Valde 1-17

Protokols 1-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 11.01.2017.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 16.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valdis Vancovics, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Dalīborganizāciju pārstāvji: A. Krauklis
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Par Tiesnešu kolēģijas darbību
2. Treneru līgumu 2017. slēgšana
3. Kuivižu JK iesniegums par atbilstību starptautiskām sacensībām
4. Grāmatvedības ārpakalpojumi – izmaksu pieaugums
5. Burāšanas sacensību noteikumu tulkošana
6. Ziedojumu līgumu slēgšana
7. Citi jautājumi

1. Par Tiesnešu kolēģijas darbību

Klātesošie tiek informēti par Tiesnešu Kolēģijas (TK) darbību – Priekšsēdētāja ievēlēšanu un plānoto tiesnešu semināru 3. februārī. Tiek diskutēts par esošo TK nolikumu.
Tiek piedāvāts apturēt TK nolikumu (apstiprināts 2013. gada 14. februārī) un izveidot darba grupu šādā sastāvā: Ģirts Fišers-Blumbergs, J. Tamkvaitis un O. Krūze, lai izveidotu LZS tiesnešu komisiju un izstrādātu nolikumu līdz nākamajai Valdes sēdei.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Apturēt TK nolikumu (apstiprināts 2013. gada 14. februārī) un izveidot darba grupu šādā sastāvā: Ģirts Fišers-Blumbergs, J. Tamkvaitis un O. Krūze, lai izveidotu LZS tiesnešu komisiju un izstrādātu nolikumu līdz nākamajai Valdes sēdei.

2. Treneru līgumu 2017. slēgšana

Saskaņā ar Sporta komisijas un Latvijas Vindserfinga asociācijas (LVA) rekomendāciju un 2016. gada treneru reitinga nolikumu ir sagatavoti treneru līgumu slēgšanas priekšlikumi 2017. gadam.
Diskutējot par saņemtajiem priekšlikumiem, tiek norādīts, ka LVA priekšlikums neietver treneru motivējošo daļu un tiek izvirzīts alternatīvs priekšlikums algu modeli veidot 75% finansējuma sadalot līdzīgās daļās bet 25% finansējuma sadalīt atbilstoši reitinga punktiem.
Tiek balsots par visiem priekšlikumiem to ienākšanas secībā.
Priekšlikums slēgt līgumus ar treneriem Ž. Litaunieci, V. Matīsi un G. Kraukli, šim nolūkam novirzot pusi no LSFP finansētā algu fonda un 75 % finansējumu sadalot vienādās daļās starp minētajiem treneriem bet 25 % sadalot proporcionāli 2016. gadā iegūtajiem treneru reitinga punktiem.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – V. Vancovics;
Atturas – nav
Lēmums. slēgt līgumus ar treneriem Ž. Litaunieci, V. Matīsi un G. Kraukli, šim nolūkam novirzot pusi no LSFP finansētā algu fonda un 75 % finansējumu sadalot vienādās daļās starp minētajiem treneriem bet 25 % sadalot proporcionāli 2016. gadā iegūtajiem treneru reitinga punktiem.

Priekšlikums slēgt līgumus ar treneriem I. Grīnbergu, A. Kraukli un J. Jēkabsonu, šim
nolūkam novirzot 50% no LSFP finansētā algu fonda un finansējumu sadalot vienādās daļās
starp vindserfinga treneriem.

Balsojums: Par – nav; Pret – A. Dāle, R. Vaivods, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis, V.Vancovics; Atturas – nav.
Priekšlikums noraidīts

Priekšlikums slēgt līgumus ar treneriem I. Grīnbergu, A. Kraukli un J. Jēkabsonu, šim nolūkam novirzot 50% no LSFP finansētā algu fonda un 75 % finansējumu sadalot vienādās daļās starp minētajiem treneriem bet 25 % sadalot proporcionāli 2016. gadā iegūtajiem treneru reitinga punktiem.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Slēgt līgumus ar treneriem I. Grīnbergu, A. Kraukli un J. Jēkabsonu, šim nolūkam novirzot 50% no LSFP finansētā algu fonda un 75 % finansējumu sadalot vienādās daļās starp minētajiem treneriem bet 25 % sadalot proporcionāli 2016. gadā iegūtajiem treneru reitinga punktiem.

