Valde 3-16

Protokols 03-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 22.03.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Valdis Vancovics, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs
Dalīborganizāciju un komisiju pārstāvji: Alberts Rozins
Gēnerālsekretārs: Oskars Krūze

Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Debates, Valdes darba plāna sastādīšana, saskaņā ar esošo LZS stratēģiju.
2. Iesniegumu un nolikumu izskatīšana.
3. Dažādi jautājumi

1. Debates, Valdes darba plāna sastādīšana, saskaņā ar esošo LZS stratēģiju.

A. Dāle atklāj debates un aicina Valdes locekļus izteikties par darāmajiem darbiem un katra Valdes locekļa iespējamo ieguldījumu esošās stratēģijas īstenošanā.
V. Tihonovs aicina paplašināt stratēģiju ar burāšanas pieejamības virzienu.
J. Grīslis piedāvā uz nākamo Valdes sēdi katram Valdes loceklim sagatavot uzdevumus un atbildības sfēras un nosūtīt tās Valdes locekļiem, lai ar šiem priekšlikumiem varētu iepazīties jau pirms Valdes sēdes.
Viens no uzdevumiem varētu būt Jahtu reģistra pārņemšana.
A. Dāle aicina sagatavot uz nākošo sēdi konkrētus darba uzdevumus šim gadam.
V. Romans aicina arī neaizmirst par 4 gadu griezumā darāmajiem darbiem.
V. Tihonovs norāda uz nepieciešamību attīstīt burāšanas ‘tūrismu’, lai klubos būtu pieejamas viena konkrēta veida jahtas, pieminot, ka šāda veida finanšu atbalstu varētu saņemt valsts līmenī.
Diskutē par LZS lomu jahtklubu attīstībā.
Diskutē par esošajām komisijām un Tiesnešu kolēģiju. Valde aicina O. Krūzi izsūtīt visiem Valdes locekļiem esošo komisiju un Tiesnešu kolēģijas Nolikumus.
V. Vancovics aicina atjaunināt Latvijas burāšanas makrorādītājus – jahtu, klubu, sportistu skaits. Ģ. Fišers-Blumbergs informē, ka šāds process ir uzsākts. Tiek uzdots O. Krūzem precizēt informāciju.
V. Romans aicina atjaunot Gada balvas pasniegšanas tradīciju. A. Dāle uzsver pasākuma mārketinga un sociālo aspektu. Tiek diskutēts par citiem mārketinga pasākumiem.
V. Tihonovs ierosina komisiju priekšlikumus nosūtīt apspriešanai klubos, lai pieņemot lēmumus, tiktu ņemts vērā klubu viedoklis.
V. Romans ierosina apsvērt ideju izmantot mājas lapas platformu www.regates.lv ko izstrādāja lietuvieši (laikam regatus.lt)
Tiek diskutēts par LZS ‘rutīnas’ sarakstu, Ģ. Fišers-Blumbergs norāda, ka šādu sarakstu nav izdevies izveidot. Tiek ierosināts sagatavot vismaz aktuālo risināmo jautājumu sarakstu tuvākajam mēnesim vai diviem.
Tiek norādīts uz nepieciešamību apstiprināt sacensību nolikumus. A. Dāle norāda, ka sacensību organizatori lielākoties šos nolikumus vēl nav iesnieguši. Tiek uzdots O. Krūzem izsūtīt visiem LČ organizatoriem atgādinājumu par nolikumu sagatavošanu.
Tiek diskutēts par atbildību, apdrošināšanu un LZS līgumiem ar sacensību rīkotājiem.
Tiek uzdots O. Krūzem sagatavot informāciju par iespējamiem pasākumu (civiltiesiskās atbildības) apdrošinātājiem.
Tiek norādīts, ka nav jēgas apdrošināšanas jautājumu iekļaut līgumā, jo tas jau ir noteikts likumdošanā.
Tiek uzdots O. Krūzem izsūtīt Valdei sagatavoto līguma paraugu.
Valdes locekļi tiek aicināti padziļināti izpētīt juridisko atbildību par sacensību organizēšanu.
Tiek atzīmēts, ka tipveida nolikums jau ir publicēts ISAF noteikumos.
Tiek pacelts jautājums vai un kāpēc nepieciešams Valdei apstiprināt LČ nolikumus.
Tiek izskatīts LČ nolikums Kuivižu jahtklubā. V. Romans norāda uz pretrunu ar iepriekš lemto Valdē par minimālo jahtu skaitu klasē (5 jahtas) un uzdod jautājumu par vindsērfinga klašu vecumiem. A. Rozins norāda, ka vecuma klases ir saskaņā ar ISAF noteikumiem. Nolikums netiek nodots balsošanai un tiek nodots O. Krūzem, O.Rancānam un J. Jēkabsonam pārskatīšanai.

