Valde 01.02.2016

Protokols 01.02.2016.

Latvijas Zēģelētāju savienības valdes sēde 01.02.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi:
Ansis Dāle, Valters Romans, Staņislavs Backāns, Ēvalds Vēvelis, Jānis Tērauds
Dalīborganizāciju un komisiju pārstāvji:
Alberts Rozins, Jānis Grīslis, Normunds Mačukāns, Jānis Preiss, Rihards Vaivods,
Kristaps Dzenis

Dienas kārtība:
1. 2015. gada 17. decembra Valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. Iesniegumu izskatīšana:

– Kvalifikācijas komisija,
– Tiesnešu kolēģija (A. Rozins),
– Aldis Eglājs

3. Iesniegums no JK Auda par Latvijas Olimpiādi un finansējuma pieprasījuma LOK (sacensību tāmes) apstiprināšana.
4. Par treneru līgumiem
5. Biedru kopsapulces organizatoriskie jautājumi
6. Ziņojums par tikšanos ar Rīgas Domes Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta departamenta direktori Intu Streiču.
7. Dažādi jautājumi

1. 2015. gada 17. decembra Valdes sēdes protokola apstiprināšana

Valdes locekļiem nav komentāru par 17. decembra Valdes sēdes protokolu. Tiek piedāvāts balsot par protokola apstiprināšanu.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romans, E.Vēvelis, S.Backāns, J.Tērauds. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt 2015. gada 17. decembra Valdes sēdes protokolu.

2. Iesniegumu izskatīšana:
2.1. Kvalifikācijas komisija

O. Krūze informē par iesniegumu no Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja G. Šteinerta. Iesniegumā tiek informēts par 275 EUR naudas sadalījumu starp komisijas
locekļiem par jaunu eksāmena jautājumu izstrādi. Tālāk iesniegumā tiek lūgts izmaksāt 10 EUR par katru jūras prakses izziņas pārbaudi no kvalifikācijas komisijas administratīvajiem līdzekļiem.
E. Vēvelis precizē, ka 2015. gada sākumā Valde jau pieņēma lēmumu par 10% no kvalifikācijas komisijas ieņēmumu novirzīšanu šiem mērķiem. Līdz ar to jauns lēmums šajā jautājumā nav nepieciešams un Valde pieņem iesniegumu zināšanai un uzdod O. Krūzem sagatavot naudas izmaksas kvalifikācijas komisijas locekļiem saskaņā ar iesniegumu.

2.2. Tiesnešu kolēģija (A. Rozins)

O. Krūze informē par iesniegumu no Tiesnešu kolēģijas par Tiesnešu nolikuma projektu, kurš nosaka tiesnešu tiesības un pienākumus. Sēdes dalībnieki uztraucas, ka šis dokuments uzliek pienākumu sacensībās palielināt tiesnešu skaitu, tādejādi sadārdzinot sacensību izmaksas. Tiek uzdoti jautājumi par nolikuma juridisko statusu un nolikuma ieviešanas sekām.
A. Rozins precizē, ka dokumentam ir rekomendējošs raksturs un tas neuzliek juridiskus pienākumus sacensību organizatoriem un tiesnešiem. Drīzāk, tas ir palīgdokuments (checklist) sacensību organizatoriem un tiesnešiem sacensību
organizēšanā un tiesāšanā.
Tiek balsots par dokumenta apstiprināšanu kā rekomendējošu dokumentu sacensību organizatoriem un tiesnešiem.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romans, J.Tērauds. Pret nav. Atturas E.Vēvelis, S.Backāns.
Lēmums. Apstiprināt Tiesnešu nolikuma projektu kā rekomendējamu dokumentu sacensību organizatoriem un tiesnešiem.
Uzdot O. Krūzem publicēt Tiesnešu nolikumu LZS mājas lapā.

2.3. Alda Eglāja iesniegums

Saņemts iesniegums no Latvijas izgudrotāju biedrības valdes priekšsēdētāja A. Eglāja ar aicinājumu satikties, lai apspriestu LZS dalību vai atbalstu Izpētes, apmācības un burāšanas centra izveidei Carnikavā.
Valdes locekļi izsaka viedokli par konceptuālu atbalstu šāda veida projektiem, ja tie neietver finansiālas vai juridiskas LZS saistības. Saistībā ar trimarānu CATRI attīstības projektu klātesošie informē par līdzšinējo pieredzi un izstrādes gaitu Carnikavā, Strenčos, Ventspilī, Liepājā, Engurē, Garupē. Tiek izteikts viedoklis, ka ES finansējumu programmā Horizon 2020 ir ļoti sarežģīti saņemt un diez vai šis projekts to saņems. Tiek atzīmēts, ka no pašreiz pieejamās informācijas nav precīzi skaidrs, kāda veida atbalsts ir nepieciešams.
Tiek uzdots O.Krūzem sagatavot atbildi, kura izsaka konceptuālu atbalstu projektam. Turpmāka LZS atbalsta saņemšanai lūgt precizēt atbalsta formas, par kurām Valde varētu lemt konkrēti.

