Valde 8-16

Protokols 08-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 11.07.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

 

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Ģirts Fišers – Blumbergs, Viktors Tihonovs
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze

Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze
Pieaicinātie: Māris Birzulis (klubs 360)

Darba kārtība:

1. Par M. Birzuļa deleģēšanu uz Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm
2. Burāšanas Kluba 360 iesniegums par iestāšanos LZS
3. Lēmumprojektu izskatīšana no Sporta komisijas
4. Par LOK vēlēšanām
5. Par sadarbību ar SC Mežaparks un burāšanas klubu 360
6. Par atbildes sniegšanu IZM jautājumā par zemes apsaimniekošanas līgumu Pāvu ielā 14

1. Par M. Birzuļa deleģēšanu uz Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm

Priekšlikums deleģēt Ketijas Birzules treneri Māri Birzuli dalībai Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs.
Balsojums: Par-5, Pret nav, Atturas – nav
Lēmums. Deleģēt Ketijas Birzules treneri Māri Birzuli dalībai Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs.

2. Burāšanas Kluba 360 iesniegums par iestāšanos LZS

O. Krūze informē, ka ir saņemts pieteikums no Kluba 360 par iestāšanos LZS. Sēdē piedalās kluba pārstāvis Māris Birzulis un atbild uz valdes locekļu jautājumiem.
Tiek norādīts, ka iesniegtajā jahtu reģistrā nav precīzas informācijas par vējdēļiem, tādēļ ir jāiesniedz precizēts jahtu reģistrs. Ģ. Fišers-Blumbergs norāda uz Valdes lēmumu, kurš nosaka iestāšanās kārtību. Tajā ir papildus informācija par nepieciešamo jahtu skaitu, lai iestātos biedrībā. Ģ. Fišers-Blumbergs tiek aicināts izsūtīt Valdei uzņemšanas kritērijus.
Pašlaik iesniegtie dokumenti neatbilst statūtiem un iepriekšējiem Valdes lēmumiem par biedru uzņemšanu un jautājums tiek atlikts līdz precizētā jahtu saraksta iesniegšanai.

3. Lēmumprojektu izskatīšana no Sporta komisijas

O. Krūze informē par izskatītajiem jautājumiem sporta komisijas sēdē (protokols 2- 16, 4. jūlijs).

3.1. Valdes locekļiem ir ieteikumi par izstrādāto treneru reitingu. Pielikumā minētās ārvalstu regates neuzskaitīt konkrēti bet vispārīgi, kā arī neierobežot trenerus ar specifiskām atpūtas kuģu vadīšanas tiesībām. Valde aicina Sporta komisijā treneru reitingu izskatīt atkārtoti.

3.2. O. Krūze informē par sporta komisijā izskatītajām klašu stratēģijām un piešķirtā budžeta izlietojuma plānu.
Priekšlikums apstiprināt LVA finansējuma izlietojuma nolikumu (apstiprināts LVA 2016. gada 17. maijā), kā arī I. Ailes piedāvāto Laser klases finansējuma izlietojumu:
Balsojums: Par-5, Pret nav, Atturas – nav
Lēmums. Apstiprināt LVA finansējuma izlietojuma nolikumu (apstiprināts LVA 2016.gada 17. maijā), kā arī sekojošu Laser klases finansējuma izlietojumu:
EC 4.7 , Francija, A. Ēlerte 400 Eur
WC Laser U21, Vācija, R. Zvilna 400 Eur
WC Laser 4.7, Vācija, R. Špats 400 Eur
WC Laser 4.7, Vācija, A. Ēlerte 400 Eur
WC Laser Radial Youth, Īrija, Ē. Zvilna 400 Eur
WC Laser Radial Youth, Īrija, E. Kumpiņa 400 Eur
EC Laser Radial, Igaunija, Ē. Zvilna 400 Eur
EC Laser Radial, Igaunija, A. Švecovs 400 Eur
EC Laser Radial, Igaunija, E. Kumpiņa 400 Eur
400 Eur dalības maksai Laser Europa Cup Lietuvā

3.3. O. Krūze informē par naudas izlietojumu Optimist klases izdevumiem dalībai Pasaules čempionātā Portugālē. Piešķirtie līdzekļi 4000 EUR apmērā ir pārtērēti par 300 EUR. Valde neiebilst šos izdevumus segt no citiem LZS budžeta līdzekļiem.

3.4. O. Krūze informē par Latvijas čempionāta Kuivižos tāmi, kas saņemta no Kuivižu jahtkluba. O. Krūze informē par budžeta stāvokli – pašlaik ir ap 4000 EUR neiztērētas naudas, kura paredzēta Latvijas čempionātu materiāltehniskajiem izdevumiem. Sporta komisijas piedāvājums ir atbalstīt LČ Kuivižos ar 1700 EUR atbalstu, kas atbilst iepriekšējos gados pieņemtajai praksei.
Priekšlikums piešķirt Latvijas čempionāta Kuivižos Optimist, Laser, 29er un Techno293 klasēs rīkotājiem Kuivižu jahtklubam 1700 EUR finansējumu.
Balsojums: Par-5, Pret nav, Atturas – nav
Lēmums. Piešķirt Latvijas čempionāta Kuivižos Optimist, Laser, 29er un Techno293 klasēs rīkotājiem Kuivižu jahtklubam 1700 EUR finansējumu.

Valdes locekļi aicina biedrus aktīvi iesaistīties Latvijas kausa un Latvijas čempionāta rīkošanā 2017. gadā, kā arī Sporta komisijai izstrādāt kritērijus organizatora izvēlei.
Priekšlikums: uzdot Sporta komisijai izstrādāt kritērijus Latvijas čempionāta rīkotāja noteikšanai līdz š.g. 30. septembrim; aicināt biedrus pieteikties Latvijas kausa posmu un Latvijas čempionātu organizēšanai līdz 31. oktobrim.
Balsojums: Par-5, Pret nav, Atturas – nav
Lēmums. Uzdot Sporta komisijai izstrādāt kritērijus Latvijas čempionāta rīkotāja noteikšanai līdz š.g. 30. septembrim; aicināt biedrus pieteikties Latvijas kausa posmu un Latvijas čempionātu organizēšanai līdz 31. oktobrim.

4. Par LOK vēlēšanām

O. Krūze informē par LOK vēlēšanu procesu. Valde piekrīt aktīvi gatavoties LOK vēlēšanām un apzināt kandidātus, lai LOK noteiktajos termiņos varētu apstiprināt kandidātus.

5. Par sadarbību ar SC Mežaparks un burāšanas klubu 360

O. Krūze informē par diskusiju Izglītības ministrijā jautājumā par kluba 360 līgumu ar SC Mežaparks. Valdei nav iebildumu iesaistīties burāšanas nodrošināšanā šajā teritorijā, izskatot atsevišķi konkrētus SC Mežaparks priekšlikumus.
Valdes viedoklis ir aktīvi darboties, lai saglabātu un attīstītu burāšanu Mežaparkā ilgtermiņā.

6. Par atbildes sniegšanu IZM jautājumā par zemes apsaimniekošanas līgumu Pāvu ielā 14

O. Krūze informē par darba grupas viedokli saistībā ar Nacionālā jaunatnes burāšanas sporta centra (NJBSC) Pāvu ielā 14 attīstību. Valde aicina Rīgas jahtklubu precizēt attīstības plānu, kā arī aicina savas dalīborganizācijas izteikt papildus priekšlikumus par NJBSC attīstību.