Valde 05.03. 2015

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 3.

 

2015. gada 5. martā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās
valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, J. Preiss

Darba kārtība:

1. Iepriekšējās valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Latvijas čempionātu nolikumu apstiprināšana.
3. Tiesnešu komisijas nolikums.
4. Gada pārskata apstiprināšana
5. 2015. gada budžets.
6. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 5. februāra valdes protokolu. Labot formulējumu par jaunu kvalifikācijas komisijas locekļu apstiprināšanu saskaņā ar tekstu komisijas iesniegumā – ” Iekļaut LZS KK sastāvā tāljūras jahtu kapteini Valdi Elnioni, tāljūras jahtu kapteini Dzintaru Blūmu un jahtu kapteini Didzi Zīrapu.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

2. Latvijas čempionātu nolikumu apstiprināšana.

J. Ailis informē, ka no dalīborganizācijām ir saņemti 2015. gada Latvijas čempionātu nolikumi. Laika trūkuma dēļ tie nav pietiekami izpētīti, tādēļ iespējami labojumi.
J. Tērauds informē, ka Kuivižu JK nevarēs uzņemt Latvijas čempionātu Optimist un Laser klasēs.
Nolēma.
2.1. Publicēt Latvijas čempionātu nolikumus. Nepieciešamības gadījumā izskatīt labojumus.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.
2.2. Tuvākajā laikā lemt par citu vietu Latvijas čempionāta rīkošanai Optimist un Laser klasēs.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

3. Tiesnešu komisijas nolikums.

A. Rozins informē, ka laika posmā kopš pēdējās valdes sēdes, kurā lēma par tiesnešu komisijas nolikuma sagatavošanu, nekādas darbības nav notikušas.

Nolēma.
3.1. Atlikt nolikuma izskatīšanu uz nākamo valdes sēdi un izņemt tā apstiprināšanu no pilnsapulces darba kārtības.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, J. Tērauds, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

4. Gada pārskata apstiprināšana.

J. Ailis iepazīstina ar 2014. gada pārskatu. Tajā atspoguļoti visi veiktie darījumi banku kontos, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, valdes lēmumiem un citiem pakalpojumiem. Atlikums bankas kontos 39940 Eur.
Kopējie ieņēmumi 2014. gadā bija 131287 Eur. No tiem biedru naudas 4268 Eur, ziedojumi 29855 Eur, dotācijas 88841 Eur, no eksāmenu organizēšanas, dalības maksām un citi ieņēmumi 8314 Eur.
Izdevumus veido materiālu izdevumi 7908 Eur, algas un atlīdzības 35042 Eur, nodokļi 8177 Eur, finansējumi dalīborganizācijām, naudas balvas, sacensību un citi izdevumi 66454 Eur.
Nolēma.
4.1. Apstiprināt LZS 2014. gada pārskatu.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

5. 2015. gada budžets.

J. Ailis iepazīstina ar 2015. gada budžetu.
Plānotie ieņēmumi no biedru naudām 4412 Eur, par piedalīšanos CSDD eksaminācijas komisijā 7000 Eur, no ziedojumiem 25000 Eur, sacensību dalības maksas 1230 Eur. IZM dotācija treneru algām 32747 Eur.
Eiropas čempionāta rīkošanai Techno 293 klasē paredzēts finansējums 11047 Eur apjomā.
LOK, LSFP un IZM dotācijas pārējām federācijas sporta aktivitātēm 39638 Eur.
Kopā ieņēmumi 121364 Eur.
Izdevumi no dotācijām var tikt izlietoti administratīvām vajdzībām 8717 Eur.
Latvijas čempionātu rīkošanai paredzēti 4500 Eur, dalības maksas starptautiskās organizācijās 400 Eur, medaļām un apbalvojumiem 950 Eur.
Pārējā dotācijas daļa un daļa no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem, kopā 30800 Eur paredzēti sporta darba nodrošināšanai.
Klātesošie diskutē par atsevišķām budžeta pozīcijām. Ierosina Latvijas čempionātu rīkotājiem par fiksētu maksu iegādāties medaļu komplektus.
A. Dāle izklāsta savu redzējumu par ģenerālsekretāra amata pienākumiem un ierosina turpināt diskusiju par atalgojumu pilnsapulcē.

Lēmums. 6.1. Apstiprināt 2015. gada budžeta projektu, izņemot punktu par
ģenerālsekretāra darba algas apmēru.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

6. Dažādi.

Lēmums. 6.1. Pēc kvalifikācijas komisijas ierosinājuma apstiprināt maksas tarifu buru jahtu vadītāju sertifikācijai saskaņā ar Nolikumu par buru jahtu vadītāju sertifikāciju par Burāšanas sacīkšu noteikumiem 20 Eur apmērā.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

***

Latvijas Kaitsērfinga asociācija ir izstrādājusi ieteikumus drošai kaitošanai ekstremālos apstākļos. Tie tiks publicēti mājas lapas sadaļā Kvalifikācija.
Saskaņā ar iepriekšējās valdes sēdes lēmumu, lūgt vindsērfinga asociāciju papildināt dokumentu ar vindsērfingam specifiskiem ieteikumiem.

***

A. Dāle svinīgi pasniedz Latvijas Zēģelētāju savienības balvu 2014. gada Gada sportistam – Jānim Preisam un atzinības rakstu par ieguldījumu burāšanas attīstībā Kārlim Veidemanim.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes vadītājs                                                                                                                             A. Dāle

Protokolēja                                                                                                                                 J. Ailis