2014.g. sporta komisijas

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 1/2014

Datums : 2014.gada 16. janvāris
Laiks : 15:00 – 18:30
Piedalās : A. Dāle, A. Rozins, J. Jēkabsons, Ē. Vēvelis, V. Briedis, S. Backāns, J. Ailis.
Lēmumi:

 

 

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par treneru līgumiem A.Dāle.
Par 2014.g. treneriem un atalgojumu SK vienojas par sekojosiem principiem :
– Konceptuāli, LZS treneru  atalgojums ir balstīts uz stratēģisko  klašu un izlašu principa. Mērķis – sasniegt  sportiskos rezultātus.
– Par klubu treneriem, ieteikums ir  meklēt finansējumu un attīstīties  sadarbība ar Pašvaldībām.
– 2014.g. noteikt kā pārejas posmu  treneru atalgojumam, jo uz esošo  brīdi LZS rīcībā nav papildus  finansējums treneriem; 1) mācību  sporta darbam, 2)sporta  inventāram.
– Ja tiks rasts minētais papildus  finansējums, SK var pārskatīt  atalgojuma principus.
– 2014. g. noteikt treneru  atalgojumu pēc kritērijiem :
1)LZS rīcībā esošo summu sadalot  max 6 treneriem,
2) ņemot vērā 3 stratēģiskās klases,
3) sadarbībā ar klubiem.
Turpmāk, no 2014 g. slēgt pastāvīgus darba līgumus ar  treneriem, līdz 15. novembrim  izstrādājot kritērijus nākamajam  gadam un informējot trenerus.  Nepieciešamības gadījumā,  konsultējoties ar juristu
Sporta komisija, valde

 

 

J. Ailis.Sagatavot 2013.g. rezultātu apkopojumu.

Līdz līguma noslēgšanai ar LSFP.

 

 

 

 

20.01.

2. Par Latvijas čempionātu rīkošanu J. Jēkabsons. Latvijas čempionātus vindsērfingā izvēlas pēc konkursa principa.
A.Dāle ierosina arī čempionāta rīkotāju Optimistiem un Laser noteikt konkursa rezultātā, par pamatu ņemot kritēriju izpildi no TK sagatavotā čempionātu aprīkojuma saraksta.
A. Rozins. Pārskatīt aprīkojuma sarakstu.
J. Ailis. Izsūtīt sarakstu par priekšlikumiem izmaiņām.Sp. komisija izstrādā kritērijus un apstiprina, publicē mājas lapā un izsūta dalīborganizācijām. Pieteikšanās termiņš čempionāta rīkošanai.Pieteikumu izvērtēšana sporta komisijā
17. 01.

18. 01.

 

20.01.

 

15.02.

 

1.03.

3. Par dalību ISAF WC Santanderā Atbalstīt R. Zvilnas dalību Santanderas ENP treniņnometnēs un dalību ISAF WC J. Ailis. Iesniegt pilnu tāmi sagatavošanas posmam treniņnometnēm un dalībai ISAF WC 20.01.
4. Dalības maksas starptautiskajās asociācijaās Atbalstīt biedru naudu nomaksu starptautiskajās asociācijās: ISAF, EUROSAF IODA, Techno, Laser J. Ailis Apmaksāt rēķinus Janvāris –
februāris
5. Par Latvijas čempionātu ledus vindsērfingā J. Jēkabsons ierosina rīkot Latvijas cempionātu ledus vindsērfingā. J. Jēkabsons Iesniegt nolikumu un citus dokumentus LC rīkošanai. 25.01.
6. Par grāmatas izdošanu. V. Briedis ierosina izdot grāmatu par Latvijas burātāju sasniegtajām godalgotajām vietām PČ un EČ, sākot no 2000. gada V. Briedis Turpināt darbu pie projekta finansu piesaistes un satura izstrādes. 2014 g.
7. Internātskolu izveides priekšlikumi. Atbalstīt Ģ. Fišera – Blumberga ierosinājumu par dokumentu iesniegšanu IZM burāšanas sporta internātskolas izveides pieteikumam. Ģ. Fišers – Blumbergs 22.01.

 

SK lēmumi tika apstiprināti vienprātīgi.

Protokolēja: Juris Ailis

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 2/2014

Datums : 2014.gada 14.februāris
Laiks : 15:00 – 18:30
Piedalās : A.Dāle, A.Rozins, Ē.Vēvelis, V.Briedis.
Elektroniski priekšlikumus par darba kārtības 1. jautājumu iesūtīja: S.Backāns, J.Ailis, J.Jēkabsons.

