Valde 12-17

Protokols 12-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 25.10.2017.

Grostonas iela 6B, Rīga, plkst. 16.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valdis Vancovics, Rihards Vaivods, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Dalīborganizāciju pārstāvji: Ž. Litauniece, Lolita Simanoviča, Andra Simanoviča, Eižens Kanskis, Andrejs Buls, Aleksandrs Mežapuķe,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Treneru līgumu slēgšana 2018. gadā
2. Starptautisko sacensību rīkošana 2018. gadā
3. Latvijas čempionāta jauniešiem rīkošana 2018. gadā
4. Biedrības ‘Latvian Sailing Team’ iesniegums par uzņemšanu LZS
5. Sporta skolu kontrolnormatīvi
6. Citi jautājumi

1. Treneru līgumu slēgšana 2018. gadā

O.Krūze informē par saņemtajiem treneru pieteikumiem 2018. gada finansējumam un saņemtajiem 2017. gada reitingiem. Sporta komisijā jautājums pārrunāts un saņemta rekomendācija pieturēties pie 2017. gada modeļa un nākamgad algot 6 pēc reitinga labākos trenerus, nosakot 50% fiksēto samaksu visiem vienādu bet 50% samaksu proporcionāli reitingam.

Priekšlikums 2018. gadā LSFP treneru finansējumu piešķirt 6 pēc reitinga labākajiem treneriem, nosakot 50% fiksēto samaksu visiem vienādu bet 50% samaksu proporcionāli reitingam.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. 2018. gadā LSFP treneru finansējumu piešķirt 6 pēc reitinga labākajiem treneriem, nosakot 50% fiksēto samaksu visiem vienādu bet 50% samaksu proporcionāli reitingam.

Tiek norādīts uz nepieciešamību pārskatīt treneru līgumu saturu un citus tiesiskos aktus ar mērķi novērst jebkuras iespējamās nepilnības burāšanas drošības jautājumos.

2. Starptautisko sacensību rīkošana 2018. gadā

O. Krūze informē par saņemtajiem pieteikumiem organizēt starptautiskās sacensības 2018. gadā, kā arī norāda uz pārrunāto sporta komisijā šajā jautājumā. O. Krūze aicina lemt atsevišķi par LZS apņemšanos organizēt 3 pasaules čempionātus un par to, kurus divus pasākumus pieteikt finansēšanai LSFP.
Saskaņā ar likumdošanu, Pasaules čempionātus Latvijā ir tiesīga organizēt tikai attiecīgā sporta federācija, līdz ar to ir nepieciešams valdes lēmums par konkrēto PČ organizēšanu.

A. Dāle informē par Sporta komisijā izrunāto – pasākumus jāorganizē bet ir jāizvērtē un jānovērš visi iespējamie riski, kas saistās ar šo pasākumu organizēšanu. J. Grīslis aicina līgumiem pievienot personīgos galvojumus, lai samazinātu finansiāls riskus. Tāpat, A. Dāle norāda uz nepieciešamību palielināt LZS lomu šajos pasākumos – LZS publicitāti, iesaisti plānošanā un pārstāvniecībā, budžeta plānošanā un izpildē. V.Vancovics norāda, ka nepieciešams pilns ‘biznesa plāns’, lai Valde varētu lemt par pasākuma rīkošanu.
Tiek precizēts lēmumu pieņemšanas laiks – 30. novembris, tādejādi atliek 2 nedēļas precizēt pasākumu plānus un laiks lēmuma pieņemšanai.

Klātesošie dalīborganizāciju pārstāvji iepazīstina Valdi ar plānotajiem čempionātiem un O.Krūze informē par saņemto informāciju no LVA par Techno 293 pasaules čempionātu. Organizatori tiek aicināti iesniegt LZS precizētus budžetus, ņemot vērā risku nesaņemt valsts vai pašvaldības finansējumu., kā arī orgkomitejas sastāvus.
Tāpat, tiek norādīts uz nepieciešamību Valdei izskatīt sagatavotos līguma projektus.

