Valde 7-18

Protokols 7-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 17.05.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 16.30

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valters Romans, Valdis Vancovics
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Rīgas sporta burāšanas centra pārstāvis A. Buls,
Dalīborganizāciju pārstāvis M. Birzulis,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze.

Darba kārtība:
1. Ziņojums par attīstības plāna realizācijas gaitu
2. Gatavošanās PČ 2018 Latvijā un info par EČ Racboard 2018
3. Iesniegums par uzņemšanu LZS no Rīgas sporta burāšanas centra (iesniegums ar pielikumiem pievienots)
4. Dažādi jautājumi

1. Ziņojums par attīstības plāna realizācijas gaitu

O. Krūze informē par attīstības plāna realizācijas gaitu.
Noslēgts līgums ar D. Jaspers par biedru struktūras un sponsorēšanas projektu izstrādi. 30. maijā paredzēta vizīte Rīgā un 15. jūnijā paredzēts iesniegt sagatavotos projektus valdei. Saņemts piedāvājums par logo (vizuālās identitātes) izstrādi no Guntara Ošeniega (Gosh Design). O. Krūze iepazīstina ar dizaineri un paredzamo izstrādes procesu. V. Romans norāda, ka iepriekš jau bija uzsākts darbs ar Aldi Kopštālu un rekomendē pārrunāt iespējamo sadarbību ar Aldi, pirms tiek pieņemts lēmums, kuram no dizaineriem uzticēt darbu. Tiek uzdots O. Krūzem satikties ar A. Kopštālu un precizēt iespējamo sadarbību.
O.Krūze informē par iespējamiem sadarbības risinājumiem informatīvā satura gatavošanas jautājumā. Saņemts priekšlikums no Ritas Stieģeles par informācijas gatavošanu un izvietošanu informatīvajā telpā, uz stundas likmes bāzes. Alternatīvs risinājums būtu pieņemt darbā uz pusslodzi preses sekretāru. Tiek uzdots O. Krūzem sagatavot darba sludinājumu, kuru izplatīt starp Valdes locekļiem iespējamo kandidātu apzināšanai. Ja pozitīvs rezultāts netiek sasniegts tuvākajā laikā, tad jāslēdz pagaidu vienošanās ar R. Stieģeli.
Tiek pārrunāti sagatavotie mājas lapas izstrādes piedāvājumi un tiek piedāvāts slēgt līgumu ar SIA Baltic Data par jaunas mājas lapas sagatavošanu saskaņā ar piedāvāto tāmi.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, V. Romans; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Slēgt līgumu ar SIA Baltic Data par mājas lapas izstrādes projektu saskaņā ar tāmi.
Tiek diskutēts par iepējām sākt īrēt LZS biroju. Pašlaik budžetā šādu izdevumu pozīciju ieviest ir sarežģīti bet nepieciešams jautājumu atstāt aktuālu un pie iespējas izskatīt šo jautājumu.

2. Gatavošanās PČ 2018 Latvijā un info par EČ Racboard 2018

O. Krūze informē par gatavošanos augustā paredzētajiem PČ.
Techno 293 Liepājā ir sagatavots vistālāk, bet pašlaik nav nekādu aizķeršanos.
Platu 25 nepieciešams saņemt atjaunoto budžetu ar RD budžetu, kā arī vienoties par līguma komentāriem, lai varētu noslēgt savstarpējo līgumu. Valdei nav iebildumu līguma 3. punktu izteikt redakcijā, kas atbilst līgumiem ar RD un LSFP. Par līguma 6. punktu valde paliek pie sākotnējās redakcijas. Pēc minēto dokumentu saņemšanas un līguma labojumiem varam slēgt līgumu.
Topcat PČ Jūrmalā arī tiek gatavots, tomēr līdz šim nav saņemti pietiekami apstiprinājumi budžeta izpildei. O. Krūze un V. Romans norāda, ka Topcat orgkomiteja nopietni strādā pie sacensību organizēšanas un ir pārliecināts, ka pasākums notiks augstā līmenī. Lai slēgtu līgumu nepieciešams saņemt atjaunotu tāmi ar pamatotām ieņēmumu pozīcijām, kā arī tiesnešu sastāvu un saskaņojumu ar Jūrmalas pašvaldību.
M. Birzulis iepazīstina ar ieceri rīkot EČ Raceboard šī gada augustā. O. Krūze informē par E. Severa atbildi jautājumā par pasākuma saskaņošanu LNSP. Tiek piedāvāts konceptuāli atbalstīt EČ Raceboard organizēšanu 2018. gada augustā Ķīšezerā.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, V. Romans; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Konceptuāli atbalstīt EČ Raceboard 2018 organizēšanu Ķīšezerā.

3. Iesniegums par uzņemšanu LZS no Rīgas sporta burāšanas centra

O. Krūze informē par saņemto iesniegumu no RSBC ar lūgumu uzņemt par LZS biedru. Ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst LZS prasībām. A. Buls iepazīstina ar biedrības darbību. Tiek ierosināts biedrību uzņemt par LZS biedru.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, V. Romans; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Uzņemt Rīgas Sporta burāšanas centru par LZS biedru.

4. Dažādi

Tiek diskutēts par Tiesnešu kolēģijas darbības rezultātiem 2017/18. O. Krūze aicina klubu pārstāvjus aktīvi aģitēt par tiesnešu iesaistīšanos TK darbībā. Nepieciešams sasaukt kārtējo tiesnešu kopsapulci, jo ir jau pagājis gads kopš iepriekšējās sanāksmes.
O. Krūze informē par LČ Engurē galvenā tiesneša kandidatūru, uz ko Valdes locekļi vērš uzmanību uz kvalifikāciju un iespējamo interešu konfliktu. Tiek uzdots O. Krūzem informēt LČ organizatoru, ka LZS rekomendē izvēlēties citu tiesnesi lai novērstu iespējamo interešu konfliktu, vēlams no ārzemēm.

 

Sēde slēgta 18.40