2014.g. valdes protokoli

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 1.

2014. gada 21. janvārī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, J. Tērauds, A. Dāle.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

M.Kalniņš 20. janvāra elektrniskā pasta vēstulē valdei izklāsta par ieilgušo konflktu ar Tiesnešu kolēģiju un A. Rozinu un uzskata, ka var tikt pieņemts kļūdains Tiesnešu kolēģijas lēmums, kā arī aizsūtīta informācija ISAF.
M. Kalniņš uzskata jautājumu par svarīgu un steidzamu un lūdz apturēt Tiesnešu kolēģijas pilnvaras pieņemt lēmumu ar nacionālās autoritātes spēku līdz brīdim, kad neatkarīga komisija ar valdes sankciju šo lietu izskatītu.

Lēmums.

1. Apturēt Tiesnešu kolēģijas pilnvaras pieņemt lēmumu ar nacionālās autoritātes spēku līdz brīdim, kad neatkarīga komisija ar valdes sankciju šo lietu izskatītu. Balsojums Par 5 , pret 1, atturas 1 .

Lēmums pārbalsots klātienē LZS valdes sēdē 2014. gada 28. februāra valdes sēdē (lēmums 1.4). Balsojums. Par – 4 M. Kalniņš, V. Romans, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs. Pret – 2 A. Dāle, J. Tērauds, atturas – 1 A. Ašeradens.

 

LZS Ģenerālsekretārs                                                                    Mārcis Kalniņš
Protokolēja                                                                                     Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 2.

2014. gada 21. janvārī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Latvijas DN asociācijas prezidents Madars Alviķis lūdz apstiprināt 2014. gada Latvijas čempionāta nolikumu ledusburāšanā no 25. – 26. janvārim.

Lēmums.
1. Apstiprināt 2014. gada Latvijas čempionāta nolikumu ledusburāšanā.

Balsojums Par 8 , pret 0, atturas 0 .

 

LZS prezidents                                                                                Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                      Juris Ailis

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 3.

2014. gada 11. februārī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns,
A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Latvijas kaitsērfinga asociācija lūdz samazināt 2013. gada LZS biedru naudas apmēru par 50%, jo tā tika uzņemta par LZS biedru tikai gada nogalē.
Lēmums.
1.1. Noraidīt lūgumu.
Balsojums Par 1, pret 7, atturas 0 .

2. Piešķirt finansējumu Latvijas jahtklubam sacensību rīkošanai 2014. gadā.
Lēmums.
2.1. Piešķirt finansējumu 4730 Eur no ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem Latvijas jahtklubam sacensību rīkošanai 2014. gadā.
2.2. Noslēgt finansēšanas līgumu ar Latvijas jahtklubu.
Balsojums Par 8, pret 0, atturas 0 .

 

LZS prezidents                                                                                       Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                            Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 4.

2014. gada 28. februārī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.00.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, M. Kalniņš (no 17.30).
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, V. Briedis, N. Mačukāns, S. Sīmane, K. Kanska, J. Jēkabsons,
I. Auza, O. Rancāns, U. Lībietis.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Jaunu biedru uzņemšana.
3. Latvijas čempionāta nolikumu apstiprināšana.
4. Par pilnsapulces sasaukšanu.

Darba kārtības apstiprināšana.
2013. gada pārskata apstiprināšana.
2014.g. budžeta projekta apstiprināšana.
Par statūtu grozījumiem.

5. Par kvalifikācijas komisijas priekšlikumiem.
6. Par atbildes sniegšanu uz Topper kluba iesniegumiem.
7. Par treneru pieņemšanu darbā.
8. Burāšanas apmācības iespējas Latvijā.
Par bukletu izgatavošanu.
9. Par treneru semināra organizēšanu.
10. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Briedis kā revīzijas komisijas loceklis iebilst pret 5. decembra valdes lēmumu 8.1. par valdes vēlēšanu iekļaušanu pilnsapulces darba kārtībā, kamēr revīzijas komisija nebūs veikusi pārbaudi.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 5. decembra LZS valdes sēdes protokolu, izņemot 8. punktu. Revīzijas komisijai veikt pārbaudi.
Balsojums. Par – 4. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs. Pret – 0, Atturas – 2 S. Backāns, V. Romans.
J.Ailis informē, ka Topper klubs pamatoti ir aizrādījis, ka, atbilstoši statūtiem, visiem valdes locekļiem ir rakstiski jābalso gadījumos, ja netiek sasaukta valde. Kā neatbilstošs statūtiem jāvērtē arī 2012. g. 2. novembra valdes lēmums par elektroniskā balsojuma kārtību.

Nolēma:
1.2. Apstiprināt 20. decembra valdes elektronisko balsojumā pieņemtos lēmumus 1.1, 1.2 un 1.3. par ziedojumos saņemto līdzekļu nodošanu DN asociācijai ar balsojumu klātienē. Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

1.3. Atcelt valdes 2012.g. 2. novembra lēmumu 2.1. Par elektroniskā balsojuma noteikumiem kā neatbilstošu statūtiem.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs. Pret – 0, atturas – 0.

M.Kalniņš paskaidro par apstākļiem saistībā ar Tiesnešu kolēģijas darbību, kuru dēļ 21. janvārī ierosināja valdei elektroniski nobalsot par TK pilnvaru pieņemt lēmumus ar Nacionālās autoritātes spēku apturēšanu uz laiku līdz apstākļu noskaidrošanai. O. Rancāns, A. Ašeradens, V. Romans, A. Rozins, M. Kalniņš diskutē par pārkāpumu būtību, TK nolikuma ievērošanu. A. Ašeradens ierosina izveidot neatkarīgu komisiju konflikta izskatīšanai.

