2010.g valdes protokoli

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols
Nr 02/12/10

2010.gada 2. decembrī Rīgā, Maskavas ielā 4.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās valdes locekļi:

Juris Ailis                                             Staņislavs Backāns
Eižens Kanskis                                    Valters Romans

Darba kārtība:

1.2011. gada LZS kalendārs
2. Latvijas Laser klases asociācijas atbilstība LZS statūtiem.
3. LZS Kvalifikācijas komisija.
4. Par atbalstu Optimistu asociācijai.
5. Ieteikumi LZS informācijas plūsmas uzlabošanai.
6. Laser klases asociācijas pienākumi.
7. Dažādi

1. 2011. gada LZS kalendārs.

Dalīborganizāciju iesūtītie kalendāri tiks ievietoti LZS lapā.
Regatēm, kuras organizē LZS nepieciešams ar Valdes lēmumu apstiprināt datumus.

Lēmums Nr . 1

Mikro klases Pasaules čempionātu organizēt 14-22. augusts
Eiropas čempionāts Formula Windsurfing klasē 15.-21. augusts
Latvijas čempionāts jūras jahtām 28. jūnijs – 2. jūlijs.
Latvijas jauniešu olimpiāde 1.-3. jūlijs
Latvijas čempionāts 5.-7. augusts
Latvijas čempionāts Kadet klasei 22.-23. jūlijs
Latvijas čempionāts Mikro klasei 27.-29. maijs
Latvijas kauss 30-31 jūlijs
Latvijas čempionāts Laser Standart 470 klasē 13.-14. augusts
Latvijas čempionāts Q25 klasē 16.-18. septembris
Latvijas Ledusburāšanas čempionāts 5.-6. februāris

2. LZS treneri.

Mārcis Kalniņš atgādina valdei, ka 31. decembrī beigsies darba līgumi ar burāšanas treneriem. Ir liela iespēja, ka LZS tiks piešķirts valsts finansējums treneru algām 2011. gadā tapēc vajadzētu izsludināt konkursu pēc iespējas ātrāk, jo līgums ar Izglītības ministriju varētu atkal tikt slēgts sasteigti.

Lēmums Nr . 2

Izsludināt konkursu uz Burāšanas treneru vietām.
Par atbildīgajiem iecelt Juri Aili, Ansi Dāli un Staņislavu Backānu

3. LZS Kvalifikācijas komisija.

Ir saņemts iesniegums no Pilsētas jahtkluba ar lūgumu papildināt Kvalifikācijas komisiju ar Ēvaldu Vēveli, Jāni Grīsli un Rolandu Milleru

Lēmums Nr . 3

Papildināt LZS Kvalifikācijas komisiju ar Ēvaldu Vēveli un Jāni Grīsli.

4. Par atbalst Optimistu asociācijai.

Ir saņemts lūgums no Latvijas Optimistu klases asociācijas par atbalstu 4 jaunu laivu iegādei, kuras varētu pa vienai piešķirt katram jahtklubam kur notiek jauniešu burāšanas treniņi. Ja LZS varētu daļēji finansēt laivu iegādi, iztrūkstošo daļu varētu apmaksāt paši klubi.

Lēmums Nr . 4

Piešķirt Latvijas Otimistu klases asociācijai 4000 Latus 4 jaunu optimist laivu iegādei.
Optimistu asociācijai rīkot cenu aptauju un organizēt laivu iegādi.

5. Ieteikumi LZS informācijas plūsmas uzlabošanai.

Engures jahtklubs ierosina izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus dalīborganizācijām lai uzlabotu informācijas pieejamību LZS.

Daļa no Engures jahtkluba priekšlikumiem jau ir iekļauti LZS statūtos, bet dalīborganizācijas ne visai veiksmīgi tos pilda.

Ir jārekomendē dalīborganizācijām pievērst uzmanību Engures jahtkluba ierosinājumiem un informēt LZS par savām aktivitātēm, bet uzlikt to par pienākumu nebūtu pareizi.

6. Laser klases asociācijas pienākumi.

Laser klases asociācijai ir pienākums izmainīt rezultātus un tas joprojām nav izdarīts. Ir nepieciešama oficiāla vēstule no asociācijas ar informāciju par izmainītiem rezultātiem.

Valdis Alviķis ir apņēmies to izdarīt līdz 6. decembrim.

7. Dažādi

Ansis Dāle informē LZS valdi par savu vizīti ISAF ģenerālajā asamblejā par ko tiks sagatavota detalizēta atskaite ievietošanai LZS mājas lapā.
Ansis Dāle informē par ieceri rīkot baltijas kausu. Pie šī jautājuma šobrīd tiek strādāts un iespējams, ka nākamgad jau tiks organizētas pirmās sacensības Baltijas Kausa ietvaros.
Staņislavs Backāns informē par Mikro klases ģenerālo asambleju kas notika Usmā. Šajā asamblejā tika izteikta atzinība par līdz šim paveikto.
Mārcis Kalniņš informē, ka ir sagatavotas Kvalifikācijas komisijas nolikuma izmaiņas, kuras tiks izsūtītas pa epastu un iespējams jauno nolikumu apstiprināt elektroniskā veidā.
Tiek apsvērta iespēja gadskārtējo LZS pilnsapulci organizēt 26. martā.
Alberts Rozins informē par to, ka Andrejostas jahtklubs vēlas četras 470 klases jahtas nodot LZS rīcībā un jautā vai LZS ir gatava pieņemt 4 laivas.

Lēmums Nr . 5

Pieņemt četras laivas no Andrejostas jahtkluba.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes vadītājs                                        Ansis Dāle

 

Protokolētājs                                           Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības pilnsapulces

protokols

2010.gada 9. oktobrī Usmas jahtklubā

Sēdi plkst. 12.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ansis Dāle
Mārcis Kalniņš
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji ar balsstiesībām

Alberts Rozins (Andrejostas jahtklubs)
Viktors Tihonovs (Jahtklubs Auda)
Ģirts Fišers Blumbergs (Engures jahtklubs)
Romāns Mickēvičs (Jūras sacīkšču jahtu asociācija)
Jānis Tērauds (Kuivižu jahtklubs)
Laine Cekule (Latvijas Laser klases asociācija)
Juris Ailis (Latvijas “Optimists” klases burātāju asociācija)
Ojārs Rancāns (Latvijas TOPPER klubs)
Laine Cekule (Latvijas daudzkorpusu jahtu asociācija)
Andrejs Civjans (Latvijas Jahtklubs)
Mārcis Kalniņš (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija)
Didzis Zīraps (Topcat klases asociācija)
Rolands Millers (Pilsētas jahtklubs)
Eižens Kanskis (Priedaines jahtklubs)
Eižens Kanskis (Rīgas jahtklubs)
Zigis Goldmanis (Rojas jahtklubs)
Toms Zirdziņš (Usmas jahtklubs)
Uldis Sēlis (Ventspils jahtklubs)

Dalīborganizāciju pārstāvji bez balsstiesībām

Arnis Remess (Jahta Anita)
Guntars Eistreiķis (Usmas jahtklubs)
Valdis Alviķis (Latvijas Laser klases asociācija)
Ilmārs Lakšs (Usmas jahtklubs)

Darba kārtība:

1.LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm.
2. Latvijas Laser klases asociācijas izslēgšana no LZS.
3. Dažādi jautājumi

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2009.gadā.