3. Iesniegums no JK Auda par Latvijas Olimpiādi un finansējuma pieprasījuma LOK (sacensību tāmes) apstiprināšana.

O. Krūze informē par plānoto LO izmaksu tāmes neatbilstību LOK finansēšanas iespējām un norādu uz iespējamiem risinājumiem. Ir saņemts iesniegums no JK Auda ar lūgumu iespēju robežās finansiāli atbalstīt LO organizēšanu, kā arī tiek izteikta apņemšanās organizēt LO arī ja netiks piešķirts finansējums visu izdevumu segšanai.
O. Krūze norāda uz nepieciešamību samazināt pieprasījumu VOC līdz 4-5 tūkst. Eur līmenim. Viens no risinājumiem varētu būt Platu klases sacensību neiekļaušana LO. Platu klases pārstāvji informē, ka labprāt plānotās sacensības neatceltu, tomēr ne par jebkuru cenu. Tiek piedāvāts atbalstīt JK Audu ar tehnisko aprīkojumu.
JK Auda pārstāvji piekrīt tāmes samazināšanai līdz 5600 eur apjomam. Klātesošajiem nav iebildumu par šādas tāmes iesniegšanu Valmieras Olimpiskajam Centram
E. Vēvelis atgādina, ka pie tikšanās jāprasa Burtnieku novadam – kas ir darīts burāšanas attīstībai novadā, netieši norādot, ka LZS izvēlas sacensības rīkot Burtniekos ar cerību, ka novadā attīstīsies burāšana.

4. Par treneru līgumiem

O. Krūze informē par sporta komisijas lēmumu sakarā ar treneru pieņemšanu darbā.
Treneru algu fonds no LSFP piešķirts 32 982 EUR.
Komisija rekomendē 50% finansējuma novirzīt vindsērfinga treneriem un 50% finansējuma novirzīt burāšanas treneriem.
Vindserfinga finansējums sadalās 3 vienādās daļās treneriem: I. Dzelme, A. Kraukis un J. Jēkabsons .
Burāšanas treneru finansējums: 85% finansējuma sadalās 3 vienādās daļās treneriem: Ž. Litauniece, I. Aile un V. Matīse. 7,5% finansējuma piešķirt Ž. Litauniecei par Optimist klases attīstības pārraudzību un 7,5% finansējuma piešķirt I. Ailei par Laser klases attīstības pārraudzību.
Tiek balsots par Sporta komisijas lēmuma apstiprināšanu
Balsojums. Par – A.Dāle, E.Vēvelis, J. Tērauds. Pret nav. Atturas V.Romans, S.Backāns.
Lēmums. Apstiprināt Sporta komisijas lēmumu par treneru pieņemšanu darbā. Uzdot O. Krūzem sagatavot līgumus ar treneriem.
O. Krūze informē par sagatavoto treneru reitinga nolikumu 2016. gadam. A. Dāle precizē, ka šis nolikums nepieciešams, lai nākamgad izvērtētu, kurus trenerus pieņemt darbā, ja tiks piešķirts LSFP finansējums 2017. gadam.
Reitingā iekļaujamo sacensību saraksts joprojām ir palicis atklāts. Tiek rekomendēts nolikumu atgriezt sporta komisijai, lai precizētu sacensību sarakstu.

5. Biedru kopsapulces organizatoriskie jautājumi

Tiek rekomendēts sasaukt 11. martā pl. 15.00 Grostonas ielā 6B. O. Krūze informē, ka gada pārskats būs gatavs līdz 1. martam. Revīzijas komisijas loceklis Uģis Kalmanis mutiski ir apstiprinājis, ka šajā laikā varēs sagatavot ziņojumu kopsapulcei.
Darba kārtība: gada pārskata apstiprināšana, statūtu grozījumu apstiprināšana, 2016. gada budžeta projekta apstiprināšana, Valdes vēlēšanas.
Saistībā ar Valdes vēlēšanām, dalīborganizācijas tiek aicinātas pieteikt savus kandidātus Valdes vēlēšanām līdz 1. martam. Šajā datumā tiks izsūtīts arī gada pārskats, lai visiem būtu iespējams ar to iepazīties. Ar Revīzijas komisijas ziņojumu dalīborganizācijas tiks iepazīstinātas kopsapulcē.
Sakarā ar vēlēšanām, tiek prognozēta visu dalīborganizāciju ierašanās, tādēļ O.Krūzem uzdots painteresēties par iespējām izmantot lielo zāli.

6. Ziņojums par tikšanos ar Rīgas Domes Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta

O.Krūze informē par apspriesto Rīgas domē. Līdzīga sadarbība varētu būt arī ar citām pašvaldībām. Galvenais jautājums bija Finanšu pieprasīšanas nosacījumi dalībai sacensībās: jāpiesakās laicīgi, LZS jādod līdzfinansējums, tikai EČ un PČ pieaugušajiem  un jauniešiem (bērni un veterāni neder), jābūt norādei uz starptautiskās federācijas  mājas lapu (sacensību lapu), dalībnieks pārstāv Rīgas klubu, naudu pārskaitām tikai  pakalpojuma sniedzējiem bet ne klubiem.
Citas finansējuma iespējas: atbalsts veterānu klubiem (D. Znatnajs), konkurss par labāko jauniešu sporta klubu, atbalsts par augstiem sasniegumiem 2015 (izsludinās februārī), par nozīmīgiem notikumiem var iet un runāt atsevišķi.

7. Dažādi jautājumi

A.Dāle informē par situāciju saistībā ar Pāvu ielu 14. Pašlaik joprojām īpašumu  apsaimnieko Mežaparks. Līguma slēgšana ir iekavējusies un, iespējams, būs jāsagatavo papildus dokumenti. Pašlaik gaidām IZM vēstuli ar precizējumu par  jautājuma virzību. Tāpat, IZM nav atbildējusi uz 29. decembra vēstuli par augstu  sasniegumu balvām. Tiek uzdots O. Krūzem sazināties ar IZM un noskaidrot par  minēto atbilžu virzību un nepieciešamības gadījumā risināt jautājumu ar IZM  pārraugošo instanci par atbildes sniegšanu.

J. Tērauds informē par nenokārtotām saistībām ar BGS, kā arī piedāvā priekšlikumu sagatavot sponsorēšanas līgumu esošā parāda apmērā. Klātesošajiem iebildumu nav. Tiek uzdots O. Krūzem sagatavot sponsorēšanas līgumu.