2. Iesniegumu un nolikumu izskatīšana:
2.1. G. Eistreiķa iesniegums

O.Krūze informē par iesniegumu no G. Eistreiķa un R. Eistreiķes un aicina jautājumu nodot izskatīšanai Tiesnešu kolēģijai vai diskutēt par citu jautājuma virzību. V. Romans piedāvā jautājumu nodot izskatīšanai attiecīgajai asociācijai, jo incidents  norisinājies Ledus burāšanas sacensību laikā. R. Vaivods norāda, ka lietu uzskata  Valsts policija un iesaka risināt jautājumu pēc policijas slēdziena saņemšanas. A.  Rozins norāda, ka Tiesnešu kolēģijai jau ir informācija par notikušo.
V. Tihonovs norāda, ka LZS nepieciešams izskatīt jautājumu pēc būtības un atbildēt uz iesniegumu.
A. Rozins informē, ka ir sazinājies ar iesniegumā minētajiem lieciniekiem un uzklausījis viņu viedokli par incidentu. Liecinieku skatījumā, incidents ir nenozīmīgs.
Tiek norādīts, ka domstarpības norisinājās starp skatītāju un sacensību dalībnieci.
ISAF noteikumu punkts par nesportisku uzvedību nevar tikt piemērots attiecībā pret skatītāju. Tādejādi, nebūtu lietderīgi jautājumu nodot izskatīšanai Tiesnešu kolēģijai.
Valde pieņem iesniegumu zināšanai un rekomendē turpmāk šādus strīdus starp divu LZS jahtklubu pārstāvjiem risināt koleģiāli vai sacensību noteikumos atrunātajā kārtībā.
Uzdod O. Krūzem sagatavot atbildi G. un E. Eistreiķu iesniegumiem.

2.2. J. Preisa pieteikums RD balvai

O. Krūze informē par J. Preisa pieteikuma atbilstību RD noteikumiem ‘Kārtība, kādā  piešķir naudas balvu Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā’. Tāpat, O.  Krūze informē par neseno sarunu Rīgas Domē ar I. Streiču, kur tika uzsvērts sportista  ‘piederības’ jautājums. Sakarā ar to, ka J. Preiss iepriekš ir pārstāvējis Liepāju un arī  2015. gadā ieguvis Liepājas gada sportista apbalvojumu, jautājums tika individuāli  pārrunāts ar I. Streiču, kura pauda negatīvu attieksmi pret J. Preisa virzīšanu  apbalvojumam.

Valdes viedoklis ir pieteikt J. Preisu RD apbalvojumam un uzdot O. Krūzem vēlreiz sazināties ar I. Streiču un skaidrot J.Preisa atbilstību izvirzītajam apbalvojumam.

3. Dažādi jautājumi

O. Krūze informē par to, ka statūti paredz iespēju ievēlēt Valdes priekšsēdētāja vietnieku un aicina Valdes locekļus uz nākamo reizi izvirzīt kandidātus, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu ievēlēt vietnieku.

A. Rozins piedāvā piedalīties EUROSAF kongresā Minskā, un informē, ka atradīsies Minskā šajā laikā, tādejādi nebūtu nepieciešami izdevumi, lai kongresā piedalītos.
Tiek lūgts Valdi informēt par šo pasākumu, lai varētu lemt par A. Rozina deleģēšanu.

Nākamo Valdes sēdi piedāvā sasaukt 2015. gada 15. aprīlī pl. 15.00 Grostonas ielā 6b.