LZS prezidents Ansis Dāle atklāj pilnsapulci. Ansis Dāle pasakās Usmas jahtklubam par iespēju rīkot pilnsapulci. LZS prezidents uzsver Usmas jahtkluba nozīmīgos sasniegumus burāšanas attīstībā, īpaši atzīmējot Usmas jahtkluba organizētos Vindserfinga un Mikro klases pasākumus. Ansis Dāle informē pilnsapulci par 2011. gadā paredzēto pasaules čempionātu Mikro klasē, kurš arī notiks Usmas jahtklubā.
Vēl Ansis Dāle izsaka milzīgu gandarījumu par sezonā aizvadītajām sacensībām un jauniem LZS biedriem, kas veiksmīgi piedalās LZS sacensību organizēšanā.

2. Latvijas Laser klases asociācijas izslēgšana no LZS.

Mārcis Kalniņš informē par Laser klases asociācijas pārkāpumiem kopš 2007. gada, par nepildītajiem LZS valdes lēmumiem un par sadarbību ar biedrību “Latvijas Burāšanas federācija, kas kaitē LZS darbībai.
Valdis Alviķis skaidro, ka darbojas saskaņā ar savas biedrības statūtiem un neuzskata, ka LZS valdes lēmumu nepildīšana ir uzskatāma par pārkāpumu, jo valdes lēmumi ir negodīgi attiecība pret viņu.
Viktors Tihonovs uzskata, ka Laser klases asociācijas sadarbība ar Burāšanas federāciju ir apsveicama, jo tās rezultāta burāšanas sportam Latvijā tiks piesaistīti ievērojami finanšu līdzekļi. Viktors Tihonovs uzskata, ka LZS valde ir maldināta par Latvijas Burāšanas fedrācijas mērķiem un darbībām. Patiesībā, Burāšanas federācija ir dibināta ar mērķi piesaistīt finansējumu burāšanai, ko Latvijas Zēģelētāju savienība varētu izmantot nozares attīstībai, bet divdomīgais nosaukums, un statūtu sakritība ar LZS ir tikai pārpratums. Viktors Tihonovs ir ar mieru izmainīt Burāšanas federācijas statūtus un nosaukumus, lai nākotnē varētu sadarboties ar LZS.
Ojārs Rancāns lūdz Tihonova kungam iespēju iepazīties ar ISAF vēstuli uz ko Tihonova kungs atsaucās diskusijās par Laser klases asociācijas pārkāpumiem Baltic Open sacensību organizēšanā. Tiek konstatēts, ka vēstule ir no Valda Alviķa privātās sarakstes ar Baltic Open tiesnesi Andrusu Poksi un nav uzskatāma par ISAF vēstuli.
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Alberts Rozins klātesošajiem detalizēti skaidro par Laser klases asociācijas pārkāpumiem sacensību organizācijā. Skaidro pārkāpumus pēc būtības un no sacensību noteikumu viedokļa.
Mārcis Kalniņš norāda, ka būtiskākais ir Valdes lēmumu nepildīšana un nav nepieciešams sīkumos iedziļināties Valda Alviķa kā sacensību tiesneša darbībā.
Pilsētas jahtkluba pārstāvis Rolands Millers uzskata, ka Valdim Alviķim piešķirtais sods par pārkāpumiem sacensību organizēšanā ir pietiekams un nav nepieciešams sodīt Laser klases asociāciju. Tā vietā iesaka veikt asociācijas auditu, noskaidrot kas īsti ir asociācijas biedri un cik asociācijai ir laivas. Sevišķi liela uzmanība jāpievērš Laser klasei jo tuvojas Olimpiāde, kur Laser klases burātājai Annai Ailei ir teorētiska iespēja piedalīties.
Usmas jahtkluba pārstāvis Toms Zirdziņš uzskata, ka svarīgākais ir tas, ka Laser klases asociācija nenodarbojas ar Laser klases attīstību, bet virza visādus ar Laser klasi nesaistītus projektus. Izslēdzot Laser klases asociāciju tiktu radīta iespēja izveidoties organizācijai, kas nodarbotos ar Laser klasi un tas veicinātu klases attīstību valstī.
Ojārs Rancāns interesējas par Latvijas Laser klases asociācijas atbilstību Laser klases noteikumiem. Valdis Alviķis atbild uz detalizētiem jautājumiem par klases noteikumiem un asociācijas uzbūvi. Ojārs Rancāns konstatē, ka ir atsevišķas neatbilstības klases noteikumiem.
Ansis Dāle uzsver, ka Laser klase ir prioritārā klase un Latvijas Zēģelētāju savienībai ir svarīgi lai Laser klases asociācija darbotos ar klases sportisko attīstību.
Valdis Alviķis skaidro, ka klase netiek pienācīgi attīstīta jo LZS nesniedz asociācijai finansiālu atbalstu. Savukārt Ojārs Rancāns skaidro, ka, atbilstoši klases noteikumiem, klases finansēšana ir pašas asociācijas pienākums.
Ansis Dāle informē, ka ir izdevies piesaistīt papildus finansējumu Vindserfingam tikai tamdēļ, ka Vindserfinga asociācija ir sakārtojusi savu organizatorisko struktūru un darbojas klases attīstībai nevis nodarbojas ar blakus lietām.
Mārcis Kalniņš skaidro, ka finansiālais atbalsts ir ierobežots grūtās finansiālās situācijas dēļ. Šobrīd visa uzmanība tiek veltīta Latvijas jauniešu čempionātam, kas tiek finansiāli atbalstīts. Tomēr, neskatoties uz smago finansiālo situāciju, LZS ir finansiāli atbalstījusi arī Laser klases burātāju Annu Aili.

Balsojums par Laser klases izslēgšanu no LZS pamatojoties uz LZS statūtu 4.5. punktu (11 par, 4 pret, 3 atturās)

Lēmums Nr 1

Latvijas Laser klases asociācija netiek izslēgta no LZS.

3. Dažādi jautājumi.

Mārcis Kalniņš ierosina pieņemt lēmumu par LZS attieksmi pret Latvijas Burāšanas federāciju.
Toms Zirdziņš skaidro, ka biedrībai ir jāizmaina nosaukums un jāizņem no statūtiem tie punkti, kas paredz biedrībai federācijas funkcijas. Kamēr tas nav Izdarīts sadarbība ar šo organizāciju nav iespējama.
Viktors Tihonovs piekrīt izmainīt statūtus un nosaukumu, lai varētu darboties burāšanas attīstībai sadarbībā ar LZS.
Juris Ailis norāda, ka organizācijas nosaukums ir ļoti maldinošs un, acīmredzot, tieši ar mērķi maldināt organizācija ir radīta.
Eižens Kanskis jautā vai ir iespējams iepazīties ar pārrobežu projektu un Viktors Tihonovs apsola LZS iepazīstināt ar projektu “Young Sailors”.

Ģirts Fišers Blumbergs norāda, ka LZS mājaslapā ir nepieciešams pilnveidot informāciju un regulāri ir jāliek mājaslapā aktuālā informācija, lai burātāji tiek par visām aktualitātēm laicīgi informēti.

