Kopsapulce 2016. gada 11. marts

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Pilnsapulces protokols Nr. 01-2016

2016.gada 11. martā, Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 15.00
Sapulces vadītājs: Ansis Dāle
Protokolētājs : Oskars Krūze
Pilnsapulce sasaukta saskaņā ar 01.02.2016. Valdes sēdes lēmumu un izziņota 10.02.2016. ar e-pastu.

Piedalās:
1. Latvijas Kaitsērfinga Asociācija – Juris Vasioleks
2. Jahtklubs “Auda” – Viktors Tihonovs
3. Jahtklubs Ēngure” – Māris Kalns
4. Jūras sacīkšu jahtu asociācija – Eižens Kanskis
5. Kuivižu Jahtklubs – Ojārs Rancāns
6. Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija – Uldis Kronblūms
7. Latvijas DN ledusburāšanas asociācija Madars Alviķis
7. Latvijas Mikro klases jahtu asociācija – Rūta Eistreiķe
9. Latvijas ‘Optimists’ klases burātāju asociācija Juris Ailis
8. Latvijas TOPCAT klases asociācija – Guntars Maļina
9. Latvijas „Topper” klubs – Eižens Kanskis
10. Latvijas vindsērfinga asociācija – Jānis Jēkabsons
11. Pilsētas jahtklubs – Rolands Millers
16. Priedaines jahtklubs – Aivars Vētra
12. Rīgas jahtklubs – Valdis Cibuls
18. Rojas jahtklubs – Zigis Goldmanis
18. Stirnu Raga jahtklubs – Edgars Zaķis
13. Usmas jahtklubs- Staņislavs Backāns
14. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija – Rihards Vaivods
Asociētie biedri:
Rojas Zēģelētāju skola – Gunārs Reinholds

Biedrībā reģistrēti 19 biedri un 6 asociētie biedri, sapulcē pārstāvēti 19 biedri un 1 asociētais biedrs. Sapulce ir lemttiesīga. Lēmumu pieņemšanai nepieciešamas 10 balsis un lēmumu pieņemšanai par statūtiem nepieciešamas 13 balsis.

A. Dāle aicina sapulci ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju. Tiek piedāvāts ievēlēt G. Maļinu, O. Krūzi, M. Alviķi. Iebildumu nav un sapulce vienojas par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: G. Maļina, O. Krūze, M. Alviķis.

Tiek piedāvāts apstiprināt iepriekš izsludināto darba kārtību. Nevienam no klātesošajiem nav iebildumu vai papildinājumu dienas kārtībai. Darba kārtība tiek apstiprināta.

Darba kārtība:
1. 2015. gada 27. novembra biedru sapulces protokola apstiprināšana
2. 2015. gada pārskata apstiprināšana
3. Statūtu grozījumi un valdes reglaments
4. 2016. gada budžeta projekts
5. Valdes un Revīzijas komisijas vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi

1. 2015. gada 27. novembra biedru sapulces protokola apstiprināšana

Iebildumi, papildinājumi vai komentāri par iepriekšējās pilnsapulces protokolu nav saņemti. A. Dāle ierosina protokolu apstiprināt.

Balsojums:
Par 18, Pret – nav, Atturas/nepiedalās – 1 (S. Backāns vēl nav ieradies).
Lēmums. Apstiprināt 2015. gada 27. Novembra biedru sapulces protokolu.

2. 2015. gada pārskata apstiprināšana

A. Dāle ziņo par galvenajām LZS aktivitātēm un sportiskajiem rezultātiem 2015. gadā. Tiek izteikta pateicība visai Valdei par darbu iepriekšējos 4 gados.

A. Vētra informē par revīzijas komisijas darbu un iesniedz revīzijas komisijas atzinumu. Finanšu pārskats sniedz pilnu informāciju par LZS darbību 2015. gadā. Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir pietiekami detalizēts. Ieteikumu sadaļā ir tikai viens ieteikums – papildināt vai pārvēlēt revīzijas komisiju līdz pilnam sastāvam. Jautājumu un komentāru nav. A. Dāle ierosina balsot par ziņojuma apstiprināšanu.

