2014.g. pilnsapulce

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

pilnsapulces protokols Nr. 1.

2014. gada 22. martā Rīgā, Ezermalas 30, SC Ķeizarmežs.
Sākums plkst. 10.00

Sēdes vadītājs: A. Dāle

Piedalās:
Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji:
N.Mačukāns (JK Auda), Ē. Vēvelis (Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija, Pilsētas JK, Latvijas Topcat klases asociācija), O. Rancāns (Kuivižu JK), K. Kanska (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija), L. Āboliņš (Latvijas Kaitsērfinga asociācija), A. Ozols (Jūras sacīkšu jahtu asociācija), A. Buls (Stirnu raga JK), J. Ailis (Latvijas Otimists klases buratāju asociācija), M. Kalns (JK Engure) , Madars Alviķis (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija), A. Vētra (Priedaines JK), P. Bormanis (Latvijas Topper klubs), I. Auza (Rīgas JK), J. Preiss (Latvijas Vindsērfinga asociācija), Z. Goldmanis (Rojas JK), V. Romans (Usmas JK).
Asociētie biedri:
I. Kaļķe (Ra), V. Krupovičs (Jatvijas JK).
Valdes locekļi:
A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
E. Mežote, J. Vasioleks, A. Rozins.

Darba kārtība:

1. LZS prezidenta un ģenerālsekretāra ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2013.gadā.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2013. gada budžeta izpildi.
3. Debates.
4. 2013. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
5. 2014. gada budžeta apstiprināšana.
6. Statūtu grozījumi.

J. Ailis ziņo, ka pilnsapulcei reģistrējušies 18 dalīborganizāciju pārstāvji, 2 asociētie biedri.

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2013. gadā.

A. Dāle ziņo par 2013. gada galvenajiem notikumiem (skat. pielikumu).
A. Dāle lūdz pieņemt zināšanai ģenerālsekretāra M. Kalniņa lēmumu par atteikšanos no pienākumu pildīšanas.

2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2013. g. budžeta izpildi.

A. Vētra iepazīstina ar revīzijas komisijas ziņojumu un izsaka vērtējumu, ka ienākumu un izdevumu pārskatā detalizēti atspoguļotā finanšu uzskaite pa pozīcijam sniedz izsmeļošu priekšstatu par naudas izlietojumu (skat. pielikumu).
Revīzijas komisija izvērtēja arī valdes uzdoto pārbaudi par LZS stratēģijas izstrādi un piedalīšanos ISAF konferencē un uzskata, ka valde ir pieņēmusi lēmumus un uzņēmusies finansiālu atbildību, bet pilnsapulce ir jāizvērtē, vai maksājumi ir bijuši atbildīgi.

3. Debates.

A. Vētra aicina izvērtēt LZS izstrādāto pārvaldes struktūru, atvēlot jahtklubiem, kā LZS stūrakmeņiem, pienācīgu vietu.

A. Buls un O. Rancāns lūdz paskaidrot par ziedojumu naudas nodošanu DN asociācijai.
J. Ailis paskaidro, ka ar 2012. g. 28. decembra un 2013. g. 20. decembra valdes lēmumiem DN asociācijai tika nodoti 11400 Ls ziedojumos saņemtie līdzekļi ledusburāšanas attīstībai, par ko ir noslēgti attiecīgi līgumi.

4. 2013. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

Lēmums.
4.1. Apstiprināt 2013. gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumu.

Balsojums. Par – 17; N. Mačukāns (JK Auda), Ē. Vēvelis (Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija, Pilsētas JK, Latvijas Topcat klases asociācija), O. Rancāns (Kuivižu JK), K. Kanska (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija), L. Āboliņš (Latvijas Kaitsērfinga asociācija), A. Ozols (Jūras sacīkšu jahtu asociācija), J. Ailis (Latvijas Otimists klases buratāju asociācija), M. Kalns (JK Engure) , Madars Alviķis (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija), A. Vētra (Priedaines JK), P. Bormanis (Latvijas Topper klubs), I. Auza (Rīgas JK), J. Preiss (Latvijas Vindsērfinga asociācija), Z. Goldmanis (Rojas JK), V. Romans (Usmas JK).
Pret – 0, atturas – 1; A. Buls (Stirnu raga JK),

5. 1. Par 2014. gada budžetu.

J. Ailis iepazīstina ar valdē apstiprinātajām 2014. gada ieņēmumu un izdevumu pozīcijām.
Ievērojams pieaugums ir IZM finansējumam pēc LSFP kritērijiem par 2013. gadā sasniegtajiem rezultātiem un federācijas aktivitātēm.
Ieņēmumi no kvalifikācijas komisijas tiek plānoti ar 30 % pieaugumu, jo 2013. gadā darbs tika uzsākts tikai maijā.
A. Dāle piebilst, ka ir panākta vienošanās par LOK finansējuma palielināšanu līdz 17075 Eur.
A. Buls lūdz paskaidrot, vai ir kāda budžeta sadaļa, kurā jūras sacīkšu jahtas varētu pretendēt uz finansējumu. A. Dāle paskaidro, ka finansējums primāri tiek novirzīts jauniešu prioritārajām klasēm, saskaņā ar LZS stratēģiju.
V. Romans ierosina pilnsapulcei izteikt viedokli par izdevumu iekļaušanu budžetā dalībai ISAF konferencē. A. Dāle, O. Rancāns, A. Vētra , K. Kanska. I. Auza, N, Mačukāns izsaka atbalstu dalībai konferencē.
5.1. Nolēma. Par izdevumu iekļaušanu budžetā dalībai  ISAF konferencē .
Balsojums.
Par – 18; N. Mačukāns (JK Auda), Ē. Vēvelis (Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija, Pilsētas JK, Latvijas Topcat klases asociācija), O. Rancāns (Kuivižu JK), K. Kanska (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija), L. Āboliņš (Latvijas Kaitsērfinga asociācija), A. Ozols (Jūras sacīkšu jahtu asociācija), J. Ailis (Latvijas Otimists klases buratāju asociācija), M. Kalns (JK Engure) , Madars Alviķis (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija), A. Vētra (Priedaines JK), P. Bormanis (Latvijas Topper klubs), I. Auza (Rīgas JK), J. Preiss (Latvijas Vindsērfinga asociācija), Z. Goldmanis (Rojas JK), V. Romans (Usmas JK), A. Buls (Stirnu raga JK).
Pret – 0, atturas – 0.