Andrejs Civjans izsaka nosodījumu LZS izpilddirektoram Mārcim Kalniņam par vēlu ievietoto informāciju LZS mājaslapē.

Ģirts Fišers Blumbergs ierosina izstrādāt noteikumus dalīborganizācijām un publiskot informāciju par dalīborganizāciju biedriem.

Ansis Dāle informē par tūrisma attīstības projektu. Ar eiropas fondu atbalstu ir plānots attīstīt Latvijas ostas un tūrismu starp tām. Sākotnēji projektā iesaistījās Andrejostas un Kuivižu jahtklubi bet projekta veiksmīgai attīstībai ir nepieciešams iesaistīt vēl citus LZS jahtklubus. Latvijas Zēģelētāju savienības atbalsts ir nepieciešams projekta koordinēšanai starp LZS biedriem, tapēc tuvākajā laikā tiks sagatavoda izsmeļoša informācija par projektu, ko LZS izsūtīs visām dalīborganizācijām.

Lēmums Nr 2

Sasaukt LZS valdes sēdi, kuru laicīgi izziņot un uz sēdi uzaicināt Valdi Alviķi lai atrisinātu problēmas ar Laser klases asociāciju.

Lēmums Nr 3

Pilnsapulce pieņem lēmumu liegt dalīborganizācijām sadarboties ar Latvijas Burāšnas federāciju, kamēr netiek Izmainīti statūti, nosaukums un LZS tiek iepazīstināta ar projektu “Young Sailors”. Vienīgā organizācija, kas projekta “Young Sailors” ietvaros drīkst sadarboties ar Latvijas Burāšanas federāciju ir Latvijas Laser klases asociācija.

Eižens Kanskis informē, ka LZS Revīzijas komisijā ir nepieciešams ievēlēt jaunu revidentu.

Lēmums Nr 4

Par LZS Revīzijas komisijas trešo locekli tiek ievēlēts Ģirts Fišers Blumbergs

 

Pilnsapulces beigas plkst 15.00

Sēdes Vadītājs                                                       Ansis Dāle

Protokolētājs                                                          Mārcis Kalniņš

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols
Nr 12/08/10

2010.gada 12. augustā Rīgā, Maskavas ielā 4.

Sēdi plkst. 16.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās valdes locekļi:

Ziedonis Antapsons                                   Staņislavs Backāns
Eižens Kanskis                                          Andrejs Civjans
Valters Romans

Darba kārtība:

1.Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. Tiesnešu kolēģijas atzinums par Valda Alviķa rīcību.
3. Latvijas Laser klases asociācijas atbilstība LZS statūtiem.
4. Biedrība “Latvijas Burāšanas federācija”.
5. Dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

Nevienam valdes loceklim nav labojumi 29. jūlija protokolā.

Lēmums Nr . 1

Apstiprināt 29. jūlija valdes sēdes protokolu.

2. Tiesnešu kolēģijas atzinums par Valda Alviķa rīcību.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdes locekļus ar 5. augusta tiesnešu kolēģijas sēdes lēmumiem:

1. Rakstot vēstuli ISAF amatpersonām, Valdis Alviķis ir pārkāpis burāšanas noteikumu 70. punktu.

2. Latvijas Laser klases asociācijai Valda Alviķa personā bija pienākums izmainīt BOR 2009, Rudens Kausa 2009 un 2007. gada Rīgas čempionāta jūras jahtām sacensību rezultātus, bet tas nav pienācīgi izdarīts.

3. Valda Alviķa sistemātiskā rīcība uzskatāma kā negodīga un nesportiska sacensību rezultātu ietekmēšana, tādējādi tā klasificējama kā burāšanas noteikumu 69.2. punkta pārkāpums.

Lēmums Nr . 2

Par Burāšanas sacensību noteikumu 69.2. punkta pārkāpumu liegt Valdim Alviķim nodarboties ar burāšanas sacensību organizēšanu, tiesāšanu un liegt Valdim Alviķim piedalīties burāšanas sacensībās līdz 2013. gada 12. augustam.

3. Latvijas Laser klases asociācijas atbilstība LZS statūtiem.

Latvijas Laser klases asociācija pēdējo gadu laikā vairākkārt nav ievērojusi LZS valdes lēmumus. Pēdējo gadu laikā asociācija vairākkārt ir organizējusi sacensības, kas nav domātas Laser klasei un kurās ir bijuši būtiski noteikumu pārkāpumi. Iepriekšējā LZS pilnsapulcē Valdis Alviķis ziņoja, ka asociācijā ir palicis viņš viens pats un nespēj samaksāt LZS biedru naudu, kas liek apšaubīt to vai organizācija pēc būtības atbilst klases asociācijai. Nosodāma ir arī Laser klases asociācijas sadarbošanās ar biedrību “Latvijas Burāšanas federācija”.

Lēmums Nr . 3

2010.gada 9. oktobrī sasaukt Latvijas Zēģelētāju savienības ārkārtas pilnsapulci ar darba kārtības punktu “Latvijas Laser klases asociācijas izslēgšana no LZS”.

4. Biedrība “ Latvijas Burāšanas federācija”.

Mārcis Kalniņš informē par pēdējā laika aktivitātēm ko veic biedrība “Latvijas Burāšanas federācija”. Latvijas Laser klases asociācija sadarbībā ar “Latvijas Burāšanas federāciju” organizēs Optimistu klases pasākumus divu gadu garumā un šo projektu finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Ņemot vērā to, ka projektā tiek iesaistīta organizācija ar maldinošu nosaukumu un Optimistu klases burātāju asociācijai nekas par šo projektu nav zināms, pastāv liela iespēja, ka projekts netiks īstenots atbilstoši tā mērķiem.

Ņemot vērā to, ka LZS ir atbildīga par burāšanas sportu Latvijā, ir jādara viss lai burāšanas sports netiktu izmantots krāpnieciskos nolūkos.

Lēmums Nr . 4

Lūgt Uzņēmumu Reģistram un Tieslietu ministrijai skaidrot kāpēc Latvijā darbojas organizācija ar maldinošu nosaukumu.

Informēt projektā iesaistītās organizācijas par iespējamām krāpnieciskām darbībām projekta ietvaros un lūgt pastiprināti kontrolēt vai naudas izlietojums atbilst projekta mērķiem.

5. Dažādi jautājumi.

Mārcis Kalniņš informē par 2010. gada 18. septembrī plānotajiem ekstrēmo sporta veidu popularizēšanas pasākumiem Rīgā. Ģirts Avotiņš šobrīd strādā pie pasākuma organizēšanas.

Visvaldis Briedis izklāsta ideju burāšanas pasākumu atbalstam sadarboties ar Veselības ministriju.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 17.00

Sēdes vadītājs                                                                                                  Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                                    Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 29/07/10

2010.gada 29. jūlijā Rīgā, Maskavas ielā 4.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis
Valters Romans
Juris Ailis

Darba kārtība:

1.Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. 2011. gada pasaules čempionāts Mikro klasē.
3. Kuivižu jahtklubs.
4. KK nolikuma labojumi.
5. Melnie mači.
6. Par jahtas Nirvana kapteiņa Ulda Grīšļa uzvedību.
7. Valda Alviķa pārkāpumi.
8. Dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

Nevienam valdes loceklim nav labojumi 22. aprīļa protokolā

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 22. aprīļa valdes sēdes protokolu.

