Pilnsapulce 27.11.2015

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Pilnsapulces protokols Nr. 03-2015

2015.gada 27. oktobrī, Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 17.00
Sapulces vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētājs : Oskars Krūze
Pilnsapulce sasaukta saskaņā ar 21.10. Valdes sēdes lēmumu un izziņota 27.10. ar e-pastu.

Piedalās:
1. Latvijas Kaitsērfinga Asociācija – Lars Āboliņš
2. Jahtklubs “Auda” – Normunds Mačukāns
3. Jahtklubs Ēngure” – Ģirts Fišers-Blumbergs
4. Jūras sacīkšu jahtu asociācija – Alberts Rozins
5. Kuivižu Jahtklubs – Ojārs Rancāns
6. Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija – Ēvalds Vēvelis
7. Latvijas Mikro klases jahtu asociācija – Alfs Pampe
8. Latvijas TOPCAT klases asociācija – Jānis Grīslis
9. Latvijas „Topper” klubs – Pēteris Bormanis
10. Latvijas vindsērfinga asociācija – Alberts Rozins
11. Pilsētas Jahtklubs – Jānis Grīslis
12. Rīgas jahtklubs – Valdis Vancovičs
13. Usmas jahtklubs- Rūta Eistreiķe
14. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija – Rihards Vaivods
Asociētie biedri:
Baltic Open, nodibinājums –Normunds Mačukāns

Biedrībā reģistrēti 25 biedri, sapulcē pārstāvēti 14 biedri un 1 asociētais biedrs.

Darba kārtība:
1. Statūtu grozījumi un valdes reglaments
2. 2016. gada sacensību kalendārs
3. Budžets
4. Dažādi jautājumi

P. Bormanis norāda, ka informāciju par sapulci nav saņēmis 24. oktobrī. O. Krūze skaidro, ka tehniskas kļūdas dēļ “Topper” kluba e-pasts nebija iekļauts izsūtīšanas sarakstā. Atsevišķi informācija par sapulci “Topper” klubam nosūtīta 13. novembrī. P. Bormanis norāda, ka ir pārkāpts biedrību un nodibinājuma likums un statūti un sapulces lēmumus varēs apstrīdēt. P. Bormanim nav pretenziju uzsākt sapulci.

O. Rancāns norāda, ka izsūtītajā uzaicinājumā uz sapulci nav iekļauta dienas kārtība, tādejādi pārkāpti statūti. A. Dāle nolasa izsūtīto e-pastu, kurā minēts “Kopsapulces dienas kārtība vēl tiks precizēta, bet galvenie jautājumi, kurus izskatīs būs: LZS statūtu grozījumi, valdes nolikums, 2016.gada valdes vēlēšanas, 2016.gada budžets, 2016.gada sacensību kalendārs.”
Sapulce uzsāk darbu.

1. Statūtu grozījumi un valdes reglaments

A. Dāle izklāsta statūtu grozījumu un valdes reglamenta ieviešanas priekšlikumu būtību. Statūtu grozījumu nepieciešamība radās darba gaitā un viens no grozījumiem pēc būtības ir Valdes nolikuma ieviešana. To būtu vēlams uzdarīt pirms nākamajā gadā paredzētajām Valdes vēlēšanām, lai nākamā Valde uzsāk darbu pēc jaunajiem statūtiem.

Diskutējot, biedri konstatē, ka paredzamās statūtu izmaiņas ietver juridiski sarežģītus jautājumus, tādēļ sapulce par izmaiņām lems pēc būtības, savukārt, precīzus statūtu grozījumus jāizstrādā darba grupai, pieaicinot juristu. Darba grupas sagatavotos statūtu grozījumus apstiprinās nākamajā biedru sapulcē.

Sapulce diskutē par visiem piedāvātajiem grozījumiem pēc kārtas.

O. Krūze norāda, ka saskaņā ar likumu par biedrībām, vārds ‘pilnsapulce’ būtu nomaināms uz ‘kopsapulce’. P. Bormanis iebilst, ka pareizāk būtu lietot ‘biedru sapulce’. Biedriem nav iebildumu pret vārda ‘kopsapulce’ lietošanu.

5.2.2. Biedriem nav iebildumu par biedra naudas nomaksas termiņa noteikšanu 1. marts.

Notiek diskusija par 6. nodaļu un jēdzieniem ‘struktūrvienība’ un ‘komisija’. Biedri uzskata, ka 6. nodaļu par struktūrvienībām jāatstāj bez izmaiņām, bet statūti jāpapildina ar jaunu nodaļu, kura nosaka LZS komisiju vai darba grupu darbību. Valde jābūt atbildīgai par komisiju izveidi, darbību un likvidāciju. Komisijas vada deleģēts Valdes loceklis. Statūtos nenoteikt katra Valdes locekļa atbildības sfēru sadalījumu bet atstāt to Valdes ziņā, kura nosaka katra Valdes locekļa atbildības sfēru atbilstoši LZS aktuālajiem mērķiem un stratēģijai.

