2013.g. sporta komisijas

PROTOKOLS

LZS Sporta komisija sēde Nr. 1/2013

Datums : 2013.gada 10. maijs
Laiks :  15:00 – 16:20
Piedalās : Ansis Dāle, Alberts Rozins, Lauris Pavlovs, Jānis Jēkabsons, Visvaldis Briedis

Sēdē izskatāmie jautājumi:

1. LZS Sporta programmas 2016 izpilde un finansējums.
2. LZS sporta notikumi 2013.
3. Aktuālie sporta jautājumi un darbība īstermiņā 2013.
4. Sporta komisijas locekļu pienākumi.
5. Dažādi.

Lēmumi:

 

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. LZS Sporta komisija Iepazīšanās ar komisijas locekļiem Ansis 10.05.2013.
2. Sporta komisijas pilnvaras Precizēt LZS Sporta komisijas pilnvaras Ansis Nākošā valdes sēde
3. LZS izpilddirektora pienākumi Precizēt LZS izpilddirektora  pienākumus un pakļautību ar valdi un Juri Aili Ansis 27.05.2013
4. Sadarbība ar LOK, IZM, SFP, tai  skaitā finansējuma piesaiste  sporta programmai Aktivizēt sadarbību ar šīm  organizācijām.

Gaidīt SFP ievēlēto jauno vadības  sastāvu.

Lauris Nekavējoties,
līdz nākošajam  rīkojumam
5. Sporta komisijas pienākumi Ansis Dāle – komisijas vadītājs
Alberts Rozins – treneru  metodika, Optimist un Laser  klases
Lauris Pavlovs – kontakti ar LOK,  IZM, SFP
Jānis Jēkabsons – vindsērfings
Visvaldis Briedis – Nacionālā  bērnu un jauniešu burāšanas  sporta centra vadība un attīstība
Ansis, Alberts,
Lauris, Jānis, Visvaldis
Nekavējoties,
līdz nākošajam  rīkojumam
6. Laser klase Latvijā Noteikt pagaidu atbildīgo par  “Laser district” Latvijā Albertu  Rozinu līdz 2013 LČ. Par to informēt starptautisko  Laser asociāciju Alberts 16.05.2013.
7. Pāvu 14 centrs Veikt Nacionālā bērnu un  jauniešu burāšanas sporta centra  tehniskā stāvokļa apsekojumu un  novērtējumu. Aprēķināt  nepieciešamo investīciju apjomu. Visvaldis 1.07.2013
8. LZS nosaukums Ieteikums veikt nosaukuma  maiņu no LZS uz Latvijas  Burāšanas savienību Ansis Nākošā
pilnsapulce
9. LZS ģenerālsekretārs Precizēt LZS ģenerālsekretāra  pienākumus un funkcijas Alberts 1.06.2013
10. Stāvoklis sporta burāšanā Veikt LZS dalīborganizāciju  aptauju un fiksēt sporta burāšana  stāvokli uz doto bīdi Latvijā Juris Ailis 15.06.2013
11. Sadarbība ar pašvaldībām Iepazīstināt pašvaldības ar LZS  sporta programmu 2016, lai  koordinētu un veicinātu  pašvaldības sadarbību ar LZS un  atbalstu vietējiem klubiem. Lauris, Jānis Nekavējoties
12. Atbalsts Optimist asociācijas  braucējiem 2013 Pamatojoties uz LZS Sporta  komisijas lēmumu, ieteikt LZS  valdei to apstiprināt Lauris, Jānis Nākošā valdes sēde

 

Reporter: Ansis Dāle

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 2/2013

Datums : 2013.gada 4. jūnijs
Laiks : 16:30 – 17:30
Piedalās : Ansis Dāle, Alberts Rozins, Lauris Pavlovs, Staņislavs Backāns, Ēvalds Vēvelis, Juris Ailis
Sēdē izskatāmie jautājumi :

1. Par finansējuma piešķiršanu Optimist klases sportistiem.
2. Par Laser klases vadību Latvijā.
3. BSN tulkojums.

 

Lēmumi :

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par finansējuma piešķiršanu Optimist klases sportistiem. Pieņemt zināšanai Optimist asociācijas iesniegto finansējuma sadalījumu.
Izstrādāt kritērijus atlases sistēmai uz Latvijas izlasi.
Pieprasīt no asociācijām finansējuma izlietojuma atskaiti
Sporta komisija

Asociāciju vadītāji

2013.g.