2. 2011. gada pasaules čempionāts Mikro klasē.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdes locekļus ar situāciju 2011. gada Mikro klases Pasaules čempionāta organizēšanā. Šobrīd 2011. gada pasaules čempionāts ir iekļauts starptautiskās asociācijas kalendārā. Ir nepieciešams LZS lūgt Valsts finansējumu sacensību prganizēšanā un EUROSAF tiesnešu apmaiņas programmas ietvaros jāpieprasa ISAF tiesneši.

3. Kuivižu jahtklubs.

Kuivižu jahtklubs ir pievienojis jahtu sarakstu savam iepriekšējam iesniegumam par uzņemšanu Latvijas Zēģelētāju savienībā.

Lēmums Nr 2

Uzņemt Kuivižu Jahtklubu par LZS biedru.

4. KK nolikuma labojumi.

Eižens Kanskis skaidro valdes locekļiem kādi labojumi nepieciešami Kvalifikācijas Komisijas nolikumā. LZS valdei ir pilnvaras labot nolikumu. Lai pilnvērtīgi veiktu labojumus nolikumā, valdei ir nepieciešams komisijas viedoklis. Eižens Kanskis apņemās nolikuma grozījumus saskaņot ar komisiju un tad piedāvāt valdei veikt attiecīgos grozījumus.

5. Melnie mači.

Mārcis Kalniņš informē par 2010. gadā notikušajiem un plānotajiem Latvijas Čempionātiem. Ir bijušas vairākas kļūdas sacensību organizēšanā, tapēc nepieciešams organizēt tiesnešu semināru, lai šīs kļūdas izanalizētu un nākotnē nebūtu šādu problēmu.

Lēmums Nr 3

Tiesnešu kolēģijai uzdot noorganizēt tiesnešu semināru līdz 2011. gada 1. oktobrim.

6. Par jahtas Nirvana kapteiņa Ulda Grīšļa uzvedību.

Mārcis Kalniņš informē, ka LZS ir saņēmis ziņojumu par Jahtas Nirvana kapteiņa uzvedību Kuivižu ostā. Sakarā ar to, ka Uldis Grīslis ir Pilsētas jahtkluba biedrs, LZS valdei vajadzētu iejaukties tikai gadījumā ja jahtklubi paši šo problēmu nevarēs atrisināt.

7. Par jahtas Santa Rita kapteiņa Mārtiņa Eglīša kvalifikāciju.

LZS Kvalifikācijas komisija ir izskatījusi jahtas Santa Rita avāriju un konstatējusi nopietnas kļūdas Mārtiņa Eglīša rīcībā. Kvalifikācijas komisija uzskata, ka Mārtiņam Eglītim ir jāanulē jahtu vadītāja apliecība uz noteiktu laiku.

Lēmums Nr 4

Saskaņā “Nolikuma par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu” 26.1 punktu, ņemot vērā kvalifikācijas komisijas slēdzienu, anulēt jahtu kapteiņa, jahtu vadītāja piekrastes ūdeņos un jahtu vadītāja iekšējos ūdeņos tiesības.
Atkārtoti eksāmenus atļaut kārtot ne ātrāk kā 2011. gada 1. augustā.

8. Valda Alviķa pārkāpumi.

Mārcis Kalniņš iesniedz LZS valdei iesniegumu par iespējamiem Valda Alviķa pārkāpumiem komunikācijā ar ISAF un neizmainot sacensību rezultātus atbilstoši Burāšanas Sacensību noteikumiem.

Lēmums Nr 5

Lūgt LZS Tiesnešu kolēģijai skaidrot kādi noteikumu punkti ir vai nav pārkāpti.

9. Dažādi jautājumi.

Mārcis Kalniņš interesējas kad būs nākamā Latvijas Laser klases asociācijas pilnsapulce un lūdz uz to uzaicināt arī LZS valdes pārstāvi.
Valdis Alviķis informē, ka pilnsapulcē būs gada beigās un apsola uz to uzaicināt kādu no LZS valdes locekļiem.

Valdes sēdes beigas plkst. 18.30

 

Sēdes Vadītājs                                                                                                          Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                                              Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 22/04/10

2010.gada 22. aprīlī Rīgā, Brīvības ielā 155.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis
Valters Romans
Staņislavs Backāns
Juris Ailis

Darba kārtība:

1.Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.
2. Pāvu ielas bāzes bezatlīdzības apsaimniekošana.
3. Izmaiņas LZS 2010. gada finansēs.
4. Dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.

LZS valde ir iepazinusies ar 4. un 25. marta laldes sēžu protokoliem.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 4. un 25. marta valdes sēdes protokolus.

2. Pāvu ielas bāzes bezatlīdzības apsaimniekošana.

Mārcis Kalniņš iepazīstina LZS valdi ar Izglītības ministrijas vēstuli. Izglītības ministrija lūdz LZS sagatavot informāciju līdz 16. maijam par:
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
koncepcija turpmākajai izmantošanai un finansēšanai;
izraksts no LZS valdes sēdes protokola ar lēmumu par bāzes izmantošanu un pilnvarojumu sarunām ar ministriju.

Lēmums Nr 2

Valde pilnvaro Mārci kalniņu pārstāvēt Latvijas Zēģelētāju savienību sarunās ar Izglītības un Zinātnes ministriju un citām valsts iestādēm.
Lūgt Sporta centru “Mežaparks” nozīmēt bāzes atbildīgo personu.
Pieprasīt valstij piederošo Pāvu ielas bāzi nodot Latvijas Zēģelētāju savienībai bezatlīdzības lietošanā.

3. Izmaiņas LZS 2010. gada finansēs.

Mārcis Kalniņš ziņo valdei par budžeta pildīšanu. LZS ir ieguvis lielāku finansējumu no LOK, tapēc ir nepieciešams pieņemt konceptuālu lēmumu par finanšu pārdalījumu. Tākā LOK nauda ir domāta LZS darba nodrošināšanai tad no LSFP naudas lielāko daļu ir iespējams novirzīt sacensību atbalstam.

Lēmums Nr 3

Apstiprināt finansējuma pieprasījumu LSFP priekš jauniešu čempionātiem (Ls200- Vindsērfingam, Ls300-ledusburāšanai un Ls1500 Latvijas jauniešu burāšanas čempionātam) un Eiropas etapam Mikro klasē.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.00

Sēdes Vadītājs                                                                                                                Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                                                                   Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības pilnsapulces

protokols

2009.gada 27. martā Rīgā, Ķīpsalas iela 8.

