Kopsapulce 2018. gada 9. marts

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Kopsapulces protokols Nr. 01-2018

2018.gada 9. martā, Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 18.00
Sapulces vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētājs: Oskars Krūze
Pilnsapulce sasaukta saskaņā ar 21.02.2018. Valdes sēdes lēmumu un izziņota 23.02.2018. ar epastu.

Piedalās:
1. Latvijas Kaitsērfinga Asociācija – Māris Birzulis
2. Kuivižu Jahtklubs – Eižens Kanskis
3. Latvijas TOPCAT klases asociācija – Lolota Simanoviča
4. Latvijas „Topper” klubs – Juris Močuļskis
5. Latvijas vindsērfinga asociācija – Māris Birzulis
6. Pilsētas jahtklubs – Jānis Grīslis
7. Rīgas jahtklubs – Valdis Cibuls
8. Stirnu Raga jahtklubs – Andrejs Buls
9. Usmas jahtklubs- Staņislavs Backāns
10. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija – Rihards Vaivods
11. Burāšanas klubs “360”- Māris Birzulis
12. Latvijas Optimist klases asociācija Ints Barkovskis
Asociētie biedri:
13. Latvijas Burāšanas mācību asociācija Gunārs Šteinerts

Biedrībā reģistrēti 25 biedri, no tiem 18 balstiesīgie biedri, sapulcē pārstāvēti 12 balstiesīgie biedri. Sapulce ir lemttiesīga. Lēmumu pieņemšanai nepieciešamas 7 balsis.

Tiek piedāvāts apstiprināt iepriekš izsludināto darba kārtību. Nevienam no klātesošajiem nav iebildumu vai papildinājumu dienas kārtībai. Darba kārtība tiek apstiprināta.

Darba kārtība:
1. 14.12.2017. ārkārtas kopsapulces protokola apstiprināšana
2. LZS 2017. Gada pārskata izskatīšana
3. 2018. gada budžeta projekta izskatīšana
4. Prasījuma lietas pret JK Auda izskatīšana
5. Valdes darba vērtējums
6. Dažādi jautājumi

1. 2017. gada 14. decembra biedru ārkārtas kopsapulces protokola apstiprināšana

Iebildumi, papildinājumi vai komentāri par iepriekšējās kopsapulces protokolu nav saņemti. Tiek ierosināts protokolu apstiprināt.

Balsojums:
Par 12, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt 2017. gada 14. decembra ārkārtas biedru kopsapulces protokolu.

2. 2017. gada pārskata apstiprināšana

A. Dāle ziņo par galvenajām LZS aktivitātēm un sportiskajiem rezultātiem 2017. gadā. O. Krūze iepazīstina ar gada sākumā apstiprināto LZS attīstības plānu.
G. Šteinerts atzīmē, ka ziņojumā un attīstības plānā ir ‘aizmirsta’ kreiserburāšana, uz ko tiek atbildēts, ka joprojām darbojas kreiserburāšanas komisija, kā arī attīstības plānā ir paredzēts attīstīt kreiserburāšanu. Tāpat, G. Šteinerts atgādina par lēmumu nemainīt LZS nosaukumu bet tikai par zīmola izstrādi.
S. Backāns atgādina par savulaik diskutēto jautājumu par sponsoriem un ģenerālsekretāra lomu šajā jautājumā. A. Dāle paskaidro par sponsorēšanas plāna izstrādi.

O. Krūze nolasa revīzijas komisijas ziņojumu. Jautājumu un komentāru nav.
O. Krūze informē par iepriekš izsūtīto Gada pārskatu. G. Šteinerts pārprasa par ieņēmumiem no eksamenācijas komisijas, uz ko O. Krūze precizē, ka par gada pēdējo mēnešu eksāmeniem 2017. gadā nauda netika saņemta.
Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt 2017. gada pārskatu.

Balsojums:
Par 12, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt 2017. gada pārskatu.