A. Ašeradens ierosina lēmumu par budžeta apstiprināšanu kopumā pieņemt pēc statūtu grozījumu apstiprināšanas.

6. Statūtu grozījumi.

J. Ailis iepazīstina ar valdes apstiprināto statūtu grozījumu projektu.
A. Dāle izsaka argumentus valdes struktūras izmaiņām – pilnsapulce ievēl prezidentu un 7 valdes locekļus. Sarunās ar LOK par finansējuma palielināšanu tika norādīts, ka ģenerālsekretāram federācijā jāpilda programmu vadītāja funkcijas. A. Dāle uzskata, ka ģenerālsekretāram ir jābūt pilna laika darbiniekam, jākoordinē komisiju darbs, ar atbilstošu algu, vismaz 1000 Eur/mēn. pirms nodokļu nomaksas. Nākotnē vēlams arī īrēt biroja telpas.
P. Bormanis ierosina nepalielināt valdes locekļu skaitu (atstāt 6 valdes locekļus). Klātesošie diskutē par valdes locekļu skaitu. A. Ašeradens uzskata, ka nevajag samazināt pārstāvniecību tik lielā organizācijā.

Nolēma.
6.1. Balsojums par jauno statūtu redakcijas 7.1.12.1.p. Biedru pilnsapulce ievēl uz 4 gadiem valdes priekšsēdētāju (LZS prezidentu), pārējos 7 valdes locekļus un revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
Par – 15; N. Mačukāns (JK Auda), Ē. Vēvelis (Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija, Pilsētas JK, Latvijas Topcat klases asociācija), O. Rancāns (Kuivižu JK), K. Kanska (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija), L. Āboliņš (Latvijas Kaitsērfinga asociācija), , J. Ailis (Latvijas Otimists klases buratāju asociācija), M. Kalns (JK Engure) , Madars Alviķis (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija), A. Vētra (Priedaines JK), I. Auza (Rīgas JK), J. Preiss (Latvijas Vindsērfinga asociācija), Z. Goldmanis (Rojas JK), V. Romans (Usmas JK).
Pret – 2, P. Bormanis (Latvijas Topper klubs), A. Ozols (Jūras sacīkšu jahtu asociācija).
Atturas – 1. A. Buls (Stirnu raga JK).

Klātesošie diskutē par statūtu 8.1, 8.2 un 8.4.p. grozījumiem.
A. Vētra uzskata, ka jāuzticas ievēlētajam prezidentam un jāļauj viņam no valdes locekļu vidus izvēlēties valdes priekšsēdētāja vietnieku.

Klātesošie diskutē par piedāvātajām izmaiņām 8.9.p. par izpilddirektora amata nosaukuma nomaiņu uz ģenerālsekretāru.
A. Dāle uzskata, ka nākotnē varētu būt arī ģenerālsekretārs un sekretāre. P. Bormanis norāda, ka grāmatvedības kārtošana un līgumu slēgšana ir valdes atbildība. J. Ailis paskaidro, ka statūtos ir atruna par attiecīgajiem pilnvarojumiem norādīto pienākumu veikšanai.

Nolēma.
6.2. Apstiprināt LZS statūtu jauno redakciju kopumā.
Balsojums.
Par – 18; N. Mačukāns (JK Auda), Ē. Vēvelis (Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija, Pilsētas JK, Latvijas Topcat klases asociācija), O. Rancāns (Kuivižu JK), K. Kanska (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija), L. Āboliņš (Latvijas Kaitsērfinga asociācija), A. Ozols (Jūras sacīkšu jahtu asociācija), J. Ailis (Latvijas Otimists klases buratāju asociācija), M. Kalns (JK Engure) , Madars Alviķis (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija), A. Vētra (Priedaines JK), P. Bormanis (Latvijas Topper klubs), I. Auza (Rīgas JK), J. Preiss (Latvijas Vindsērfinga asociācija), Z. Goldmanis (Rojas JK), V. Romans (Usmas JK), A. Buls (Stirnu raga JK).
Pret – 0, atturas – 0.

5.2. 2014. gada budžeta apstiprināšana.

A. Dāle ierosina tuvākajā laikā ieviest izmaiņas par ģenerālsekretāra pienākumiem, kas noteikti pilnsapulcē, valdē lemt par konkursa rīkošanu ar darba uzsākšanu no 1. jūnija.
E. Kanskis norāda, ka atvēlētajos 17075 Eur jāiekļauj arī pārējās biroja un citas administrācijas izmaksas. A. Ašeradens uzskata, ka papildinātās pozīcijas vēlāk arī valdē jāprecizē un jāapstiprina, ievērojot arī to, ka darbs netiks pārtraukts 31. decembrī.

