Valde 10-16

Protokols 10-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 21.09.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Ģirts Fišers – Blumbergs, Viktors Tihonovs, Valdis Vancovics
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Pieaicinātie: Māris Birzulis (Burāšanas Klubs 360)
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Kluba 360 iesnieguma atkārtota izskatīšana
2. IZM iesniedzamo dokumentu izskatīšana jautājumā par Pāvu ielu
3. Treneru reitinga 2016 un LČ rīkošanas prasību apstiprināšana
4. LOK ģenerālās asamblejas delegātu apstiprināšana
5. Citi jautājumi (kalendārs, komisijas)

1. Kluba 360 iesnieguma atkārtota izskatīšana

O. Krūze informē, ka no Burāšanas Kluba 360 saņemts precizēts jahtu reģistrs un visi dokumenti atbilst LZS prasībām, lai Klubu 360 uzņemtu par biedru.
Priekšlikums uzņemt biedrību ‘Burāšanas Klubs 360’ par LZS biedru
Balsojums: Par-6, Pret nav, Atturas – nav
Lēmums. Uzņemt biedrību ‘Burāšanas Klubs 360’ par LZS biedru

2. IZM iesniedzamo dokumentu izskatīšana jautājumā par Pāvu ielu

O. Krūze informē par iepriekš izveidotās komisijas (jautājumā par nekustamā īpašuma Pāvu ielā 14 apsaimniekošanas līguma slēgšanu) darba rezultātu un Rīgas Jahtkluba iesniegumu. Tāpat, O. Krūze informē, ka iepriekšējā Valde jau ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanu ar IZM šajā jautājumā un jauns lēmums nav nepieciešams.
Valde diskutē par līguma nosacījumiem (apsaimniekošanas nosacījumiem).
Priekšlikums virzīt līguma gatavošanu un uzdot O. Krūzem saskaņot ar Valdes locekļiem līguma pamatnostādnes un nosacījumus.
Balsojums: Par-4, Pret 1, Atturas – nav (V. Tihonovs nepiedalās)
Lēmums. Virzīt līguma gatavošanu un uzdot O. Krūzem saskaņot ar Valdes locekļiem līguma pamatnostādnes un nosacījumus.

Pārējie darba kārtības jautājumi netiek izskatīti un tiek pārcelti uz nākamo Valdes sēdi.