Sēdi plkst. 11.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Valters Romans
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis
Dalīborganizāciju pārstāvji ar balsstiesībām
Alberts Rozins (Andrejostas jahtklubs)
Aivars Vētra (Priedaines jahtklubs)
Andrejs Civjans (Jūras sacīkšu jahtu asociācija)
Mārcis Kalniņš (Usmas jahtklubs)
Romāns Mickēvičs (Ventspils jahtklubs)
Ziedonis Antapsons (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija)
Ināra Aile (Latvijas “Optimists” klases burātāju asociācija)
Uģis Kalmanis (Latvijas burāšanas mācību asociācija)
Visvaldis Briedis (Rīgas jahtklubs)
Rolands Millers (Pilsētas jahtklubs)
Pēteris Bormanis (Latvijas TOPPER klubs)
Ansis Dāle (Latvijas Vindserfinga asociācija)

Dalīborganizāciju pārstāvji bez balsstiesībām

Ģirts Avotiņš (LZS preses sekretārs)
Arnis Remess (Jahta Anita)
Guntars Eistreiķis (Usmas jahtklubs)
Jānis Grīslis (Pilsētas jahtklubs)
Didzis Zīraps (Pilsētas jahtklubs)
Ojārs Rancāns (Pilsētas jahtklubs)
Jānis Štolcers (Rīgas jahtklubs)
Mjačeslavs Kekļa (Andrejostas jahtklubs)
Arnis Mežulis (Jahta Anita)
Valdis Alviķis (Latvijas Laser klases asociācija)
Gunārs Šteinerts (Latvijas burāšanas mācību asociācija)
Pēteris Cers (Latvijas jahtklubs)
Ēvalds Vēvelis (Pilsētas jahtklubs)
Gatis Rozenfelds (Rojas jahtklubs)
Ilze Ledauniece (Usmas jahtklubs)
Guntars Eistreiķis (Usmas jahtklubs)

Darba kārtība:

1.LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2009.gadā.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2009.gada budžeta izpildi.
3. 2009.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
4. 2010.gada budžeta apstiprināšana.
5. Kvalifikācijas komisijas nolikuma grozījumi.
6. Pilsētas Jahtkluba lūgums Rolandu Milleru iekļaut LZS Kvalifikācijas komisijas sastāvā.
7. Latvijas Laser klases asociācijas lūgums par atbrīvošanu no biedru naudas.
8. Dažādi jautājumi

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2009.gadā.

LZS prezidents Ansis Dāle atklāj pilnsapulci. Ansis Dāle ziņo par galvenajiem 2009. gada panākumiem. Veiksmīgi organizētas vairākas sacensības un LZS biedri ir veiksmīgi startējuši starptautiskās sacensībās. Ir izveidota LZS sporta programma. Ļoti veiksmīgi ir strādājusi LZS Kvalifikācijas komisija. Pateicoties komisijas darbam LZS gadu ir beigusi ar naudas pārpalikumu.
2009. gada nogalē ir izveidotas jaunas LZS medaļas. No LZS ir izslēgti 2 biedri un uzņemti 2 jauni. 2009. gadā LZS ir sācis strādāt Preses sekretārs Ģirts Avotiņš.

2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2009.gada budžeta izpildi.

Aivars Vētra ziņo, ka revīzijas komisija ir konstatējusi, ka finansu līdzekļu izlietojumam pamatā ir dokumenti ar ko viss ir kārtībā.

3. 2009.gada pārskata un revīzijas ziņojuma apstiprināšana.

Debatēs galvenokārt tiek diskutēts par Pāvu ielas bāzi un iespējamo atbalstu arī citiem jahtklubiem. M.Kalniņš informē, ka LZS vēlas palīdzēt dalīborganizācijām un lūdz nākt pie LZS valdes problēmu gadījumā lai kopīgi meklētu risinājumu. Jau iepriekš LZS valde ir piedalījusies sarunās ar Jūrmalas pašvaldību par Lielupes padziļināšanu. Šobrīd LZS valde cenšas iegūt bezatlīdzības lietošanā Pāvu ielas bāzi.

Lēmums Nr 1

2008.gada pārskats tiek pieņemts. (12 par, 0 pret, 0 atturās)
Revīzijas ziņojums tiek apstiprināts. (12 par, 0 pret, 0 atturās)

4. 2010.gada budžeta apstiprināšana.

Mārcis Kalniņš prezentē 2010. gada budžetu. Ieņēmumi 2010. gadā paredzēti 42402 latu apmērā. Izdevumi paredzēti 43708 latu apmērā. Iztrūkums tiks segts no kvalifikācijas komisijas gūtās peļņas.

Lēmums Nr 2

2010.gada budžets tiek apstiprināts. (12 par, 0 pret, 0 atturās)

5. Kvalifikācijas komisijas nolikuma grozījumi.

Ir nepieciešams palielināt komisijas nolikuma 5.1. punktā minēto vecumu uz 16 gadiem. Tiek gatavoti grozījumi likumos un tuvākajā laikā būs nepieciešami grozījumi kvalifikācijas komisijas nolikumā. Lai tos apstiprinātu valdē ir nepieciešams pilnsapulces pilnvarojums. Ja LZS tiks piešķirtas tiesības veikt visu motorjahtu vadītāju kvalifikācijas kontroli, būs nepieciešams papildināt LZS Kvalifikācijas komisiju.
Jānis Grīslis informē par paredzamajiem grozījumiem.

Lēmums Nr 3

Mainīt KK nolikuma 5.1. punktā noteikto vecumu uz 16 gadiem.
Pilnvarot valdi Līdz 2011. gada pilnsapulcei veikt izmaiņas Kvalifikācijas komisijas nolikumā.
Pilnvarot valdi Līdz 2011. gada pilnsapulcei veikt izmaiņas Kvalifikācijas komisijas sastāvā. (11 par, 0 pret, 1 atturās)

6. Pilsētas Jahtkluba lūgums Rolandu Milleru iekļaut LZS Kvalifikācijas komisijas sastāvā.

Jānis Grīslis informē par Rolanda Millera darbu Pilsētas jahtkluba burāšanas skolā. Jānis Grīslis uzskata, ka Rolands Millers kā aktīvākais un pieredzējušākais Pilsētas jahtkluba biedrs, ir labs kandidāts Kvalifikācijas komisijai.
Rolands Millers stātsa par savu darbu mācību programmas sakārtošanā.
Aivars Vētra uzskata, ka nav pareizi, ka pasniedzējs būs arī eksaminācijas pieņēmējs.
Mārcis Kalniņš uzskata, ka interešu konfliktu ir iespējams novērst komisijas iekšienē. Komisija var nozīmēt Rolandu Milleru pieņemt eksāmenu citos klubos

Lēmums Nr 4

Neiekļaut Rolandu Milleru LZS Kvalifikācijas komisijā. (Par iekļaušanu balso 5, pret 1, 6 atturās)

7. Latvijas Laser klases asociācijas lūgums par atbrīvošanu no biedru naudas.

Valdis Alviķis skaidro, ka Laser klases asociācija ir nonākusi grūtā finansiālā situācijā, jo lielākā daļa biedru ir aizgājuši no Laser klases asociācijas uz Jahtklubu Auda.
Alberts Rozins uzskata, ka Laser klase nav bērnu klase un pagājušajā Latvijas čempionātā arī Laser klasē brauca vairāki pieauguši cilvēki. Tapēc to nevar salīdzināt ar Optimist klasi.
Mārcis Kalniņš norāda, ka arī Mikro klases asociācijai ir jāmaksā starptautiskā biedru nauda un LZS biedru nauda, tomēr neuzskata, ka tā būtu pielīdzināma Optimist klasei. Mārcis Kalniņš arī norāda uz Laser klases darbību 2009. gadā organizējot jūras burāšanas sacensības Baltic Open.
Ināra Aile izsaka neapmierinātību ar Laser klases asociācijas darbu Laser klases burātāju atbalstam.