Nolēma.
Apstiprināt LZS 2014. gada budžetu ar LOK finansējuma izmaiņām un tā izlietojumu.
Balsojums.
Par – 18; N. Mačukāns (JK Auda), Ē. Vēvelis (Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija, Pilsētas JK, Latvijas Topcat klases asociācija), O. Rancāns (Kuivižu JK), K. Kanska (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija), L. Āboliņš (Latvijas Kaitsērfinga asociācija), A. Ozols (Jūras sacīkšu jahtu asociācija), J. Ailis (Latvijas Otimists klases buratāju asociācija), M. Kalns (JK Engure) , Madars Alviķis (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija), A. Vētra (Priedaines JK), P. Bormanis (Latvijas Topper klubs), I. Auza (Rīgas JK), J. Preiss (Latvijas Vindsērfinga asociācija), Z. Goldmanis (Rojas JK), V. Romans (Usmas JK), A. Buls (Stirnu raga JK).
Pret – 0, atturas – 0.

Dažādi.

A. Rozins ierosina valdē izsludināt pilnsapulci jauna valdes locekļa vēlēšanām.

Pilnsapulces beigas plkst. 12.10

Sēdes vadītājs                                                                                                            Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                 Juris Ailis

 

2013. atskaite par padarīto darbu LZS.

 

Sacensības Latvijā.

 • Eiropas čempionāts Formula Windsurfing klasē un IFCA Slaloma Grand Prix, Liepājā. Piedalījās 57 dalībnieki no 14 valstīm.
 • Micro Eiropas Kausa posms Usmā.
 • Latvijas Jaunatnes Olimpiāde Liepājā. Piedalījās 33 burātāji.
 • Neil Pryde Baltijas Kausa finālposms vindsērfingā Liepājā. Piedalījās 103 dalībnieki no 11 valstīm.
 • Latvijas čempionāti – DN, Micro, Jūras jahtām, jauniešiem (Optimist, Laser 7), Laser Radial Q25, ORC Sportboat un kaitsērfingā, Raceboard un Bic Techno, Formula Windsurfing, Slalom un Wave disciplīnās.

Mūsu sasniegumi.

1.vieta Pasaules čempionātā sievietēm Matīsei Raceboard klasē, Čehijā.

1. vieta J. Preisam 2013. gada Pasaules čempionātā ziemas vindsērfingā, Somijā.

1.vieta A.Dālem 2013. Eiropas čempionātā Formula Windsurfing Youth & Masters 2013 Grandmaster grupā Formula Windsurfing un Grand Prix Slalom klasē, Liepājā.

2. vieta J. Preisam Eiropas čempionātā Formula Windsurfing 2013 Masters klasē un augstā 6 vieta kopvērtējumā Liepājā. Kā arī vieta kopvērtējumā Pasaules čempionātā Horvātijā.

J.Preiss ir 2013. gada Baltijas kausa ieguvējs Formula Windsurfing klasē.

3. vieta A. Dālem un 4. vieta M. Birzulim Eiropas kausa kopvērtējumā Formula Windsurfing klasē.

2 . vieta M. Birzulim Eiropas Čempionātā Formula Windsurfing Master klasē Azoru salās.

A.Dālem 3. vieta kopvērtējumā un 2. vieta Grandmaster grupā World Youth and Masters 2013 Pasaules čempionātā Austrijā. 10. vieta Raimondam Zelčam jauniešu ieskaitē.

2. vieta Pasaules čempionātā Micro Racer divīzijā Vladimiram Smoļakovam.

3. vieta Robertam Vancovičam Optimist klasē starptautiskajā regatē „Rudens vēji” Lietuvā.

15. vieta Matīsam Alviķim Pasaules čempionātā DN klasē.

Latvijas burātāji piedalījās arī ORC Pasaules čempionātā Zviedrijā, pasaules un Eiropas čempionātā Laser 4.7 klasē, Ziemeļvalstu čempionātā, PČ Formula Windsurfing, PČ, vindsērfingā jauniešiem Techno 293 klasē, EČ vindsērfingā jauniešiem 293 klasē, EČ vindsērfingā Masters Formula windsurfing, PČ Kiteboarding, PČ jauniešiem ledusburāšanā.

Ar piedalīšanos Tall Ships Race Rīgā piedalījās 2 jahtas Spaniel un Galaxy. Liels nopelns Latvijas Burāšanas mācību asociācijai. Tāpat pati Tall Ships Race regate ar cēliem buriniekiem no visas pasules Daugavā, izvērtās par lieliem svētkiem gan pašiem dalībniekiem, gan rekordskaitam skatītāju un pašiem rīdziniekiem.

Mūsu sabiedriskais darbs.