Lēmumi

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par treneru līgumiem A.Dāle.
Saņemti šādi priekšlikumi:1.Vindsērfingam 7700 EUR;
burātājiem – 24 000 EUR, pēc tam katra puse nāk ar personālijām (S.Backāna un J.Aiļa priekšlikums).2. Ņemot vērā, ka valsts finansējums saņemts galvenokārt vindsērfingā gūto panākumu dēļ, kā arī to, ka šobrīd lietotā treneru darba vērtēšanas tabele neatspoguļo viņu patieso ieguldījumu, sadalīt darba algas fondu šādā proporcijā: 1/3 – vindsērfingam, Jānim Jēkabsonam (Vindsērfinga asociācija), bet 2/3 – dalīt 4 daļās, 3 daļas no kurām paredzēt vadošajiem treneriem stratēģiskajās klasēs – Žaklīnai Litauniecei (Rīgas jahtklubs, Optimist klase), Valdim Alviķim (jahtklubs „Auda”, Optimist klase) un Inārai Ailei (Priedaines jahtklubs, Laser klases), ņemot vērā sasniegtos rezultātus un vērtēšanas tabeles datus par pēdējiem diviem gadiem, bet ceturto daļu vienādi sadalīt Ilzei Ledauniecei (Engures jahtklubs, Optimist klase) un Kristapam Močānam (Kuivižu jahtklubs, Optimist klase).
Proporcionāli sadalīt treneriem, atbilstoši attiecīgajā klasēm gūtajiem rezultātiem starptautiskajās sacensībās un kopīgo startējušo jahtu skaitu Latvijā. Ņemot vērā ierobežotos finansu resursus, katrā jahtklubā algot tikai vienu treneri (A.Rozina, Ē.Vēveļa, J.Jēkabsona priekšlikums).
Kā obligātu priekšnoteikumu Ē.Vēvelis ierosināja prasību, lai visi LZS algotie treneri ievērotu Latvijas Republikas likumdošanā, kā Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumos paredzēto darba uzskaites kārtību un atskaites dokumenti tiktu iesniegti Sporta komisijai.
.1.priekšlikums – „Par” 2 balsis, „Pret” – 4 balsis, 1 nepiedalījās

Priekšlikums nav pieņemts.

Pieņemts 2.priekšlikums ar Ē.Vēveļa nosacījumu.

“Par” 5 balsis, tai skaitā viena balss tika nodota elektroniski, „Pret” – 0 balsis, 2 nepiedalījās.

Līdz līgumu noslēgšanai.
2. Par Latvijas atklāto čempionātu Optimist, Laser 4,7 un Laser R klasē. Ņemot vērā, ka palicis tikai viens pretendents – Engures jahtklubs – , tam arī uzdot šo čempionātu rīkošanu Latvijas 2014.gada atklāto čempionātu Laser 4,7 klasē rīkot Engures jahtklubā 2014.gada 13. un
14.augustā, bet čempionātu Optimist un Laser R klasē – Engures jahtklubā no šā gada 15. līdz 18.augustam.„Par” 4 balsis, „Pret” – 0 balsis, 2 nepiedalījās
3. Par starptautisko sacensību finansēšanu.

 

Vindsērfiga Eiropas kausa sacensībām ir izdalīti līdzekļi, no kuriem daļu saskaņā ar Sporta komisijas lēmumu var izmantot citām sacensībām. Starptautisko sacensību finansēšanai izdalīt šādus līdzekļus:
1. Pasaules čempionāts ledusburāšanā junioriem un jauniešiem – 1000 EUR;
2. EiroMicro Latvijas posms – 1000
EUR.„Par” 4 balsis, „Pret” – 0 balsis, 2 nepiedalījās

 

Protokolēja: Alberts Rozins

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 3/2014

Datums : 2014.gada 3. aprīlis
Laiks : 15:00 – 17:20
Piedalās : A. Dāle, A. Rozins, J. Jēkabsons, Ē. Vēvelis, V. Briedis, S. Backāns, J. Ailis, I. Auza.

Lēmumi:

 

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par treneru līgumiem S. Backāns ierosina samazināt vindsērfinga daļu treneru atalgojumā – no 1/3 uz 1/4.

Nolēma atstāt spēkā iepriekšējo sporta komisijas lēmumu:

Proporcionāli sadalīt treneriem, atbilstoši attiecīgajā klasēm gūtajiem rezultātiem starptautiskajās sacensībās un kopīgo startējušo jahtu skaitu Latvijā. Ņemot vērā ierobežotos finansu resursus, katrā  jahtklubā algot tikai vienu treneri (A.Rozina, Ē.Vēveļa, J.Jēkabsona priekšlikums). Kā obligātu priekšnoteikumu E.Vēvelis ierosināja prasību, lai visi LZS algotie treneri ievērotu Latvijas Republikas likumdošanā, kā Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumos paredzēto darba uzskaites kārtību un atskaites dokumenti tiktu iesniegti Sporta komisijai.