Nolēma:
1.4. Apstiprināt 21. janvāra valdes elektronisko balsojumu Nr.1 ar balsojumu klātienē. Apturēt Tiesnešu kolēģijas pilnvaras pieņemt lēmumus ar Nacionālās autoritātes spēku līdz brīdim, kad neatkarīga komisija ar valdes sankciju šo lietu izskatītu. Balsojums. Par – 4 M. Kalniņš, V. Romans, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs. Pret – 2 A. Dāle, J. Tērauds, atturas – 1 A. Ašeradens.

1.5. Izveidot komisiju 3 cilvēku sastāvā – A. Ašeradens, Ģ. Fišers – Blumbergs, I. Auza, ar uzdevumu 2 mēnešu laikā izskatīt M. Kalniņa sūdzību, saņemt un izskatīt citus rakstiskus dokumentus saistībā par TK darbību. Sniegt atzinumu valdei atkārtota lēmuma pieņemšanai.
Balsojums. Par – 5 M. Kalniņš, V. Romans, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, A. Ašeradens. Pret – 2 A. Dāle, J. Tērauds, atturas – 0.

1.6. Apstiprināt 21. janvāra valdes elektroniskā balsojuma protokolu Nr.2. Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

1.7. Apstiprināt 11. februāra valdes elektroniskā balsojuma protokolu. Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

 

 

2. Jaunu biedru uzņemšana.

J . Ailis informē par iesniegumiem jaunu biedru uzņemšanai.
Nodibinājuma Baltic Open vārdā N. Mačukāns sniedz informāciju par paveikto sacensību organizēšanā un atbalstu LZS balles rīkošanā, kā arī līdzdalību 2014. g. Latvijas jūras burāšanas čempionāta rīkošanā.

Nolēma:
2.1 Uzņemt nodibinājumu Baltic Open par LZS asociēto biedru.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

K. Kanska lūdz uzņemt Mikro klases asociāciju atpakaļ par LZS biedriem un paskaidro, ka paaugstinātais biedru naudas apmērs un finansiālā situācija asociācijā 2013. gadā spieda pieņemt lēmumu par pāreju uz asociētiem biedriem.
J. Tērauds un V. Romans pauž viedokli, ka tā ir slikta prakse par biedru statusa maiņu pirms vēlēšanām, ko nevajag padarīt par sistēmu.

Nolēma:
2.2. Uzņemt Latvijas Mikro klases asociāciju par LZS biedru.
Balsojums. Par – 6. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 1 J. Tērauds.

3. Latvijas čempionāta nolikumu apstiprināšana.

J. Ailis informē, ka ir saņemti visi plānotie Latvijas čempionātu nolikumi. A. Rozins ierosina apstiprināt nolikumus pēc tam, kad Tiesnešu kolēģija būs ar tiem iepazinusies un devusi savus papildinājumus.
Klātesošie diskutē par nepieciešamo jahtu skaitu grupā Latvijas čempionātiem un atklātā čempionāta statusu.

Nolēma:
3.1. Apstiprināt vindsērfinga Latvijas čempionātu nolikumus.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
3.2. Apstiprināt Q25 klases nolikumu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
3.3. Apstiprināt Latvijas atklātā čempionāta jauniešiem nolikumu no 14. – 17. augustam Engurē.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
3.4. Pārējos nolikumus apstiprināt elektroniski pēc TK atzinuma saņemšanas. Noteikt 5 jahtas grupā vai klasē, lai tajā tiktu rīkots Latvijas čempionāts, izņemot katamarānu grupu Latvijas jūras burāšanas čempionātā.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

4. Par pilnsapulces sasaukšanu.

J. Ailis iepazīstina ar 2013. gada pārskatu un 2014. gada budžeta projektu un ierosina sasaukt LZS pilnsapulci 22. martā Rīgā, Sporta centrā Ķeizarmežs.
Par budžeta projektu.
M. Kalniņš lūdz izdalīt sīkāk budžetā LZS rīkotos pasākumus.
Ģ. Fišers – Blumbergs uzskata, ka konkrēts lēmums par piedalīšanos ISAF konferencē jāpieņem vēlāk, kad būs skaidri zināmi konkrēti mērķi.
Sporta komisija ierosināja daļu no LSFP finansējuma starptautisku sacensību rīkošanai novirzīt ledusburāšanas čempionāta jauniešiem un Euro – Micro posma rīkošanai.
A. Dāļe un A. Ašeradens informē par iespēju palielināt LOK finansējumu pusslodzes vai vēlāk arī pilna laika ģenerālsekretāra atalgojumam ar mērķi piesaistīt līdzekļus no organizācijām, sponsoriem un dažādām programmām, kas nodrošinātu sportisko rezultātu paaugstināšanu un sportistu iesaistīšanu profesionālajā sportā.
Klātesošie diskutē par nepieciešamajiem statūtu grozījumiem.

