Valde 3-18

Protokols 3-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 21.02.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 17.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Jānis Preiss, Valters Romans, Jānis Grīslis
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Gada pārskata izskatīšana un kopsapulces sasaukšana
2. Informācija par uzdevumu plānošanu no gada aktivitāšu plāna
3. 2018. gada budžets
4. Dažādi jautājumi

1. Gada pārskata izskatīšana un kopsapulces sasaukšana

O. Krūze iepazīstina klātesošos ar sagatavoto LZS 2017. gada pārskatu. Valde izskatot Gada pārskatu precizē vairākas ieņēmumu un izdevumu sadaļas, sniedz priekšlikumu atsevišķi uzskaitīt izdevumus starptautisko organizāciju biedru maksām un dalības maksām sacensībās, kā arī veic vairākas redakcionālas korekcijas un papildinājumus darbības pārskatam.
Pēc izmaiņu veikšanas tiek piedāvāts apstiprināt LZS 2017. gada pārskatu ar veiktajām izmaiņām.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, J. Preiss, J. Grīslis; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Apstiprināt LZS 2017. gada pārskatu ar veiktajām izmaiņām.

Tiek atgādināts, ka iepriekš tika lemts par Audas neatmaksāto prasību izskatīt nākamajā kopsapulcē. Valde uzdot O. Krūzem sagatavot precīzu informāciju par visiem naudas darījumiem ORC sacensību sakarā, lai dalīborganizācijām būtu pilnīgs priekšstats par esošo situāciju, pirms tiek lemts par prasības iesniegšanu tiesā.

J, Grīslis norāda, ka Valde strādā nepilnā sastāvā, kā arī iepriekšējā gadā Valde nav spējusi novērst zaudējumus, kas radušies organizējot ORC Sportboat Eiropas čempionātu. Tādejādi, vajadzētu dienas kārtībā iekļaut jautājumu par Valdes pārvēlēšanu. Pārējie Valdes locekļi neatbalsta Valdes vēlēšanu iekļaušanu dienas kārtībā un iesaka J. Grīslim izteikt šādu priekšlikumu kā Pilsētas JK pārstāvim.

Tiek piedāvāts sasaukt kārtējo LZS kopsapulci 9. martā pl. 18.00 Grostonas ielā ar sekojošu
darba kārtību:
1. 14.12.2017. ārkārtas kopsapulces protokola apstiprināšana
2. LZS 2017. Gada pārskata izskatīšana
3. 2018. gada budžeta projekta izskatīšana
4. Prasījuma lietas pret JK Auda izskatīšana
5. Dažādi jautājumi

Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, J. Preiss, J. Grīslis; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Sasaukt kārtējo LZS kopsapulci 9. martā pl. 18.00 Grostonas ielā ar iepriekš minēto darba kārtību.

2. Informācija par uzdevumu plānošanu no gada aktivitāšu plāna

O.Krūze atgādina par iepriekšējā Valdes sēdē pārrunātajiem uzdevumiem no LZS attīstības plāna. V. Romans iepazīstina ar jauno logotipu paraugiem un informē, ka turpinās brīvprātīgo darbs pie ideju sagatavošanas. J. Preiss informē par saņemto piedāvājumu izstrādāt sponsorēšanas piedāvājuma paketi, kā arī norāda, ka piedāvājuma saturs ir atkarīgs no citiem plānotajiem uzdevumiem un piedāvājums nav realizējams pirms ir pabeigti darbi pie vairākiem citiem uzdevumiem. R. Vaivods informē par citu valstu pieredzi biedru struktūras veidošanā un norāda, ka pašlaik LZS nav pamatojuma vai produktu, kurus piedāvāt dažādām biedru struktūrām. Tādēļ, viņa rekomendācija ir iesākumā ieviest sportistu licencēšanu. J. Grīslis informē par situāciju treneru sertificēšanas jautājumā un iespējām vadītāju kvalifikācijas jomā, papildinot to ar R (racing) kategoriju.
Tiek norādīts uz nepieciešamību novirzīt finansējumu šo uzdevumu veikšanai.

3. 2018. gada budžets

O. Krūze informē par sagatavoto budžeta projektu 2018, kurš paredz ieņēmumus 121, 8 tūkst. EUR apmērā. Fiksētā izdevumu daļa tiek plānota 83,0 tūkst EUR bet administratīvie izdevumi un LČ organizēšana 29,6 tūkst. EUR.
O Krūze norāda uz galvenajām sadaļām, kurās samazinājušies ieņēmumi. Sakarā ar izmaiņām likumdošanā, ieņēmumi no ziedojumiem samazināsies līdz minimumam, kā arī vairākus gadus pēc kārtas ir samazinājušies ieņēmumi no LSFP. Valde uzdot O. Krūzem precizēt LSFP finansējuma samazināšanās iemeslus.
Tiek diskutēt par atlikušo 9,2 tūkst. EUR izlietojumu

Priekšlikums virzīt uz kopsapulci budžeta projektu, kurā 9 tūkst. EUR finansējums paredzēts attīstības plāna uzdevumu realizācijai.

Balsojums: Par: A. Dāle, J. Preiss, J. Grīslis; Pret – R. Vaivods; Atturās – nav. (V. Romans nepiedalās)
Lēmums. Virzīt uz kopsapulci budžeta projektu, kurā 9 tūkst. EUR finansējums paredzēts attīstības plāna uzdevumu realizācijai.

4. Dažādi jautājumi

O. Krūze informē par dalīborganizācijām, kuras nav nomaksājušas biedru naudu par 2017. gadu, kā arī par paskaidrojumiem no šīm organizācijām. Valdes locekļi piekrīt izskatīt jautājumu par šo organizāciju izslēgšanu no LZS nākamajā Valdes sēdē, kuru varētu sasaukt 07.03.2018. pl. 16.00

 

Sēde slēgta 20.00