Balsojums:
Par 19, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt Revīzijas komisijas ziņojumu.

A. Dāle atver debates par 2015. gada pārskatu. Tiek piedāvāts konkretizēt frāzi darbības pārskatā ‘dalība neskaitāmos čempionātos’ un aizstāt vārdu ‘neskaitāmos’ ar ‘daudzos’.
J. Ailis vēlas precizēt par mērķziedojuma izlietojumu 4500 EUR apmērā, no kura mērķim ir iztērēta tikai daļa naudas. O. Krūze precizē, ka atlikusī daļa šīs naudas tika atskaitīta atpakaļ ziedotājam 2016. gadā, jo tika saņemts atbilstošs finansējums no ISAF. J. Ailis vēlas precizēt par lēmumu procesu saistībā ar saņemto ziedojumu izlietojumu, jo pēc protokoliem nav īsti skaidrs – kādam mērķim konkrētie ziedojumi tiek apstiprināti. Tāpat, tiek ieteikts Valdes sēžu protokolus arī numurēt.
Tiek uzdots jautājums, vai Valde ir apstiprinājusi gada pārskatu. O. Krūze norāda, ka šāda apstiprinājuma nav.
A. Vētra norāda, ka biedru sapulce ir augstākstāvoša lēmējinstitūcija un vairāk Valdes lēmums nav nepieciešams.
Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt Gada pārskatu.

Balsojums:
Par 17, Pret – nav, Atturas – 2.
Lēmums. Apstiprināt 2015. Gada pārskatu

3. Statūtu grozījumi un Valdes reglaments

O. Krūze informē par jau paveikto iepriekšējā pilnsapulcē saistībā ar statūtu projektu un par procesu kā tika sagatavots šis grozījumu projekts. Dalīborganizācijām iepriekš ir izsūtīts gan pats grozījumu projekts, gan arī anotācija ar skaidrojumu par plānotajiem grozījumiem pēc būtības. Ir saņemti divi priekšlikumi saistībā ar šo projektu un O. Krūze ierosina diskutēt par katru no šiem priekšlikumiem un pēc tam lemt par visu projektu kopumā.
Pirmais priekšlikums ir negrozīt Valdes sastāvu no 8 locekļiem uz 7. O. Krūze norāda, ka iepriekšējā pilnsapulcē šis jautājums tika izdiskutēts un biedri lēma samazināt Valdes locekļu skaitu. N. Mačukāns norāda, ka iepriekšējā diskusijas reizē kā arguments par labu samazināšanai bija nepāra skaits, lai neveidotos vienādu balsu skaita gadījums. Tomēr iepriekš netika piebilsts, ka vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss, tādejādi, nav nepieciešams samazināt Valdes sastāvu.
Priekšlikums negrozīt statūtus šajā jautājumā

Balsojums:
Par 10, Pret – 6, Atturas – 3.
Lēmums. Statūtu projektā neiekļaut grozījumus, par Valdes skaitliskā sastāva maiņu.

Priekšlikums no Pilsētas jahtkluba, iekļaut statūtu mērķos ‘LZS pamatmērķis ir sportistu medaļas Olimpiskajās spēlēs’. O. Krūze nolasa J. Grīšļa vēstuli ar motivāciju šiem grozījumiem. Biedri idejiski atbalsta šo priekšlikumu bet diskutē par redakciju. Šāda pamatmērķa iekļaušana būtu jādiskutē redakcijas komisijā pirms iekļaušanas grozījumu projektā. Biedri vienojas veidot redakcijas komisiju turpmāko priekšlikumu izskatīšanai.
Tiek piedāvāts balsot par šī priekšlikuma iekļaušanu turpmākajos statūtu komisijas grozījumos, precizējot punkta redakciju.

Balsojums:
Par 19, Pret – 0, Atturas – 0.
Lēmums. Iekļaut J. Grīšļa priekšlikumu nākamajā statūtu grozījumu projektā, precizējot šī punkta redakciju.

