Valde 21.10.2015

Protokols 21.10.2015.

Latvijas Zēģelētāju savienības valdes sēde 21.10.2015.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Tērauds, Staņislavs Backāns, Ģirts Fišers-Blumbergs, Ēvalds Vēvelis

Dienas kārtība:
1. Pāvu iela 14, nacionālais sporta burāšanas centrs
2. Augsti sasniegumi sportā – sportistu atbalsts
3. Guntara Eistriķa iesniegums par AERO5 iekļaušanu sacensību kalendārā
4. Iesniegtie pieteikumi finsējuma saņemšanai
5. Kuivižu jahtkluba iesniegums
6. Valmieras Olimpiāde 2016
7. Citi jautājumi

1. Pāvu iela 14, nacionālais sporta burāšanas centrs

I.Krīgere informē valdes locekļus, ka no Izglītības Ministrijas ir saņemta ziņa par iespējamu Sporta burāšanas bāzes Pāvu ielā 14 nodošanu LZS bezatlīdzības apsaimniekošanā uz 10 gadiem, sākot ar 2016. gadu.
Valsts finasējums tiks saglabāts tikai 2016. un 2017. gadam – pēc tam bāze būs jāuztur un jāattīsta par saviem līdzekļiem. I.Krīgere un A.Dāle ir bijuši uz tikšanos ar ministrijas pārstāvjiem.
LZS valdei tagad ir jāpieņem konceptuāls lēmums – vai LZS piekrīt pārņemt apsaimniekošanā sporta bāzi. Pieņemot šo lēmumu, ir jāsaprot, kur pēc diviem gadiem ņemt līdzekļus, lai varētu šo bāzi uzturēt. Tas būs jāierēķina LZS budžetā.
Pašlaik nav konkrētu ideju kā šos līdzekļus iegūt, vienīgā iespēja ir runāt ar pašvaldību un LOK par atbalstu sporta bāzes uzturēšanai. Piesaistot privātas investīcijas varētu zust bāzes galvenais uzdevums – sporta darbs un burāšana.
Pāvu ielas 14 ēkām ir nepieciešams remonts – siltināšana un hidroizolācija. Kā arī jāierīko ūdens. Pašlaik apsaimniekotājs ir sācis ūdens ierīkošanas darbus, bet nav skaidrs vai tas tiks pabeigts.
I.Krīgere piebilst, ka ir jautājusi ministrijai par līguma noteikumiem, lai LZS varētu pieņemt lēmumu par bāzes pārņemšanu, pašlaik ir saņemts tikai Kleistu sporta centra līguma paraugs, kuru ministrija ir iesniegusi kā iespējamo līguma variantu. LZSam ir jāzin līguma noteikumi – kā var atkāpties no šī līguma, ja finasējumu tomēr neizdodas piesaistīt. Pašlaik Kleistu līguma paraugā minētais atkāpšanās laiks ir 6 mēneši.
LZS iesniegtajā projektā ministrijai, ir minētas investīcijas 183000EUR apmērā – LZSam ir jāredz vai šīs konkrētās investīcijas nav minētas arī līgumā.
J.Tērauds arī piebilst, ka vispirms ir jāredz konkrētais līgums.

Uz valdes sēdi ir uzaicināts arī Rīgas jahtkluba valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs, kurš pastāsta savu redzējumu par sporta bāzes turpmāko attīstību un pašlaik tur notiekošo. Rīgas jahtklubam nav plāna kā piesaistīt investīcijas un kur ņemt līdzekļus bāzes uzturēšanā.
V.Vancovičs piebilst, ka investīcijas var būt tikai no valsts budžeta, lai saglabātu bāzes pamatuzdevumu.
I.Krīgere min, ka jebkuram jahklubam, kurš darbosies Pāvu ielā 14 būs jāmaksā nomas maksa, ja šis objekts būs LZS pārvaldīšanā. LZSam ir jāsastāda sava vīzija par bāzes apsaimniekošanu un tad jārīko konkurss – kurš jahklubs šajā bāzē saimniekos. Primāri varētu izskatīt Rīgas jahkluba idejas, jo šis jahklubs bāzē jau darbojas.
A.Dāle aicina valdi atbalstīt Pāvu ielas 14 pārņemšanu LZS apsaimniekošanā.
I.Krīgere min, ka sākumā jāredz konkrētā līguma nosacījumus.

A.Dāle ierosina balsojumu par : LZS konceptuāli atbalstīt bāzes Pāvu ielā 14 pārņemšanu apsaimniekošanā ar 2016.gadu, bet pirms tam jāiepazīstās ar konkrētā līguma nosacījumiem. Valdes balsojums: vienbalsīgi par.
Valdes lēmums: LZS konceptuāli atbalsta sporta bāzes Pāvu ielā 14 pārņemšanu bezatlīdzības apsaimniekošanā ar 2016.gadu uz 10 gadiem, bet pirms tam iepazīties ar konkrētā līguma nosacījumiem.

