Kopsapulce 2017. gada 14. decembris

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Ārkārtas kopsapulces protokols Nr. 02-2017

2017.gada 14. decembrī, Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 17.00
Sapulces vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētājs: Oskars Krūze
Pilnsapulce sasaukta saskaņā ar 27.11.2017. Valdes lēmumu un izziņota 29.11.2017. ar e-pastu.

Piedalās:
1. Latvijas Kaitsērfinga Asociācija – Māris Birzulis
2. Latvijas Optimist klases asociācija Inga Jākobsone
3. Kuivižu Jahtklubs – Eižens Kanskis
4. Latvijas Mikro klases jahtu asociācija – Rūta Eistreiķe
5. Latvijas TOPCAT klases asociācija – Jānis Grīslis
6. Latvijas „Topper” klubs – Pēteris Bormanis
7. Latvijas vindsērfinga asociācija – Māris Birzulis
8. Pilsētas jahtklubs – Jānis Grīslis
9. Rīgas jahtklubs – Valdis Cibuls
10. Stirnu Raga jahtklubs – Andrejs Buls
11. Usmas jahtklubs- Staņislavs Backāns
12. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija – Rihards Vaivods
13. Burāšanas klubs “360”- Māris Birzulis
14. Jahtklubs ‘Engure’- Gunārs Šteinerts
15. Jūras sacīkšu jahtu asociācija Olesija Kasijanova / Pēteris Bormanis
16. Latvijas jahtklubs (asociētais biedrs) Valerijs Krupovics
Valdes locekļi: Valdis Vancovics, Valters Romans, Viktors Tihonovs.
Viesi: Guntars Eistreiķis, Jānis Lakstīgala, Alberts Rozins, Toms Zirdziņš, Ģirts Brambergs, Sintija Sīmane.

Biedrībā reģistrēti 28 biedri, no tiem 21 balstiesīgs biedrs. Sapulcē pārstāvēti 16 biedri, no tiem 15 balstiesīgi biedri. Sapulce ir lemttiesīga. Lēmumu pieņemšanai nepieciešamas 8 balsis un lēmumu pieņemšanai par statūtiem nepieciešamas 11 balsis.

Darba kārtība:
1. Biedrības “Jahtklubs Auda” pieļauto LZS statūtu 4.5.2. un 4.5.3. punkta pārkāpumu un atbilstības biedra statusam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par tās izslēgšanu no LZS biedru skaita.
2. LZS valdes locekļa Viktora Tihonova darbības atbilstības LZS interesēm un valdes reglamentam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par viņa atsaukšanu no valdes locekļa amata. 
3. Biedrības ‘Latvijas Zēģelētāju savienības’ nosaukuma maiņa un, nepieciešamības gadījumā, atbilstošas statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

1. Biedrības “Jahtklubs Auda” pieļauto LZS statūtu 4.5.2. un 4.5.3. punkta pārkāpumu un atbilstības biedra statusam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par tās izslēgšanu no LZS biedru skaita.

O. Krūze iepazīstina klātesošos ar notikumu hronoloģiju saistībā ar ORC Sportboat Eiropas čempionāta organizēšanu, finansēšanu, sacensību atcelšanu un radušajiem LZS finansiālajiem zaudējumiem, kopumā 5215 EUR.
V. Tihonovs izsaka viedokli par nesaprotamajiem sacensību atcelšanas iemesliem, pauž neizpratni par LZS valdes rīcību, kura nav pieņēmusi JK Auda piedāvātos vienošanās nosacījumus, informē par JK Auda izdevumiem pasākuma organizēšanā un LZS iegūto labumu no sacensību reklāmas.
A. Rozins precizē čemionāta atcelšanas iemeslus, kurus norādījusi arī ORC – pārak mazs dalībnieku skaits.
A. Buls informē par iespējamo JK Auda piedāvāto motorlaivu izmantošanu 2018. gada augustā.
O. Kasijanova informē par nenokārtotajām saistībām pret dalībniekiem, kuri pārskaitījuši dalības maksas. A. Rozins papildina par Vācijas tiesneša informāciju par ceļa izdevumu neatmaksāšanu.
M. Birzulis izsaka viedokli, ka starprtautisko saistību izpildi ir steidzami jāpārņem LZS.

Priekšlikums papildināt darba kārtību ar jautājumu par starptautisko saistību atlīdzināšanu, kas radušās ORC EČ atcelšanas dēļ.