 • ISAF kongress, novembrī Omāna. Latvija, kopā ar Lietuvu ir iekļauta Ziemeļvalstu grupā. Tika apstiprinātas 2020 Tokijas olimpiādes burāšanas klases. Kaitserfingam ir labas izredzes tikt iekļautam burāšanas olimpiskajā programmā 2020 gadā, ja SOK piešķirs 12 medaļu komplektu. Veicot pārunas ar SOK un ISAF pārstāvjiem, esam pieteikušies uz burāšanas treneru programmas izstrādi Latvijā jau 2014 gadā. Cerot pie labvēlīga SOK un LOK finansējuma, tā dos labu iespēju mūsu treneriem pilnveidot savas zināšanas, kā arī izstrādāt burāšanas treneru apmācības sistēmu Latvijā.
 • LZS nodarbināja 9 trenerus jauniešu un olimpiskās klasēs.
 • LZS apstiprināja jaunu struktūru izveidi papildinot jau esošās komisijas ar jaunām n sporta, mārketinga un kreiserjahtu komisijām.
 • LZS izstrādāja (deviņu valdes un sporta komisijas locekļu sastāvā)savas organizācijas vīziju un misiju līdz 2018 gadam
 • Uzņemti 2 jauni asociācijas biedri – skautu un gaidu centrālā organizācija, Latvijas Kaitsērfinga asociācija.
 • Ministru kabinets ar naudas balvām novērtēja mūsu sportistu augstos sasniegumus Micro klasē un Raceboard klasē sievietēm(5,763 Ls).
 • Sadarbībā ar SOK un LOK izdevās rast līdzfinansējumu 4,080 USD apmērā perspektīvajiem vindsērfingistiem un Laser burātājam, gatavojoties 2014 Jaunatnes Olimpiādes atlases sacensībām.
 • Kvalifikācijas komisijas sadarbībā ar CSDD nodrošināja eksāmenu pieņemšanu 58 kursantiem starptautisko vadītāju apliecību saņemšanai.
 • Darbu Daugavā pie Vanšu Tilta sācis jauns Pilsētas jahtklubs, kur bērnu sekciju vada mūsu olimpiete un pasaules čempione Vita Matīse.
 • Usmas jahtklubam aprit 40 gadu jubileja.
 • Tika aktīvi aizstāvēta pozīcija valstiskā līmenī, lai saglabātu burāšanas bāzi Mežaparkā, Pāvu ielā 14 un atjaunotu burāšanas centru SC Mežaparks teritorijā.

Ansis Dāle, prezidents

2014.22.03

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība”
GADA PĀRSKATS
par 12 mēnešiem periodā
2013. gada 1. janvāris – 31. decembris

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” GADA PĀRSKATS par periodu līdz 2013. gada 31.decembrim

 

BILANCE
31.12.2013 31.12.2012
Ls Ls
AKTĪVS
Apgrozāmie līdzekļi
II DEBITORI:                191                 661
Nodokļu pārmaksas 183
Nākamo periodu izdevumi 8
DEBITORI KOPĀ: 191 661
 

IV NAUDAS LĪDZEKĻI

 

13 902

 

22 993

N/K Valsts kasē 548
N/k Swedbank 13 334
Pārējie naudas līdzekļi 20
NAUDAS LĪDZEKĻI KOPĀ: 13 902 22 993
APGROZĀMIE  LĪDZEKĻI KOPĀ: 14 093 23 654
Aktīvu kopsumma 14 093 23 654

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” GADA PĀRSKATS par periodu līdz 2013. gada 31.decembrim.

BILANCE
 

31.12.2013

 

31.12.2012

Ls Ls
PASĪVS
Fondi:
3. Rezerves fonds 12 367 21 012
FONDI KOPĀ: 12 367 21 012
Kreditori:
ILGTERMIŅA KREDITORI

Citi aizņēmumi

 

1 719

1 719

Saistības pret BGS, SIA         1 719
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ: 1 719 1 719
ĪSTERMIŅA KREDITORI
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 267
Pārējie kreditori 7 656
Norēķini ar eksaminatoriem             7
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ: 7 923
KREDITORI KOPĀ: 1 726 2 642
Pasīvu kopsumma 14 093 23 654

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” GADA PĀRSKATS par periodu līdz 2013. gada 31.decembrim

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
2013 2012
Ls Ls
I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Iekasētā biedru nauda par pārskata gadu
 

2 500

2 500 1500
II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Vispārējie ziedojumi no juridiskām personām
 

11 900

11 900 16 970
IV Saņemtās dotācijas 47 080  68 839
Latvijas Sporta federāciju padomes finansējums 30 738
LR Izglītības ministrijas Sporta pārvldes finansējums 5 763
Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums 8 550
Rīgas Domes Izglītības un Kultūras departamenta finansējums 2 029
 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

 

3 849

 

11 153

Ieņēmumi no eksāmenu organizēšanas 3 287
Ieņēmumi no apliecību izsniegšanas 530
Citi ieņēmumi 32
 

VI Citi ieņēmumi

 

868

 

1 014

Dalības maksa LZS rīkotajās sacensībās 840
Citi grāmatvedības ieņēmumi (valūtas svārstības, labojumi) 28
VII Ieņēmumi kopā 66 197 99 476
VIII Izdevumi:
1 Naudas maksājumi personām  27 161
 

2 Materiālu izdevumi

 

2 241

 

1 448

Latvijas čempionātu un kausu organizēšanas izdevumi 1 583
Biroja un citi darbības nodrošināšanas izdevumi 330
Citi materiālu izdevumi (izstādes) 198
Apliecību izgatavošanas izdevumi 130
 

3 Algas

24 152 28 389
Darba algas trenneriem 17 528
Darba alga izpilddirektoram 4 200
Atlīdzība par apliecībām un eksāmeniem 2 424
 

4 Sociālās aprošināšanas maksājumi

5 778  

6 759

Sociālās aprošināšanas maksājumi trenneriem 4 222
Sociālās aprošināšanas maksājumi izpilddirektoram 1 012
Sociālās aprošināšanas maksājumi par apliecībām, eksāmeniem 526
Pārējās izmaksas 18
 