2013.g. oktobri

2. Par Laser klases vadību Latvijā Lūgt valdi apstiprināt A. Rozina pilnvaras vadīt Laser klasi.
Augustā sasaukt Laser klases sapulci un ievēlēt vadītāju.
Sagatavot priekšlikumus 500 Ls sadalei
 

A. Rozins
A. Rozins

Nākošā valdes sēde
Augusts
Jūnijs
3. BSN tulkojums Lūgt valdi apstiprināt komisiju 4 cilvēku sastāvā tulkojuma galīgās redakcijas sagatavošanai 30 dienu laikā. Tulkotāji A. Mežulis, I. Aile, TK pārstāvji A. Rozins, O. Rancāns A. Dāle Nākošā valdes
sēde

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 3/2013

Datums : 2013.gada 1. augusts
Laiks : 16:30 – 17:30
Piedalās : Ansis Dāle, Alberts Rozins, Visvaldis Briedis, Staņislavs Backāns, Ēvalds Vēvelis, Juris Ailis

Lēmumi :

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Pārskats par iepriekš
pieņemto lēmumu izpildi
Pieprasīt papildus investīciju 10000 Ls bāzes uzturēšanai

Precizēt ģenerālsekretāra pienākumus un funkcijas. Filtrēt informācijas plūsmu

V. Briedis

A. Dālem  vienoties  ar M. Kalniņu

Budžeta iesniegšanas termiņos

augusts – septembris.

2. Par kandidātiem treniņnometnei Spānijā Uz otro fāzi Santanderas ENP nometnei sūtīt labākos Laser sportistus un to treneri, pēc Latvijas čempionāta rezultātiem Valde 15. augusts
3. Dalībnieku pieteikumi un aktivitāte Latvijas čempionātam jauniešiem, Kuivižos Pieteikušās 2 klases – Optimist un Laser 4.7.
Nepietiekama pieteikumu skaita dēļ sacensības nenotiks Laser Radial, 470 un Topcat klasēs
4. Piedalīšanās EČ un PČ LZS stratēģiskajās klasēs 2013. gadā. Techno 293 sportisti piedalījās Pasaules čempionātā Sopotā – N. Cepleniece, A. Kaupa, A. Skuburs, J. Baumanis, K. Birzule.
R. Zvilna piedalījās pasaules un Eiropas cempionātā Laser 4.7 klasē, Balatonā.
Jau rudenī jālemj par dalību EČ un PČ. Tam lietderīgi izmantot LOK līdzekļus.
 

 

Valde

2013./ 2014.g.
5. Par Laser klasi. Jāsavāc informācija, jāsatiekas ar V. Alviķi, jāpārrunā tuvākā laikā veicamie darbi. A. Dāle
A. Rozins
8. – 11.
augusts
6. Par gatavošanos Pasaules Jaunatnes olimpiādei 2014.g. LOK piedāvā IOC Solidaritātes fonda lidzfinansējumu atlases sacensībām.
Sagatavot iesniegšanai kandidātu sarakstu.
J. Ailis
J. Jēkabsons
18. augusts

 

Protokolēja: Juris Ailis

 

 

Latvijas Zēģelētāju savienības
Sporta komisijas 2013.gada 12.septembra sapulces
protokols Nr. 4

 

2013.gada 12.septembrī Rīgā, Cēsu ielā 31, plkst. 15.00 – 17.00

Piedalās: Visvaldis Briedis, Ansis Dāle, Jānis Jēkabsons, Alberts Rozins un Ēvalds Vēvelis.

Sapulci vada A.Dāle, protokolē A.Rozins.

Darba kārtībā:

   1. Par Latvijas Jaunatnes olimpiādes dalībnieku atlases kritērijiem
   2. Delegāts no Latvijas ISAF nometnē Santander, Laser Radial klasē, š.g. novembrī.
   3. Par Laser klasi
   4. Par kaitsērfinga pārstāvniecību Latvijas Zēģelētāju savienībā.
   5. Latvijas Čempionats Laser Radial klasē 2013.

1. Par Latvijas Jaunatnes olimpiādes dalībnieku atlases kritērijiem.

Klausījās:

A.Dāle ziņoja, ka priekšlikumi par atlases kritērijiem saņemti Byte klasē un no vindsērfinga burātājiem Bic Techno klasē. Byte klasē iesaka divus sportistus – jauniešus, vindsērfinga sacensībās – divas jaunietes un vienu jaunieti. Nepieciešams izskatīt atlases, kā arī finansējuma principus.