3. 2018. gada budžeta projekts

O. Krūze iepazīstina ar 2018. gada budžeta projektu, kas tika izsūtīts iepriekš. O. Krūze paskaidro budžeta veidošanas principus, kā arī iepazīstina ar attīstības plāna realizācijai paredzētajiem līdzekļiem. V. Cibuls rekomendē finansējumu bērnu dalībai starptautiskajās sacensībās nesamazināt.
M. Birzulis izsaka pretēju viedokli un atbalsta visu iespējamo finansējumu novirzīt attīstībai, jo pēc tam šī nauda atgriezīsies un varēs vairāk novirzīt sportam. O. Krūze norāda uz citiem finansējuma avotiem jauniešu dalībai starptautiskajās sacensībās. Izskan vairāki viedokļi ar atbalstu attīstības finansēšanai.
Tiek piedāvāts balsot par budžeta projektu.

Balsojums:
Par 9, Pret – 3, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt sagatavoto 2018. gada budžeta projektu.

4. Prasījuma lietas pret JK Auda izskatīšana

O. Krūze informē par iepriekšējā kopsapulcē lemto jautājumā par ORC Eiropas čempionāta zaudējumiem. Tāpat klātesošie tiek informēti, ka ir stājies spēkā lēmums par JK Auda izslēgšanu no LZS. O. Krūze precizē visus zaudējumus, kuri radušies šo sacensību sakarā – kopējā summa 7339 EUR.
J. Mačuļskis informē par iespēju vērsties policijā, tādejādi samazinot izmaksas par tiesāšanos (valsts nodevas). Kopsapulce saskata krāpšanas pazīmes finansējuma izlietojumā
Priekšlikums uzdot Valdei kopā ar J. Močuļski sagatavot iesniegumu un vērsties policijā apstākļu un vainīgo noskaidrošanā, atzīstot LZS par cietušo saistībā ar ORC čempionāta finansējuma izlietojumu.

Balsojums:
Par 11, Pret – 0, Atturas –1.
Lēmums. Uzdot Valdei kopā ar J. Močuļski sagatavot iesniegumu un vērsties policijā apstākļu un vainīgo noskaidrošanā, atzīstot LZS par cietušo saistībā ar ORC čempionāta finansējuma izlietojumu.

5. Valdes darba vērtējums

O. Krūze informē par saņemto Pilsētas Jahtkluba lūgumu revīzijas komisijai izvērtēt ORC čempionāta finansēšanas finansiālos un juridiskos jautājumus. O. Krūze iepazīstina ar Revīzijas komisijas ziņojumu šajā jautājumā. Saskaņā ar A. Špata skaidrojumu, grāmatvedību var kārtot vienkāršā vai divkāršā grāmatošanas režīmā. Šajā gadījumā atkarībā no grāmatojuma veida 2017. gadā vai nu rodas zaudējumi no ORC čempionāta vai arī nerodas. Pēc būtības tiek rekomendēts pāriet uz divkāršo ieraksta sistēmu, kas precīzāk atspoguļotu patieso finanšu situāciju ORC čempionāta
finansēšanā.
J. Grīslis norāda uz LZS Valdes atbildību par radušajiem zaudējumiem un procedūru trūkumu šādu pasākumu organizēšanā un lūdz A. Dāles skaidrojumu par radušos situāciju. A. Dāle skaidro organizēšanas hronoloģiju, V. Romans informē par JK Auda iepriekšējo veiksmīgo pieredzi sacensību organizēšanā. O. Krūze skaidro, ka RD līgums paredz finansējuma pārskaitīšanu tikai pakalpojuma sniedzējam – šajā gadījumā laivu izīrētājam, nevis jahtklubam Auda.
Priekšlikums uzdot Valdei izvērtēt divkāršās grāmatvedības ieviešanas lietderību.

Balsojums:
Par 11, Pret – 0, Atturas – 1.
Lēmums. Uzdot Valdei izvērtēt divkāršās grāmatvedības ieviešanas lietderību.

6. Dažādi

V. Cibuls informē par situāciju ar Rīgas Jahtklubu un SIA Sporta centrs Mežaparks un izsaka bažas par NJSBC Pāvu ielā 14 likvidāciju. Tiek diskutēts par nepieciešamību cīnīties par Nacionālās sporta burāšanas bāzes izveidošanu valstiskā līmenī.

Pielikumā:
– Gada pārskats un Vadības ziņojums
– 2018. gada Budžeta projekts

 

Sapulces vadītājs: Ansis Dāle ____________________________

Protokolētājs: Oskars Krūze _____________________________