Valde 3-17

Protokols 3-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 08.02.2017.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 16.30

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valters Romans
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Dalīborganizāciju pārstāvji: A. Bērziņš, R. Mickevičs
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Par 2016. gada pārskata izskatīšanu un kopsapulces sasaukšanu
2. Tiesnešu kolēģijas nolikuma izskatīšana
3. Noteikumu tulkošana/izdošana
4. 2017. gada budžeta apspriešana
5. Citi jautājumi

1. Par 2016. gada pārskata izskatīšanu un kopsapulces sasaukšanu

A. Dāle atgādina, ka Valdes sēdes jāizsludina ne tikai rakstiski uz dalīborganizāciju e-pastiem bet arī informāciju nepieciešams publicēt LZS mājas lapā.

Tiek piedāvāta sekojoša Gada pārskata izskatīšanas kārtība: 2016. gada pārskata sagatavošana līdz 20. februārim; Gada pārskata izskatīšana Valdes sēdē 22. februārī; Gada pārskata izskatīšana kopsapulcē 9. martā (piektdiena). Valde vienojas par sēdes sasaukšanu 20. februārī un lūdz Gada pārskatu sagatavot pirms tam.
Tiek diskutēts par Biedru kopsapulces darba kārtību. Valde uzdod O. Krūzem precizēt statūtu labojumu priekšlikumus, kā arī biedru naudas apmēra noteikšanai nepieciešams apkopot pieaugušās izmaksas līdz nākamajai Valdes sēdei.

Tiek piedāvāts sasaukt biedru kopsapulci 2017. gada 9. martā pl. 18.00 un noteikt sekojošu dienas kārtību:

1. Gada pārskata un Valdes ziņojuma izskatīšana
2. 2017. gada budžeta izskatīšana
3. Statūtu labojumu izskatīšana
4. Biedru naudas apmēra noteikšana
5. Dažādi

Balsojums: Par – A. Dāle, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis, J. Preiss, V. Romans ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Sasaukt LZS biedru kopsapulci 9. martā pl. 18.00 ar iepriekš minēto dienas kārtību.

2. Tiesnešu kolēģijas nolikuma izskatīšana

O. Krūze iepazīstina ar esošo situāciju Tiesnešu kolēģijas darbības atjaunošanā, kā arī ar komentāriem no jurista.
J. Grīslis izsaka priekšlikumu virzīt Tiesnešu sanāksmei apspriešanai 2013. gadā apstiprināto nolikumu, kā arī atzīmē, ka kodeksam vajadzētu būt pakārtotam nolikumam un to būtu jāapstiprina Tiesnešu kolēģijai.
Tiek piedāvāts balsot par tiesnešu sapulces sasaukšanu 20. februārī pl. 18.00 un darba kārtībā iekļaut Tiesnešu kolēģijas nolikuma izskatīšanu un citus aktuālos jautājumus.

Balsojums: Par – A. Dāle, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis, J. Preiss, V. Romans ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Sasaukt LZS tiesnešu sapulci 20. februārī pl. 18.00 un darba kārtībā iekļaut Tiesnešu kolēģijas nolikuma izskatīšanu un citus aktuālos jautājumus.

3. Noteikumu tulkošana/izdošana

O. Krūze iepazīstina ar BSN tulkošanas tāmi. Tiek piedāvāts noteikt reklāmas laukumu cenas sekojoši: Aizmugures vāks 500 eur, Iekšpuses vāki – sākumā 400 eur, beigās 300 eur, reklāma iekšlapās 200 eur. Tāpat, tiek rekomendēts noteikt 1 eksemplāra pārdošanas cenu 15.00 eur, neatkarīgi no pārdošanas vietas un apjoma.

4. 2017. gada budžeta apspriešana

O.Krūze iepazīstina ar 2017. gada budžeta projektu. Atstājot izdevumu pozīcijas 2016. gada līmenī un pievienojot citus nepieciešamos izdevumus, 2017. gada budžeta projekts paredz zaudējumus. Lai izveidotu sabalansētu budžetu, tiek piedāvāts samazināt atbalstu sportistiem dalībai starptautiskajās sacensībās līdz 14000 eur un iespējamai attīstības plāna realizācijailīdz 2000 eur, kā arī papildināt ieņēmumus ar paredzēto LOK olimpiādes finansējumu un ieņēmumus no noteikumu izdošanas. Precizētais projekts izskatāms atkārtoti pirms nodošanas biedru kopsapulcei.

5. Citi jautājumi

No iepriekšējās Valdes sēdes tika atlikts jautājums par Kuivižu JK iesniegumu. Ir saņemts iepriekš prasītais Kuivižu jahtkluba apliecinājums par infrastruktūras pieejamību un tiek lūgts lemt par apliecinājuma izsniegšanu.
Priekšlikums izsniegt Kuivižu jahtklubam apliecinājumu par atbilstību pasaules vai eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai.

Balsojums: Par – A. Dāle, Ģ. Fišers-Blumbergs, J. Grīslis, J. Preiss, V. Romans ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Izsniegt Kuivižu jahtklubam apliecinājumu par atbilstību pasaules vai eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai.

Sēde slēgta 18.30