Nolēma:
4.1. Sasaukt LZS pilnsapulci 22. martā pl. 10, SC Ķeizarmežs, Ezermalas ielā 30, Rīgā.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds,
S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
4.2. Apstiprināt pilnsapulces darba kārtību:

1. LZS prezidenta un ģenerālsekretāra ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2013.gadā.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2013. gada budžeta izpildi.
3. Debates.
4. 2013. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
5. 2014. gada budžeta apstiprināšana.
6. Statūtu grozījumi.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
4.3. Apstiprināt 2013. gada pārskatu un ziņojumu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
4.4. Apstiprināt 2014. gada budžeta projektu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
4.5. Apstiprināt statūtu grozījumu priekšlikumus.
4.5.1. Par Topper kluba un Jūras sacīkšu jahtu asociācijas priekšlikumu valdes locekļiem kārtot eksāmenu BSN.
Balsojums. Pret – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Par – 0, atturas – 0.
4.5.2. Par izmaiņām valdes sastāvā. Valde sastāv no priekšsēdētāja un 7 valdes locekļiem. Aizvietot statūtos izpilddirektoru ar ģenerālsekretāru.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs. Pret – 0, atturas – 0.
4.5.3. Par izmaiņām valdes lēmumu pieņemšanā steidzamos gadījumos bez valdes sasaukšanas. Svītrot vārdu “visi” (p.8.6). Papildināt ar teikumu: Ja valdes loceklis nesniedz atbildi 48 stundu laikā, tad šī balss tiek uzskatīta kā ATTURAS. Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs. Pret – 0, atturas – 0. 4.5.4. Apkopot izmaiņas, saskaņot ar juristu par atbilstību Biedrību un nodibinājumu likumam. Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

5. Par kvalifikācijas komisijas priekšlikumiem.

J. Ailis informē par kvalifikācijas komisijas priekšlikumiem.
Nolēma:

5.1. Pilnvarot KK priekšsēdētāju Gunāru Šteinertu, KK priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Bormani, KK locekli Jāni Grīsli un juristu Didzi Zīrapu pārstāvēt LZS intereses lietās, kas saistītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/53.ES «Par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem» ieviešanu Latvijā, kā arī izstrādājot jaunus LR Ministru Kabineta (MK) noteikumus un esošo grozījumus.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds,S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0
5.2. Jautājumu par KK lietvedības izdevumu apmaksu atlikt uz nākamo valdes sēdi.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds,
S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

6. Par atbildes sniegšanu uz Topper kluba iesniegumiem.

J. Ailis informē par Topper kluba iesniegumiem, saistībā ar 5. decembra valdes sēdes lēmumiem. Valdes locekļi bija informēti par izteikto vēlēšanos saņemt katra valdes locekļa paskaidrojumus. Savu viedokli izteica tikai M. Kalniņš.
O. Rancāns atgādina, ka arī Kuivižu jahtklubs nav saņēmis atbildi uz iesniegumu.

Nolēma:
6.1. Atbildot uz Topper kluba un Kuivižu jahtkluba iesniegumiem, LZS valde informē, ka valde 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu 1.1., kas anulē 2013.g. 5. decembra valdes lēmumu 8.1. Revīzijas komisijai ir dots uzdevums  veikt pārbaudi par LZS finanšu
izlietojumu un sniegt savu atzinumu LZS pilnsapulcē.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.
6.2. Uzlabot LZS darbu valdes atbilžu sniegšanā. Ja nav iespējams dot izsmeļošu atbildi, par to informēt adresātu. Izejošās vēstules ar parakstu glabāt LZS lietvedībā, un nosūtīt adresātam ieskanētu dokumentu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds,
S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

7. Par treneru pieņemšanu darbā.

Dāle informē par sporta komisijā nolemto sadalījumu treneru algām. Klātesošie diskutē par vērtēšanas sistēmu un tās nepilnībām. S. Backāns uzskata, ka jāmeklē kompromisu un vindsērfingam jāatvēl piektdaļa. M. Kalniņš iebilst, ka algu jautājums ir ļoti sensitīvs, nedrīkst ignorēt to sistēmu, pēc kuras treneri iepriekš strādāja. Iepriekšējā periodā darbu novērtē atzinīgi – ir parādījušās jaunas laivas un palielinājies dalībnieku skaits, un ierosina vēlreiz izskatīt sporta komisijai, ņemot vērā valdē izskanējušos viedokļus, kā arī noteikt sistēmu pēc kuras turpmāk strādāt.

Balsojums par atbalstu 14. februāra sporta komisijas priekšlikumam treneru atalgošanai.
Balsojums. Par – 1 A. Dāle,
Pret – 4 M. Kalniņš, V. Romans, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Atturas – 2 , A. Ašeradens, J. Tērauds.
Lēmums7.1. Netbalstīt sporta komisijas priekšlikumu treneru atalgošanai. Vēlreiz izskatīt jautājumu sporta komisijā.

8. Burāšanas apmācības iespējas Latvijā.

U. Lībietis informē, ka ir nomainījis U. Kalmani Latvijas Burāšanas mācību asociācijas vadībā un izsaka pateicību par atbalstu pagājušā gada regates organizēšanā. U. Lībietis LBMA vārdā ierosina arī citiem LZS jahtklubiem palīdzēt ieviest Sail training principu iesaistīt 15 – 25 g.v. jauniešus, kas nav tik daudz vērsta uz sportiskiem sasniegumiem, bet organizēti, caur jahtklubiem tos iesaistīt vidējo un lielo jahtu komandās, apzināt tās,un uzsver, ka burāšanas apmācības ideja jākultivē visu laiku. 19. martā būs tikšanās ar uzrunāto jahtu kapteiņiem un citiem interesentiem, kas vēlētos iesaistīties, Informācija sekos.

Ģ. Fišers – Blumbergs informē par bukletu, kas tiek gatavots izstādes BoatShow vajadzībām. Tajā būs informācija par iespējām nodarboties ar burāšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī kontaktinformācija par visiem LZS jahtklubiem A4 formātā.

Nolēma:
8.1. Atbalstīt bukleta izgatavošanu. Tirāža 1000 eks. Projekta izmaksas 310 Eur.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

9. Par treneru semināra organizēšanu.

Dāle un J. Ailis informē par gaidāmo treneru semināru Rīgā, no 11. – 17. maijam. Pašlaik notiek semināra sagatavošana. Plašāka informācija tiek gatavota publicēšanai arī ISAF mājas lapā. Šobrīd kā semināra vieta ir izraudzīta Ķīšezers un Ķeizarmežs, taču var būt arī Ķīpsala vai Kuiviži. Seminārs ir plānots 12-15 esošajiem un topošajiem treneriem burāšanā, ar iespēju papildus apmācībai vindsērfingā un kaitsērfingā.