Balsojums:
Par 13, Pret – 2, Atturas – nav.
Lēmums. Papildināt darba kārtību ar jautājumu par starptautisko saistību atlīdzināšanu, kas radušās ORC EČ atcelšanas dēļ.

Biedri debatē par nepieciešamību steidzami pārņemt JK Auda saistības pret ārvalstu sportistiem, kuri nav saņēmuši iemaksātās dalības maksas un starptautisko tiesnesi, kuram nav atgriezti ceļa izdevumi, kā arī par šādu saistību pārņemšanas finansējumu.

Priekšlikums visiem biedriem solidāri iemaksāt 100 EUR maksājumu, lai norēķinātos ar ārvalstu sportistiem, kuri nav saņēmuši iemaksātās EČ dalības maksas un starptautisko tiesnesi, kuram nav atgriezti ceļa izdevumi. Šos izdevumus regresa kārtībā piedzīt no JK Auda.

Balsojums:
Par 11, Pret – 4, Atturas – nav.
Lēmums. Visiem biedriem solidāri iemaksāt 100 EUR maksājumu, lai norēķinātos ar ārvalstu sportistiem, kuri nav saņēmuši iemaksātās EČ dalības maksas un starptautisko tiesnesi, kuram nav atgriezti ceļa izdevumi. Šos izdevumus regresa kārtībā piedzīt no JK Auda.

Biedri turpina debatēt par iespējamiem risinājumiem zaudējumu piedzīšanā no JK Auda un vienošanās slēgšanu par zaudējumu kompensēšanas kārtību. A. Dāle norāda, ka ir jau pagājis pietiekams laiks, kurā vienošanos varēja noslēgt un apšauba JK Auda vēlēšanos zudējumus kompensēt nākotnē. M. Birzulis norāda, ka iespējamie nākotnes zaudējumi draud tikt kompensēti tikai uz bērni finansējuma rēķina, līdz ar to ir jāvēršas pret JK Auda ar visstingrākajiem nosacījumiem. S. Backāns norāda, ka JK Auda izslēgšana no LZS situāciju neatrisinās un vajadzētu dod JK Auda laiku šīs problēmas risināšanā. T. Zirdziņš norāda, ka iespējams lēmumu par izslēgšanu pieņemt šodien ar atlikto termiņu, kura laikā jānokārto saistības. Gadījumā, ja saistības netiktu izpildītas, jauns lēmums par izslēgšanu nebūtu jāpieņem. J. Gīslis izsaka priekšlikumu JK Auda izlēgt nekavējoši, ar tiesībām iestāties biedrībā tikai pēc saistību izpildēs.

Tiek piedāvāts balsot par saņemtajiem priekšlikumiem to ienākšanas secībā.

Priekšlikums izslēgt JK Auda no LZS ar 01.02.2018., ja netiek atlīdzināti zaudējumi 3515 EUR apmērā ar bankas pārskaitījumu un noslēgta vienošanās par 4400 EUR kompensēšanas kārtību līdz 01.02.2018.

Balsojums:
Par 12, Pret – 1, Atturas – 2.
Lēmums. Izslēgt JK Auda no LZS ar 01.02.2018., ja netiek atlīdzināti zaudējumi 3515 EUR apmērā ar bankas pārskaitījumu un noslēgta vienošanās par 4400 EUR kompensēšanas kārtību līdz 01.02.2018.

Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu, balsojums par otro priekšlikumu nav aktuāls.

2. LZS valdes locekļa Viktora Tihonova darbības atbilstības LZS interesēm un valdes reglamentam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par viņa atsaukšanu no valdes locekļa amata.

O.Krūze informē dalīborganizācijas par 25.10.2017. gada valdes sēdē pārrunāto jautājumu par V. Tihonova zemo iesaisti jautājuma risināšanā par ORC Sportboat Eiropas čempionāta atcelšanas radīto zaudējumu minimizēšanu. Uzreiz pēc pasākuma atcelšanas V. Tihonovs kā JK Auda pārstāvis un LZS valdes loceklis tika aicināts aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā. Diemžēl Valdes ieskatā, V. Tihonova darbības jautājuma risināšanā nav bijušas jūtamas. Tāpat, tika norādīts, ka 14.09.2018. valdes sēdē paudis viedokli pret zaudējumu piedzīšanu no JK Auda, tādejādi nostājoties pret LZS interesēm.