Lūgt valdi pieņemt lēmumu iespējami ātrāk, lai treneri varētu uzsākt darbu.

valde

Sadalīt darba algas fondu šādā proporcijā: 1/3 – vindsērfingam, Jānim Jēkabsonam (Vindsērfinga
asociācija), bet 2/3 – dalīt 4  daļās, 3 daļas no kurām  paredzēt vadošajiem treneriem stratēģiskajās klasēs – Žaklīnai Litauniecei (Rīgas jahtklubs, Optimist klase), Valdim Alviķim  (jahtklubs „Auda”, Optimist klase) un Inārai Ailei (Priedaines jahtklubs, Laser klases), ņemot vērā sasniegtos rezultātus un vērtēšanas tabeles datus par pēdējiem diviem gadiem, bet ceturto daļu vienādi sada-līt Ilzei Ledauniecei (Engures jahtklubs, Optimist klase) un Kristapam Močānam (Kuivižu jahtklubs, Optimist klase)

Valdes
sēde.
2. Par finansējumu Latvijas čempionātiem Uz J. Jēkabsona jautājumu par finansējumu, J. Ailis apstiprina, ka LZS budžetā ir paredzēts finansējums iepriekšējā gada apjomā jauniešu čempionātiem vindsērfingā – 710 Eur;
Optimist un Laser klasēs – 1200 Eur
Valde Valdes sēde.
3. Par finansējumu sportistiemdalībai sacensībās. J. Jēkabsons, Rīgas JK un Priedaines JK lūdz piešķirt finansējumu dalībai sacensībās.
A. Dāle un A. Rozins ierosina daļu no nopelnītā finansējuma (6669 Eur) par augstiem sasniegumiem sportā novirzīt pašiem sportistiem.
50% finansējuma par ASS novirzīt sportistiem, kas to izcīnījuši.
50% sadalīt sportistiem stratēģiskajās klasēs
  Valdes sēde.
4.  Par ISAF treneru semināru. A. Dāle informē par gatavošanos treneru semināram, kas notiks no 11. – 17. maijam. Jāveic galīgā semināra vietas izvēle un jāsaskaņo semināra programma. J. Ailim veikt aprēķinus optimālai semināra vietas izvēlei un saskaņot programmu ar ISAF pārstāvi T. Cross. Izziņot dalībnieku pieteikšanos LZS biedriem 10.04
5. Par Laser asociāciju.. A.Dāle informē, ka ir saņēmis zvanu no ILCA par novēlotu reitingu iesniegšanu. No V. Alviķa ir saņemta informācija, ka ir bijusi problēma ar iekļūšanu online sistēmā, tāpēc reitingi nosūtīti pa e-pastu. Šobrīd pieteikumi visiem sportistiem dalībai EC un PČ ir apstiprināti
6. Par Latvijas kausu. A. Rozins lūdz pievienot Latvijas kausam Kuivižu kausa izcīņu, kas notiks no 14. – 15. jūnijam Iekļaut Kuivižu kausu Latvijas kausa seriālā
7. Par klases noteikumiem. A. Rozins vērš uzmanību uz nepieciešamību ievērot klases noteikumus, ieskaitot arī prasību lietot atbilstošus numurus uz burām Optimist un Laser klasēs. To neievērošana var novest pie protestiem sacensībās
8. Par BSN
semināru
A. Rozins informē, ka ir paredzēts rīkot BSN semināru ar Latvijas un ārzemju tiesnešu piedalīšanos. Informācija sekos
9. Par Latvijas kausu. A. Dāle informē, ka Pilsētas JK mārketinga nolūkos vēlas izvietot reklāmas uz Optimist burām.
J. Ailis norāda, ka klases noteikumi to aizliedz.

 

Protokolēja: Juris Ailis

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 4/2014

Datums : 2014.gada 30. maijs
Laiks : 15:00 – 17:20
Piedalās : A. Dāle, A. Rozins, J. Jēkabsons, Ē. Vēvelis, V. Briedis, J. Ailis, I. Auza.