10. Dažādi.

V.Briedis Rīgas jahtkluba vārdā lūdz apbalvot ar naudas balvu Ilzi Ledaunieci par audzēkņu sasniegtajiem rezultātiem. Pasaules un čempionātā R. Eistreiķe izcīnīja 1. vietu meitenēm DN klasē, bet A. Ēlerte 2. vietu meitenēm IceOpti klasē. Eiropas kausā R. Eistreiķe un A. Ēlerte izcīnīja 3. vietas meiteņu ieskaites grupās.

Nolēma:
10.1. Apbalvot ar naudas balvu 200 Eur apmērā treneri Ilzi Ledaunieci par audzēkņu
augstiem sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātā ledusburāšanā jauniešiem DN
un Ice Opti klasēs.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

A. Ašeradens informē par situāciju atpūtas kuģu vadītāju sertifikācijas jomā par Jūrniecības tehniskā centra agrāk izdotās apliecībām. Programma nav bijusi akreditēta un izdotās apliecības nevar tikt atzītas par derīgām.  Par sarunu rezultātiem ar CSDD un citām iesaistītajām pusēm LZS tiks informēta.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.20

Sēdes vadītājs                                                                                                          A. Dāle

Protokolēja                                                                                                                J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 5.

2014. gada 8. aprīlī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens,
J. Tērauds.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Apstiprināt 2014. gada Latvijas atklātā jūras burāšanas čempionāta nolikumu.

Lēmums.
1. Apstiprināt 2014. gada Latvijas jūras burāšanas čempionāta nolikumu.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

 

LZS prezidents                                                                                                   Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                                        Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 6.

 

2014. gada 30. aprīlī, Rīgā.

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens,
J. Tērauds.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1.Sadalīt treneru darba algas fondu šādā proporcijā: 1/3 – vindsērfingam, Jānim Jēkabsonam (Vindsērfinga asociācija), bet 2/3 – dalīt 4 daļās, 3 daļas no kurām paredzēt vadošajiem treneriem stratēģiskajās klasēs – Žaklīnai Litauniecei (Rīgas jahtklubs, Optimist klase), Valdim Alviķim (jahtklubs „Auda”, Optimist klase) un Inārai Ailei (Priedaines jahtklubs, Laser klases), ņemot vērā sasniegtos rezultātus un vērtēšanas tabeles datus par pēdējiem diviem gadiem, bet ceturto daļu vienādi sadalīt Ilzei Ledauniecei (Engures jahtklubs, Optimist klase) un Kristapam Močānam (Kuivižu jahtklubs, Optimist klase).

Lēmums.
1.1. Pieņemt darbā trenerus. Sadalīt treneru darba algas fondu 31,173 EUR:
LVA treneriem, 10,391 EUR
Rīgas JK, Ž. Litauniece 5,195,50 Eur;
JK Auda, V. Alviķis 5,195,50 Eur;
Priedaines JK, J. Ailis, I. Aile 5,195,50 Eur;
Engures JK, I. Ledauniece 2597,75 Eur;
Kuivižu JK, K. Močāns 2597,75 Eur

Balsojums Par 3 – A. Dāle, J. Tērauds, Ē. Vēvelis.
Pret 3 – V. Romans. S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.

Atkārtots balsojums 15.05.2014.g.
Par 5 – A. Dāle, J. Tērauds, A. Ašeradens, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis.
Pret – 0

2. Apstiprināt sporta komisijas lēmumu finansējuma sadalei par sasniegumiem iepriekšējā gadā.
SK lēmums: 50% finansējuma, kas saņemts no LSFP (6669 Eur) par sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem 2013. gadā novirzīt sportistiem, kas to izcīnīja.

Lēmums.
2.1. Piešķirt finansējumu:
– Latvijas Mikro klases asociācijai 542.83 Eur (M. Alviķis, J. Jēkabsons, A. Zjatkovs).
– Latvijas Vindsērfinga asociācijai 2791.67 Eur (proporcionāli LSFP aprēķinātajiem punktiem. A. Dāle, J. Preiss, M. Birzulis, K. Keidāns, K. Krauklis, R. Zelčs).

Balsojums.
Par – 5 A. Dāle, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0.

Atkārtots balsojums 15. maijā.
Par – 7 A. Dāle, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, A. Ašeradens.
Pret – 0.
Protokols apstiprināts 15. maija valdes sēdē.

 

LZS prezidents                                                                                                Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                                     Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 7.

2014. gada 15. maijā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās
valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis
dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, V. Briedis, J. Preiss, J. Jēkabsons, I. Auza, O. Rancāns, P. Bormanis, G. Reinholds.

 

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Jauna biedra uzņemšana.
3. Par ziedojumu izlietojumu.
4. Par kvalifikācijas komisijas priekšlikumiem.
5. LZS 28. 02.2014. dibinātās atsevišķās komisijas starpziņojums.
7. Par finansējuma izlietojumu.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 28. februāra LZS valdes sēdes protokolu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

1.2. Apstiprināt 8. aprīļa LZS valdes elektroniskā balsojuma protokolu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

Valdes 30. aprīļa elektroniskā balsojuma apspriešanā klātesošie diskutē par valdes balsojuma rezultāta interpretācijām saistībā ar statūtu normām un izsaka nepieciešamību pieprasīt juridisku konsultāciju. A. Ašeradens aicina nekavēt lēmuma pieņemšanu treneru darbā pieņemšanas jautājumā, kā arī savlaicīgi izdiskutēt un vienoties par kritērijiem nākamajam gadam, lai līdz gada beigām tie tiktu apstiprināti valdē. A. Rozins un Ģ. Fišers – Blumbergs atgādina, ka vairāki priekšlikumi iepriekš jau ir izstrādāti.

