Kopsapulce 2017. gada 9. marts

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Kopsapulces protokols Nr. 01-2017

2017.gada 9. martā, Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 18.00
Sapulces vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētājs: Oskars Krūze
Pilnsapulce sasaukta saskaņā ar 08.02.2016. Valdes sēdes lēmumu un izziņota 23.02.2016. ar e-pastu.

Piedalās:
1. Latvijas Kaitsērfinga Asociācija – Māris Birzulis
2. Jahtklubs “Auda” – Viktors Tihonovs
3. Latvijas Optimist klases asociācija Inga Jākobsone
4. Kuivižu Jahtklubs – Eižens Kanskis
5. Latvijas Mikro klases jahtu asociācija – Alfs Pampe
6. Latvijas TOPCAT klases asociācija – Jānis Grīslis
7. Latvijas „Topper” klubs – Inga Jākobsons
8. Latvijas vindsērfinga asociācija – Māris Birzulis
9. Pilsētas jahtklubs – Sabīne Plinere
10. Rīgas jahtklubs – Valdis Vancovičs
11. Rojas jahtklubs – Zigis Goldmanis
12. Stirnu Raga jahtklubs – Andrejs Buls
13. Usmas jahtklubs- Staņislavs Backāns
14. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija – Rihards Vaivods
15. Burāšanas klubs “360”- Māris Birzulis

Biedrībā reģistrēti 28 biedri, sapulcē pārstāvēti 15 biedri. Sapulce ir lemttiesīga. Lēmumu pieņemšanai nepieciešamas 8 balsis un lēmumu pieņemšanai par statūtiem nepieciešamas 11
balsis.

Tiek piedāvāts apstiprināt iepriekš izsludināto darba kārtību. Nevienam no klātesošajiem nav iebildumu vai papildinājumu dienas kārtībai. Darba kārtība tiek apstiprināta.

Darba kārtība:
1. 2016. gada 11. marta biedru sapulces protokola apstiprināšana
2. Gada pārskata un Valdes ziņojuma izskatīšana
3. 2017. gada budžeta izskatīšana
4. Statūtu labojumu izskatīšana
5. Biedru naudas apmēra noteikšana
6. Dažādi

1. 2016. gada 11. marta biedru sapulces protokola apstiprināšana

Iebildumi, papildinājumi vai komentāri par iepriekšējās kopsapulces protokolu nav saņemti. Tiek ierosināts protokolu apstiprināt.

Balsojums:
Par 15, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt 2016. gada 11. marta biedru kopsapulces protokolu.

2. 2016. gada pārskata apstiprināšana

A. Dāle ziņo par galvenajām LZS aktivitātēm un sportiskajiem rezultātiem 2016. gadā. Biedriem jautājumu vai komentāru nav.
O. Krūze nolasa revīzijas komisijas ziņojumu. Ziņojumā neprecīzi norādīts pašreizējais Valdes locekļu skaits un tas tiek precizēts – 8 Valdes locekļi. Tiek piedāvāts apstiprināt revīzijas komisijas ziņojumu ar labojumu par valdes locekļu skaitu (astoņi).

Balsojums:
Par 15, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt Revīzijas komisijas ziņojumu ar labojumu.

Komentāru un jautājumu par gada pārskatu nav.
Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt 2016. Gada pārskatu.

Balsojums:
Par 15, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt 2016. Gada pārskatu.

3. 2017. gada budžeta projekts

O. Krūze iepazīstina ar 2017. gada budžeta projektu, kas paredzēts 137,2 tūkst. EUR apmērā un bez zaudējumiem.
Tiek piedāvāts balsot par budžeta projektu.

Balsojums:
Par 15, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt sagatavoto 2017. gada budžeta projektu.

4. Statūtu labojumu izskatīšana

O. Krūze informē priekšlikumu izteikt punktu 8.7. sekojošā redakcijā:
8.7. LZS valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā, noteicošā ir valdes sēdes vadītāja balss. Steidzamos gadījumos valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja vismaz 3/4 no valdes nobalso par izskatāmo lēmumprojektu ar balsojumu ‘par’.

Balsojums:
Par 15, Pret – 0, Atturas –0 .
Lēmums. Izteikt statūtu punktu 8.7. jaunā redakcijā.

Tiek izteikts priekšlikums precizēt 7.6. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem.