Lēmumi :

 

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par treneru novērtēšanas kritērijiem 2015. gadam. A. Rozins ierosina sportistu un treneru novērtējumu veikt, ņemot vērā sportistu sasniegumus augstākā līmeņa sacensībās – Latv čempionātā, Pasaules un Eiropas čempionātos, Spinaker regate, Rudens vēji, u.c. – katrai klasei noteikt savu 6 sacensību sarakstu ar 4 sacensībām ieskaitē. Attiecīgā sportista treneris par rezultātiem saņem novērtējuma punktus Izveidot vēlamo treneru novērtēšanas modeli, sasaistot to ar sportistu sasniegumiem atbildīgākajās sacensībās – jauns Latvijas izlases modelis (reitings). Sp. komisija

Dot ieteikumus aprēķina formulai un sacensību sarakstam stratēģiskajās klasēs – vindsērfingā, Optimist, Laser. J. Jēkabsons, J. Ailis,
A. Rozins

Nākamā
valdes
sēde.4.06.
2. Par treneru darba dokumentāciju A. Dāle pamato nepieciešamību veikt treneru darba uzskaites dokumentāciju. Treneri ir pieņemti darbā LZS un vadītājs ir atbildīgs par prasību ievērošanu. Nodrošināt LZS treneru dokumentāciju:
– audzēkņu saraksts; ārsta zīme vai Sporta medicīnas dispansera apskate;
– nodarbību grafiks;
– treniņu darba un sacensību plāns;
– grupu nodarbību žurnāli.
A. Dāle
A. Rozins
Ē. Vēvelis
3. Par BSN tulkojumu. J. Jēkabsons informē par nodomu izdot BSN vindsērfinga sadaļu latviešu valodā. Noskaidrot tulkojuma galīgo redakciju. J. Ailis  6. 06.
4. Par finansējumu dalībai sacensībās J. Jēkabsons iesniedz pieteikumu finansējumam starptautiskās sacensībās
J. Ailis paskaidro, ka pašlaik sportistu dalībai sacensībās jāsadala 8507 Eur
J. Ailim sniegt atskaiti par LOK  finansējuma izlietojumu
sagatavošanās posmam dalibai Jaunatnes olimpiādes atlases
sacensībās.Izvērtēt budžeta iespējas un jahtklubu pieprasījumus. Sp. komisija
6. 06.

 

 

 

6.06.

 

Protokolēja: Juris Ailis

 

Piedāvājumi sportistu un treneru vērtējumam.

Vindsērfingam piedāvāju sekojošas regates un koeficentus:
Pasaules čempionāts – 2.0
Eiropas čempionāts – 1.5
Baltijas kausi (3 posmi, LAT, LTU, EST) – 1.0
Latvijas čempionāts – 0.5

 

BURĀTĀJU UN TRENERUATLASES (REITINGA) KRITĒRIJI OPTIMIST KLASĒ

Burātāju un treneru atlases (reitinga) kritēriju Optimist klasē nosaka pēc punktiem šādās sacensībās:

1. Latvijas čempionātā (obligāti!); koeficients F = 1,00.
2. Labākie trīs rezultāti, kas gūti:

2.1. regatē «Rudens Vējas» (Lietuva); koeficients F = 1,00.
2.2. Spinakera regatē (Igaunija); koeficients F = 1,00.
2.3. Nordic Championship; koeficients F = 1,25.
2.4. Eiropas čempionātā; koeficients F = 1,50.
2.5. Pasaules čempionātā; koeficients F = 2,00.

Sportistiem atlases (reitinga) kritēriju aprēķina pēc formulas:
X = ((N + 1) – vieta + Bonuss) * F
X = punkti. Dalībniekam izrēķinātie punkti attiecīgajā regatē.
N = dalībnieku skaits. Ja dalībnieku skaits ir lielāks par 50, tad N = 50.
Vieta = dalībnieka ieņemtā vieta attiecīgajā regatē.
Bonuss = papildpunkti par izcīnīto vietu.
Papildpunktus nosaka ar šādiem noteikumiem:
1.vieta – 6 punkti; 2. vieta – 4 punkti; 3.vieta – 1 punkts.
F = sacensību vērtības koeficients, ko nosaka pēc regates nozīmīguma.
Sportista faktisko vietu aprēķina, summējot punktus. Dalībnieks ar lielāko punktu summu ir pirmais.
Trenera faktisko vietu aprēķina, summējot visu viņa trenēto sportistu iegūtos punktus. Treneris ar lielāko punktu summu ir pirmais.

BURĀTĀJU ATLASES UN TRENERU REITINGA KRITĒRIJI LASER, LASER R UN
LASER 4,7 KLASĒ

Burātāju un treneru atlases (reitinga) kritēriju Laser, Laser R un Laser 4,7 klasē nosaka pēc punktiem šādās sacensībās:
1. Latvijas čempionātā (obligāti!); koeficients F = 1,00.
2. Labākie trīs rezultāti, kas gūti:

2.1. regatē «Rudens Vējas» (Lietuva); koeficients F = 1,00.
2.2. “Spinaker” regatē (Igaunija); koeficients F = 1,00.
2.3. Nordic Championship; koeficients F = 1,25.
2.4. Eiropas čempionātā; koeficients F = 1,50.
2.5. Pasaules čempionātā; koeficients F = 2,00.

