jēkabsons informē par nepieciešamību organizēt 2. līmeņa treneru apmācību.

Uzdot O. Krūzem sazināties ar HH un virzīt jautājuma risināšanu. Sagatavot stila izstrādes priekšlikumus.

 

Konkrēti uzdevumi netika izvirzīti, bet uz nākamo sēdi vajadzētu sagatavot primāro darbu sarakstu.

 

Uzdot A. Dālem sazināties ar ISAF par iespējām šo jautājumu virzīt tālāk. Pēc iespēju apzināšanas O. Krūzem sazināties ar LOK atbildīgajām amatpersonām jautājuma aktualizēšanai.

O. Krūze. Informēt par projekta virzību nākamajā SK sēdē.

 

O. Krūze, Ē. Vēvelis, nākamā SK sēde.

 

 

A. Dāle, O. Krūze

 

PIELIKUMS

Apstiprināts LZS Valdes sēdē
Datums

LATVIJAS ZĒĢELĒŠANAS SAVIENĪBAS TRENERU REITINGA NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Zēģelētāju savienība (turpmāk tekstā – LZS), izvēlas finansēt burāšanas sporta speciālistus trenera darbam sekojošās burāšanas klasēs:
1.1.1. Optimist;
1.1.2. Laser 4,7, Laser Radial, Laser Standart;
1.1.3. Bic Techno 293 un Bic Techno 293 Plus (visās vecuma grupās līdz 20 gadiem);
1.1.4. RS:X.
1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu burāšanas treneru izvēli turpmākam darbam ar Latvijas jaunajiem burātājiem;
1.3. Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz LZS dalīborganizāciju ieteikumiem.
1.4. Nolikums stājas spēkā ar 2016.gada ______________.

2. Prasības sporta speciālistam.
2.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS ir jābūt pilngadīgai personai;
2.2. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS ir jābūt vismaz C kategorijas sporta speciālista sertifikātam ar derīguma termiņu vismaz uz 1 gadu;
2.3. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS ir jābūt LZS biedram vai LZS biedra organizācijas (kluba/sporta skolas/asociācijas) dalībniekam, kur visas finansiālās saistības ar LZS ir sakārtotas un nav parādu LZS.
2.4. Pretendentam, kurš vēlas saņemt trenera atalgojumu no LZS ir jābūt derīgai mazizmēra kuģošanas apliecībai Latvijas iekšējos ūdeņos.

3. Kritēriji sporta speciālistu izvēlei atbilstoši šī nolikuma 1.punktam.
3.1. Pretendentam pēdējā pilnā kalendārā gada laikā mācību-treniņu grupā jābūt:
3.1.1. vismaz desmit LZS vai dalīborganizāciju (LVA) licencētiem* bērnu burāšanas apmācības grupu audzēkņiem atbilstoši šī nolikuma nozīmētām klasēm;
3.1.2. vismaz pieciem LZS vai dalīborganizāciju (LVA) licencētiem* sportistiem līdz 20 gadu vecumam, kuri ir startējuši vismaz vienā LZS rīkotajā čempionātā;
3.2. Pretendentam ir nepieciešama ne mazāk kā trīs gadu darba praktiskā pieredze burāšanas trenera darbā;
3.3. Treneru reitings pēdējā pilnā kalendārā gada laikā. Treneru reitings ir pretendenta trenēto audzēkņu rezultāti attiecīgās regatēs, kurš tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas:

X=((N+1)–vieta+bonus)*F

X = Reitinga punkti – izrēķinātie Reitinga punkti dalībniekam attiecīgajās regatē;
N = Dalībnieku skaits;
Vieta = Dalībnieka ieņemtā vieta attiecīgajā regatē;
Bonus = Bonusa punkti par izcīnīto vietu:
1. vieta – 6 punkti;
2. vieta – 4 punkti;
3. vieta – 1 punkts;
Ja dalībnieks nav finišējis nevienā no sacensību braucieniem, tad bonuss ir “-1”;

F = Sacensību vērtības faktors noteikts pēc regates nozīmīguma;

Piezīme: Ja sportists pēdējā kalendārā gada ietvaros ir mainījis treneri, tad sportista nākamās sezonas punkti tiek sadalīti viedānās daļās (50/50) starp bijušo un esošo treneri. Šis nosacījums darbojas tikai uz vienu sezonu.