Nolēma:
1.3. Apstiprināt valdes 30. aprīļa elektroniskā balsojuma protokolu.
1.3.1. Pieņemt darbā trenerus. Sadalīt treneru darba algas fondu 31,173 EUR:
LVA treneriem, 10,391 EUR
Rīgas JK, Ž. Litauniece 5,195,50 Eur;
JK Auda, V. Alviķis 5,195,50 Eur;
Priedaines JK, J. Ailis, I. Aile 5,195,50 Eur;
Engures JK, I. Ledauniece 2597,75 Eur;
Kuivižu JK, K. Močāns 2597,75 Eur

Atkārtots balsojums.
Par 5 – A. Dāle, J. Tērauds, A. Ašeradens, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

1.3.2. Piešķirt finansējumu:
– Latvijas Mikro klases asociācijai 542.83 Eur (M. Alviķis, J. Jēkabsons, A. Zjatkovs).
– Latvijas Vindsērfinga asociācijai 2791.67 Eur (proporcionāli LSFP aprēķinātajiem punktiem. A. Dāle, J.Preiss, M. Birzulis, K. Keidāns, K. Krauklis, R. Zelčs).

Atkārtots balsojums.
Par 7 – A. Dāle, J. Tērauds, A. Ašeradens, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, S. Backāns, V. Romans.
Pret – 0.

2. Jaunu biedru uzņemšana.

J . Ailis informē par Rojas Zēģelētāju skolas iesniegumu dalībai LZS.
Skolas pārstāvis Gunārs Reinholds informē, ka skolā ir 10 švertlaivas, motorlaiva un elings. Skola iekļaujas Rojas pašvaldības sporta skolas sastāvā un tai ir akreditēta burāšanas programma.

Nolēma:
2.1 Uzņemt biedrību Rojas Zēģelētāju skola par LZS asociēto biedru.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, V. Romans, Ē. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers –
Blumbergs.
Pret – 0.

3. Par ziedojumu izlietojumu.

J. Ailis informē, ka ir saņemti ziedojumi no SIA Ģeodēzists 5300 Eur apmērā un AS Ventbunkers 1000 Eur apmērā.
S. Backāns lūdz atbalstīt Usmas jahtkluba dalību Eiropas finansējuma programmā jahtkluba infrastruktūras attīstībai.

Nolēma. 3.1. 5035 Eur no SIA Ģeodēzists 16. aprīļa ziedojuma nodot Usmas JK jahtkluba infrastruktūras attīstībai. Noslēgt līgumu ar Usmas JK.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, V. Romans, Ē. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0.

3.2. 950 Eur no AS Ventbunkers 10. maija ziedojuma nodot Latvijas kaitsērfinga asociācijai dalībai Pasaules
čempionātā. Noslēgt līgumu ar LKA.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, Ē. Vēvelis, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers –  Blumbergs.
Pret – 0.

4. Par Kvalifikācijas komisijas priekšlikumiem.

J. Ailis informē par Kvalifikācijas komisijas 17. februāra un 7. maija iesniegumiem.
P. Bormanis informē, ka Kvalifikācijas komisija un Tiesnešu kolēģija ir izstrādājusi Nolikumu par burātāju un burāšanas sportā iesaistīto atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu (BSN sertifikātu) BSN zināšanu pārbaudei eksāmenu veidā ar 8 jautājumiem. Šie sertifikāti var būt kā CSDD izdoto vadītāja apliecību sastāvdaļa ar atzīmi “R”, kā arī atsevišķi sertifikāti.
Visi valdes locekļi nav iepazinušies ar iesniegto nolikumu. Ē. Vēvelis ierosina tā apstiprināšanu atlikt un papildus izskatīt arī sporta komisijā.

Lēmums.
4.1. Pamatojoties uz Kvalfikācijas komisijas ierosinājumiem, noteikt lietvedības izdevumu apmaksu 10% apmērā no summas, ko LZS saņem no CSDD, pildot pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 04.09.2012 noteikumos Nr.619 paredzēto kārtību, atbilstoši LZS un Valsts akciju sabiedrības «Ceļu satiksmes drošības direkcija» (CSDD) 08.04.2013 sadarbības līguma noteikumiem.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, Ē. Vēvelis, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0.

5. LZS 28. 02.2014. dibinātās atsevišķās komisijas starpziņojums.

A. Ašeradens iesniedz valdei, iepazīstina klātesošos ar komisijas starpziņojumu un lūdz ievērot ierobežotu pieejamību līdz tiks saņemti papildinājumi un pieņemts gala ziņojums:
• komisija izveidota ar valdes 28. februāra lēmumu.
Komisijas sastāvs: A. Ašeradens, Ģ. Fišers – Blumbergs un I. Auza;
• komisija izskatīja M. Kalniņa un iesniegumus par nacionālās autoritātes pilnvaru atcelšanu LZS Tiesnešu kolēģijai un par viņam izvirzīto apsūdzību un sodu atcelšanu;
V. Romana iesniegumu par neatbilstoši piešķirtās tiesneša kategorijas atcelšanu O. Rancānam;
• komisija izskatīja iesniegumus, uzklausīja iesaistītās puses, apkopoja un analizēja dokmentus (statūtus, nolikumus protokolus un lēmumus), izskatīja iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas leģimitāti un vienprātīgi sagatavoja ziņojumu;
• komisijas ziņojumā pēc katras sadaļas dokumentu analīzes ir komisijas secinājumi par konstatētām nepilnībām, pārkāpumiem, iztrūkstošiem dokumentiem un nepieciešamajām turpmākām darbībām;
• komisijas rekomendācijas LZS valdei (saīsināti):

– no 2104. g. 1. jūlija ieviest LZS lietvedības sistēmu,
– veikt statūtu labojumus, ieviešot sadaļu par LZS Tiesnešu kolēģiju un dalīborganizāciju biedru statusa precizēšanu,
– pārskatīt TK nolikumu.