Sportistiem atlases (reitinga) kritēriju aprēķina pēc formulas:
X = ((N + 1) – vieta + Bonuss) * F
X = punkti. Dalībniekam izrēķinātie punkti attiecīgajā regatē.
N = dalībnieku skaits. Ja dalībnieku skaits ir lielāks par 50, tad N = 50.
Vieta = dalībnieka ieņemtā vieta attiecīgajā regatē.
Bonuss = papildpunkti par izcīnīto vietu.
Papildpunktus nosaka ar šādiem noteikumiem:
1.vieta – 6 punkti; 2. vieta – 4 punkti; 3.vieta – 1 punkts.
F = sacensību vērtības koeficients, ko nosaka pēc regates nozīmīguma.
Sportista faktisko vietu aprēķina, summējot punktus. Dalībnieks ar lielāko punktu summu ir pirmais.
Trenera faktisko vietu aprēķina, summējot visu viņa trenēto sportistu iegūtos punktus. Treneris ar lielāko punktu summu ir pirmais.

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 11/2014

Datums : 2014.gada 27.jūnijā
Laiks : 15:00 – 18:00
Piedalās : A.Dāle, J.Jēkabsons, A.Rozins, Ē.Vēvelis.

Darba kārtībā
1. Par jahtkluba „Auda” burāšanas treneri, treneru atskaites dokumentiem un atalgojumu 2015.gadā.
2. Iesniegums LSFP 2015.gadam un 2014.gada finanšu sadalījums sportam.
3. Par LSFP finansējuma izlietojumu pēc 2013.gadā sasniegtajiem rezultātiem.

Lēmumi :

