Pilsapulces protokols | 10.04.

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Pilnsapulces protokols Nr. 02-2015

2015.gada 10.aprīlī Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 17.00

Sapulces vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētāja : Ingrīda Krīgere

Piedalās:
1. Latvijas Kaitborda asociācija – Lars Āboliņš
2. Jahtklubs “Auda” – Madars Alviķis
3. Kuivižu Jahtklubs – Ojārs Rancāns
4. Latvijas TOPCAT klases asociācija – Ēvalds Vēvels
5. Latvijas vidsērfinga asociācija – Jānis Jēkabsons
6. Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija – Ēvalds Vēvels
7. Latvijas „Topper” klubs- Alberts Rozins
8. Pilsētas Jahtklubs – Ēvalds Vēvels
9. Rīgas jahtklubs – Valdis Vancovičs
10. Latvijas Mikro klases jahtu asociācija – Kristīne Kanska
11. DN klases asociācija- Madars Alviķis
12. Latvijas Platu 25 klases asociācija Rihards Vaivods
13. Latvijas Opimists klases burātāju asociācija Juris Ailis
14. Priedaines Jahtklubs Juris Ailis
15. Stirnu Raga jahtklubs Andrejs Buls

Biedrībā ir 25 biedri, piedalās 15 biedri. Sapulce ir lemttiesīga.

Darba kārtība:
1. Revīzijas komisijas ziņojums par LZS 2014. gada pārskatu, ziņojuma apstiprināšana.
2. Debates.
3. 2014. gada pārskata apstiprināšana.
4. 2015. gada budžeta apstiprināšana.

A.Dāle ierosina sapulci sākt ar iepriekšējās pilnsapulces protokola apstiprināšanu. Tādēļ pirms pirmā sapulces plānotā punkta jāiekļauj balsojums.

A.Dāle ierosina apstiprināt iepriekšējās pilnsapulces protokolu.

Balsojums
Par13 balsis
Pret 2 balsis – Stirnu Raga jahtklubs, Latvijas Platu 25 klases asociācija
Balsojuma rezultāts: 20.marta pilnsapulces protokols apstiprināts.

1. Revīzijas komisijas ziņojums par LZS 2014. gada pārskatu, ziņojuma apsiprināšana.
Un 2. Debates

Vilis Briedis pārstāv revīzijas komisiju un lūdz nolasīt ziņojumu. Tiek nolasīts revīzijas komisijas sagatavotais ziņojums.
Sākas biedru diskusijas. Biedri iebilst pret nekorektu formulējumu revīzijas komisijas ziņojumā.
Revīzijas komisijas ziņojumā komandējums A.Dālem nosaukts par honorāru. Komandējuma naudu nevar jaukt ar honorāru – tā nav apmaksa par darbu, bet gan reāli izdevumi komandējuma izdevumu segšanai.
Notiek diskusijas par par ziņojuma formulējumu.
A.Dāle ierosina balsot par revīzijas komisijas ziņojumu, ar piebildi: “Pilnsapulce pieņem revīzijas komisijas ziņojumu, ar piebildi, ka komandējuma izdevumi neattiecas uz honorāru.”
Balsojums
Par 14
Pret 1 Latvijas Platu 25 klases asociācija
Balsojuma rezultāts:
Revīzijas komisijas ziņojums apstiprināts, ņemot vērā piebildi.

3. 2014. gada pārskata apstiprināšana.

A.Dāle atgādina biedriem, par 2014.gada pārskatu, kurš visiem ir iepriekš izsūtīts. Pašlaik ir sagatavots ieņēmumu, izdevumu salīdzinājums par 2013. un 2014.gadu, lai varētu redzēt dinamiku.
Biedri izskata iepriekšējā gada rezultātus un ierosina tos apstiprināt.

Balsojums
Par – vienbalsīgi
Balsojuma rezultāts:
2014.gada pārskats ir pieņemts.

4. 2015. gada budžeta apstiprināšana.