Ģ. Fišers – Blumbergs turpina iepazīstināt ar komisijas secinājumiem par tiesnešu kvalifikācijas piešķiršanu.
A. Ašeradens uzskata, ka komisija varēs pabeigt gala ziņojumu mēneša laikā un gaidīs valdes un TK papildinājumus.
O. Rancāns pauž TK uzskatu:
1. Par komisijas izveidošanu LZS valdē nodotas 5 balsis “par”, 2 – “pret”, 1 – “atturas”. Balsojuši tie paši cilvēki, kas tā vai citādi ir bijuši iesaistīti 2013.gada Latvijas Atklātajā jūras burāšanas čempionātā.
2. Nozīmēto divu mēnešu laikā nav noticis dialogs ar TK un TK nav saņēmusi nevienu valdes nozīmētās komisijas dokumentu. Tas liecina, ka šī komisija apzināti kavē laiku, lai tādējādi apgrūtinātu TK darbu 2014.gada burāšanas sezonā.
Abi šie fakti atbilstīgi ISAF Regulations 5.pielikumam ir traktējami kā korupcija. TK uzskata par savu pienākumu ziņot ISAF par šo situāciju.
Komisijas locekļi pauž izbrīnu un neizpratni par šādu apgalvojumu un lūdz neizmantot populistisku terminoloģiju, bet pēc būtības izskatīt komisijas secinājumus. Komisija savu darbu darīja LZS labā, lai izanalizētu un sakārtotu tās darbu.

7. Par finansējuma izlietojumu.

A. Dāle izklāsta budžeta situāciju. Bija paredzēts ģenerālsekretāru algot no LOK finansējuma, tomēr līgums paredz šim mērķim izlietot tikai daļu. Iztrūkstošais jāņem no cita finansējuma avota.
A. Ašeradens piebilst, ka jāstrādā pie mārketinga programmas, lai būtu ilgtspējīgs budžets un augtu ienākumi no sponsoru naudām.
A. Dāle gatavs uzņemties ģenerālsekretāra amata apraksta un darba plāna koordinēšanu un konkursa rīkošanu un uzskata, ka nepieciešams arī aprīkots birojs Rīgas centrā, sakārtota lietvedība. Iespējams, ka būtu nepieciešams arī palīgs – sekretāre.
J. Ailis aicina pārslēgt viņa darba līgumu, sakarā ar to, ka ir mainīts amata nosaukums, tomēr uzskata, ka finansējuma palielinājums tiek atņemts sportam. Ir saņemti pieteikumi no jahtklubiem dalībai sacensībās un valdei steidzami finansējums jāsadala.
A. Ašeradens uzskata, ka sporta komisijai jāstrādā pie finanšu sadales – jānosaka vairākas finansējuma programmas un jāizziņo tiem, kas uz tām var pieteikties.
Klātesošie vienojas, ka tiks precizēta budžeta situācija un sporta komisija strādās pie sporta budžeta sadales.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.30

Sēdes vadītājs                                                                                                                                                                          A. Dāle
Protokolēja                                                                                                                                                                               J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 8.

2014. gada 10. jūnijā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Apstiprināt 2014. gada Latvijas atklātā jūras burāšanas čempionāta tiesnešu sastāvu.

Lēmums.
1. Apstiprināt 2014. gada Latvijas jūras burāšanas čempionāta tiesnešu sastāvu.
Galvenais tiesnesis – ROMĀNS MICKĒVIČS
Tiesneša palīgs – ANDREJS BĒRZIŅŠ

Sekretāre – IRĒNA STALIDZĀNE

Protestu komitejas priekšsēdētājs- ARMANDS PLĀTE

Protestu komiteja – JURIS AILIS

Protestu komiteja- ANDREJS BĒRZIŅŠ

Mērītājs – VIKTORS BUTORINS

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

 

LZS prezidents                                                                                                                                              Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                                                                                   Juris Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 9.

2014. gada 12. jūnijā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Lai piedalītos Igaunijas čempionātā EST LYS ieskaites grupā, Latvijas jahtām nepieciešamas EST LYS mērgrāmatas. Norēķinu ar EJL veikt centralizēti.

Lēmums.
1. Maksājumu par EST LYS mērgrāmatām veikt par visām jahtām kopīgi.
Par mērgrāmatu izdošanu jahtām noteikt maksājumu 25 Eur apmērā.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

 

LZS prezidents                                                                                                                                             Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                                                  Juris Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 10.

 

2014. gada 11. jūlijā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Iegādāties Kite inventāru 2627 Eur apmērā no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem.

Lēmums.
1. Iegādāties Kite inventāru 2627 Eur apmērā no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

 

LZS prezidents                                                                                               Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                     Juris Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 11.

2014. gada 2. septembrī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Pamatojoties uz LVA 2. septembra iesniegumu atbalstīt Eiropas čempionāta rīkošanu Techno 293 klasē 2015. gadā.

Lēmums.
1. Atbalstīt 2015. gada Eiropas čempionāta Techno 293 klasē rīkošanu no 25. jūlija – 1. augustam, Liepājas pludmalē. Organizatori – Latvijas Vindsērfinga asociācija un Vindsērfinga klubs Rietumkrasts. Saskaņot čempionāta rīkošanu Latvijas Nacionālajā Sporta padomē.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

 

LZS prezidents                                                                                                                                   Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                                                                         Juris Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 12.