6 Citi izdevumi.

42 671 25 508
Finansējums dalīborg. – Latvijas DN Ledusburāšanas asociācija 11 750
Finansējums dalīborg. – Latvijas Vindsērfinga asociācija 5 621
Finansējums dalīborg. – Usmas jahtklubs 3 730
Finansējums dalīborg. – Vindsērfinga Klubs Rietumkrasts 3 031
Finansējums dalīborg. – Jahtklubs “Auda” 2 149
Finansējums dalīborg. – Latvijas “Optimists” klases burātāju as. 1 732
Finansējums dalīborg. – Latvijas jahtklubs 1 200
Finansējums dalīborg. – Kuivižu jahtklubs 840
Finansējums dalīborg. – Priedaines jahtklubs 550
Finansējums dalīborg. – Jahtklubs ”Engure” 120
Naudas balvas, saskaņā ar MK rīkojumu, t.sk. IIN 5 223
Starptautisko burāšanas noteikumu tulkošana un rediģēšana 1 005
Latvijas čempionātu un kausu organizēšanas izdevumi 452
Dalības maksa starptautiskajās organizācijās 533
Citi pakalpojumu izdevumi (izstādes) 426
Komandējuma izdevumi (ISAF kongress) 1 390
Grāmatvedības  pakalpojumi 1 300
Administratīvie izdevumi (semināri, mājas lapa) 1 104
Sakaru izdevumi 323
Banku izdevumi 175
Transporta  izmaksas 15
Soda naudas 2
IX Nodokļi
X Izdevumi kopā 74 842 89 265
XI Ieņēmumu un izdevumi starpība (8 645) 10211

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” GADA PĀRSKATS par periodu līdz 2013. gada 31.decembrim

 

 

Ziedojumu un dāvinājumu  pārskats

2013

Ls

2012

Ls

I Atlikums pārskata gada sākumā 9 450
 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

11 900 16 970
 

1 Neierobežotai lietošanai saņemtie ziedojumi (t.sk. vispārēji ziedojumi)

11 900 16 970
 

1.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

11 900 16 820
1.3 Fiziskās personas (rezidenti) 150
2 Noteiktiem mērķiem saņemtie ziedojumi (t.sk.  mērķziedojumi) 0 0
 

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

16 810 7 520
 

1 Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu izlietojums (t.sk. vispārējo ziedojumu)

16 810 7 520
 

1.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

16 810 7 520
 

1.1.1  Sabiedriskā labuma darbībai

16 810 7 520
2 Noteiktiem mērķiem saņemto ziedojumu izlietojums (t.sk.  mērķziedojumu) 0 0
 

IV Atlikums pārskata gada beigās

4 540 9 450

 

 

Ziedotāji un dāvinātāji
Neierobežotai lietošanai saņemtie ziedojumi (t.sk. vispārēji ziedojumi) 1190 0
Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas: umurs

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Naudas ziedojums vai dāvinājums

Mantiskais ziedojums vai dāvinājums

ALKOM-TRANS, SIA 40003067391 2 000
AVK daļa, SIA 40003713338 1 500
Baltijas jahtu serviss, SIA 40003718706 300
CESARS, SIA 40003475655 6 000
ĢEODĒZISTS, SIA 41203006878 1 800
LATVIJAS DATORU CENTRS, SIA 40003000939 300
Kopā: 11 900 0
Noteiktiem mērķiem saņemtie ziedojumi (t.sk. mērķziedojumi) 0 0

 

ZIŅOJUMS

Par Latvijas Zēģelētāju savienības 2013.gada pārskatu

 

Revīzijas komisija ir iepazinusies ar Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) valdes sēžu protokoliem  un finansu pārskatu.
Par   šiem   finansu   pārskatiem,   grāmatojumu   reģistru   kārtošanu,  līdzekļu uzskaiti un glabāšanu ir atbildīgavalde.
Valde tāpat ir atbildīga par finansu līdzekļu piešķiršanas, atsevišķiem pasākumiem, to lietderību un izmantošanas efektivitāti.
Komisijas  pienākumos ietilpst dot neatkarīgu grāmatvedības funkciju  izpildes novērtējumu, pamatojoties uz dokumentu pārbaudi. Veidojot slēdzienu, tika novērtēts finansu pārskata pilnīgums un savstarpējā atbilstība. Revīzijas komisijai iesniegtie dokumenti dod pietiekamu pan1atLi atzinuma izteikšanai.

Slēdziens

 Finansu pārskats sagatavots, pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc valdes apliecinājuma  ir uzrādītas atbilstoši esošajām prasībām.
Salīdzinot   finansu   pārskatu  ar  citiem  informācijas   avotiem,  var  teikt,  ka kopumā tie pareizi atspoguļo un apkopo saimnieciskos darījumus un notikumus.
Uzskaite un grāmatojumi tiek kārtoti pēc nepārtrauktības  principa  visa pārskata gada ·laikā tm tie dod pārskatāmību par atlikumiem uz atskaites perioda sākumu tm uz atskaites gada beigām.
Pēc revīzijas komisijas domām finansu pārskats  būtiskajos  aspektos atspoguļo LZS finansu stāvokli uz 2013.gada 31.decembri tm tās darbības rezultātu par 2013.gadu, kā arī naudas kustību 2013.gadā atbilstoši pieņemtajiem grāmatojumu principiem.

LZS 2014. GADA BUDŽETS

 

 

 

Atlikums uz 2014.gada 01.01.
Swedbank                                                                  18972 Eur
Nauda                                                                         28 Eur
Valsts Kase,                                                               781 Eur
Kopā:                                                                         19781 Eur

Plānotie Ieņēmumi:

Nr.

p.

k.