Nolēma:

1.1 Ņemot vērā gada Latvijas čempionāta Laser Radial klasē * rezultātus, atlases sacensībām Byte klasē apstiprināt vienu sportistu – Ričardu Zvilnu kā savā vecuma grupā nenoliedzami labāko Laser Radial burātāju, kuru turpmāk varētu gatavot sacensībām Laser klasē.
* Debatēs atklājās, ka Latvijas Laser Radial klases čempionāta sacensību nolikums publicēts dienu pēc sacensībām un tā rezultātu izmantošana atlases kritērijos, iespējams, varētu nebūt korekta.
1.2 vindsērfinga sacensībās apstiprināt ieteiktos kandidātus:

1.2.1. Nikola Cepleniece
1.2.2. Ketija Birzule.
1.2.3. Namejs Dreimanis.

1.3 Noteikt šādu finansējuma principu: sportistu sagatavošanai paredzētie naudas līdzekļi šajās klasēs sadalāmi proporcijā divi (Bic Techno) pret vienu (Byte).
1.4. Ņemot vērā galvenās regates, LZS Sporta komisijai jāizstrādā stingri jaunatnes olimpiādes dalībnieku atlases kritēriji, kas laikus izziņojami sportistiem un treneriem. Priekšlikums; ja neatlasās neviens sportists, LZS pieprasa “wild card” abām klasēm(Bic Techno un Byte). Ja ” wild card” iedod, vienai klasei tad iekšējā atlase tiek veikta, pēc pēdējām sacensībām – Eiropas čempionāta 2014 Gardā, Itālijā, ņemot vēra augstāko izcīnīto vietu, proporcionāli dalībnieku skaitam
1.5. Termiņš. Iesniegt ‘papildināto pieteikumu LOK līdz 19.09.2013.

2. Par Latvijas/LZS delegāts ISAF nometnē Santander, Laser Radial klasē, š.g. novembrī.

Klausījās :

LZS jāapstiprina sportistu piedalīšanās ISAF nometnē Laser Radial klasē š.g. novembrī Santander, Spānijā.

Nolēma :

2.1.Apstiprināt R.Zvilnu un viņa treneri J.Aili piedalīties šajā nometnē un segt avio izdevumus. Pārējo sedz ISAF.
2.2Termiņš. Izpildīt līdz 09.2013.

3.Par Laser klasi.

Klausījās:

A.Dāle ziņoja, ka augusta sākumā, šā gada Latvijas Atklātā čempionāta  burāšanā laikā plānotā tikšanās ar Latvijas Laser klases asociācijas vadītāju Valdi Alviķi ir notikusi. Viņam uzdoti visi LZS interesējošie jautājumi. V.Alviķis atbildējis, ka 2011.gadā LZS nav atbalstījusi viņa ieteikto programmu, līdzekļu attīstībai Laser klases asociācijai neesot un apsolījis visas problēmas izskatīt treneru sapulcē 2013 g. rudenī. Uz jautājumu par starptautiskās Laser klases asociācijas statūtu prasību ievērošanu un ieviešanu Latvijā V.Alviķis nav atbildējis. Sarunas ar Laser klases burātājiem un starptautiskās Laser klases asociācijas vadību A.Rozins iesaka turpināt.

Nolēma:
3.1 Rozinam sagatavot konkretusa jautājumus V.Alviķim par Laser klases turpmāko attīstību Latvijā.
3.2 Dālem tikties ar Laser klases starptautisko prezidentu ISAF 2013 kongresā.
3.3.Termiņš. Līdz 2013 ISAF kongresam š.g. rudenī.

4.Par kaitsērfinga pārstāvniecību Latvijas Zēģelētāju savienībā.

Klausījās:
A.Dāle ziņoja, ka divas organizācijas izteikušas gatavību pārstāvēt kaitsērfinga sportu Latvijas Zēģelētāju savienībā. Sarunās ar katru no tām atsevišķi piedalījies A.Dāle un A.Rozins.

Nolēma:

4.1 Ja nepieciešams, organizēt kopīgu tikšanos ar abām kaitsērfinga organizācijām, nākamajā Sporta komisijas sēdē.
4.2 Atzīt vienu no divām pieteikumus atsūtījušām organizācijām.
4.3 Ja nepieciešams, sagatavot pamatnoteikumus vienas kaitsērfingu pārstāvošas organizācijas uzņemšanai Latvijas Zēģelētāju savienībā.
4.4 Termiņš. Līdz nākošajai Sporta komisijas un valdes sēdei.

5.Latvijas Čempionats Laser Radial klasē

Klausījās : Tiesnešu komisijas vadītājs iepazistināja komisijas dalībiekus par nesen notikušajām sacenšībām Laser Radial klasē.

