Valde 10-17

Protokols 10-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 14.09.2017.

Grostonas iela 6B, Rīga, plkst. 18.15

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valdis Vancovics, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Preiss, Viktors Tihonovs
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Dalīborganizāciju pārstāvji: Normunds Mačukāns, Andrejs Buls
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. ORC Sportboat Eiropas čempionāta atcelšana
2. Platu 25 PČ 2018
3. LZS procedūru uzlabošana
4. Par gatavošanos 2018. gada pasākumiem
5. Citi jautājumi

1. ORC Sportboat Eiropas čempionāta atcelšana

O.Krūze informē par saņemto vēstuli no JK Auda, kurā tā atkārtoti noraida savu vainu sacensību atcelšanā, kā arī informē, ka radušies izdevumi nav atceļami un atgriežami. O. Krūze informē par iespējamiem risinājumiem Valsts piešķirtās naudas atgriešanas jautājumos. Valdes locekļi aicina JK Auda pārstāvjus uz konstruktīvu sadarbību problēmas risināšanā. JK Auda pārstāvji izskatīs iespēju ieskaitīt LZS kontā trūkstošo Rīgas Domes finansējumu. O. Krūze apzinās LZS dalīborganizācijas, kuras nepieciešamības gadījumā var aizdot naudu vai samaksāt 2018. gada biedru naudu avansā.

2. Platu 25 Pasaules čempionāta 2018. organizēšana

A.Buls iepazīstina Valdi ar ideju par 2018. gada Pasaules čempionāta rīkošanu Latvijā. O. Krūze norāda uz nokavēto pieteikuma termiņu LNSP, kā arī uz riskiem tik sasteigti sagatavoties čempionāta rīkošanai. Valde ir pozitīvi noskaņota par šāda pasākuma rīkošanu Latvijā un aicina A. Bulu gatavoties 2019. gada PČ Platu 25 rīkošanai.

3. LZS procedūru uzlabošana

Ņemot vērā pieredzi ar 2017. gada ORC Sportboat Eiropas čempionāta organizēšanu, O.Krūze sadarbībā ar LZS juristu T. Zirdziņu ir sagatavojis priekšlikumu par kārtību, kādā tiek izskatītas, apstiprinātas un finansētas burāšanas sacensības Latvijā.

a) Pasaules un Eiropas čempionāti (Organizators – LZS)
Tehniskais organizators iesniedz: Iesniegumu, nolikumu, orgkomiteju, budžetu. Valde pieņem lēmumu, tiek noslēgts sacensību rīkošanas deleģējuma līgums. Iesniegums jāizskata Sporta komisijā pirms Valdes sēdes, Valdes jāpieņem lēmums pirms iesniegšanas LNSP. Pieteikums LSFP finansējumam jāiesniedz līdz 15. oktobrim un pēc saskaņojuma LNSP. Visas atskaites saskaņā ar Valsts finansējuma izsniedzēja līgumiem.
b) Klubu organizētas sacensības ar Valsts finansējumu (piem. LČ)
Klubs iesniedz iesniegumu, nolikumu un finanšu pieprasījumu. Pēc Valdes lēmuma tiek slēgts finansējuma līgums, pēc pasākuma rezultāti un atskaite.
c) Latvijas čempionāti bez Valsts finansējuma
Klubs iesniedz iesniegumu un nolikumu, Valde apstiprina (tādejādi tiek piešķirts LČ statuss). Pēc sacensībām klubs iesniedz rezultātus.

Priekšlikums apstiprināt kārtību, kādā tiek izskatītas, apstiprinātas un finansētas burāšanas sacensības Latvijā.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, V. Romans, J. Preiss, V. Tihonovs; Pret – nav; Atturas –nav.
Lēmums. Apstiprināt iepriekš minēto kārtību, kādā tiek izskatītas, apstiprinātas un finansētas burāšanas sacensības Latvijā.

Tāpat, O Krūze informē, ka ir saņemts ieteikums no LZS jurista T. Zirdziņa izstrādāt nolikumu par kārtību kādā tiek piešķirts Valsts finansējums sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās. Šādā gadījumā nebūs jāslēdz līgums ar sportistiem par katrām sacensībām bet sportistiem būs saistoši šie noteikumi, kuri noteiks kam un par ko finansējums tiek piešķirts, kā šis finansējums izlietojams, kā par finansējumu jāatskaitās un kādos gadījumos finansējums jāatmaksā. Jāievieš vienota pieteikuma forma, kurā norādīts, ka sportists ir iepazinies ar nolikumu un apņemas ievērot šo nolikumu un apzinās nolikumā noteikto atbildību. Nolikums attieksies uz LOK, LSFP un pašvaldību finansējumu.Valde konceptuāli atbalsta nolikuma izstrādi.

4. Par gatavošanos 2018. gada pasākumiem

O. Krūze informē par sekojošu gatavošanās laika plānu:
Līdz 15. oktobrim jāiesniedz sekojoši pieteikumi:

– Pieteikums LČ organizēšanai (Optimist, Laser, Techno)
– Pieteikumi starptautisko sacensību rīkošanai ar LSFP finansējumu
– Treneru pieteikumi 2018. gada finansēšanai ar reitinga apkopojumu

18. oktobrī – Sporta komisija
25./26. oktobrī – Valdes sēde
Valde uzdod O. Krūzem informēt dalīborganizācijas par iesniegumu termiņiem.

5. Dažādi

V. Vancovics jautā par Tiesnešu kolēģijas darbu saistībā ar iesniegtajām apelācjām. Tiek uzdots O. Krūzem sazināties ar O. Rancānu un precizēt šo jautājumu, kā arī noteikt konkrētus izskatīšanas termiņus.
O. Krūze informē par saņemto iesniegumu no Ģ. Fišera-Blumberga par apmērītāju lietām. Valde aicina šo jautājumu atlikt, jo nepieciešama diskusija.

Sēde slēgta 20.30