Valde 8-18

Protokols 8-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 19.07.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 17.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valters Romans, Valdis Vancovics
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze.

Darba kārtība:
1. Biedru struktūras projekta apspriešana
2. Logo skiču apspriešana
3. Informācija par jaunās mājas lapas izveides gaitu
4. Dažādi jautājumi

1. Biedru struktūras projekta apspriešana
O. Krūze prezentē D. Jaspers sagatavoto biedru struktūras projektu. Tiek diskutēts par kritērijiem par balsstiesīgo biedru statusu un tiek norādīts, ka nepieciešams pilnveidot šos kritērijus, kā arī atkārtoti par to diskutēt. Tāpat, tiek diskutēts arī par dažādo biedru dalības maksas maksājumiem, kā arī atšķirībām starp individuālajiem biedriem.
Valde uzdod O. Krūzem sazināties ar D. Jaspers, lai pārstrādātu balsstiesīgo biedru kritērijus un precizētu pārējos jautājumus. Tiek uzdots arī iztulkot latviski sagatavoto dokumentu.

2. Logo skiču apspriešana

O. Krūze iepazīstina ar sagatavotajiem logo paraugiem. Tiek izteikti komentāri par dažādajiem logo variantiem un valde vienojas par tālāk virzāmajiem variantiem, kā arī precizē vērtības un/vai elementus, kurus nepieciešams pārstrādāt un uzlabot. Tiek uzdots O. Krūzem turpināt darbu ar dizaineri logo sagatavošanā.

3. Informācija par jaunās mājas lapas izveides gaitu

O. Krūze informē par mājas lapas gatavošanas rezultātiem un prezentē mājas lapas sagatavi. Tiek norādīts par struktūras un sadaļu pārstrādi. Darba pabeigšanai nepieciešams arī pabeigt darbu ar logo un krāsām. Valde atbalsta darba turpināšanu izvēlētajā virzienā.

4. Dažādi

A. Dāle un O. Krūze informē par nepieņemamu komunikāciju formu ar A. Bulu nedēļas sākumā. O. Krūze paskaidro jautājuma būtību par Rīgas domes līguma parakstīšanas gaitu Platu 25 pasaules čempionāta organizēšanai. Valde vienojas izteikt rakstisku aizrādījumu RSBC pārstāvim A. Bulam
O. Krūze informē, ka vēlas pārtraukt darba attiecības ar LZS, neuzstādot konkrētu darba attiecību pārtraukšanas laiku, un apņemoties sagaidīt jauno ģenerālsekretāru, lai kvalitatīvi nodotu visas lietas un iesāktos darbus. Valde vienojas par jauna ģenerālsekretāra meklēšanas uzsākšanu.

Sēde slēgta 20.00