Valde 13-16

Protokols 13-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 2.11.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods (līdz 3. darba kārtības punktam), Viktors Tihonovs (no 2. darba kārtības punkta), Valdis Vancovics, Valters Romans,
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Dalīborganizāciju pārstāvji: Māris Birzulis (Klubs 360)
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. Sporta komisijā sagatavoto dokumentu izskatīšana
3. Darbs ar 2017. gada kalendāru
4. Pāvu ielas 14 līguma slēgšanas nosacījumu apspriešana
5. Komisiju darba aktivizēšana

1. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana

O.Krūze informē par normatīvo aktu norādījumiem protokolu sastādīšanas jautājumos. Saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu, LZS statūtiem un LZS Valdes reglamentu, protokolā jānorāda pieņemtie lēmumi un katra valdes locekļa balsojums, savukārt Valdes locekļiem ir tiesības pieprasīt sava viedokļa ierakstīšanu protokolā.

Valde diskutē par protokolā ierakstāmās informācijas daudzumu.

Tiek izteikts priekšlikums Valdes protokolos norādīt lēmumus, balsojumu un būtiskus argumentus vai skaidrojumus, ja tādi ir. Saglabāt sēdes audio ierakstu arhīvā.

Balsojums: Par – Dāle, Grīslis, Vaivods, Vancovics, Romans; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Valdes protokolos norādīt lēmumus, balsojumu un būtiskus argumentus vai skaidrojumus, ja tādi ir. Saglabāt sēdes audio ierakstu arhīvā.

Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt iepriekšējās Valdes sēdes protokolu sākotnējā redakcijā.

Balsojums: Par – Dāle, Grīslis, Vaivods, Vancovics, Romans; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt iepriekšējās Valdes sēdes protokolu sākotnējā redakcijā.

2. Sporta komisijā sagatavoto dokumentu izskatīšana

Priekšlikums apstiprināt 2016. gada treneru reitingu sagatavotajā redakcijā.

Balsojums: Par – Dāle, Grīslis, Vaivods, Vancovics, Romans; Pret – -nav; Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt 2016. gada treneru reitingu sagatavotajā redakcijā.

V.Vancovics piedāvā treneru reitingā turpmāk iekļaut arī 29er rezultātus. A. Dāle rosina jautājumu par 29er risināt sporta komisijā kontekstā ar stratēģiski atbalstāmajām klasēm. Tiek rosināts 2017. Gada reitinga nolikumu apstiprināt līdz 2017. gada 1. februārim. Sporta komisijā nepieciešams risināt jautājumu par treneru līgumu nepārtrauktības nodrošināšanu gadījumā, ja tiek saņemti skaidri signāli par nākamā gada finansējuma pieejamību.

Priekšlikums apstiprināt Latvijas Kausa 2017. nolikumu sagatavotajā redakcijā.

Balsojums: Par – Dāle, Grīslis, Vaivods, Vancovics, Romans, Tihonovs; Pret – nav; Atturas nav.
Lēmums. Apstiprināt Latvijas Kausa 2017. nolikumu sagatavotajā redakcijā.

Tiek diskutēts par Latvijas čempionāta rīkošanas kritērijiem. Tiek piedāvāts ‘mīkstināt’ nosacījumus par konkrētu amatpersonu norādīšanu sacensību pieteikuma iesniegumā un 2.1. punktu papildināt ar vārdiem ‘pēc iespējas’.

Priekšlikums apstiprināt Latvijas čempionāta rīkošanas kritērijus papildinātajā redakcijā.

Balsojums: Par-Dāle, Grīslis, Vaivods, Vancovics, Romans; Pret – nav; Atturas – Tihonovs.
Lēmums. Apstiprināt Latvijas čempionāta rīkošanas kritērijus papildinātajā redakcijā.

3. Darbs ar 2017. gada kalendāru

O. Krūze informē par lēno kalendāra veidošanās procesa sākumu. Pēdējās dienās ir iesūtīta papildus informācija, kura pēc apkopošanas tiks izsūtīta dalīborganizācijām un Valdei. Dalīborganizācijas tiek aicinātas būt aktīvākām kalendāra sastādīšanas procesā.

Kalendārā vajadzētu iekļaut arī Igaunijas un Lietuvas kausus un čempionātus. Krūzem jāinformē dalīborganizācijas par Latvijas Čempionāta pieteikumu pieņemšanu līdz 1. decembrim un Latvijas čempionāta datumu nepieciešams izlemt līdz 15. decembrim.

4. Pāvu ielas 14 līguma slēgšanas nosacījumu apspriešana

Valde pārrunā iepriekš sagatavotos priekšlikumus, saistībā ar līguma slēgšanas nosacījumiem ar IZM par Pāvu ielas 14 īpašuma iznomāšanu.

Priekšlikums uzdot Krūzem sagatavot apsaimniekošanas plānu un IZM piedāvātā līguma projekta komentārus, saskaņā ar sagatavotajiem priekšlikumiem.

Balsojums: Par – Dāle, Grīslis, Vancovics, Romans, Tihonovs; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Uzdot Krūzem sagatavot apsaimniekošanas plānu un IZM piedāvātā līguma projekta komentārus, saskaņā ar sagatavotajiem priekšlikumiem.

5. Komisiju darba aktivizēšana

Krūze atgādina par iepriekš izveidotajām komisijām, kā arī piedāvā vienoties par valdes sēžu un komisiju kalendāru. Klātesošie vienojas par sēžu organizēšanu trešdienās 16-18. Valdei ziemas periodā vajadzētu sanākt divas reizes mēnesī. Tiek uzdots Krūzem sagatavot kalendāru un izsūtīt Valdes locekļiem.

 

Sēde slēgta pl. 17.