2014. gada 3. septembrī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Lūgt IZM nodot Nacionālo bērnu sporta burāšanas Centru Pāvu ielā 14, Rīgā, bezatlīdzības lietošanā Latvijas Zēģelētāju savienībai uz termiņu 10 gadiem.
LZS gadiem ir atbalstījis NBSBC Pāvu ielas 14 bāzi un darbu, sadarbībā ar Rīgas Jahtklubu, V.Brieža vadībā, tai skaita atbalstot finansiāli sporta darbu – LZS treneri Žaklīnu Litauniecei.

Lēmums.
1. Lūgt IZM nodot Nacionālo bērnu sporta burāšanas Centru Pāvu ielā 14, Rīgā, bezatlīdzības lietošanā Latvijas Zēģelētāju savienībai uz termiņu 10 gadiem, ar nosacījumu, ka bāzes uzturēšanai tiek saglabāta līdzšinējā  valsts dotācija 24,857 EUR apmērā gadā, apstiprinot Ministru Kabinetā.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

2. LZS slēdz apsaimniekošanas līgumu ar Rīgas Jahtklubu par Centra uzturēšanu no
piešķirtās valsts dotācijas un sporta darba organizēšanu no LZS piešķirtajiem
līdzekļiem.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs,
S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

 

LZS prezidents                                                                                     Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                           Juris Ailis

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 13.

2014. gada 9. oktobrī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās
valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds (no plkst. 18.30), S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis.
dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, J. Jēkabsons, O. Rancāns, E. Mežote, S. Sīmane, K. Kanska, G. Eistreiķis, D.
Zīraps, J. Grīslis.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. 2015. gada sacensību kalendārs.
3. Nolikuma par burātāju un burāšanas sportā iesaistīto atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu apstiprināšana.
4. LZS 28.02. dibinātās atsevišķās komisijas ziņojuma apstiprināšana.
5. Jaunu biedru uzņemšana. Burāšanas tiesnešu apvienība.
6. Par finansējuma piešķiršanu Mikro klases asociācijai un R. Eistreiķei.
7. Treneru darba novērtējuma prasības.
8. Ģenerālsekretāra amata ieviešanas tehniskie jautājumi.
9. Par LZS balles organizēšanu.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 15. maija valdes sēdes protokolu un 10.jūnija, 12. jūnija, 4. jūlija, 2. septembra un 3. septembra elektroniskā balsojuma protokolus.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis.
Pret – 0.

2. 2015. gada sacensību kalendārs.

J. Ailis informē, ka pašlaik zināms par regatēm: Latvijas Jaunatnes olimpiāde, no 3. – 5. jūlijam Burtniekos, Latvijas čempionāts ORC Sportboat, no 28. – 30. augustam un Latvijas čempionāts jūras jahtām – Baltic Open Regatta, no 27.06. – 04.07.
Ģ. Fišers – Blumbergs aicina sasaukt sacensību organizētāju sanāksmi, lai izvairītos no sacensību pārklāšanās.
Nolēma. Nākošajā valdes sēdē apstiprināt 2015. gada kalendāru. Aicināt dalīborganizācijas iesniegt savu sacensību datumus līdz 20. oktobrim. Ja būs nepieciešams, sasaukt sanāksmi kalendāra apspriešanai.

3. Nolikuma par burātāju un burāšanas sportā iesaistīto atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu apstiprināšana.

A. Dāle informē, ka sporta komisija 9. oktobrī izskatīja nolikumu. Ē. Vēvelis uzskata, ka nolikums vēl juridiski jāizvērtē, jāizskata dalīborganizācijām, jo ir saistošs visiem burātājiem.
A. Rozins atbalsta nolikuma apstiprināšanu, tas var dot LZS budžeta papildinājumu. Jāpieņem lēmums par zināšanu pārbaudēm bērniem.
Nolēma nākamajā valdes sēdē atkārtoti skatīt nolikumu. Starplaikā starp valdes sēdēm veikt nolikuma juridisko izvērtēšanu. Nolikuma autoriem, kopā ar Ēvaldu Vēveli un citiem dalīborganizāciju pārstāvjiem vienoties par sertificēšanas detaļām.

4. Par LZS 28.02. dibinātās atsevišķās komisijas ziņojumu.

Ģ. Fišers – Blumbergs informē, ka nekādi papildinājumi ziņojumā kopš iepriekšējās valdes sēdes nav saņemti.
A. Rozins un O. Rancāns izsaka neizpratni par dokumenta saturu un uzskata, ka tas ir neatbilstošs komisijas izveidošanas mērķim, kurš turklāt ir, lai izmainītu sacensību rezultātu. Nolēma izskatīt ziņojumu nākamajā valdes sēdē ar komisijas locekļu piedalīšanos. Līdz tam plašākā grupā to vēlreizi izvērtēt.

5. Jaunu biedru uzņemšana. Burāšanas tiesnešu apvienība.

A. Rozins lūdz uzņemt kā asociēto biedru biedrību Burāšans tiesnešu apvienība. Apvienības mērķis ir tiesnešu izglītība, piedalīšanās starptautisku sacensību tiesāšanā, tiesnešu apmaiņas
nodrošināšana, tiesnešu inventāra iegāde. Šogad apvienības tiesneši piedalījās sacensību tiesāšanā Lietuvā un ir plānots izvest tiesnešu semināru. Klātesošie diskutē par apvienības sadarbību ar LZS Tiesnešu kolēģiju un citiem ar tiesāšanu saistītiem jautājumiem.
Nolēma. 5.1. Par Burāšanas tiesnešu apvienības uzņemšanu LZS.
Balsojums. Par 2 (A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs), Pret 3 (V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns).
Atteikuma pamatojums. Jaundibinātā organizācija vēl nav sevi pietiekami pierādījusi praktiskā darbībā. Latvijas Zēģelētāju savienība izsaka gatavību atkārtotai iesnieguma izskatīšanai.

