Valde 6-17

Protokols 6-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 07.06.2017.

Grostonas iela 6B, Rīga, plkst. 16.30

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Valdis Vancovics, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Preiss, Ģirts Fišers-Blumbergs, Viktors Tihonovs
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Tiesnešu Kolēģijas pārvaldes apstiprināšana
2. Jautājumi no Sporta komisijas
3. LZS vīzijas un darbības virzienu apstiprināšana un tālākie darbi
4. Dažādi jautājumi

1. Tiesnešu Kolēģijas pārvaldes apstiprināšana

O. Krūze informē Tiesnešu kolēģijas kopsapulci, kurā piedalījās 7 tiesneši un kura ievēlēja TK pārvaldes priekšsēdētāju O. Rancānu un pārvaldes locekļus A. Bērziņu, R. Mickeviču un Ģ.Fišeru-Blumbergu. Saskaņā ar TK nolikumu, ievēlēto pārvaldi ir jāapstiprina LZS valdē.
O.Krūze iepazīstina ar O. Rancāna sagatavoto darbu sarakstu, kuru TK priekšsēdētājs ir sagatavojis kā veicamo uzdevumu un darbu sarakstu. Pēc saraksta izskatīšanas, tiek norādīts, ka par prioritāti uzskatāmi saraksta 2, 3 un 5 punkti, kā arī tiek lūgts darbu sarakstu papildināt ar punktu par tiesnešu semināra apmeklēšanu Helsinkos ar mērķi iegūt starptautisko tiesneša kategoriju.
Priekšlikums apstiprināt TK pārvaldes sastāvu kopumā.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss ; Pret – nav; Atturas – Ģ. Fišers-Blumbergs. (V. Tihonovs nepiedalās)
Lēmums. Apstiprināt TK pārvaldes sastāvu.
J. Grīslis norāda par nepieciešamību sagatavoties MK noteikumu izpildei par sporta jahtu apmērīšanu un/vai reģistrēšanu. Šī jautājuma risināšanai tiek nozīmēta komisija 3 cilvēku sastāvā – J. Gīslis, O. Krūze un O. Rancāns (vai viņa nozīmēta persona no TK). Jautājums komisijai jāizskata līdz 1. jūlijam

2. Jautājumi no Sporta komisijas

11. maijā notika Sporta komisijas sēde, kurā tika nolemts virzīt apstiprināšanai valdē sekojošus jautājumus:
– Laser klases finansējuma apstiprināšana,
– Vindserfinga klašu finansējuma apstiprināšana
– 2017. gada treneru reitinga apstiprināšana
O. Krūze iepazīstina ar SK lēmumu par Laser klases finansējuma sadali.
Priekšlikums apstiprināt Laser klases finansējuma sadali saskaņā ar SK lēmumu.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs, V. Tihonovs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. Apstiprināt Laser klases finansējuma sadali saskaņā ar SK lēmumu.
O. Krūze iepazīstina ar LVA sagatavoto vindsērfinga klašu finansējuma projektu, kā arī vērš uzmanību uz izmaiņām, kuras pēc SK rekomendācijas ir veikusi LVA. J. Preiss iebilst pret 2+2 sportistu finansēšanas ierobežojumu Argentīnas olimpiādes atlasei, jo pretendentu varētu būt vairāk bet nav precīzu kritēriju kā noteikt labākos. Tiek norādīts, ka SK par šo ierobežojumu jau diskutēja.
Priekšlikums apstiprināt vindsērfinga klašu finansējuma sadali saskaņā ar LVA projektu.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, V. Romans, Ģ. Fišers-Blumbergs, V.Tihonovs; Pret – J. Preiss; Atturas –J. Grīslis.
Lēmums. Apstiprināt Vindserfinga klašu finansējuma sadali saskaņā ar LVA projektu.
O. Krūze iepazīstina ar Treneru reitinga 2017 projektu, kurš paredzēts trenera algu noteikšanai 2018. gadam, ja šāds finansējums tiks piešķirts.
Priekšlikums apstiprināt 2017. gada treneru reitingu.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs, V. Tihonovs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. Apstiprināt 2017. gada treneru reitingu.
V. Romans norāda, ka LZS kalendārā pie visām kausa sacensībām būtu jāpievieno apstiprinātais kausa nolikums.

3. LZS vīzijas un darbības virzienu apstiprināšana un tālākie darbi

Valdes locekļi tiek aicināti izteikties par 30. marta sanāksmē sagatavotās LZS vīzijas un darbības virzienu apstiprināšanu. Valde vienojas, ka dokuments tiek apstiprināts kā darba dokuments.
Valde aicina O. Krūzi sasaukt Sporta, attīstības un mārketinga komisijas, lai vienotos par konkrētu darbu veikšanu no sagatavotā dokumenta.
Paralēli tiek rosināts sākt darbu pie divu atsevišķu uzdevumu veikšanas.
Priekšlikums uzsākt LZS nosaukuma maiņas procesu, lai pieņemtu lēmumu šajā jautājumā nākamajā LZS kopsapulcē.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans, J. Preiss, Ģ. FišersBlumbergs, V. Tihonovs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. Uzsākt LZS nosaukuma maiņas procesu, lai pieņemtu lēmumu šajā jautājumā nākamajā LZS kopsapulcē.
Tiek uzdots O. Krūzem informēt visas dalīborganizācijas par šo iniciatīvu un aicināt tās aktīvi iesaistīties šī jautājuma diskusijā un izteikt viedokli par dalīborganizācijas nostāju.
V. Tihonovs rosina ieviest atvērto burāšanas dienu. Tās pamatā būtu jau esošā atvērto durvju diena klubos, bet to organizētu visi klubi vienlaicīgi, bet par pasākumu centralizēti informētu LZS. Tiek uzdots O. Krūzem informēt dalīborganizācijas par šo iniciatīvu un aicināt izteikt priekšlikumus par vēlamo aktivitātes laiku.

4. Dažādi jautājumi

 

Sēde slēgta 18.30