Lēmums Nr 5

Neatbrīvot Latvijas Laser klases asociāciju no LZS biedrunaudas (Par atbrīvošanu balso 5, pret 1, 6 atturās)

8. Dažādi jautājumi.

Ģirts Avotiņš stāsta par sadarbību ar Krasta apsardzi. Krasta apsardze ir izdevusi glābšanas paņēmienu rokasgrāmatu. Šī rokasgrāmata ir pieejama LZS dalīborganizācijām bez maksas. Rokasgrāmatu izplata Ģirts Avotiņš.
Ģirts Avotiņš lūdz LZS dalīborganizācijas sūtīt informāciju par savu biedru sportiskajām aktivitātēm, lai Ģirts var atspoguļot šīs aktivitātes LZS mājas lapā.
Uģis Kalmanis stāsta par progrsu Tall Ships Races 2013 organizēšanā. Ir nepieciešams dalīborganizāciju atbalsts jauniešu iesaistīšanā. Viena cilvēka dalība vienā posmā izmaksā aptuveni 500 EUR. Uģis Kalmanis aicina LZS biedrus pieteikt savus biedrus šai regatei.

 

Pilnsapulces beigas plkst 13.00

Sēdes Vadītājs                                                             Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                Mārcis Kalniņš

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 25/03/10

2010.gada 25. martā Rīgā, Eksporta ielā 1a.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis
Andrejs Civjans

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins                                                           Ģirts Avotiņš                                                                     Pēteris Bormanis
Pauls Vēvelis                                                            Visvaldis Briedis                                                                Toms Zirdziņš
Didzis Zīraps                                                            Jānis Grīslis

Darba kārtība:

1.Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. Likumu un ministru kabineta noteikumu grozīšana.
3. 2010. gada budžets.
4. Pāvu ielas bāze.
5. Dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

Iepriekšējais protokols ir izsūtīts elektronoski, bet nav izdrukāts.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 4. marta valdes sēdes protokolu nākamajā valdes sēdē.

2. Likumu un ministru kabineta noteikumu grozīšana.

Jānis Grīslis stāsta par līdzšinējo sadarbību ar Jūras administrāciju, Ūdens policiju n CSDD. Ir konstatēts, ka nepieciešams sakārtot datubāzi tā lai Ūdens policija var to izmantot. Tāpat ir nepieciešams sakārtot tiesību izdošanas sistēmu. CSDD izdod motorlaivu tiesības iekšējiem ūdeņiem, bet LZS varētu izdot buru un motorlaivu vadītāju tiesības lietošanai bez ierobežojuma. Šobrīd nepieciešams izstrādāt MK noteikumus, kas reglamentētu tiesību izdošanu.
Iespējams, ka būs nepieciešams izmainīt LZS Kvalifikācijas komisijas nolikumu.
Toms Zirdziņš norāda, ka šīs sistēmas sakārtošana radīs papildus ienākumus LZS.

Lēmums Nr 2

Izveidot darba grupu.
Par darba grupas biedriem apstiprināt Tomu Zirdziņu, Didzi Zīrapu, Jāni Grīsli un Pēteri Bormani.
Pilnvarot darba grupu pārstāvēt LZS visās nepieciešamajās institūcijās.
Par darba grupas vadītāju iecelt Jāni Grīsli.
Iekļaut LZS pilnsapulces darba kārtībā jautājumu par Valdes pilnvarošanu LZS KK nolikuma un sastāva maiņai.

3. 2010. gada budžets.

Mārcis Kalniņš ziņo valdei par budžeta sadaļām.
Ansis Dāle informē, ka LOK pilnsapulcē ir nolemts LZS piešķirt 500 latus mēnesī federācijas darba nodrošināšanai. Annas Ailes atbalstam varētu tikt piešķirta SOK stipendija 800 USD mēnesī sākot no augusta.

4. Pāvu ielas bāze.

Ansis Dāle iepazīstina valdi ar sarunu rezultātiem par Pāvu ielas bāzes izmantošanu. Šobrīd ir divi varianti: īrēt bāzi vai mēģināt panākt, ka Izglītības ministrija nodod bāzi bezatlīdzības lietošana LZS.

Mārcis Kalniņš informē par dalību Saeimas sporta apakškomitejas sēdē, kur panākts atbalsts bāzes izmantošanai bez starpnieka.

Lēmums Nr 3

Atbalstīt bāzes iegūšanu bezatlīdzības lietošanā bez starpniekiem.
Valdei ir jāizstrādā modelis bāzes apsaimniekošanai, lai būtu skaidrs, ko darīt brīdī kad bāze tiks piešķirta LZS.

5. Dažādi jautājumi.

Eižens kanskis informē par iespēju filmēt burāšanas sacensības. Aptuvenā viena pasākuma filmēšanas cena varētu būt ap 200 latu. Ģirts Avotiņš tiksies ar operatoru un noskaidros ko tieši un kādā kvalitātē viņš piedāvā. Mārcis Kalniņš pieļauj iespēju pamēģināt filmēt Latvijas jauniešu čempionātu.
Ģirts Avotiņš stāsta par sadarbību ar Krasta apsardzi. Krasta apsardze ir izdevusi glābšanas paņēmienu rokasgrāmatu. Šī rokasgrāmata būs pieejama LZS dalīborganizācijām bez maksas. Rokasgrāmatu izplata Ģirts Avotiņš.
Alberts Rozins ir ticies ar Ilgoni Balodi un Pilsētas jahtkluba pārstāvjiem par Baltic Open organizēšanu. Ja Pilsētas jahtklubs uzņemsies šo sacensību organizēšanu, LZS tiesnešu kolēģija varētu sadarboties sacensību tiesnešu sastāva komplektēšanā.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 18.00

Sēdes Vadītājs                                                    Ansis Dāle

Protokolētājs                                                       Mārcis Kalniņš

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 04/03/10

2010.gada 4. martā Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Juris Ailis
Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis
Andrejs Civjans

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins                                                                           Ģirts Avotiņš
Pauls Vēvelis                                                                             Visvaldis Briedis
Guntars Eistreiķis                                                                      Anete Blažēviča

Darba kārtība:

1.Iepriekšējā protokolu apstiprināšana.
2. Pilsētas jahtkluba iesniegums.
3. LZS treneru Valda Alviķa un Ilzes Ledaunieces iesniegumi.
4. LZS rīkoto sacensību nolikumu apstiprināšana.
5. LZS tiesnešu kolēģijas iesniegums.
6. Pilnsapulce.
7. Krasta apsardzes buklets.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

Nevienam valdes loceklim nav labojumi iepriekšējā protokolā.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 18. februāra valdes sēdes protokolu.