Reitingā tiek summētas zemāk minētās regates ar atbilstošu faktoru:
Pasaules čempionāts = 2
Eiropas čempionāts = 1,5
Baltijas kauss posms = 1,2
Latvijas čempionāts = 1
Latvijas regates = 0,3

3.4. Reitingā iekļaujamās regates katrā no šā nolikuma klasēm ir aprakstītas šī nolikuma pielikumā nr.1, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendents, kurš vēlas pretendēt uz LZS trenera atalgojumu, federācijai iesniedz sekojošus dokumentus:
4.1.1. Rakstisku iesniegumu,kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu un ieņemamo amatu. Iesniegumam jābūt apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu un organizācijas zīmogu;
4.1.2. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas sertifikātus (Iesniedz apstiprinātas kopijas);
4.1.3. Sarakstu ar pēdējā pilnā kalendārā gada laikā mācību-treniņu grupā esošajiem vismaz pieciem LZS vai dalīborganizāciju (LVA) licencētiem sportistiem, kuri ir startējuši vismaz vienās LZS rīkotajā čempionātā. Sarakstā jānorāda sacensības, kurās startējuši minētie sportisti. Sarakstam jābūt apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu un organizācijas zīmogu;
4.1.4. Treneru reitinga aprēķins, kurš aprēķināts atbilstoši pēc šī nolikuma 3.3. punkta.
4.2. Visus minētos, punktā 4.1., dokumentus ir jāiesniedz LZS līdz esošā gada 30.novembrim elektroniski, vai pa pastu ierakstītā vēstulē uz Latvijas Zēģelētāju savienības adresi Rīgā, Grostonas ielā 6B, LV-1013

5. Atteikums pretendentam
5.1. LZS var atteikt izskatīt pretendenta iesniegumu uz burāšanas trenara amatu sekojošos gadījumos:
6.1.1. Pretendents neatbilst nolikuma prasībām;
6.1.2. Pretendenta teorētiskās un praktiskās zināšanas neatbilst šajā nolikumā definētajām prasībām un līmenim;
6.1.3. Pretendents ir pārkāpis LZS darbību regulējošo statūtu un nolikumu, Latvijas Republikas likumdošanas prasības.

6. Strīdu izšķiršanas kārtība
6.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izskatīt pretendenta iesniegumu, tiek izskatīti LZS valdē.

7. Treneru reģistrs
7.1. LZS uztur treneru reģistru, kas atrodams oficiālajā LZS interneta vietnē www.sailinglatvia.lv

1. pielikums
2016.gada 25.janvāra LZS treneru reitinga nolikumam

Treneru Reitingā uzskaitītās regates.

1. Optimist kasē tiek skaitītas sekojošas regates:
1.1. …. čempionāts = 2
1.2. …. čempionāts = 1,5
1.3. ….
1.4. Latvijas čempionāts = 1

2. Laser klasē tiek skaitītas sekojošas regates:
2.1. …..čempionāts = 2
2.2. …… čempionāts = 1,5
2.3. ….
2.4. Latvijas čempionāts = 1

3. Bic Techno 293 un Techno 293 Plus klasēs tiek skaitītas sekojošas regates:
3.1. Pasaules čempionāts = 2
3.2. Eiropas čempionāts = 1,5
3.3. Baltijas kauss Latvijas posms = 1,2
3.4. Baltijas kauss Igaunijas posms = 1,2
3.5. Baltijas kauss Lietuvas posms = 1,2
3.6. Latvijas čempionāts = 1

4. RS:X klasē tiek skaitītas sekojošas regates:
4.1. Pasaules čempionāts = 2
4.2. Pasaules čempionāts jauniešiem = 2
4.3. Eiropas čempionāts = 1,5
4.4. Eiropas čempionāts jauniešiem = 1,5
4.5. Baltijas kauss Latvijas posms = 1,2
4.6. Baltijas kauss Igaunijas posms = 1,2
4.7. Baltijas kauss Lietuvas posms = 1,2
4.8. Latvijas čempionāts = 1