Latvijas Zēģelētāju savienības augstākā lēmējinstitūcija ir Latvijas Zēģelētāju savienības biedru pilnsapulce, un tā tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Savukārt Latvijas Zēģelētāju savienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja, un 7 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir LZS prezidents. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības.

LZS Valdes Reglaments:   LZS valdes reglaments 2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes locekļu atbildības joma:

Valdes priekšsēdētājs Ansis Dāle
t. 29216040
ansis.dale@sailinglatvia.lv
Valdes loceklis Valters Romans
t.29235659
valters@laivulietas.lv
Valdes loceklis Jānis Preiss
t. 29298936
 janis.preiss@gmail.com
Valdes loceklis Valdis Vancovics
Valdes loceklis Rihards Vaivods  rihardsv@inbox.lv
Valdes loceklis Jānis Grīslis
t. 29196943
 grislis.janis@gmail.com

 

Latvijas Zēģelētāju savienības Goda prezidents – Māris Gailis

Latvijas Zēģelētāju savienības valde ievēlēta 2016. gada 11. martā uz 4 gadiem.

Saskaņā ar Latvijas Zēģelētāju savienības statūtiem paraksta tiesības ir LZS prezidentam un valdes priekšsēdētāja vietniekam atsevišķi un pārējiem valdes locekļiem kopā.