2. Pilsētas jahtkluba iesniegums.

Mārcis Kalniņš iepazīstina ar Pilsētas jahtkluba iesniegumu. Iesniegumā tiek pausts viedoklis par dažādu semināru nepieciešamību, kā arī par vienotas LZS attīstības stratēģijas izstrādes nepieciešamību.
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Alberts Rozins skaidro, ka aprīlī ir paredzēts seminārs LZS tiesnešiem. Šajā seminārā LZS tiesneši varēs paaugstināt savu kvalifikāciju un pieteikties uz atsevišķu sacensību tiesāšanu. Mārcis Kalniņš izsaka atbalstu dalīborganizāciju vēlmei celt burātāju zināšanu līmeni un Alberts Rozins apstiprina, ka LZS tiesnešu kolēģija sadarbosies ar dalīborganizācijām seminārus organizēšanā.
Eižens Kanskis skaidro, ka LZS valde nebrauks uz pašvaldībām lasīt seminārus par burāšanas attīstības iespējām, bet LZS atbalsta burāšanas attīstību visā Latvijā un labprāt palīdzēs, ja radīsies kāds jauns jahtklubs.
Mārcis Kalniņš skaidro, ka, lai arī nav radīts vienotsburāšanas attīstības plāns, LZS sekmīgi darbojas Pilsētas jahtkluba minētajās jomās. Iespējams, vienots attīstības plānu būtu lietderīgi radīt, tapēc tāda iniciatīva tiks atbalstīta.
Vēl iesniegumā tiek izteikta nepieciešamība pēc LZS apbalvojuma par ieguldījumu burāšanas attīstībā.
LZS statūtos ir paredzēti veidi kā izcelt kāda cilvēka ieguldījumu burāšanas attīstībā.

Pilsētas jahtklubs lūdz papildināt LZS Kvalifikācijas komisiju ar Pilsētas Jahtkluba biedru Rolandu Milleru.

Lēmums Nr 2

Iekļaut LZS pilnsapulces darba kārtībā jautājumu par Rolanda Millera iekļaušanu LZS Kvalifikācijas komisijā.

3. LZS treneru Valda Alviķa un Ilzes Ledaunieces iesniegumi.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdi ar treneru iesniegumiem

Lēmums Nr 3

Iesniegumu, par Optimist klases burātāju sūtīšanu uz sacensībām, nodot Optimist klases asociācijai.
Iesniegumu, par 470 klases iekļaušanu prioritāro klašu sarakstā, neatbalstīt zemās aktivitātes dēļ.

4. LZS rīkoto sacensību nolikumu apstiprināšana.

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Alberts Rozins iepazīstina valdi ar iesūtītajiem sacensību nolikumiem un skaidro nepieciešamos labojumus.

Lēmums Nr 4

Apstiprināt Kadet, Laser, Optimist, 470 un jūras jahtu klāsu čempionātu nolikumus ar labojumiem.
Apstiprināt Latvijas Kausa nolikumu ar labojumiem.
Apstiprināt Mikro klases čempionāta organizēšanu Pāvilostā un nolikumu apstiprināt elektroniski.
Vindserfinga klašu čempionātu nolikumus apstiprināt elektroniski, kad visi būs ar tiem iepazinušies.

5. LZS tiesnešu kolēģijas iesniegums.

Tiesnešu kolēģija lūdz uz laiku, kamēr saistības nav nokārtotas, neuzticēt burāšanas sacensību rīkošanu tām LZS dalīborganizācijām, kuras nav izpildījušas LZS valdes un/vai Apelācijas komisijas lēmumus. Līdz šim lēmumus nav izpildījušas sekojošas dalīborganizācijas: Latvijas Laser klases asociācija, Latvijas daudzkorpusu jahtu asociācija un jahtklubs Auda. Lai arī par atsevišķām sacensībām internetā ir parādījusies izmainīta informācija, LZS nav saņemti oficiāli šo sacensību rezultāti, kas atbilstu apelāciju komisijas lēmumiem, tapēc lēmumi nav uzskatāmi par izpildītiem.
Tiesnešu kolēģija lūdz LZS 2010. gada sacensību kalendārā nepublicēt ziņas par sacensībām, kuras paredzējušas rīkot minētas organizācijas.

Lēmums Nr 5

Atbalstīt LZS tiesnešu kolēģijas lūgumu.

6. Pilnsapulce.

Mārcis Kalniņš informē, ka vienīgie iesniegumi pilnsapulces darba kārtībai ir no Laser klases asociācijas un Pilsētas jahtkluba.
Ziedonis Antapsons informē par nepieciešamību grozīt Kvalifikācijas komisijas nolikumu un lūdz šo jautājumu iekļaut Pilnsapulces darba kārtībā.

Lēmums Nr 6

LZS pilnsapulci organizēt Ķīpsalas izstāžu zālē Rīgā Ķīpsalas ielā 8 pulksten 11.00 ar sekojošu darba kārtību:
1) LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2009.gadā.
2) Revīzijas komisijas ziņojums par 2009.gada budžeta izpildi.
3) 2009.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
4) 2010.gada budžeta apstiprināšana.
5) Kvalifikācijas komisijas nolikuma grozījumi.
6) Pilsētas Jahtkluba lūgums Rolandu Milleru iekļaut LZS Kvalifikācijas komisijas sastāvā.
7) Latvijas Laser klases asociācijas lūgums par atbrīvošanu no biedru naudas.
8) Dažādi jautājumi

7. Krasta apsardzes buklets.

Ģirts Avotiņš par Krasta apsardzes izdoto bukletu “Glābšanas paņēmienu rokasgrāmata”.

Lēmums Nr 7

Pilnvarot Ģirtu Avotiņu sazināties ar Krasta apsardzi un iegūt šos bukletus izplatīšanai LZS dalīborganizācijās.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes Vadītājs                                                                                        Ansis Dāle

Protokolētājs                                                                                          Mārcis Kalniņš

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 18/02/10

2010.gada 18. februārī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Valters Romans
Juris Ailis
Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis
Staņislavs Backāns

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins                                                           Ilgonis Balodis                                                                                   Ģirts Avotiņš
Valdis Alviķis                                                             Pauls Vēvelis                                                                                    Jānis Preiss
Guntars Eistreiķis                                                     Jānis Grīslis

Darba kārtība:

1.Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.
2. ISAF atbilde uz LZS jautājumu par Baltic Open apelāciju.
3. Pilsētas jahtkluba informācija par juridiskām problēmām ar LZS kvalifikāciju.
4. Pilnsapulce.
5. Pāvu ielas bāze.
6. ISAF tiesnešu seminārs Maskavā.
7. Gadagrāmatas.
8. LZS treneri.
9. Latvijas “Laser” klases asociācijas iesniegums par atbrīvošanu no biedru naudas.
10. Priedaines jahtkluba lūgums atbalstīt A.Ailes gatavošanos Olimpiskajai atlasei.
11. LZS preses sekretāra Ģirta Avotiņa lūgums.
12. 2010. gada budžets.
13. LVA iesniegums.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

Nevienam valdes loceklim nav labojumi iepriekšējos protokolos

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 8. oktobra un 12. novembra valdes sēdes protokolus.

2. ISAF atbilde uz LZS jautājumu par Baltic Open apelāciju.

Mārcis Kalniņš iepazīstina ar saraksti ar ISAF sacensību noteikumu darba grupas priekšsēdētāju. ISAFs atzīst, ka noteikumu punkts 70.3. ir divdomīgs un saprotams divejādi. Līdz ar to fakts, ka Baltic Open Sacensību Instrukcijas 12.6. punktā ir teikts, ka apelācija jāsūta uz Igauniju, nav uzskatāms par pārkāpumu. Tākā punkts ir divdomīgs, LZS lēmums izskatīt apelāciju arī nav uzskatāms kā noteikumu pārkāpums. Līdz ar to LZS apelācijas komisijas lēmums ir likumīgs un nav pārsūdzams. Turpmāk Latvijas organizācijām SI būtu jānorāda LZS kā nacionālā autoritāte uz kuru sūtīt apelāciju.
Valdis Alviķis jautā kāda ir viņa kļūda iekļaujot Igaunijas nacionālo autoritāti Sacensību Instrukcijā.
Mārcis Kalniņš skaidro, ka no ISAF skaidrojuma izriet, ka juridiski noteikums nav pārkāpts – tas ir pārkāpts pēc būtības, jo Latvijas Laser klases asociācija nav Igaunijas burāšanas savienības biedrs. Neskatoties uz to, ka SI 12.6. punktā ir ierakstīta Igaunija, pateicoties divdomīgi uzrakstītiem noteikumiem, LZS bija tiesīgs izskatīt saņemto apelāciju.