6. Par finansējuma piešķiršanu Mikro klases asociācijai un R. Eistreiķei.

K.Kanska lūdz LZS piešķirt kompensāciju par Mikro Eiropas kausa posma rīkošanas izdevumiem. Izdevumi 1000 Eur apmērā tika iekļauti LZS 2014. gada budžetā Euro Micro posma rīkošanai un Pasaules čempionāta rīkošanai ledusburāšanā, taču pēdējā nedēļā pirms čempionāta tika paziņots, ka plānotais valsts finansējums nebūs. Šī summa bija nozīmīga sacensību tāmes sastāvdaļa un tas radīja robus privātos budžetos.

Nolēma. 7.1. Kompensēt sacensību rīkošanas izdevumus 500 Eur apmērā katrai, Mikro klases jahtu asociācijai un DN ledusburāšanas asociācijai. Noslēgt finansējuma līgumus un nodrošināt atskaišu iesniegšanu.
Balsojums. Par 6. A. Dāle, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, J. Tērauds.
Pret 0.

G. Eistreiķis informē par R. Eistreiķes panākumiem un sagatavošanās plāniem jaunajai sezonai un lūdz finansējumu ledusjahtas un Laser švertlaivas iegādei.
A. Dāle informē, ka sporta komisija šo iesniegumu ir izskatījusi un vēlas saņemt klašu asociāciju vērtējumu. Primāri tiek atbalstītas jauniešu un olimpiskās prioritārās klases.
Nolēma noraidīt iseniegumu par finansējuma piešķiršanu un griezties attiecīgo klašu asociācijās.

7. Treneru darba novērtējuma prasības.

Ģ. Fišers – Blumbergs izsaka lūgumu tuvākajā laikā viest skaidrību treneru darba novērtējumā.
A. Dāle informē, ka notiek sarunas ar IZM par treneru finansējuma saglabāšanu. Sporta komisija ir izstrādājusi formulu sportistu rezultātu izvērtēšanai. Atbildīgie par treneru darba uzraudzību ir
A. Rozins un Ē. Vēvelis. Līdz 20. oktobrim būs apkopoti aizvadītās sezonas rezultāti.
A. Rozins informē, ka treneri ir iesnieguši treneru darba dokumentāciju.
V. Romans lūdz informēt valdi par sporta komisijā lemto jautājumu virzību.
Ģ. Fišers – Blumbergs uzskata, ka novērtējumā jāietver arī Latvijas kausa sacensību rezultāti, jo pašreizējā sacensību izvēle aprēķinam nemotivē trenerus strādāt ar iesācējiem un degradē sporta piramīdu.
Nolēma jautājumu tālāk risināt sporta komisijā un arī citiem iesnigt priekšlikumus.

8. Ģenerālsekretāra amata ieviešanas tehniskie jautājumi.

A. Dāle informē, ka pilnsapulce lēma par ģenerālsekretāra jautājumu. Valdē ir iesniegts priekšlikums specializētai kompānijai atrast piemērotu kandidatūru.
S. Backāns norāda, ka pašlaik J. Ailis pilda statūtos minētos pienākumus un atbalstīs jaunas kandidatūras meklēšanu, ja tiks izstrādāti arī papildus esošajiem veicamie pienākumi.
A. Dāle papildina, ka ir liels veicamo darbu apjoms. Līdz ar to nepieciešams cilvēks, kas strādās 40 stundas nedēļā. Iespējams izmantot pagaidu biroja telpas LZS bāzē Pāvu ielā 14.
V. Romans pauž bažas, ka pilna laika darbiniekam ir jāparedz birojs, automašīna, telefons, dators u.c., kas prasa lielus ieguldījumus.
S. Backāns ludz apstiprināt, ka ģenerālsekretāra ieviešanai ir nepieciešams finansējums, lai to neatņemtu sacensību rīkošanai un jauniešu darbam.

Nolēma. Konceptuāli apstiprināt sadarbību ar darbā iesaistīšanas kompāniju piemērotas kandidatūras ģenerālsekretāra amata meklēšanai ar papildinājumu, ka 5 dienu laikā A. Dāle sastādīs un iesniegs pilnu ģenerālsekretāra amata darba pienākumu aprakstu. Paredzamās izmaksas 870 Eur + PVN.
Balsojums. Par 6. A. Dāle, S. Backāns, V. Romans, Ģ. Fišers – Blumbergs, J. Tērauds, Ē. Vēvelis.
Pret 0.

9. Par LZS balles organizēšanu.

V. Romans informē, ka ir labas atsauksmes par 2014. gadā rīkoto LZS balli un rosina to veidot kā tradīciju. Asociētais biedrs RA ir ar mieru organizēt balli arī šogad.
Nolēma. 9.1. Rīkot LZS balli 2015. gada 7. februārī. J. Ailim sagatavot vēstuli Rīgas domei telpu rezervēšanai. Nākamajā valdes sēdē apstiprināt nomināciju sarakstu apbalvošanai un atbildīgās personas.
Balsojums. Par 6. A. Dāle, S. Backāns, V. Romans, Ģ. Fišers – Blumbergs, J. Tērauds, Ē. Vēvelis.
Pret 0.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes vadītājs                                                                                                                                        A. Dāle
Protokolēja                                                                                                                                            J. Ailis