A.Dāle: 2015.gada budžets tika iesniegts iepriekšējā pilnsapulcē, notika diskusijas un viens punkts jau tika apstiprināts. Tas bija 12. punkts par darba algu, lai varētu turpināt LZS darbību un tas netraucētu virzīties uz priekšu.
Pašlaik sagatavots jauns budžeta projekts, kurā izdalīti sīkāki paskaidrojumi par katru budžeta punktu.
Tiek runāts par budžetu – kāds biedrs iebilst, ka administartīvās izmaksas ir pārāk lielas, ja skatās kopējo budžetu.
A.Ašerādens – jāskatās objektīvi ,mēs vēlamies, lai organizācija funkcionētu un notiktu attīstība, mums jāpieņem lēmumi un mēs nevaram darboties bez kvalitatīvas biedrības vadības.
Notiek plašas diskusijas par administrācijas nepieciešamību un tās darbībai nepieciešamiem līdzekļiem.
Izskan jautājums par budžeta 1.2. un 1.3. punktu, kāpēc tur minēts 2014.gads – A.Dāle paskaidro, ka šie līdzekļi tiek piešķirti par iepriekšējā gada aktivitātēm un sasniegumiem.
A.Dāle stāsta – Sporta komisija lēma, ka var atbalstīt tos, kas šo summu ieguvuši, bet konkrēta sadalījuma nav. Summa pašlaik varētu tikt iekļauta pie neparedzētiem izdevumiem. K.Kanska jautā par 1.1. ieņēmumu punktu, par to kā īsti var noformulēt un sadalīt reāli šos ieņēmumus.
A.Dāle izskaidro LOK naudas izlietojumu, par sadaļām, kas ir paredzētas admistratīvajiem izdevumiem un 40%, kuri jaizlieto sporta darbam – komandējumi, u.tml.
J.Ailis – komentē budžetu, viņš uzskata, ka 15000EUR administratīviem izdevumiem nav jātērē un tas nav lietderīgi. Pats viņš ir strādājis par mazāku algu. J.Ailis ir kategoriski pret to, ka tagad tiks tērēti tādi līdzekļi. Nauda ir jātērē sportam, ne vadībai. Nav pareiza naudas tēriņu plānošana.
Briedis lūdz J.Aili izteikt konkrētus priekšlikumus.
J.Ailis nesaprot kāpēc budžets ir sīkāk jāizdala, ja konkrēto summu piešķir viena organizācija.
J.Ailis kritizē iepriekšējā gada atskaites, kurās nav uzrādīta naudas sadale.
A.Dāle paskaidro, ka biedriem ir konkrēti jāparāda naudas ieņēmumi un tēriņi. Par iepriekšējo gadu J.Ailis pats varēja atskaites sagatavot precīzi, viņam tāda iespēja bija. V.Vancovičs – komentē, ka LZS ir jāsakārto iekšējā darbība un redzams, ka iepriekš ir redzami trūkumi organizācijas vadībā. Mums jāiet uz priekšu un jāstrādā uz rezultātu.

Notiek atkārtotas diskusijas par naudas sadali un tēriņu apmēru.
J.Ailis izsaka neizpratni par cipariem, kuri redzami budžeta projektā, jo viņš uzskata, ka budžetā nav jāuzrāda gada sākumā veiktās izmaksas – piemēram, dalības maksa citās organizācijās. Biedri iebilst – ja paredzēta biedru naudas maksājumi citām organizācijām attiecīgajā gadā, tad konkrētā gada budžetā šīm summām ir jāparādās.
Notiek dskusijas par budžeta sastādīšanas pricipiem.
K.Kanska iebilst – ka no ziedojumiem nav parādīti 5%, kas paliek LZS par administrēšanu.

A.Dāle pieņem iebildumu un ierosina balsot par 2015.gada budžetu, ņemot vērā 2 labojumus:

1) 6.punktā labot vārdu -mērķa ziedojumu uz dotācijas.
2) Izdevumu sadaļā pareizi ierakstīt ziedojumus, atņemot 5% – tos savukārt pieskaitīt sadaļā pie neparedzētiem izdevumiem.

Balsojums
Par 14
Pret 1 – Stirnu raga jahtklubs

Balsojuma rezultāts:
2015.gada budžets ir pieņemts, ņemot vērā 2 iepriekš minētos labojumus.

(2015.gada budžets pievienots pielikumā.)

A.Dāle pilnsapulci noslēdz.