Lēmums Nr 2

Uzdot 2009. gada Baltic Open regates organizatoram – Latvijas Laser klases asociācijai, izpildīt apelācijas komisijas lēmumu līdz 2010. gada 1. martam.

3. Pilsētas jahtkluba informācija par juridiskām problēmām ar LZS kvalifikāciju.

Jānis Grīslis informē LZS valdi par juridiskām problēmām LZS jahtu vadītāju apliecību izdošanā. 2009. gadā ir pamainīts sporta likums un no tā ir pazudis sporta federāciju definējums uz kuru atsaucās jūrniecības jahtklubs.

Lēmums Nr 3

Lūgt Tomam Zirdziņam palīdzēt sakārtot šo jautājumu sadarbībā ar Jāni Grīsli.

4. Pilnsapulce.

Mārcis Kalniņš informē par nepieciešamību sasaukt Pilnsapulci.

Lēmums Nr 4

Gadskārtējo pilnsapulci sasaukt 27. martā.
4. martā sasaukt valdes sēdi.
Līdz 3. martam apkopot dalīborganizāciju priekšlikumus Pilnsapulces darba kārtībai.

5. Pāvu ielas bāze.

Ansis Dāle informē par Sia Mežaparks piedāvājumu nomāt Pāvu ielas bāzi. Summa vēl tiks precizēta, bet tā varētu būt ap 1600 Ls mēnesī. Valde izsaka neapmierinātību ar situāciju kad Valsts nodrošina sporta bāzes uzturēšanu ar 19000 latiem gadā, tomēr no LZS vēl papildus tiek prasīta apmēram tāda pati summa. Valdes locekļiem ir priekšlikums noskaidrot Izglītības ministrijas viedokli šajā jautājumā.

Lēmums Nr 5

Pilnvarot Mārci Kalniņu noskaidrot Izglītības ministrijas viedokli par Pāvu ielas bāzes izmantošanu.

6. ISAF tiesnešu seminārs Maskavā.

Mārcis Kalniņš informē, ka LZS ir saņēmis ielūgumu uz ISAF starptautisko tiesnešu semināru Maskavā. Mārcis Kalniņš ir atsaucies uz šo ielūgumu un Usmas Jahtklubs ir apsolījis daļēji finansiāli atbalstīt Mārča dalību seminārā.
Alberts Rozins iepazīstina valdes locekļus ar citu tiesnešu dalību līdzīgos semināros un aicina LZS valdi atbalstīt Mārča Kalniņa dalību seminārā

Lēmums Nr 6

LZS valde nolemj finansiāli atbalstīt Mārča Kalniņa dalību ISAF tiesnešu seminārā Maskavā.

7. Gadagrāmatas.

Mārcis Kalniņš atgādina 23.04.2009. gada valdes sēdes lēmumu par Gadagrāmatu cenas samazināšanu līdz 1 latam un atlikušās dāvināt bibliotēkām. LZS dalīborganizācijas neizrāda interesi par Gadagrāmatām.

Lēmums Nr 7

Uzdāvināt grāmatas bibliotēkām.

8. LZS treneri.

Mārcis Kalniņš informē valdi, ka veiksmīgi ir noslēgti līgumi ar 6 treneriem un jahtklubiem par treniņu procesa nodrošināšanu jauniešiem līdz 18. gadiem. Šobrīd par treniņu procesu atbildīgajiem valdes locekļiem jāturpina darbs un jāsakārto nepieciešamie dokumenti lai varētu kontrolēt treniņu procesu.

9. Latvijas “Laser” klases asociācijas iesniegums par atbrīvošanu no biedru naudas.

Mārcis Kalniņš informē valdi, ka ir saņemts lūgums no Laser klases asociācijas lai atceltu asociācijai LZS biedru naudu.
Valdis Alviķis informē, ka asociācijā ir daudz jauniešu un viņiem ir grūti samaksāt biedru naudu.

Lēmums Nr 8

Iekļaut šo jautājumu LZS pilnsapulces darba kārtībā.

10. Priedaines jahtkluba lūgums atbalstīt A.Ailes gatavošanos Olimpiskajai atlasei.

Juris Ailis informē par sacensībām, kas jāapmeklē lai kvalificētos Pasaules čempionātam, kurš kalpo par olimpisko atlases turnīru.
Ansis Dāle uzskata, ka Olimpiskajam sagatavošanās ciklam nauda jāpiesaista no Olimpiskās komitejas. Ansis Dāle apņemās griezties pie Olimpiskās komitejas lai dabūtu finansējumu Annas Ailes dalībai sacensībās.
Nākamajā valdes sēdē būtu jāapstiprina Annas Ailes olimpiskais sagatavošanās grafiks.

Lēmums Nr 9

Gadījumā, ja finansējumu Annas Ailes Olimpiskajam sagatavošanās ciklam piesaistīt neizdotos, LZS apņemas finansēt Annas Ailes dalību 2010. gada pasaules čempionātā Skotijā no saviem līdzekļiem.

11. LZS preses sekretāra Ģirta Avotiņa lūgums.

Ģirts Avotiņš lūdz atbrīvot viņu no maksas par jahtu vadītāja tiesību maiņu.

Lēmums Nr 10

Ņemot vērā Ģirta Avotiņa bezatlīdzības darbu LZS preses sekretāra amatā, atbrīvot Ģirtu Avotiņu no maksas par apliecības maiņu.

12. 2010. gada budžets.

Mārcis Kalniņš informē valdi, par iespējamiem izdevumiem 2010. gadā. Staņislavs Backāns ierosina Mārcim Kalniņam sagatavot prognozējamo izdevumu tāmi un uz tā bāzes veidot budžetu.
Mārcis Kalniņš apņemas uz nākamo valdes sēdi sagatavot budžeta pamatizdevumus (aptuveni 8500 lati). LSFP sola finansēt LZS ar 4500 latiem. Ansis Dāle ziņo, ka sarunās ar LOK, ir pieļauta iespēja piešķirt LZS 800 latus mēnesī federācijas darba nodrošināšanai.

13. LVA iesniegums.

Latvijas Vindserfinga asociācija lūdz LZS garantijas vēstuli par 8700 USD, ko LOK sola piešķirt LVA sportistu dalībai

Lēmums Nr 11

Uzrakstīt garantijas vēstuli, ka, gadījumā ja LZS naudu saņems, tā tiks pārskaitīta LVA.
Lūgt Tomam Zirdziņam sagatavot šo vēstuli.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes Vadītājs                                                                                                                Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                                                                   Mārcis Kalniņš