Priekšlikums konceptuāli atbalstīt Pasaules čempionātu Techno 293, Topcat un Platu 25 klasēs organizēšanu un uzdot ģenerālsekretāram sagatavot tehnisko organizatoru līgumus, kas ietver sacensību rīkošanas finansiālos, juridiskos un organizatoriskos jautājumus.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. Konceptuāli atbalstīt Pasaules čempionātu Techno 293, Topcat un Platu 25 klasēs organizēšanu un uzdot ģenerālsekretāram sagatavot tehnisko organizatoru līgumus, kas ietver sacensību rīkošanas finansiālos, juridiskos un organizatoriskos jautājumus.

3. Latvijas čempionāta jauniešiem rīkošana 2018. gadā

O.Krūze informē par Laser klases ierosinājumu Laser pieaugušo čempionātu rīkot atsevišķi no jauniešu čempionāta. Ģ. Fišers-Blumbergs kā galveno priekšlikuma iemeslu min pasākuma laiku, kurš pārklājas ar starptautiskajām sacensībām. Ja pasākumu rīko asociācija, tad tā var izvēlēties datumus un pieaicināt dalībniekus no citām valstīm. A. Dāle norāda, ka iepriekš visas pūles veltītas, lai šos pasākumus apvienotu. Izskan ideja par atsevišķu Laser Master organizēšanu. Valde vienojas, ka sākotnēji vajadzētu pieņemt lēmumu par Latvijas čempionāta vietu un laiku un pēc tam Laser asociācija pēc nepieciešamības var ierosināt pieaugušo Laser čempionātu rīkot atsevišķi. E. Kanskis norāda, ka Latvijas čempionāts tradicionāli nav bijis jauniešu čempionāts – tikai klašu specifikas dēļ tajā piedalās pārsvarā jaunieši.

O. Krūze informē par saņemtajiem LČ rīkošanas pieteikumiem un diskutēto Sporta komisijā, norādot uz divām iespējamām prioritātēm – sportiskie apstākļi vai burāšanas popularizēšana.
Pēc diskusijām par pieteiktajām norises vietām un prioritātēm, joprojām paliek atšķirīgi viedokļi par LZS prioritātēm un Valde vienojas balsot par Latvijas čempionāta norises vietu par katru pieteikumu pēc kārtas, saskaņā ar pieteikumu sarakstu.
Priekšlikums 2018. gada Latvijas čempionātu burāšanā rīkot Engures jahtklubā.
Balsojums: Par – R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – A. Dāle; Atturas – J.Grīslis.
Lēmums. 2018. gada Latvijas čempionātu burāšanā rīkot Engures jahtklubā.

LČ norises vieta ir apstiprināta, līdz ar to nav jēgas balsot par pārējiem priekšlikumiem. O. Krūze iepazīstina ar Starptautisko sacensību 2018. gadam kalendāru un tiek diskutēts par iespējamiem LČ datumiem. Tek piedāvāts rīkot 31.08 – 2.09, jo šie datumi pārklājas tikai ar Optimist pasaules čempionātu, uz kuru optimist klases braucēji pagaidām neplāno doties. Datums sākotnēji jāsaskaņo ar Engures ostas rekonstrukciju, kā arī ar klašu asociācijām.

4. Biedrības ‘Latvian Sailing Team’ iesniegums par uzņemšanu LZS

O.Krūze informē par saņemto biedrības ‘Latvian Sailing team’ (LST) iesniegumu par uzņemšanu LZS par asociēto biedru. O. Krūze norāda, ka visi dokumenti atbilst LZS prasībām, kā arī LST statūtu darbības mērķi un iepriekšējā LST darbība atbilst LZS interesēm. A. Buls iepazīstina klātesošos ar LST motivāciju iestāties LZS. J Grīslis iebilst pret LST nosaukumu, kurš pēc būtības nozīmē jebkuru latvijas komandu, kura piedalās sacensībās ārzemēs. A. Dāle norāda, ka par šo nosaukumu jau ir vairākkārt diskutēts un nosaukums neatbilst LZS interesēm. Pēc diskusijām Valde tiek aicināta balsot par saņemto iesniegumu.
Priekšlikums uzņemt biedrību Latvian Sailing team par LZS asociēto biedru.
Balsojums: Par – R. Vaivods, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – A. Dāle, J. Grīslis; Atturas – V.Vancovics.
Lēmums nav pieņemts