Tiek norādīts uz nepieciešamību pie treneru līgumiem pievienot pielikumu, kurā būtu ar Spora komisiju saskaņoti treneru gada darba plāni, kā arī audzēkņu saraksti. Tiek uzdots O.Krūzem sagatavot pielikuma formu, kā arī konsultēties ar T. Zirdziņu par iespējām slēgt līgumus, kuri nodrošinātu treneru sociālās garantijas ilgtermiņā.

3. Kuivižu JK iesniegums par atbilstību starptautiskām sacensībām

O. Krūze iepazīstina ar saņemto iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par kluba atbilstību starptautisko sacensību rīkošanai. Tiek atzīmēts, ka klubs jau ir rīkojis augsta līmeņa starptautiskas sacensības, tomēr Valdes rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu nepieciešamās infrastruktūras pieejamību.
Tiek uzdots O. Krūzem sazināties ar jahtkluba pārstāvi un lūgt jahtklubam sagatavot pieejamās infrastruktūras sarakstu. Jautājums tiks skatīts atkārtoti pēc šī saraksta saņemšanas

4. Grāmatvedības ārpakalpojumi – izmaksu pieaugums

O. Krūze iepazīstina ar saņemto informāciju par grāmatvedības pakalpojumu cenu pieaugumu par 20 eur mēnesī. Tiek norādīts, ka kopējās izmaksas joprojām atbils darba apjomam, kā arī pakalpojumi tiek sniegti atbilstošā kvalitātē.
Priekšlikums saskaņot izmaksu palielināšanos grāmatvedības pakalpojumiem par 20 eur mēnesī.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Saskaņot izmaksu palielināšanos grāmatvedības pakalpojumiem par 20 eur mēnesī.

5. Burāšanas sacensību noteikumu tulkošana

Tiek diskutēts par jauno burāšanas sporta noteikumu tulkošanas un izdošanas iespējām, apjomu, izmaksām un laika termiņiem. Valde vienojas, ka jātulko noteikumi ar visiem pielikumiem un nepieciešams noteikumus izdot A5 drukas formātā.
Priekšlikums tulkot un izdot burāšanas sacensību noteikumus 2017. – 2020. gadam. Uzdot O. Krūzem sazināties ar tulku un izdevēju, lai precizētu izmaksas un laika plānu.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Tulkot un izdot burāšanas sacensību noteikumus 2017. – 2020. gadam. Uzdot O.Krūzem sazināties ar tulku un izdevēju, lai precizētu izmaksas un laika plānu.

6. Ziedojumu līgumu slēgšana

Priekšlikums slēgt ziedojuma līgumus ar SIA Ardala (3500 eur), SIA Rīgas centrālais termināls (3750 eur), SIA RTO vagonu serviss (3750 eur) un SIA NCS LV (8800 eur). Ziedojumos saņemto naudu novirzīt burāšanas attīstībai.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Slēgt ziedojuma līgumus ar SIA Ardala (3500 eur), SIA Rīgas centrālais termināls (3750 eur), SIA RTO vagonu serviss (3750 eur) un SIA NCS LV (8800 eur). Ziedojumos saņemto naudu novirzīt burāšanas attīstībai.

7. Citi jautājumi

O. Krūze informē par turpmāk plānotajām sapulcēm:

– 17.01 Laser klases asociācijas kopsapulce
– 18.01 Sporta komisija
– 25.01 Valdes sēde
– 26.01 Optimist klases asociācijas kopsapulce
– 01.02 Attīstības /Mārketinga komisija
– 03.02 Tiesnešu seminārs
– 08.02 Valdes sēde

Ģ. Fišers – Blumbergs lūdz izskatīt Latvijas jūras burāšanas čempionāta Nolikumu. Tiek norādīts uz nepieciešamību labot pasākuma organizatoru, saskaņā ar iepriekš apstiprināto formātu.
Priekšlikums apstiprināt Latvijas jūras burāšanas čempionāta Nolikumu ar labojumiem.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt Latvijas jūras burāšanas čempionāta Nolikumu ar labojumiem.

 

Sēde slēgta pl. 18.10