Notiek diskusija par Valdes vēlēšanu laiku. Biedri izsaka viedokli, ka Valdes vēlēšanām vajadzētu notikt sezonas beigās nevis 4 mēnešus pirms olimpiādes. Tiek konstatēts, ka statūti nenosaka Valdes vēlēšanu laiku – var sasaukt atsevišķu biedru sapulci un ievēlēt Valdi, piemēram, pēc 3,5 gadiem.

Tiek piedāvāts izmainīt gada pirmās kopsapulces sasaukšanas laiku ne vēlāk kā 15. marts, un izmainīt sasaukšanas kārtību –samazināt izziņošanas laiku uz 2 nedēļām pirms sapulces. Tādejādi jāmaina punkti 7.3., 7.5., un 7.13.

Balsojums:
Par 14, (L. Āboliņš, N. Mačukāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, A. Rozins, O. Rancāns, Ē. Vēvelis, A. Pampe, J. Grīslis, P. Bormanis, A. Rozins, J. Grīslis, V. Vancovičs, R. Eistreiķe, R. Vaivods).
Pret – nav, Atturas – nav.

Lēmums. Iekļaut statūtu grozījumu projektā izmaiņas: ‘izmainīt gada pirmās kopsapulces sasaukšanas laiku ne vēlāk kā 15. marts, un izmainīt sasaukšanas kārtību –samazināt izziņošanas laiku uz 2 nedēļām pirms
sapulces. Tādejādi jāmaina punkti 7.3., 7.5., un 7.13.’

O. Rancāns ierosina pārliecināties, ka punkts 7.9. atbilst biedrību un nodibinājumu likumam (37. Pants). Iebildumu nav.

Tiek piedāvāts samazināt Valdes sastāvu uz 7 Valdes locekļiem (Priekšsēdētājs un 6 Valdes locekļi) – Punkts
7.12.1.

Balsojums:
Par 14, (L. Āboliņš, N. Mačukāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, A. Rozins, O. Rancāns, Ē. Vēvelis, A. Pampe, J. Grīslis, P. Bormanis, A. Rozins, J. Grīslis, V. Vancovičs, R. Eistreiķe, R. Vaivods)
Pret – nav, Atturas – nav.

Lēmums. Iekļaut statūtu grozījumu projektā izmaiņas: ‘samazināt Valdes sastāvu uz 7 Valdes locekļiem  (Priekšsēdētājs un 6 Valdes locekļi) – Punkts 7.12.1’.

Biedri diskutē par nepieciešamību ievēlēt Valdes priekšsēdētāja vietnieku un tā ievēlēšanas kārtību. Ir divi atšķirīgi viedokļi par priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas kārtību. Tiek piedāvāts nobalsot par abiem šiem priekšlikumiem.

Priekšlikums: Iekļaut statūtu grozījumu projektā 8.1. punkta izmaiņas – ‘Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēl kopsapulce’.

Balsojums:
Par 5 (N. Mačukāns, J. Grīslis, P. Bormanis, J. Grīslis, R. Vaivods)
Pret 9 (L. Āboliņš, Ģ. Fišers-Blumbergs, A. Rozins, O. Rancāns, Ē. Vēvelis, A. Pampe, A. Rozins, V. Vancovičs, R. Eistreiķe)
Atturas – nav.
Lēmums nav pieņemts.

Priekšlikums: Iekļaut statūtu grozījumu projektā 8.1. punkta izmaiņas – ‘Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Valde’.

Balsojums:
Par 9 (L. Āboliņš, Ģ. Fišers-Blumbergs, A. Rozins, O. Rancāns, Ē. Vēvelis, A. Pampe, A. Rozins, V. Vancovičs, R. Eistreiķe)
Pret 4 ((N. Mačukāns, J. Grīslis, P. Bormanis, J. Grīslis)
Atturas 1 (R. Vaivods)

Lēmums. Iekļaut statūtu grozījumu projektā izmaiņas: ‘8.1. punkta izmaiņas – ‘Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Valde’.

Biedru sapulce izskata Valdes nolikumu, lai saprastu vai punktā 8.3. ir jāveic grozījumi.