Lēmums :

5.1 Nosūtīt vēstuli ar jautājumiem sacensību organizatoriem, lai precizētu sacensību organizāciju un to atbilstību LZS apstprinātajiem Latvijas Čempionātu rīkošanas kritērijiem.
5.2 Termiņš. Līdz nākošajai valdes sēde

 

Sapulces vadītājs

(A.Dāle)

Sapulces protokolētājs

(A.Rozins)

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr.5/2013

Datums : 2013.gada 8. oktobris
Laiks : 15:30 – 17:30
Piedalās : Ansis Dāle, Alberts Rozins, Ēvalds Vēvelis, Juris Ailis
Latvijas kaitsērfinga asociācijas pārstāvji,
Latvijas kaitborda asociācijas pārstāvji.

Lēmumi :

Protokolēja: Juris Ailis

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par kaitborda organizāciju uzņemšanu LZS Ieteikt uzņemšanai LZS Latvijas kaitsērfinga asociāciju. Pamatojoties uz darbības pieredzi
iepriekšējo sadarbību ieteikt sadarbībai ar starptautiskām kaitborda organizācijāmLatvijas kaitborda asociācijai ieteikt atrast sadarbības modeli ar kaitsērfinga asociāciju.
valde valdes sēde
2. Par kandidātiem LOV jaunatnes sastāvā 2014. gadam Ieteikt apstiprināšanai R. Zvilnu. Noteikt rezultatīvos kritērijus. Turpināt sarunas ar LOK par dalībnieku skaita paplašināšanu medicīnas aprūpē.
Kandidāti – A. Kaupa, K. Birzule, N. Cepleniece.
valde valdes sēde
3. Par treneru atalgojumu 2014. gadā Izstrādāt atalgojuma kritērijus, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem sporta komisija, valde 2013.g
4. Par LZS pārstāvja
deleģēšanu ISAF
konferencē Omānā
Deleģēt Latvijas pārstāvi ISAF konferencē valde valdes sēde

 

PROTOKOLS
LZS Sporta komisija sēde Nr. 6/2013

Datums : 2013. gada 5. decembris
Laiks : 16:00 – 17:30
Piedalās : Ansis Dāle, Alberts Rozins, Jānis Jēkabsons, Ēvalds Vēvelis, Juris Ailis.

Lēmumi :

Jautājums Lietas skaidrojums Atbildīgais Termiņš
1. Par PC un EC DN un IceOpti junioriem 2014 organizēšanu Pieprasīt valdes sēdē DN asociācijai izsmeļošu informāciju par plānoto sacensību norisi, orgkomiteju, finansēm un atbildību.
Noskaidrot, kas nodrošinās atbildību par drošību uz ledus.
Ierosina pievienot LZS kā sacensību rīkotāju nolikumā, orgkomitejā iesaistīt LZS valdes pārstāvi, saskaņot čempionātu ar Nacionālo Sporta padomi un LSFP, un atbalstīt Rīgas domes finansējuma piesaisti
M. Alviķis

 

A. Dāle

Valdes sēde 5.dec
2. Par Latvijas čempionātu Laser klasē Izskata Ģ. Fišera – Blumberga ierosinājumu dot iespēju piedalīties jauniešiem Latvijas čempionātā gan Laser 4.7, gan Radial ieskaites grupās.
Ierosina Latvijas čempionāta 4 dienu programmā noteikt sacensības Laser 4.7 klasē ceturtdienā un piektdienā, Laser Radial klasē – sestdienā un svētdienā, Optimist klasē – ceturtdienā (apmērīšana), piektdienā, sestdienā un svētdienā.
A. Rozins ierosina sacensību rīkotājam nodrošināt tehnisko nodrošinājumu, saskaņā ar TK iesniegto sarakstu,
sacensību akvatoriju jūrā vai Usmā, kā arī sacensību dalībnieku ēdināšanu un izmitināšanu.
valde 1. marts
3. Par treneru darbu 2014. gadā. J. Jēkabsons ierosina sadalīt finansējumu 3 treneriem – vindsērfingā, Optimist klasē un Laser klasē. Jābūt motivējošai algai, lai varētu pieprasīt gada plānu, atskaiti, rezultātus. Lai nodrošinātu rezultātu, jābrauc uz sacensībām, Pasaules čempionātiem, līdz ar to arī jāparedz finanses un materiālā bāze. Uz vietas jāorganizē un jāvada nometnes, piesaistot sportistus un trenerus no citiem klubiem.
Nolēma: steidzami sagatavot treneru izvēles kritērijus.
Valde. Sporta komisija Nākamā sporta  komisijas sēde

 

Protokolēja: Juris Ailis