 

Avots

 

Mērķis

 

Summa

1 Dotācijas no valsts budžeta:
1.1 LOK Olimpisko sporta veidu federācijām. Olimpiskās sagatavošanas programmas. 20040
1.2 LSFP, IZM Federācijas darbībai un sporta pasākumi. 16954
1.3 LSFP, IZM Starptautisku sacensību rīkošana. 9713
1.4 LSFP Treneru darba algām. 31173
2 Biedru naudas Biedri un asociētie biedri 3984
3 Kvalifikācijas komisija CSDD samaksa par eksāmeniem. 8000
4 Dalības maksa Latvijas čempionāts jūras jahtām. 1280
5 Ziedojumi Jahtklubu darbības un jaun. sporta atbalst. 13500
6 Pašvaldību finansējums RD finansējums dalībai sacensībās. 1380
7. SOK Solidaritāte Treneru semināra rīkošana 8737
KOPĀ: 114761

 

Izdevumi

N.p. Mērķis Summa
1. Dalība starptautiskās organizācijās (ISAF, EUROSAF,IODA, Techno). 800
2. Latvijas izlases un jauniešu dalībai sacensībās (zied. un valsts finans.) 12992
3. Sporta pasākumu rīkošana.
3.1. Starptautisku sacensību rīkošana. LSFP, IZM finansējums. 7713
3.2. EuroMicro. 1000
3.3. Pasaules un Eiropas čempionāts jauniešiem DN un IceOpti klasē. 1000
3.4. Latvijas čempionāts jūras jahtām, jauniešiem, vindsērfingā. Latvijas kauss 4911
3.5. Finansējums jahtklubiem sacensību rīkošanai (zied.). 12825
4. Apbalvojumi, medaļas. 1600
5. Finansējums dalībai sacensībās (RD finansējums, DN PČ). 1380
6. Kvalifikācijas komisija. 5200
7. LZS pasākumu rīkošana. Seminārs, izstāde, telpu īre, bukletu

izgatavošana, aprīkojums.

10279
 

8.

Ģenerālsekretāra darba alga., izdevumi grāmatvedībai,

administratīvie izdevumi, komandējuma izdevumi ISAF konferencē.

 

17075

9. Treneru darba alga. 31173
10. Par augstiem sasniegumiem sportā. V. Antonovs. 768
11. Citi izdevumi. 420
KOPĀ: 109136

 

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005.gada 22. jūlijā
Reģ. Nr. 50008003331

 

 

B   I   E   D   R   Ī   B   A   S
LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA
statūti

 

 

 

(JAUNĀ REDAKCIJA)
Apstiprināti
Latvijas Zēģelētāju savienības pilnsapulcē 2014. gada 22. martā

 

1.nodaļa. Nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Zēģelētāju savienība”, nosaukuma saīsinātais variants LZS (turpmāk tekstā – Savienība vai LZS).
1.2. Savienības nosaukums angļu valodā ir Latvian Yachting Union (saīsināti – LYU).

2.nodaļa. LZS mērķi un uzdevumi.

2.1. LZS mērķis ir koordinēt burāšanas sportu un veicināt tā attīstību Latvijā.
2.2. LZS uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:
2.2.1. pārstāvēt burāšanas sporta intereses Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sporta biedrībās (LSFP, LOK u.c.);
2.2.2. popularizēt un sekmēt burāšanas sporta un motorjahtu kustības attīstību Latvijā, tai skaitā sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos burāšanas sportā;
2.2.3. veikt nepieciešamo saimniecisko darbību, lai nodrošinātu burāšanas sporta attīstību valstī;
2.2.4. organizēt olimpisko klašu un visu Latvijā apzināto burāšanas sporta veidu attīstību; organizēt sporta sacensības burāšanā (tai skaitā bērniem, skolēniem un jauniešiem);
2.2.5. organizēt bērnu un jauniešu apmācību burāšanas sportā, kā arī organizēt pieaugušo apmācību visa veida jahtu vadītāju un kapteiņu kvalifikācijas kursos, veicinot burāšanas tradīciju un ētikas normu ievērošanu;
2.2.6. godprātīgi veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos deleģētās funkcijas un pienākumus;
2.2.7. ieviest kopīgus klasifikācijas, jahtu apmērīšanas un starptautiskos burāšanas sacensību noteikumus;
2.2.8. sastādīt kopīgu burāšanas sporta sacensību kalendāro plānu;
2.2.9. izšķirt apelācijas par sacensību protestu komitejas lēmumiem;
2.2.10. izšķirt strīdus un sūdzības starp LZS biedriem un asociētajiem biedriem;
2.2.11. pārstāvēt Latvijas burāšanas sportu citās valstīs un starptautiskajā burāšanas federācijā (ISAF).

3.nodaļa. LZS darbības termiņš.