Tiek izskatīts kopējais statūtu grozījumu projekts. Krūze informē, ka esošo statūtu grozījumu projekta
redakciju ir izskatījis arī jurists. A. Dāle ierosina balsot par grozījumu projektu kopumā. Biedri izsaka jaunus
statūtu grozījumu priekšlikumus. Tiek piedāvāts izveidot atsevišķu komisiju, kura strādātu ar statūtu
grozījumiem visu gadu un uz katru biedru sapulci varētu virzīt nepieciešamos grozījumus. Biedri atbalsta
šādas komisijas izveidi.

A. Dāle ierosina balsot par grozījumu projektu kopumā.

Balsojums:
Par 17, Pret – 0, Atturas – 2.
Lēmums. Apstiprināt Valdes reglamentu un LZS statūtus jaunā redakcijā ar labojumiem, saskaņā ar lēmumu par Valdes skaitliskā sastāva nemainīšanu.

4. 2016. gada budžeta projekts

O. Krūze piedāvā izklāstīt galvenās budžeta veidojošās pozīcijas. Sapulces dalībniekiem iebildumu nav. Pēc informācijas noklausīšanās seko jautājumi. R. Eistreiķe uzdod jautājumu par ‘Laser’ klases finansējuma saņēmējiem. A. Dāle informē par šīs naudas sadalīšanas procesu – atbildīgā sporta komisija izvērtē šīs naudas izlietošanas lietderīgumu un rekomendē Valdei naudas sadali. Tiek uzdots jautājums, vai Valde ir apstiprinājusi šo budžeta projektu. O. Krūze informē, ka jautājums Valdē ir pārrunāts bet konkrēta lēmuma šajā jautājumā nav. V. Tihonovs šo situāciju komentē, ka Valde vēlas visus atbildīgos lēmumus, tajā skaitā budžetu, uzticēt biedru sapulcei bet biedriem, savukārt, nav pilnas informācijas par notiekošo komisijās. Biedri diskutē, kurš atbildīgs par budžeta apstiprināšanu. O. Krūze precizē, ka statūtu punkts 7.12.5. nosaka – budžetu apstiprina pilnsapulce. Tiek uzdots jautājums, vai budžetā tiek noteiktas pareizas prioritātes, ja kopējais atbalsts sportam samazinās, bet administratīvie izdevumi palielinās. A. Dāle precizē, ka 2015. gada plānotā nauda sporta atbalstam bija mazāka un palielinājums ir panākts ar ISAF un sponsoru atbalstu Malaizijas sacensībām. Šogad bāzes finansējums paredzēts nedaudz lielāks. Savukārt administratīvo izdevumu pieaugums saistīts ar ģenerālsekretāra pieņemšanu darbā, jo 2015. gadā šis amats nebija visu gadu. Tiek uzdots jautājums par 2015. gada zaudējumiem 10 tūkst. eur apmērā. O. Krūze skaidro, ka šī starpība radusies sakarā ar ziedojumu saņemšanu 2014. gada beigās, jo liela daļa šī finansējuma tika pārskaitīta klubiem 2015. gadā.
Tiek piedāvāts balsot par budžeta projektu.

Balsojums:
Par 19, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt budžeta projektu.

5. Valdes un Revīzijas komisijas vēlēšanas

O. Krūze informē, ka statūti nenosaka precīzu vēlēšanu procedūru.
A. Dāle piedāvā sekojošu vēlēšanu procedūru – sākotnēji apstiprināt vēlēšanu kandidātu sarakstu, tad veikt Valdes priekšsēdētāja vēlēšanu debates un vēlēšanas, balsojot par katru kandidātu pēc kārtas, tad veikt Valdes locekļu debates un vēlēšanas, balsojot ar vēlēšanu biļeteniem un pēc tam veikt revīzijas komisijas vēlēšanas.

Balsojums:
Par 19, Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt piedāvāto vēlēšanu procedūru.