Balsojums:
Par 15, Pret – 0, Atturas – 0.
Lēmums. Izteikt statūtu punktu 7.6. jaunā redakcijā

5. Biedru naudas apmēra noteikšana

O.Krūze informē par diskusiju pēdējā Valdes sēdē par biedru naudas apmēru. Pašlaik asociēto biedru biedra nauda noteikta 71,76 EUR apmērā, ko būtu vēlams precizēt. Tāpat, O. Krūze informē par pieaugušajām izmaksām, kuras tiek segtas ar biedru naudām, kā arī uz iespējamo biedru naudas apjoma samazinājumu, saistībā ar vairāku biedru vēlmi pāriet par asociatīvajiem biedriem, tādejādi aicinot uz diskusiju par biedru naudas apmēra noteikšanu. Tiek diskutēts par nepieciešamību runāt par biedru naudām kontekstā ar LZS attīstības plānu. Tāpat, tiek skarti jautājumi par asociatīvajiem biedriem, juridiskajiem aspektiem, izdevumu struktūru un biedru labumu no dalības LZS.
Diskusiju gaitā tiek konkretizēti divi iespējamie biedru naudas apmēri sākot ar 2018. gadu un tiek ierosināts balsot par priekšlikumiem to ienākšanas kārtībā.
Priekšlikums noteikt biedra naudas apmēru 215 EUR un asociētajiem biedriem 75 EUR sākot ar 2018. gadu.

Balsojums:
Par 2, Pret – 11, Atturas – 2.
Lēmums nav pieņemts.

Priekšlikums noteikt biedra naudas apmēru 230 EUR un asociētajiem biedriem 100 EUR sākot ar 2018. gadu.

Balsojums:
Par 13, Pret – 0, Atturas – 2.
Lēmums. Noteikt biedra naudas apmēru 230 EUR un asociētajiem biedriem 100 EUR sākot ar 2018. gadu.

O.Krūze informē par Optimist klases asociācijas darbības izmaiņām, kā rezultātā šī organizācija nodarbojas ar kluba darbību un pašlaik tās nosaukums ir ‘Jauniešu burāšanas klubs ‘Jūrmala’’. Savukārt, jaunizveidotā biedrība ‘Latvijas Optimist klases asociācija’ ir iestājusies LZS un pārņēmusi funkcijas, kas saistās ar Optimist klases attīstību un organizāciju. Šajā sakarā tiek precizēti lēmumi, kas attiecas uz biedra naudas atlaidēm šīm organizācijām. E. Kanskis precizē, ka iepriekš pieņemtais lēmums par biedru naudas atlaidēm attiecās uz faktisko organizāciju, kura vada un attīsta šo klasi. Sakarā ar to, ka pašlaik šīs funkcijas ir pārņēmusi cita biedrība, tiek izteikts priekšlikums nobalsot par šīm izmaiņām atlaižu piemērošanā.

Priekšlikums atbrīvot ‘Latvijas Optimist klases asociāciju’ no biedru naudas iemaksas un atcelt biedru naudas iemaksas atlaides biedrībai ‘Jauniešu burāšanas klubs ‘Jūrmala’’.

Balsojums:
Par 15, Pret – 0, Atturas – 0.
Lēmums. Atbrīvot ‘Latvijas Optimist klases asociāciju’ no biedru naudas iemaksas un atcelt biedru naudas iemaksas atlaides biedrībai ‘Jauniešu burāšanas klubs ‘Jūrmala’’.

6. Dažādi

O.Krūze informē, ka ir saņemti 2 iesniegumi par biedru vēlēšanos pāriet no biedra statusa uz asociatīvā biedra statusu. Tiek diskutēts par statūtiem, kuri šādu procedūru neparedz un E. Kanskis norāda, ka šāda statūtu redakcija bez biedra statusa maiņas bija paredzēta jau no paša sākuma. V. Tihonovs norāda uz juridiskajiem aspektiem, kas saistās ar biedru naudām, balsīm un asociatīvo statusu, ka arī aicina uz paplašinātu diskusiju par biedru un asociatīvo biedru labumu diferenciāciju. LZS biedru dominējošais viedoklis neatbalsta biedru statusa maiņu, to arī neparedz esošie statūti. Tiek uzdots O. Krūzem izskaidrot dalīborganizācijām statūtos noteikto kārtību par biedru uzņemšanu un izstāšanos no LZS, kā arī informēt, ka pašreizējie statūti neparedz biedra statusa maiņu.

Pielikumā:
– Gada pārskats un Vadības ziņojums
– Revīzijas komisijas ziņojums
– 2017. gada Budžeta projekts

Sapulces vadītājs: Ansis Dāle ____________________________

 

Protokolētājs: Oskars Krūze _____________________________