Valde 5-18

Protokols 5-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 11.04.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 17.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Jānis Preiss, Valters Romans, Valdis Vancovics
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Ģ. Fišera-Blumberga iesniegums
2. Mārketinga plāna izskatīšana
3. Jautājumu izskatīšana no Sporta komisijas (nolikumi, atlases kritēriji JOS Argentīna)
4. Topcat iesniegums
5. Dažādi

1. Ģ. Fišera-Blumberga iesniegums

O. Krūze informē par saņemto Ģ. Fišera-Blumberga iesniegumu par atkāpšanos no Valdes locekļa amata. Tāpat tiek informēt, ka saskaņā ar statūtiem netiek paredzēta procedūra šādiem gadījumiem un nepastāv ierobežojumi valdes darbam nepilnā sastāvā. Informācija tiek pieņemta zināšanai un tiek uzdots O. Krūzem nokārtot formalitātes UR.

2. Mārketinga plāna izskatīšana

V. Vancovics iepazīstina ar sagatavoto mārketinga plānu. O. Krūze informāciju papildina ar citiem attīstības plāna darbiem, kuri cieši saistīti ar mārketinga plānu. Diskusijas beigās tiek apskatīts svarīgāko darbu kopsavilkums un tam paredzamajām izmaksām 2018. gadā. Katrs valdes loceklis izsaka savu viedokli par prioritātēm, pēc kā tiek apkopoti šogad paveicamie darbi.
Priekšlikums šogad primāri veikt sekojošus darbus – biedru struktūras pārstrādāšana, zīmola izstrāde, sponsorēšanas piedāvājuma sagatavošana, preses sekretāra piesaistīšana (komunikāciju satura gatavošana).
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, J. Preiss, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav. V. Romans nepiedalās
Lēmums. Šogad primāri veikt sekojošus darbus – biedru struktūras pārstrādāšana, zīmola izstrāde, sponsorēšanas piedāvājuma sagatavošana, preses sekretāra piesaistīšana (komunikāciju satura gatavošana).
Uzdot O. Krūzem sagatavot un apkopot darba uzdevumus un izmaksu piedāvājumus šiem uzdevumiem no profesionāliem sadarbības partneriem.

3. Jautājumu izskatīšana no Sporta komisijas (nolikumi, atlases kritēriji JOS Argentīna)

O. Krūze informē par sporta komisijā pieņemtajiem lēmumiem. Par Latvijas jauniešu čempionātu Engurē Sporta komisija rekomendē nolikumā neiekļaut Final race (vai Medal race). Tiek diskutēts par Medal race formāta atstāšanu nolikumā. Tiek piedāvāts kompromiss – Medal Race iekļaut kā braucienu ārpus čempionāta bet kā sacensības par atsevišķu balvu.
Priekšlikums – Iekļaut nolikumā punktu par uzvarētāju (Top 10) braucienu, sacenšoties par LZS specbalvu, kā arī nodrošināt Top 10 sportistu piedalīšanos.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, J. Preiss, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Iekļaut nolikumā punktu par uzvarētāju (Top 10) braucienu, sacenšoties par LZS specbalvu, kā arī nodrošināt Top 10 sportistu piedalīšanos.
Valde aicina organizatoru saskaņot šī brauciena formātu un dalībnieku klases.
O. Krūze aicina izteikties par pārējiem sagatavotajiem nolikumiem. Tiek norādīts uz Latvijas Laser senioru čempionāta norises laika pārklāšanos ar Usmas Kausu un tiek rekomendēts pārskatīt čempionāta norises datumu. Citu komentāru par nolikumiem nav.
Priekšlikums apstiprināt Laser Latvijas Senioru čempionāta nolikumu.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, J. Preiss, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Apstiprināt Laser Senioru Latvijas čempionāta nolikumu.
Priekšlikums apstiprināt Platu 25 Latvijas čempionāta nolikumu.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, J. Preiss, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Apstiprināt Platu 25 Latvijas čempionāta nolikumu.
Priekšlikums apstiprināt Vindserfinga čempionātu nolikumus RSX un Raceboard, Formula, Slalom un Wave klasēs.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, J. Preiss, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Apstiprināt Vindserfinga čempionātu nolikumus RSX un Raceboard, Formula, Slalom un Wave klasēs.

Par atlases kritērijiem uz Jaunatnes olimpiādi Argentīnā. Sporta komisija rekomendē atlases trešās sacensības pārcelt un iesaistītajiem klubiem vienoties par alternatīvām sacensībām. Tiek norādīts, ka nebūtu pareizi mainīt atlases kritērijus noslēguma posmā. No otras puses, šie kritēriji tika apstiprināti, kad nebija informācijas par PČ 2018 laiku un vietu. Kā arī LZS ir stratēģiski svarīgi, lai sportisti piedalās Arhusā. Tādejādi OS atlase nevar notikt Liepājas PČ laikā. Vienīgās alternatīvās sacensības ir Baltijas kauss Tallinā 15-17. Jūnijā.
Priekšlikums veikt izmaiņas JOS Argentīnā atlases kritērijos, par trešajām sacensībām nosakot Baltijas Kausu Tallinā 16-17. Jūlijā.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – J. Preiss.
Lēmums. Apstiprināt izmaiņas JOS Argentīnā atlases kritērijos, par trešajām sacensībām
nosakot Baltijas Kausu Tallinā 16-17. Jūlijā.

4. Topcat iesniegums

O. Krūze informē par saņemto Topcat klases asociācijas iesniegumu ar lūgumu visu sacensībām piešķirto LSFP finansējumu novirzīt tikai Topcat PČ organizēšanai. Iepriekš esam vienojušies, ka piešķirto finansējumu lūgsim LSFP sadalīt divās daļās, pusi novirzot Platu 25 PČ organizēšanai.
O. Krūze informē par J. Grīšļa vēstuli ar atbalstu Topcat iesniegumam, jo LZS ir svarīgi, lai notiktu abas šīs sacensības. O. Krūze informē par citiem finansējuma avotiem – Platu 25 ir piešķirts RD finansējums, savukārt Topcat nav saņēmuši cerēto Jūrmalas domes atbalstu. Tiek norādīts, ka 2500 EUR ir aptuveni 5% no kopējā sacensību budžeta un tas nebūs noteicošais faktors vai sacensības notiks vai nē. Tāpat, nebūtu godīgi mainīt lēmumu, pamatojoties uz organizatoru spējām piesaistīt papildus finansējumu. Valdes locekļi uzskata, ka nav pamata pārskatīt iepriekšējās vienošanās un tiek uzdots O. Krūzem vērsties LSFP ar lūgumu piešķirto sacensību finansējumu novirzīt vienādās daļās Topcat un Platu25 PČ organizēšanai.

5. Dažādi

O. Krūze informē par saņemto iesniegumu no Tiesnešu kolēģijas. Tiek norādīts, ka dokuments izsūtīts pārāk vēlu un visiem nav bijusi iespēja ar to iepazīties. Nolikuma izskatīšana jāatliek uz nākamo valdes sēdi.

Sēde slēgta 19.30