5. Sporta skolu kontrolnormatīvi

O. Krūze atgādina par izmaiņām sporta skolu rezultativitātes kritērijos un iepazīstina ar sagatavotajiem kontrolnormatīviem sporta skolu audzēkņiem. Tiek norādīts uz dokumentā pamanītajām druka kļūdām, kuras O. Krūze apņemas novērst.

Priekšlikums apstiprināt sagatavotos sporta skolu kontrolnormatīvus burāšanā.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. Apstiprināt sagatavotos sporta skolu kontrolnormatīvus burāšanā.

6. Citi jautājumi

O. Krūze informē par LZS attīstības plāna sagatavošanas procesu un nepieciešamību novembrī sanākt uz sanāksmi kopā ar konsultantu Dan Jaspers. Datumu jāsaskaņo ar valdes locekļiem ar katru individuāli.
O. Krūze informē par situāciju ar ORC Sportboat EČ atcelšanu. Pēc mutiskajām sarunām ar JK Auda panāktā vienošanās tika sagatavota rakstiski un JK Auda tika aicināts šo vienošanos saskaņot un parakstīt līdz 25. oktobrim. Diemžēl laiks tika novilcināts, no Audas tika saņemti labojumu priekšlikumi tikai 25. Oktobrī, līdz ar to vienošanās nav parakstīta. Tāpat, saņemtie priekšlikumi neatbilst LZS interesēm un liecina par JK Auda vēlēšanos procesu novilcināt nevis noslēgt vienošanos. Tiek uzsvērts, ka JK Auda nav norēķinājies arī ar citiem sadarbības partneriem un A. Dāle ir saņēmis vairākas vēstules ar lūgumu palīdzēt.

Priekšlikums sasaukt LZS biedru ārkārtas kopsapulci un uzdot O. Krūzem sagatavot LZS biedru ārkārtas kopsapulces darba kārtību un tās sasaukšanas laiku, lai izvērtētu biedrības “Jahtklubs Auda” rīcības atbilstību LZS statūtiem un biedra statusam, LZS valdes locekļa V. Tihonova darbības atbilstību LZS interesēm un, ja nepieciešams, lemtu par izmaiņām LZS valdes sastāvā. Ārkārtas kopsapulces laiku un darba kārtību apstiprināt ar valdes elektronisko balsojumu.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums.Sasaukt LZS biedru ārkārtas kopsapulci un uzdot O. Krūzem sagatavot LZS biedru ārkārtas kopsapulces darba kārtību un tās sasaukšanas laiku, lai izvērtētu biedrības “Jahtklubs Auda” rīcības atbilstību LZS statūtiem un biedra statusam, LZS valdes locekļa V. Tihonova darbības atbilstību LZS interesēm un, ja nepieciešams, lemtu par izmaiņām LZS valdes sastāvā. Ārkārtas kopsapulces laiku un darba kārtību apstiprināt ar valdes elektronisko balsojumu.

Ž. Litauniece aktualizē jautājumu par Pasaules burāšanas čempionātu burāšanā 2018. gadā Dānijā. O. Krūze informē par iesniegto pieteikumu un iespējām saņemt papildus vietu Laser Radial klasē. Pirmais maksājums būs jāveic līdz 1. decembrim. A. Dāle piebilst, ka šogad maksājums visticamāk būs sākotnēji jāveic par sportistu līdzekļiem bet par šī maksājuma kompensāciju un citiem dalības maksājumiem būs jālemj nākamgad.

Sēde slēgta 20.00