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par jahtkluba „Auda” burāšanas treneri, treneru atskaites dokumentiem un atalgojumu 2015.gadā. A.Dāle.
Treneris V.Alviķis ir paziņojis, ka pārtrauc trenera darbību. Viņa vietā jahtklubs „Auda” ieteicis Mārtiņu Smilgu.Klātesošie izteicās, ka, ņemot vērā treneru darbā pieņemšanas nosacījumus, jaunu darbinieku ar tādiem pašiem apmaksas noteikumiem nevar pieņemt bez pārbaudes.
Priekšlikumi:
1. Pieņemt darbā jahtkluba „Auda” ieteikto Mārtiņu Smilgu uz 3 mēnešu pārbaudes laiku, šajā laika posmā nosakot viņam algu uz pusi mazāku kā bija V.Alviķim; ietaupītos algas fonda līdzekļus izmantot citu treneru atalgošanai vai prēmēsanai.
2. Iekams viņu pieņemt pastāvīgā darbā, pieprasīt:
1.grupas sportistu sarakstu:
2.nodarbību sarakstu;
3.gada darba plānu;
4.motivācijas vēstuli;
5.informāciju par nodarbībās izmantoto drošības kuteri (motorlaivu).
6. JK „Auda” ieteikuma vēstuli.3. Dokumentus, kas uzskaitīti 2.punktā pieprasīt no visiem treneriem.
4. Optimist, Laser 4,7, Laser Radial, Laser Standart, Tehno 293 un RSX klasē treneru darba kvalitātes vērtēšanai un darba apmaksas likmju precizēšanai izmantot jauno sportistu reitinga tabulu.
„Par” 4 balsis, „Pret” – 0 balsu.
Visi četri priekšlikumi pieņemti vienbalsīgi
Līdz 20.jūlijam
2. Iesniegums LSFP 2015. gadam un 2014. gada
finanšu sadalījums sportam
A.Dāle.
Ierosināja apspriest J.Aiļa tabulu ar priekšlikumiem šajā sakarā.
Debatēs par to uzstājās visi klātesošie.
Priekšlikumi:
1. J.Aiļa priekšlikumus pieņemt zināšanai; pieprasīt papildu paskaidrojumus par tiem.2. Lai LZS varētu atskaitīties LOK, atkārtoti pieprasīt J.Aiļa atskaiti par dalībai jaunatnes olimpiādē paredzēto līdzekļu izmantojumu un paskaidrojumu, kāpēc burātājs R. Zvilna(LOV sastāvā) atlases sacensībās nepiedalījās. SOK/LOK finansējums tika piešķirts un iztērēts.3.Naudas līdzekļus EUR 8,507 EUR apmērā izmantot Latvijas burātāju dalībai lielākajām starptautiskās sacensībās, daļu no šīs summas piešķirot arī Tehno 293 klases sportistiem, lai sagatavotos Jaunatnes Olimpiādē Ķīnā. Ņemot vērā Tehno 293 burātāju dalību jaunatnes olimpiādē, attiecīgi proporcijā 40% LVA – 3,402.80 EUR, 30% Optimist klases asociācijai – 2,552.10 EUR, 30% Laser klasei – 2,552.10 EUR. Plānot naudas līdzekļus, lai Tehno 293, Optimist un Laser klases burātāji, varētu gatavoties šai olimpiādei, paredzot, ka viss finansējums notiek tikai caur attiecīgo klašu asociācijām. Lai saņemtu LZS finansējumu, asociācijām jāiesniedz sekojoša informācija LZS un Sporta Komisijai; biedru un jahtu īpašnieku saraksti, pēdējo 2 gadu pilnsapulču protokoli, finanšu pieprasījums un konkrētais izlietojuma plāns 2014.gadā.4. Tā kā Sporta komisijas rīcībā nav ziņu par Latvijas olimpisko klašu burātāju piedalīšanos pašreizējā olimpiskā cikla programmā, lai visiem burātājiem – arī Laser Standart un RSX klasē – nodrošinātu vienādas finansu atbalsta iespējas, pieprasīt J.Jēkabsona un J.Aiļa pārskatus par viņu pārstāvēto asociāciju sportistu gatavošanos atlasei Riodežaneiro olimpisko spēļu sacensībām; atskaites par R.Zvilnas (Laser Standard) Santandera, PČ 2014.gada mācību treniņu plānu, 2014.gadā sasniegtajiem un plānotajiem rezultātiem, plānoto vietu 2014.gada PČ Santanderā (Spānija); plānoto kopējo finanšu plānu (jau saņemtais finansējums un nepieciešamais), ar paskaidrojumu, ko paredzēts segt LZS un ISAF.„Par” 4 balsis, „Pret” – 0 balsu.
Visi četri priekšlikumi pieņemti vienbalsīgi
Līdz 15.jūlijam
3. Par LSFP finansējuma izlietojumu pēc 2013.gadā sasniegtajiem rezultātiem. A.Dāle.
Informēja, ka LSFP finansējums ir 3,334 EUR
Priekšlikumi:
1. Nekavējoties sastādīt plānu un izmaksāt naudu jau pēc iepriekšējās SK sēdes un Valdes apstiprinātā principa. Naudu proporcionāli saņem sportisti pēc viņu sportiskā ieguldījuma 2013.gada sezonā, pēc kā LSFP to piešķīra LZS.
2. J.Ailim vistuvākajā laikā sagatavot un atsūtīt V/U un konkrētu summu sarakstu SK, tā elektroniskai apstiprināšanai.„Par” 4 balsis, „Pret” – 0 balsu.
Abi priekšlikumi pieņemti vienbalsīgi

 

Protokolēja: Alberts Rozins

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 7/2014

Datums : 2014.gada 9. oktobris
Laiks : 14:00 – 16:40
Piedalās : A. Dāle, A. Rozins, J. Jēkabsons, Ē. Vēvelis, V. Briedis, J. Ailis, I. Auza, J. Preiss, M. Birzulis, R. Akmentiņš.

Lēmumi

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Olimpiskās klases.
RS:X un Laser attīstība uz RIO 2016
LVA lūdz atbalstīt RS:X sportistu plānu olimpiskajai atlasei.
M. Birzulis lūdz sporta komisiju savlaicīgi (pirms finansējuma saņemšanas) izstrādāt skaidru finansējuma sadales modeli (kritērijus) starp vindsērfingu, švertlaivām un jauniešiem.
Ē. Vēvelis uzskata, ka jāatbalsta tie sportisti, kuri uzrāda labākos rezultātus.
I. Auza aicina asociācijām sagatavot sportistu sagatavošanas programmas.
A. Dāle uzskata, ka, līdzīgi LOK un LSFP darbības principiem, jānodala olimpiskās no neolimpiskajām disciplīnām, pieskaitot klāt olimpiskajām jauniešus.
J. Ailis paskaidro par R. Zvilnas sniegumu Pasaules čempionātā Santanderā. Viņam tika dota iespēja piedalīties ENP nometnēs un sagatavoties, tomēr pirmajās sacensībās apmierinošs rezultāts netika sasniegts. Sagatavošanās mērķis ir atkārtoti piedalīties atlasē. Saatavošanās programma ietver piedalīšanos sacensībās Laser Radial un Laser Standard klasēs. 2016. gadā R. Zvilna būs sasniedzis 18 gadu vecumu.
R. Akmentiņš informē par gatavību startēt 2015. gada olimpiskajās atlases sacensībās. Apsola sagatavot sagatavošanās programmu un iesniegt to LVA, norāda uz noteikumiem atbilstoša inventāra trūkumu.
Asociācijām sagatavot attīstības un sportistu sagatavošanas programmas un iesniegt sporta komisijā.