3.1. LZS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedri, to iestāšanās Savienībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Par LZS biedru var kļūt Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta sabiedriska sporta organizācija, kuras darbība ir saistīta ar burāšanas sportu. Par LZS asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība. Persona, kļūšanai par biedru vai asociēto biedru, iesniedz LZS valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LZS valde.
4.2. Lēmumu par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu Savienībā pieņem valde. Valdei pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteikumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās gadījumā pieteikums netiek izskatīts. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs, kurš pretendē uz biedra statusu, rakstveidā var pārsūdzēt biedru pilnsapulcei. Ja arī biedru pilnsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Savienības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. Personām, kuras pretendē uz kļūšanu par LZS asociētā biedra statusu, nav šajā punktā minēto pārsūdzības tiesību.
4.4. Biedrs vai asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Savienības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Savienības ar biedru pilnsapulces lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda pilnsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.3. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Biedru var izslēgt ar valdes lēmumu, ja biedrs nav nomaksājis gada biedra naudu līdz kārtējā gada 1.martam.
4.7. Asociēto biedru var izslēgt ar valdes lēmumu, ja tas pārkāpis šo statūtu 4.5.1.- 4.5.3. vai 4.6.punktā minēto.
4.8. Lietu par Savienības biedra vai asociētā biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru vai asociēto biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra vai asociētā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Ja konstatēts šo statūtu 4.6.punktā minētais biedra pārkāpums, vai izslēdzamais ir asociētais biedrs, valde ar vienkāršu balsu vairākumu lemj par biedra vai asociētā biedra izslēgšanu, par to rakstveidā paziņojot izslēgtajam biedram vai asociētajam biedram un par šo faktu informējot Savienības biedrus. Ja valde konstatē šo statūtu 4.5. punktā minēto biedra pārkāpumu, tā jautājumu par biedra izslēgšanu iekļauj nākošās biedru pilnsapulces darba kārtībā vai sasauc ārkārtas pilnsapulci šī jautājuma izlemšanai.
4.9. Pēc Valdes ierosinājuma par īpašiem nopelniem burāšanas sporta attīstībā, par īpašu atbalstu vai lielu ieguldījumu LZS tās mērķu sasniegšanai LZS biedru pilnsapulce var apstiprināt:
4.9.1. kādu fizisku vai juridisku personu par LZS Goda biedru;
4.9.2. LZS prezidentu par Goda prezidentu.
4.10. Goda biedra un Goda prezidenta nosaukums tiek piešķirts uz mūžu un tā īpašniekam ir tiesības piedalīties visos LZS organizētajos pasākumos, kā arī piedalīties LZS pārvaldes darbā ar padomdevēja tiesībām.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. LZS biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. būt pārstāvētam LZS pilnsapulcē ar vienu balsi;
5.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LZS Valdē:
5.1.2.1. kandidātu saraksts rakstveidā iesniedzams LZS izpildinstitūcijai ne vēlāk kā divas nedēļas līdz valdes vēlēšanām.
5.1.3. iesniegt valdei jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai biedru pilnsapulcē;
5.1.4. saņemt informāciju par LZS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LZS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.5. piedalīties visos LZS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LZS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.1.6. baudīt ievesta viesa tiesības visos Savienības klubos un organizācijās.
5.2. LZS biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LZS statūtus un pildīt biedru pilnsapulces un valdes lēmumus, kā arī ievērot Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus;
5.2.2. regulāri līdz kārtējās Pilnsapulces dienai maksāt ikgadējo biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LZS mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt LZS Valdei reģistrēto jahtu sarakstu (to klasifikāciju), kā arī savu reģistrēto biedru sarakstu. Par katru vēlāk notikušu izmaiņu jahtu reģistrā mēneša laika paziņot LZS Valdei papildus.
5.3. Saistības biedram vai asociētajam biedram var noteikt ar biedru pilnsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram vai asociētajam biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru vai asociēto biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra vai asociētā biedra piekrišana.
5.4. Asociētajiem biedriem ir šo statūtu 5.1.2.,5.1.3.,5.1.5. un 5.1.6. punktā noteiktās tiesības un šo statūtu 5.2. punktā minētie pienākumi. Asociētajiem biedriem nav balstiesību LZS pilnsapulcē, bet ir tiesības piedalīties pilnsapulcē kā klausītājiem.

6.nodaļa. LZS struktūrvienības.

6.1. Ar biedru pilnsapulces lēmumu var tikt izveidotas LZS struktūrvienības – komisijas, kas atbild par konkrētu jomu vai uzdevumu burāšanas sportā.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LZS regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LZS valde.