Valdes nolikuma projektam tiek ieteikti sekojoši grozījumi:
2.2.9. nomainīt 3 nedēļas uz 2 nedēļām.
2.2.10. iekļaut Valdei uzdevumu informēt biedrus par Valdes sēžu norises laiku, vietu un darba kārtību 1 nedēļu pirms Valdes sēdes.
2.2.11. izņemt no teksta ‘jahtu apmērītāju un citu’, resp., koordinē LZS pakļautībā esošo institūciju darbu.
2.3. punktu svītrot.
3.1. iekļaut valdes priekšsēdētāja vietnieku.
3.2. Valde nosaka katra locekļa specifiskās atbildības jomas, kas definēta saskaņā ar organizācijas aktuālajiem mērķiem un statūtiem.
3.3. – 3.5. Punktus svītrot.
3.8.6. nomainīt ģenerālsekretāru uz valdes priekšsēdētāja vietnieku.
3.11. papildināt (vai pievienot kā jaunu punktu) ar ierobežojumiem saskaņā ar ISAF 5. pielikumu par interešu konfliktu.
4. punktu pārstrādāt un formulēt vienā punktā – organizē sēdes un pieņem lēmumus saskaņā ar statūtiem.

Biedru sapulce beidz izskatīt Valdes nolikuma projektu, konceptuāli pieņem kā darba versiju un atgriežas pie Statūtu grozījumu izskatīšanas.

8.3. punktu atstāt kā piedāvāts grozījumos.
8.5. izņemt laukā ģenerālsekretāru.
Biedri norāda uz nepieciešamību pārskatīt visus statūtus, lai konsekventi lietotu terminus valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks.
9.1. piedāvātos grozījumus neatbalsta.
9.5. – 9.6. labojumus atbalsta.
Iekļaut statūtos punktu (mainīt punktu 8.8), kas nosaka valdes sēžu protokolu apstiprināšanas kārtību. Valdes sēdes protokols tiek publicēts 5 darba dienu laikā pēc Valdes sēdes un tas stājas spēkā pēc 8 darba dienām kopš Valdes sēdes, ja netiek saņemti iebildumi par protokolu.

2. 2016. gada sacensību kalendārs

O. Krūze iepazīstina ar 2016. gada plānoto sacensību kalendāru
A. Dāle papildina, ka 8.-10. jūlija sacensības Baltic Cup būs arī Eiropas kausa posms ,vieta vēl nav zināma. Gaidām papildus informāciju par sacensību klasēm no vindsērfinga asociācijas
J. Grīslis norāda, ka LČ Optimist un Laser 4.7 sakrīt ar Rīgas Kausu Rīgas svētku ietvaros, līdz ar to daļa spēcīgāko dalībnieku nepiedalīsies. A. Rozins norāda, ka LČ rīkot Daugavā nevajadzētu.
A. Rozins norāda, ka visu LČ nolikumus Valdei gan jāapstiprina, gan arī jānovērš kļūdas, ja tādas tiek konstatētas.
Latvijas Olimpiādi plānots organizēt Valmierā (Burtniekos) un atsevišķi Platu 25 klasei rīkot Rīgā. Atsevišķi nepieciešams precizēt visas klases, kuras piedalīsies Olimpiādē. Biedriem nav iebildumu, ka Olimpiādi organizētu jahtklubs ‘Auda’

3. Budžets

A. Dāle informē par 2015. gada budžeta sastādīšanas procesu, tādejādi informējot par nepieciešamību uzsākt 2016. gada budžeta plānošanu jau tagad. O. Krūze informē par esošo budžeta izpildi uz 21. 11. Un 2015. gada prognozi. 2016. gada budžetu plānots sagatavot bez zaudējumiem.
A. Dāle iepazīstina ar jautājumu par treneru algām – visticamāk kopējais treneru algu budžets paliks nemainīgs. Par treneru finansēšanu tiks diskutēts sporta komisijā un Valdē tuvākajā laikā.
A. Rozins informē par algoto treneru atskaitēm.

4. Dažādi jautājumi

Ģ. Fišers-Blumbergs piedāvā noapaļot biedra naudu uz 215 EUR.

Priekšlikums: Noteikt biedra naudu 215 EUR apmērā sākot ar 2016. gadu.

Balsojums:
Par 14, (L. Āboliņš, N. Mačukāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, A. Rozins, O. Rancāns, Ē. Vēvelis, A. Pampe, J. Grīslis, P. Bormanis, A. Rozins, J. Grīslis, V. Vancovičs, R. Eistreiķe, R. Vaivods)
Pret – nav, Atturas – nav.

Lēmums. Noteikt biedra naudu 215 EUR apmērā sākot ar 2016. gadu.

Biedri diskutē par 2015. gadā nesamaksāto biedra naudu. Tiek uzdots O. Krūzem noskaidrot situāciju ar Priedaines jahtklubu un virzīt jautājumu nākamajai valdes sēdei.
Biedri izsaka viedokli, ka nepieciešams apturēt jebkuru finansējumu biedriem, kuriem ir aktuāls biedra naudas parāds.

Sapulce tiek slēgta pl. 19.50.