Valde 04-16

Protokols 04-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 15.04.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 13.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Valdis Vancovics, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs, Jānis Preiss
Pieaicinātie: Ilgonis Balodis
Gēnerālsekretārs: Oskars Krūze

Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:

1. Ilgonis Balodis – informācija Valdei
2. Finansējuma izlietojums saskaņā ar ziedojumu līgumiem
3. O. Krūzes ziņojums par ikdienas darbiem un Valdes lēmumiem gada griezumā
4. Sportisu pieteikšana balvu saņemšanai
5. O. Krūzes ziņojums par MK balvas piešķiršanas lietas virzību
6. R. Eistreiķes iesnieguma izskatīšana
7. Nolikumu izstrādes un apstiprināšanas kārtības pieņemšana
8. LČ Optimist, Laser un Techno293 nolikuma u.c. nolikumu apstiprināšana
9. Līguma projekta ar IZM lietas virzība
10. Komisiju sastāva izskatīšana
11. Citu uzdevumu izskatīšana (saskaņā ar V. Tihonova un Ģ. Fišera-Blumberga priekšlikumiem)
12. LVA iesniegums
13. Nākamās Valdes sēdes sasaukšana

1. Ilgonis Balodis- informācija Valdei.

Ilgonis Balodis informē par iespējamo sadarbību ar Maltas Karalisko Jahtklubu un ar Ņižņijnovgorodas burāšanas federāciju, par plānoto regati apkārt pasaulei un par iespējām kvalifikācijas jomā.
Valde informāciju pieņem zināšanai, rekomendē izskatīt kreiserburāšanas komisijā.

2. Finansējuma izlietojums saskaņā ar ziedojumu līgumiem

O. Krūze informē, ka 2015. gada nogalē noslēgti ziedojuma līgumi, kuru nauda vel nav izlietota. Priekšlikums no šīs naudas novirzīt finansējumu Usmas jahtklubam 5700 EUR apmērā burāšanas attīstībai, kā arī apmaksāt rēķinu par kaitserfinga sporta nometni 1600 EUR apmērā

Balsojums: Par 7, Pret nav, atturas nav; (J. Grīslis nepiedalās balsojumā)
Lēmums. Piešķirt finansējumu 5700 EUR Usmas Jahtklubam burāšanas attīstībai un 1600 EUR kaitserfinga sporta nometnes apmaksai

3. O. Krūzes ziņojums par ikdienas darbiem un Valdes lēmumiem gada griezumā

O. Krūze informē par Valdes lēmumiem, kuru pieņemšana ir regulāra katru gadu noteiktos termiņos. Valde ar labojumiem ziņojumu pieņem zināšanai un uzdod publicēt lēmumu kalendāru LZS mājas lapā. Labotais lēmumu kalendārs protokola
pielikumā Nr. 1.

4. Sportistu pieteikšana balvu saņemšanai.

V. Tihonovs norāda, ka nav izpildīts iepriekšējās Valdes sēdes lēmums par J. Preisa pieteikšanu RD naudas balvai. Neskatoties uz Valdes locekļu diskusiju elektroniski pēc lēmuma pieņemšanas, nav pieļaujama lēmumu nepildīšana. Šajā gadījumā būtu nepieciešams lietu novest līdz saprotamam risinājumam.
J. Grīslis norāda, ka pēc Valdes sēdes un lēmuma pieņemšanas ir parādījušies jauni apstākļi, kā rezultātā J. Preiss savu pieteikumu atsauca.
Radusies neskaidrība par vindsērfinga sportistu piederības noteikšanu sakarā ar LVA ieviestajām licencēm un burātāju datubāzi . Valde uzdod O. Krūzem lūgt J. Jēkabsona skaidrojumu par licencēm un sportistu piederību.
Tiek rekomendēts Sporta komisijai skatīt jautājumu par licencēm, kā arī sakārtot piederības jautājumu visā LZS

5. O. Krūzes ziņojums par MK balvas piešķiršanas lietas virzību

O.Krūze informē par pieteikuma MK balvām virzību – pieteikumu, balvu nepiešķiršanu, LZS vēstuli un IZM atbildi. J. Preiss papildina, ka ir iesniegta vēstule no J. Preisa MK ar lūgumu pārskatīt lēmumu. Pilna dokumentu pakete visiem Valdes locekļiem nav izsūtīta, jautājums tiek atlikts uz nākamo Valdes sēdi.O. Krūzem nosūtīt Valdes locekļiem visu saraksti ar IZM un J. Preisam nosūtīt savu iesniegumu.

6. R. Eistreiķes iesnieguma izskatīšana

O.Krūze informē par mutiski saņemtajiem paskaidrojumiem no LDNLBA pārstāvja G. Grauduma. Tiek uzdots pieprasīt informāciju no LDNLBA rakstiski 1 nedēļas laikā un , apkopot visu informāciju un nosūtīt to Valdes locekļiem informācijai 2 nedēļu laikā. Jautājuma izskatīšana tiek atlikta.