O. Krūze iepazīstina ar saņemto kandidātu sarakstu.
A. Dāle dod vārdu priekšsēdētāja kandidātam V. Tihonovam, kurš informē par savu redzējumu LZS attīstībai un plānotajiem darbības uzlabojumiem, vēršot uzmanību uz burāšanas pieejamības uzlabošanu. V. Tihonovs atbild uz jautājumiem.
A. Dāle izklāsta savu redzējumu uz LZS attīstību kā priekšsēdētāja kandidāts, uzsverot Valdes locekļu nozīmību un atbild uz jautājumiem.
Tiek izteikts komentārs par prezidenta nomaiņas mehānismu un priekšlikumi ieviest jaunprezidenta statusu un noteikt statūtos, ka no viena kluba nevar ievēlēt vairāk par vienu Valdes locekli.

Notiek balsojums par pirmo Valdes priekšsēdētāja kandidātu V. Tihonovu.

Balsojums:
Par 8, Pret – 9, Atturas – 2.
Lēmums. V. Tihonovs nav ievēlēts par Valdes priekšsēdētāju.

Notiek balsojums par otro Valdes priekšsēdētāja kandidātu A. Dāli.

Balsojums:
Par 10, Pret – , Atturas – 9.
Lēmums. A. Dāle ievēlēts par Valdes priekšsēdētāju.

Notiek Valdes locekļu kandidātu debates.
Tiek izdalīti balsošanas biļeteni un biedri tiek aicināti atzīmēt ne vairāk par 7 kandidātiem.
Tiek izsludināts pārtraukums balsu skaitīšanai.
Tiek paziņoti balsošanas rezultāti:

Jānis Preiss – 13 balsis, ievēlēts
Valdis Vancovičs – 17 balsis, ievēlēts
Ģirts Fišers-Blumbergs – 18 balsis, ievēlēts
Jānis Grīslis – 10 balsis, ievēlēts
Jānis Tērauds – 8 balsis, nav ievēlēts
Rihards Vaivods – 15 balsis, ievēlēts
Normunds Mačukāns – 5 balsis, nav ievēlēts
Valters Romans – 16 balsis, ievēlēts
Juris Ailis – 8 balsis, nav ievēlēts
Andrejs Buls – 4 balsis, nav ievēlēts
Viktors Tihonovs – 16 balsis, ievēlēts

Lēmums. LZS Valdē ievēlēti J. Preiss, V. Vancovičs, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis, R. Vaivods, V. Romans, V. Tihonovs.

Par revīzijas komisijas kandidātiem tiek izvirzīti Aivars Vētra, Uģis Kalmanis un Anrijs Špats.
Tiek piedāvāts balsot par Revīzijas komisiju kopumā.

Balsojums:
Par 18, Pret – 0, Atturas – 1.
Lēmums. Apstiprināt Revīzijas komisiju sekojošā sastāvā – A. Vētra, U. Kalmanis, A. Špats

6. Dažādi jautājumi

V. Cibuls izsaka priekšlikumu par Ķīšezera tiltu šķērsošanas mehānismu un par jauniešu iesaisti Platu 25 vai jūras burāšanas komandās. Biedri norāda, ka asociācijas varētu būt ieinteresētas jauniešu pieņemšanā un tas vairāk ir komunikācijas jautājums, jo brīvas vietas laivās ir.
M. Alviķis novēl jaunajai Valdei būt aktīvai un organizēt ‘brainstorm’, lai ģenerētu jaunas idejas attīstībai.
S. Backāns norāda uz nepieciešamību vērtēt dalīborganizāciju aktivitāti ar mērķi to stimulēt.
Kārtējo reizi izskan priekšlikums jeb viela pārdomām par nosaukuma maiņu uz ‘burāšanu’.
V. Romans norāda uz nepieciešamību precizēt balsošanas kārtību un ierakstīt to statūtos.
Dalīborganizācijas tiek aicinātas būt aktīvākām un gatavot priekšlikumus, kurus nosūtīt ģenerālsekretāram tālākai virzīšanai.
Ģenerālsekretārs tiek aicināts apmeklēt Usmas jahtklubu.

Pielikumā:
– Gada pārskats un Vadības ziņojums
– Revīzijas komisijas ziņojums
– 2016. gada Budžeta projekts
– Statūtu grozījumu projekts un Valdes reglamenta projekts