Pieteikumus finansējumiem izskatīt tikai pēc to apspriešnaas un virzīšanas no klašu asociācijām.

1.11.
2. Eksāmeni par BSN zināšanām. “R” sertifikāta iegūšana A. Rozins atbalsta nolikuma apstiprināšanu. LZS no eksaminēšanas var gūt arī finansiālu pienesumu. Jāapspriež, vai licencēšana nepieciešama arī bērniem. Tas varētu būt bez maksas.

Ē. Vēvelis uzskata, ka nolikums vēl jāizvērtē juristiem. Nolikumā paredzētie eksāmeni skar visus burātājus, tāpēc jāturpina diskutēt ar dalīborganizācijām

Lūgt valdi pagaidām nolikuma apstiprinšanu atlikt. Nodot izvērtēšanai no juridiskiem aspektiem. Nolikuma autoriem izdiskutēt nepilnības grupā ar Ē. Vēveli un dalīborganizāciju pārstāvjiem Sagatavot nolikumu apstiprināšanai uz
nākamo valdes sēdi.
3. Reitings pa
klasēm.
Pēc iepriekš pieņemtās formulas aprēķināt punktus par sportistu un treneru sasniegumiem Aprēķināt reitingus vindsērfingā (J. Jēkabsons) un švertlaivām (J. Ailis) 20.10.
4. Sezonas noslēguma atskaite Ē. Vēvelis ierosina sagatavot perspektīvo plānu salīdzinājumu ar sasniegtajiem rezultātiem
A. Dāle ierosina nākamajam gadam sagatavot vienotu atskaišu formu visiem treneriem
Treneriem sagatavot sportistu perspektīvā plāna salīdzinājumu ar sasniegtajiem rezultātiem 1.11

 

Protokolēja: Juris Ailis

 

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 8/2014

Datums : 2014.gada 30. oktobris
Laiks : 14:00 – 17:30
Piedalās : A. Dāle, A. Rozins, J. Jēkabsons, Ē. Vēvelis, V. Briedis, J. Ailis, I. Auza, Ž. Litauniece, J. Grīslis, I. Aile.

Lēmumi :

 

 

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par Optimist klases reitingu Sakarā ar to, ka sacensībās Rudens vēji Optimist klasē bija ieskaite A un B grupā atsevišķi, jākoriģē punktu aprēķināšanas metodika. 1.1.Iekļaut Optimist B grupā sasniegto rezultātu “Rudens vējos” kopējā reitinga punktu tabulā, aprēķinātajiem punktiem piemērot koeficientu 0,5 un izlabot reitinga tabulu.

Saskaņot sacensību sarakstu (Latvijas kausa regates un ārzemju sacensības) nākamā gada reitinga aprēķināšanai.

4.11.

 

 

Nākamā
sēde.

2. Par 2015.g. atlasi uz Pasaules čempionātu Optimist klasē A. Rozins ierosina labākajiem sportistiem iesniegt 2015. g. plānus sporta komisijā.
J. Ailis un J. Grīslis uzskata, ka Latvijas izlasi nevar veidot tikai pēc iepriekšējā gada reitinga.
A. Dāle piebilst, ka atlasei jābūt objektīvai un galīgais sastāvs jānosaka īsi pirms sacensībām, vēlams pēc 3 sacensību rezultātiem Latvijā.
Izdiskutēt Optimist asociācijā un izskatīt sporta komisijā atlases kritērijus 2015.g. Pasaules čempionātam Optimist klasē. Nākamā sēde
3. Par Latvijas Jaunatnes olimpiādi Nākamā Jaunatnes olimpiāde būs 2015.g. 3. – 5. jūlijā, Burtniekos. Lai palielinātu dalībnieku skaitu, jāpalielina vecuma diapazons Optimist klasē. Bez tam liela daļa no 2000.g. dzim. jau startē Laser klasē. Būtu loģiski ietvert diapazonu līdz 2003.g.dzim., kas atbilst A grupas sportistiem. Vēlreiz lūgt LOK izmainīt Optimist klases dalībnieku vecuma diapazonu uz 2000.g. – 2003.g.dzim. Apstiprināt regates rīkotājus no LZS. Ar Valmieras sporta organizatoriem (T. Upners) risināt regates rīkošanas tehnisko pusi. 4.11.