7.nodaļa. Biedru pilnsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. LZS biedru pilnsapulce ir augstākā Savienības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru pilnsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LZS biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra biedra viens pilnvarots pārstāvis (pilnvara noformējama rakstiski un iesniedzama LZS Valdei).
7.3. Kārtējā biedru pilnsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Valde nekavējoties sasauc ārkārtas biedru pilnsapulci, ja to, norādot sasaukšanas iemeslus, pieprasa ne mazāk kā 1/10 biedru. Ārkārtas biedru pilnsapulce var tikt sasaukta arī pēc valdes iniciatīvas.
7.5. Biedru pilnsapulce tiek sasaukta rakstiski, elektroniski vai pa telefonu, ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms pilnsapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu kopā ar dienas kārtību un izskatāmo dokumentu projektiem.
7.6. Biedru pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Biedru pilnsapulci vada LZS prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.
7.8. Biedru pilnsapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta pilnsapulces vadītājs un protokolists. Protokolu noformē un nosūta visiem biedriem 14 dienu laikā pēc pilnsapulces.
7.9. Balsošana Biedru pilnsapulcē notiek atklāti, ja aizklātu balsošanu neprasa vismaz viena trešdaļa Savienības biedru.
7.10. Biedru pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
7.11. Lēmums par statūtu grozījumiem, Savienības darbības izbeigšanu un turpināšanu, kā arī par biedra izslēgšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.12. Biedru pilnsapulce:
7.12.1. ievēl uz 4 gadiem valdes priekšsēdētāju (LZS prezidentu), pārējos 7 valdes locekļus un revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
7.12.2. pieņem un groza LZS statūtus;
7.12.3. pieņem lēmumu par LZS darbības reorganizāciju vai likvidāciju;
7.12.4. apstiprina LZS gada pārskatu un valdes ziņojumu;
7.12.5. apstiprina nākamā gada budžetu;
7.12.6. nosaka ikgadējās biedru naudas apmēru;
7.12.7. izlemj jautājumus par LZS iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
7.12.8. izskata un izlemj sūdzības par LZS valdes darbību un lēmumiem.
7.13. Ja biedru pilnsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru pilnsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Savienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un 7 (septiņiem) valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir LZS prezidents. Vadoties pēc valdes priekšsēdētāja ieteikuma, pilnsapulce ieceļ valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic viņa pienākumus.
8.2. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt LZS katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi visi kopā.
8.3. LZS valde:
8.3.1. pārzina un vada Savienības darbu, kā arī pārstāv Savienību citās biedrībās un institūcijās;
8.3.2. pārvalda Savienības mantu, lemj par savienības līdzekļu izlietošanu atbilstoši pilnsapulces apstiprinātam budžetam;
8.3.3. organizē Savienības grāmatvedības kārtošanu, kā arī gada pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
8.3.4. ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms kārtējās biedru pilnsapulces apstiprina Savienības gada pārskatu un valdes ziņojumu;
8.3.5. pieņem lēmumu par jauna biedra vai asociētā biedra uzņemšanu LZS, izskata lietas un šajos statūtos noteiktos gadījumos lemj par biedra vai asociētā biedra izslēgšanu;
8.3.6. organizē un sasauc biedru pilnsapulci;
8.3.7. koordinē jahtu apmērītāju un citu LZS pakļautībā esošo institūciju darbu;
8.3.8. apstiprina Savienības gadskārtējo sacensību kalendāru;
8.3.9. seko LZS statūtu ievērošanai, pilda LZS pilnsapulces lēmumus;
8.3.10. izskata un apstiprina LZS komisijās pieņemtos lēmumus, kas kļūst saistoši visiem LZS biedriem;
8.3.11. izskata un izšķir atsevišķu personu Savienības biedru protestus un pārsūdzības par Savienības biedru organizāciju vai komisiju lēmumiem. Šādi valdes lēmumi ir galīgi un Pilnsapulcē nav pārsūdzami.
8.4. Valdes sēdi sasauc un vada LZS prezidents vai valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības, bet tās jāsasauc nekavējoties, ja to pieprasa vismaz divi valdes locekļi. Lēmumu par valdes sēdes sasaukšanu pieņem prezidents.
8.5. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
8.6. LZS valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā, noteicošā ir valdes sēdes vadītāja balss. Steidzamos gadījumos valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
8.7. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēdes protokols ir noformējams 14 dienu laikā pēc sēdes un svarīgāko valdes pieņemto lēmumu apkopojums ievietojams LZS mājas lapā internetā. Protokols tiek apstiprināts nākamajā valdes sēdē.
8.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības un nevar saņemt atalgojumu par pastāvīgu darbu LZS struktūrās, izņemot honorāru par konkrētu LZS organizētu pasākumu organizēšanu vai vadīšanu.
8.9. Savienības organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanai, kā arī grāmatvedības un finansu jautājumu kārtošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem valde ir tiesīga pieņemt darbā ģenerālsekretāru, apstiprinot amata instrukciju un nosakot atalgojumu. Valde izsniedz ģenerālsekretāram pilnvaru, kuras apjoms ir pietiekams šajos statūtos noteikto pienākumu veikšanai.
8.10.Ģenerālsekretārs ir pakļauts LZS valdei.
8.11. LZS ģenerālsekretāra kompetencē ir:
8.11.1. LZS grāmatvedības uzskaite un kārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem;
8.11.2. LZS biedru uzskaite un lietu kārtošana;
8.11.3. LZS lietvedības kārtošana un sarakstes organizēšana;
8.11.4. biedru pilnsapulču un valdes sēžu organizēšana un protokolēšana;
8.11.5. līgumu slēgšana LZS vārdā atbilstoši valdes dotajam pilnvarojumam saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai;
8.11.6. darba līgumā un amata instrukcijā noteikto pienākumu savlaicīga un atbildīga izpilde.

9.nodaļa. LZS Revīzijas komisija.

9.1. LZS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija triju cilvēku sastāvā, kuru uz četriem gadiem ievēl biedru pilnsapulce.
9.2. Savienības revīzijas komisijas loceklis nevar būt LZS valdes loceklis.
9.3. Revīzijas komisija:
9.3.1. veic LZS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par LZS budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Savienības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LZS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revīzijas komisija veic revīziju pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru pilnsapulce apstiprina LZS gada pārskatu tikai pēc Revīzijas atzinuma saņemšanas.
9.6. Revīzijas komisijas lēmums tiek pieņemts atklāti balsojot ar balsu vairākumu.

10.nodaļa. Citi noteikumi.

10.1. LZS ir savs karogs un ģerbonis, kas ir mantots no 1926. gadā dibinātās Latvijas Zēģelētāju savienības. LZS ģerbonis ir Latvijas Republikas ģerboņa vairogs uz divu sakrustotu enkuru un trejžubura fona.
10.2. LZS simbolikas un atribūtikas ražošanas, tiražēšanas, izmantošanas un realizācijas tiesības pieder tikai LZS, Savienības valdes personā.

Šī statūtu jaunā redakcija apstiprināta Savienības 2014. gada 22. marta biedru pilnsapulcē un Savienības prezidents to parakstījis divos eksemplāros uz septiņām lapām katru.

Rīgā, 2014.gada 22. martā

LZS prezidents Ansis Dāle: ______________________