7. Nolikumu izstrādes un apstiprināšanas kārtības pieņemšana

V. Tihonovs informē par likumdošanu LČ sacensību organizēšanas jautājumā, kā arī sniedz priekšlikumus turpmāko sacensību organizēšanā un Nolikumu formulējumā.
Valde vienojas, ka Pasaules un Eiropas čempionātus rīko LZS, saskaņojot ar NSP; Latvijas Čempionātu rīko LZS biedrs, kurš saņēmis LZS atļauju; Nolikumu apstiprina LZS Valde
Uzdot O. Krūzem sagatavot tipveida nolikuma paraugu apstiprināšanai Valdē

8. LČ Optimist, Laser, 29er un T293 nolikuma u.c. nolikumu apstiprināšana

Ģ. Fišers – Blumbergs norāda, ka Kuivižu nolikumā nav precizēts Laser 4.7 vecuma ierobežojums kā iepriekšējos gados. Valde vienojas, ka tas ir saskaņā ar ISAF noteikumiem un nav nepieciešami labojumi.
Valde diskutē par nolikuma punktu, kas neatļauj MK2 buras izmantošanu sacensībās. Valdes viedoklis ir atļaut MK2 buras izmantošanu, jo tas ir saskaņā ar Laser klases noteikumiem.
Tiek balsots par Latvijas čempionāta Optimist, Laser, 29er un T293 klasēs Kuivižu jahtklubā Nolikumu ar labojumiem (svītrot punktus 1.1 un 2.4., punktus 1.2 un 2.5 pārnumurēt attiecīgi par 1.1 un 2.4)
Balsojums: 8 Par, Pret nav, Atturas nav;
Lēmums. Apstiprināt Latvijas čempionāta Optimist, Laser, 29er un T293 klasēs
Kuivižu jahtklubā Nolikumu ar labojumiem
Priekšlikums apstiprināt: Latvijas čempionāta Optimist, Laser, 29er un T293 klasēs
Galvenais tiesnesis Ojārs Rancāns, Protestu komitejas priekšsēdētājs – Jonas
Tamkvaitis

Balsojums: 7 Par, Pret nav, 1 Atturas;

Lēmums. Apstiprināt: Latvijas čempionāta Optimist, Laser, 29er un T293 klasēs Kuivižu jahtklubā: Galvenais tiesnesis Ojārs Rancāns, Protestu komitejas priekšsēdētājs – Jonas Tamkvaitis

Priekšlikums apstiprināt: RĪGAS KAUSA IZCĪŅA “LATVIJAS MATCH RACE ČEMPIONĀTS 2016” Nolikumu

Balsojums: 8 Par, Pret nav, Atturas nav;

Lēmums. Apstiprināt: RĪGAS KAUSA IZCĪŅA “LATVIJAS MATCH RACE ČEMPIONĀTS 2016” Nolikumu

Priekšlikums apstiprināt: Latvijas atklātais čempionāts Mikro klasē Nolikumu

Balsojums: 8 Par, Pret nav, Atturas nav;

Lēmums. Apstiprināt Latvijas atklātais čempionāts Mikro klasē Nolikumu

Priekšlikums apstiprināt: Latvijas atklātais čempionāts Mikro klasē – Galvenais tiesnesis Valters Romans, Protestu komitejas priekšsēdētājs – Armands Plāte

Balsojums: 8 Par, Pret nav, Atturas nav;

Lēmums. Apstiprināt: Latvijas atklātais čempionāts Mikro klasē – Galvenais tiesnesis Valters Romans, Protestu komitejas priekšsēdētājs – Armands Plāte
Priekšlikums apstiprināt: Latvijas atklātais Jūras burāšanas čempionāts – Galvenais tiesnesis Romans Mickevičs, Protestu komiteja Svetlana Dyachkova , Vilius Roškus

Balsojums: 8 Par, Pret nav, Atturas nav;

Lēmums. Apstiprināt: Latvijas atklātais Jūras burāšanas čempionāts – Galvenais tiesnesis Romans Mickevičs, Protestu komiteja Svetlana Dyachkova , Vilius Roškus

Uzdot LVA veikt izmaiņas sagatavotajos Nolikumos, saskaņā ar Valdes sēdes protokola 7. Punktu. Pārstrādātos Nolikumus apstiprināt elektroniski.

9. Līguma projekta ar IZM lietas virzība

Atsaucoties uz iepriekš izsūtīto informāciju (IZM līguma projekts un LZS sagatavotais Nacionālās Jaunatnes Burāšanas Sporta centra Pāvu ielā 14 apsaimniekošanas plāns), A. Dāle ierosina izveidot darba grupu, kura izstrādātu priekšlikumus par NJBSC attīstību un apsaimniekošanu, kā arī sagatavotu nepieciešamos dokumentus līguma slēgšanai ar IZM
Tiek izveidota darba grupa sekojošā sastāvā: V. Vancovičs, J. Grīslis, V. Tihonovs, A.Dāle.

10.-12. Darba kārtības jautājumi netiek skatīti

13. Nākamās Valdes sēdes sasaukšana

Nākamo Valdes sēdi piedāvā sasaukt 2015. gada 22. aprīlī pl. 14.00 Grostonas ielā 6b. Jāprecizē telpu pieejamība.

 

Pielikums Nr. 1
Valdes lēmumu gada kalendārs

Udevums Datums Termiņš
Kopsapulces sasaukšana, GP un budžeta apstiprināšana 01.03 2 nedēļas pirms kopsapulces
Lātvijas čempionātu nolikumu apstiprināšana 01.03
Treneru un izlases reitinga nolikuma apstiprināšana nākamajam gadam. 31.12 Sākt izstrādāt oktobrī
Sacensību kalendāra un LČ organizatoru apstiprināšana 15.12 Sākt izstrādāt oktobrī
Nākamā gada treneru un algas sadalījuma apstiprināšana 31.12
Izlases apstiprināšana nākamajam gadam 31.12 Pirms pirmā pieteikuma