 

 

Sporta
komisija

4. Par dalību ISAF treneru seminārā, Londonā, no 1. septembra līdz 24. oktobrim. Ž. Litauniece ziņo par ISAF semināra rezultātiem.
ISAF attīstības un apmācības departaments piedāvā vienotas apmācību vadlīnijas, kuras pamatā ir vērstas uz masveidības celšanu.Seminārā piedalījās treneri no 6 valstīm ar mērķi apmācīt tos speciālistus, kuri varēs savā valstī radīt sistēmu treneru apmācībai.13 eksperti no vadošām burāšanas valstīm prezentēja savas attīstības programmas un apmācību modeļus, kas guvušas ISAF akreditāciju.

Seminārā bija daudzveidīga programma – lekcijas, praktiskās nodarbības ar dažādām laivu klasēm, dēļiem un pūķiem. Katrs dalībnieks sagatavoja prezentāciju par savas valsts attīstības programmu.

Arī LZS ir svarīgi iekļauties ISAF piedāvātajā struktūrā. Tas dos iespēju klasificēt trenerus un instruktorus pēc to funkcijām un kvalifikācijas. Jāizveido LZS attīstības programma. Ar tās palīdzību LZS apmācīs trenerus, instruktorus, lai piesaistītu cilvēkus un radīs produktu, ko varēs pārdot un piesaistīt sponsorus.

Ir paredzams liels darba apjoms un jābūt vairākiem cilvēkiem. Ilgtermiņā jāveido burāšanas attīstības komisija LZS ietvaros ar mērķi paaugstināt burāšanas masveidību. Jāizveido sistēma drošības normām atbilstošu treniņu centru programmu izveidei, ar sekojošu akreditāciju. Treniņu centru darbā jābūt paredzētiem arī bukletiem, prezentācijas materiāliem, atklāto durvju dienām, iknedēļas regatēm, jaunām jahtu klasēm u.c. LZS jāizvēlas šīs programmas treneru attīstības vadītājs (Coach Developer). Galīgais rezultāts būtu treniņu un apmācību centru akreditācija un LZS apmācības sistēmas akreditācija ISAF. Mērķis – masveidības celšana, cilvēku noturēšana burāšanā un kvalificētu instruktoru skaita palielināšana.

Liela uzmanība tika veltīta drošībai uz ūdens. Vēlams arī Latvijā ieviest motorlaivu vadītāju praktisko kursu treneriem, sacensību rīkotājiem un tiesnešiem, kā arī pirmās palīdzības sniegšanas kursu.

Programma balstās uz vairāku līmeņu apmācību bērniem un pieaugušajiem pēc vienotas programmas un metodikas, kas notiek klubos, ar tiem pieejamo inventāru. Pabeidzot vienu līmeni, ir iespēja pāriet uz augstāku, kā arī kļūt par instruktoru vai startēt sacensībā.Ž. Litaunieces prezentācijā ISAF, Nacionālās programmas sastāvdaļa ir arī sportisko rezultātu sasniegšana. Ir jāpiedalās ISAF programmās (ENP, APP u.c.), jāattīsta divnieku klases (29er u.c.), lai ar tām piedalītos ISAF Jauniešu čempionātos un atlasītos uz olimpiskajām spēlēm.
Ē. Vēvelis aicina Ž. Litaunieci piedalīties sporta komisijas darbā.
Ž. Litauniece uzskata, ka jāizveido atsevišķa attīstības struktūra – komisija. Sākumā jāsapulcē treneri, lai apspriestu programmas satāvdaļas.
Ģ. Fišers – Blumbergs uzskata, ka komisijā jāiekļauj arī jahtklubu pārstāvjus.

Par treneru kritērijiem. Ģ. Fišers – Blumbergs iepazīstina ar savu redzējumu izlases treneru darbam.

Jāsāk diskusija par konceptu. Pašlaik darbs norisinās klubos, nav kopīgas izlases tehniskās bāzes. Jāformulē izlases trenera darba pienākumi.

A. Dāle informē, ka treneru finansējums ir apsolīts uz nākamajiem 2 gadiem. Jādiferencē Latvijas izlases un klubu treneri

Sarīkot treneru apspriedi (padomi) Engurē.
Ģ. Fišers – Blumbergs
28. vai 29. novembrī
Par LOV kandidātiem Jāizvēl LOV kandidāts Jaunatnes sastāvam, saskaņā ar LOV kritērijiem un 2014. gadā sasniegtajiem rezultātiem. Sporta komisija Nākamā sēde

 

Protokolēja: Juris Ailis