V.Tihonovs norāda, ka ir ļoti aktīvi iesaistījies problēmas risināšanā, aktīvi sadarbojoties ar N. Mačukānu. Kā rezultāts, esot atgriezta nauda 1435 EUR, bet viņam nesaprotamu iemeslu dēļ N. Mačukāna izteiktie priekšlikumi par vienošanos ir noraidīti no LZS puses bez paskaidrojumiem. Atbildot uz jautājumu par nepiedalīšanos valdes sēdē 25.10.2017., kurā šis jautājums tika skatīts, V. Tihonovs norāda uz pārmetumiem par interešu konfliku un sēdes darba kārtības jautājumiem, kuri viņa ieskatā ir nelietderīgi.
A. Dāle norāda uz V.Tihonova zemo aktivitāti valdes darbā kopumā, kā arī norāda uz formāli pārkāptajiem LZS statūtu punktiem 8.10 un Valdes reglamenta punktiem 3.5.1. un 3.5.7. O. Krūze informē, ka V. Tihonovs 2017. gadā no 8 valdes sēdēm apmeklējis tikai divas un nav piedalījies 3  elektroniskajos balsojumos no pieciem. Tāpat, O. Krūze norāda, ka nav saņēmis no V. Tihonova jebkādu informāciju par valdes sēžu kavēšanas attaisnojumiem.
J. Grīslis izsaka priekšlikumu par V. Tihonova atstādināšanu no Valdes locekļa amata saskaņā ar Statūtu punktu 8.10 un Valdes reglamenta punktiem 3.5.1. un 3.5.7.

Balsojums:
Par 12, Pret – 3, Atturas – nav.
Lēmums. Atstādināt V. Tihonovu no Valdes locekļa amata saskaņā ar Statūtu punktu 8.10 un Valdes reglamenta punktiem 3.5.1. un 3.5.7.

3. Biedrības ‘Latvijas Zēģelētāju savienības’ nosaukuma maiņa un, nepieciešamības gadījumā, atbilstošas statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

O.Krūze iepazīstina ar iepriekš valdē pārrunāto nosaukuma maiņas jautājumā, kā arī informē par izskanējušajiem priekšlikumiem. J. Grīslis norāda uz komplicēto procedūru nosaukuma maiņas gadījumā saistībā ar CSDD kuģu vadīšanas apliecību izsniegšanu. S. Backāns informē par aptuveni 60 sava kluba biedru viedokli, ka nosaukumu nedrīkst mainīt, kā arī šādas maiņas bezjēdzību. G. Šteinerts atbalsta gan J. Grīšļa gan S. Backāna iztekumus, pieminot arī statūtus, kuros ir atsevišķa sadaļa par nosaukumu, ģērboni un karogu. V. Romans piekrīt, ka nosaukums nebūtu maināms bet nepieciešams ieviest zīmolu ‘Sailing Latvia’, kas tiktu izmantots visā komunikācijā. P. Bormanis izsaka priekšlikumu sekot tendencēm modernajā pasaulē un mainīt nosaukumu uz ‘Latvia Sailing’, kā arī norāda, ka šādā nosaukumā pareizā vārdu kārtība būtu Latvia Sailing. E. Kanskis norāda uz vārda zēģelēšana lietošanu tikai pirms otrā pasaules kara, pēc kura šis vārds vairāk Latvijā netiek lietots, tā vietā izmantojot vārdu burāšana. Pārstāvji, kuriem ikdienas darbs saistās ar jaunāko burātāju paaudzi aicina uz pārmaiņām, kuras varētu palīdzēt uzrunāt bērnus un jauniešus. M. Birzulis norāda, ka būtu jāmaina nosaukums vienlaikus ar zīmola ieviešanu, kas pastiprinātu kopējo komunikācijas efektu. T. Zirdziņš atzīmē, ka zīmola izveide ir liels un sarežģīts process. Ja to izdotos paveikt, tad nosaukuma maiņa būtu salīdzinoši vienkāršs tehnisks balsojums.
Tiek piedāvāts Valdei turpināt darbu pie zīmola izstrādes un jautājumu sagatavot virzīšanai nākamajā kopsapulcē.
Priekšlikums Valdei uzsākt zīmola izstrādi un virzīt to izskatīšanai nākamajā kopsapulcē.

Balsojums:
Par 12, Pret – nav, Atturas – 3.
Lēmums. Valdei uzsākt zīmola izstrādi un virzīt to izskatīšanai nākamajā kopsapulcē.

Kopsapulce slēgta pl. 20.00