2. Augsti sasniegumi sportā – sportistu atbalsts

I.Krīgere pastāsta, ka iepriekšējā valdes sēdē A.Dāle aktualizēja jautājumu par sportistu atbalstu par augstiem sasniegumiem, kā agrāk bija runāts sportistu atbalstam jāparedz 50% no saņemtās naudas (LSFP, IZM). Tie ir 4 314 EUR.
Tā kā valdes sēde nebija lemttiesīga, tad tagad jānobalso par finasējuma piešķiršanu sportistiem.
Ierosināts balsojums: piešķirt sportistiem 50% no saņemtā finansējuma par augstiem sasniegumiem sportā.
Valdes balsojums: Vienbalsīgi par
Valdes lēmums: piešķirt sportistiem 50% no saņemtā finansējuma par augstiem sasniegumiem sportā.

3. Guntara Eistriķa iesniegums par AERO5 iekļaušanu sacensību kalendārā

Iepriekšējā valdes sēdē tika izskatīts jautājums par G.Eistriķa iesniegumu.
Guntars Eistriķis ieniedzis iesniegumu ar lūgumu par laivas klases AERO 5 iekļaušanu 2016. gada sacensību kalendārā un atklātajā Latvijas čempionātā.
Notiek diskusija.
I.Krīgere ierosina balsojumu.
Valdes lēmums: Ņemot vērā, ka patreiz Latvijā ir tikai viena AERO 5 laiva, LZS valde nolēma ieteikt Burāšanas sporta vienībai “Collatis Viribus” vērsties pie Latvijas jahtklubiem ar lūgumu iekļaut šo laivas klasi klubu sacensību kalendāros.
Ja 2016.gadā klubu organzētajās sacensībās būs startējušas vismaz 5 laivas, tad nodot sporta komisijai izskatīt iespēju iekļaut AERO 5 klasi Latvijas Čempionātā.

4. Iesniegtie pieteikumi finsējuma saņemšanai

Pašlaik saņemti 4 pieteikumi valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai starptautisku vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā 2016.gadā.
Iesniegumi iesniegti par:
Latvijas atklātā čempionātu Mikro klasē – Euro Micro 2016
Rīgas kausa izcīņa “Latvijas Match race čempionāts 2016”
Pieaugušo un jauniešu pasaules čempionāts Raceboard klasē
Eiropas Kauss Techno293 plus.
LZS tālāk LSFP var virzīt 3 iesniegumus, nepieciešama lēmums – kurus iesniegumus tālāk virzīt.
I.Krīgere iepazīstina valdi ar konkrētajiem iesniegumiem, notiek diskusijas.
Tiek ierosināts balsojums par iesniegto sacensību virzīšanu finansējuma saņemšanai.
Balsojums :

Vienbalsīgi par Mikro klasi, Raceboard, Techno virzīšanu finansējuma saņemšanai.
Pret Match race virzīšanu finasējuma saņemšanai – A.Dāle, V.Romans,
J.Tērauds, Ģ.Fišers-Blumbergs, Ē.Vēvelis, atturās S.Backāns

Valdes lēmums:
Finasējuma saņemšanai virzīt:
Latvijas atklātā čempionātu Mikro klasē – Euro Micro 2016;
Pieaugušo un jauniešu pasaules čempionātu Raceboard klasē;
Eiropas Kausu Techno293 plus.

5.Kuivižu jahtkluba iesniegums

Kuivižu jahtklubs iesniedzis iesniegumu par LČ rīkošanu Optimist, Laser 4.7 un Laser Radial klasē 2016.gada 11.-14.08.
Valde apspriežās par datumiem un ierosina LČ rīkot 18.-21.08.2016.
J.Tērauds apstiprina ierosinātos datumus.
Valdes lēmums: Latvijas čempionātu Optimist, Laser 4.7 un Laser Radial klasē 18.-21.08.2016 uzticēt rīkot Kuivižu jahtklubam.

6. Valmieras Olimpiāde 2016

I.Krīgere informē, ka Valmieras Olimpiskais centrs gaida atbildi – vai 2016.gada olimpiādi burāšanā ir iespējams rīkot Burtnieku ezerā (jauniešu un pieaugušo).
A.Dāle izsaka viedokli, ka tas atkarīgs no sarunu rezultāta ar LOK, par budžeta piešķiršanu.
I.Krīgere min, ka jautājums ir arī par ezera dziļumu un piemērotību burāšanai visām klasēm.
V.Romans atzīst, ka Platu25 klase nevar startēt Burtniekos, pieaugušo Olimpiāde jārīko citā akvatorijā.
A.Dāle ierosina konceptuāli atbalstīt Olimpiādes rīkošanu Burtnieku ezerā, bet konkrētu atbildi sniegt pēc sarunas ar LOK.

7. Citi jautājumi

Valde ierosina sasaukt LZS kopsapulci 27.novembrī plkst 17.00. Norises vieta – Grostonas iela 6B. Kopsapulces dienas kārtība vēl tiks precizēta, galvenie jautājumi patreiz ir: LZS statūtu grozījumi un valdes nolikums, valdes vēlēšanas 2016.gadā, 2016.gada budžets, 2016.gada sacensību kalendārs.

Sapulci vadīja A.Dāle,

Protokolēja I.Krīgere