Valde 14-17

Protokols 13-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 27.12.2017.

Ventspils iela 50, Rīga, plkst. 9.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Valdis Vancovics, Jānis Grīslis, Valters Romans, Jānis Preiss
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada V. Vancovics, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Starptautisko sacensību rīkošana 2018. gadā
2. Attīstības plāna priekšlikumu izskatīšana
3. Latvijas čempionāta izmaiņu izskatīšana
4. Par kuteri ‘Aura’
5. Dažādi jautājumi

– ziņojums no Tiesnešu kolēģijas un (klašu) mērnieku apstiprināšana
– Latvijas Stadiona čempionāta rīkošana 2018
– LZS Gada balles rīkošana

1. Starptautisko sacensību rīkošana 2018. gadā

O. Krūze informē par gatavošanās gaitu Pasaules čempionātiem Platu25, Topcat un Techno 293 klasēs. Valde pieņem zināšanai sagatavoto informāciju un lūdz virzīt līgumu gatavošanu ar tehniskajiem izpildītājiem, kā arī informēt tehniskos izpildītājus par LSFP finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

2. Attīstības plāna priekšlikumu izskatīšana

Jautājums tiek atlikts uz nākamo sēdi

3. Latvijas čempionāta izmaiņu izskatīšana

O.Krūze informē par Sporta komisijas rekomendāciju 2018. gada Latvijas čempionātu Optimist, Laser un Techno klasēs rīkot 14.-16. septembrī Kuivižos. Tāpat, O. Krūze informē par A. Dāles viedokli, kurš nepiedalījās sporta komisijā bet pauž uzskatu, ka čempionātu jārīko skolēnu brīvlaikā. Arī J. Grīslis uzskata, ka septembra vidū pastāv lielāks risks sliktiem laika apstākļiem un uzsākoties skolas gaitām būs krietni mazāks dalībnieku skaits gan no Latvijas gan ārvalstīm. Tādejādi, pārceļot sacensības dēļ 1-2 sportistiem mēs riskējam zaudēt daudz lielāku dalībnieku skaitu.

Priekšlikums noraidīt Sporta komisijas priekšlikumu par Latvijas čempionāta pārcelšanu uz Kuivižiem 14.-16. septembrī.
Balsojums: Par – V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Noraidīt Sporta komisijas priekšlikumu par Latvijas čempionāta pārcelšanu uz Kuivižiem 14.-16. septembrī.
Tādejādi, Latvijas čempionāts Optimist, Laser un Techno klasēs joprojām paredzēts 31.08 – 2.09 Engurē.

Tiek diskutēts par Sporta komisijas priekšlikumu atsevišķi rīkot Laser senioru čempionātu 1.- 3. jūnijā Engurē. Valdei iebildumu nav un tiek balsots par priekšlikumu.
Balsojums: Par – V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Laser senioru čempionātu rīkot atsevišķi 1. – 3. jūnijā Engurē.

4. Par kuteri ‘Aura’

V. Vancovics informē par kutera ‘Aura’ statusu – tas pašlaik reģistrēts uz neeksistējošas organizācijas vārda. Saskaņā ar 2010. gada MK rīkojumu, to bija paredzēts nodot no Murjāņu sporta ģimnāzijas LZS. Tāpat, V. Vancovics apliecina, ka kutera pārņemšanas gadījumā tas joprojām tiktu uzturēts par Rīgas jahtkluba līdzekļiem bet LZS to varētu izmantot arī savām vajadzībām.

Tiek piedāvāts pilnvarot V. Vancovicu atbilstoši MK rīkojumam pārņemt kustamo mantu no Murjāņu sporta ģimnāzijas, tajā skaitā parakstīt dokumentus, kas saistās ar mantas pārņemšanu un reģistrēšanu.
Balsojums: Par – V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Pilnvarot V. Vancovicu atbilstoši MK rīkojumam pārņemt kustamo mantu no Murjāņu sporta ģimnāzijas, tajā skaitā parakstīt dokumentus, kas saistās ar mantas pārņemšanu un reģistrēšanu.

5. Dažādi jautājumi

Par Tiesnešu kolēģijas darbu. Atbildot uz jautājumu par apelāciju norises gaitu, O. Krūze informē par saņemto mutisko informāciju no O. Rancāna – no saņemtajām apelācijām tikai vienai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Šai lietai esot nozīmēta izskatīšana. Pēc šīs informācijas saņemšanas ir pagājis jau krietns laiks, bet apelācijas rezultātu joprojām nav. Valde aicina O. Rancānu ziņot par Tiesnešu kolēģijas darbu 2017. Gadā, kā arī informēt par plāniem uz 2018. gadu, it sevišķi par jautājumiem, kuros ir nepieciešams Valdes atbalsts.

Tiek diskutēts par ‘stadiona’ burāšanas čempionāta organizēšanu 2018. Gadā. J. Grīslis norāda, ka kvalitatīva pasākuma nodrošināšanai nepietiks līdzekļu, kurus piesaistīt pēdējā brīdī nebūs iespējams. Valde atbalsta šī pasākuma plānošanu uz 19. gadu. Tiek atzīmēts, ka nepieciešams šo jautājumu pārrunāt arī ar V. Cibuli un M. Birzuli par iespējām pasākumu izveidot jau šogad. Tāpat, jāprecizē ar A. Dāli par Baltijas kausa ideju – iespējams tā ietvaros Latvijas posmu jāveic Daugavā.

Tiek diskutēts par gada balli 3. februārī. Apzinot visu darba apjomu, valde neredz iespējas pasākumu sarīkot pietiekami kvalitatīvi. Tiek piedāvāts apzināt aktīvākos iepriekšējo gadu pasākuma rīkotājus un pārrunāt iespēju iesaistīties. Ja atbalsts netiek gūts tuvākajās dienās, tad pasākums jāatliek uz novembra beigām/decembra sākumu un LZS budžetā jāparedz tam finansējums.

 

Sēde slēgta 11.30